Skip to main content

Projektunderstöd för utvecklande av kompetens inom bioekonomi och biobaserade material

Statsunderstöd
Ansökningstid: 4.3.2024 16:15 - 12.4.2024 16:15

Ansökningstiden har avslutats.

Läs mer om besluten

Sammanfattning

Syftet med detta statsunderstöd är att stöda utvecklingen av nya, kolsnåla och ekologiskt hållbara teknologier, lösningar, produkter och processer samt deras ibruktagande, tillämpning och kommersialisering inom textil- och förpackningsbranscherna. Samtidigt är målsättningen att besvara företagens brist på kompetent arbetskraft inom dessa branscher med att utbilda personal som huvudsakligen redan är sysselsatt inom branschen.

Målet är dessutom att möjliggöra ordnande av sådana utbildningshelheter som i framtiden kan med framförhållning och effektivt svara på kompetensbehov med anknytning till en grön övergång i uppgifter inom textil- och förpackningsbranschen. Exempel på sådana kompetensbehov är en övergång till kolsnål teknologi och ökande av färdigheter inom cirkulär ekonomi.

Understödet kan ansökas av

 • anordnare av yrkesutbildning och
 • universitet och yrkeshögskolor

Även gemensamma projekt mellan flera olika aktörer kan förvekligas med statsunderstödet. Förfarandet har beskrivits under rubriken Gemensamma projekt

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (senare servicecentret eller Skols) kan bevilja understöd till belopp av cirka 3,5 miljoner euro.

Servicecentret strävar efter att fatta besluten om statsunderstöd senast den 3 maj 2024.

Författningar som tillämpas på understödet

Understödet beviljas som specialunderstöd i enlighet med vad som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001).

Följande författningar tillämpas på understödet:

 • Statsunderstödslagen (688/2001),
 • Lagen om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (682/2021),
 • Lagen om yrkesutbildning (531/2017) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009),
 • Universitetslagen (558/2009),
 • Yrkeshögskolelagen (932/2014),
 • Lagen om nationella studie- och examensregister (884/2917)

Eftersom understödet förverkligas med finansiering i enlighet med Europeiska unionens plan för återhämtning och resiliens (RRF), tillämpas dessutom följande författningar: 

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens
 • Lagen om förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (537/2022)

Bakgrund

Behovet av en kompetenstjänst med anknytning till kompetens inom bioekonomi och biobaserade material grundar sig på

 • en analys av nya nyckelteknologier,
 • regeringsprogrammets målsättning gällande främjande av tillväxten av centrala industribranscher samt 
 • identifierade flaskhalsar inom kompetensen på branschen.

Skogsindustrins produkter täcker i nuläget över en femtedel av Finlands export. En grön övergång från fossilt råmaterial till andra material ökar efterfrågan på till exempel cellulosa och övriga träbaserade sekundära produkter. Inom bioekonomi utnyttjas förnybara råvaror från naturen hållbart, och nya sammanhängande innovationer och teknologier utvecklas och tas i bruk. 

Enligt Finlands bioekonomiska strategi - Högre mervärde på ett hållbart sätt (Arbets- och näringsministeriet m. fl. 2022) behövs det en satsning på långvarig kompetensutveckling inom bioekonomin.

Produktionen av långvariga biobaserade material, till exempel klädfiber, förväntas utökas (Kuusela m. fl. 2023). Exempelvis förpackningsbranschen söker efter alternativa fiberbaserade material för att ersätta plast i engångstallrikar och -muggar och livsmedelsförpackningar. 

Utbildningsutbudet inom bioekonomi på högskolenivå har utökat under de senaste åren. I synnerhet inom yrkesinriktad utbildning inom bioekonomibranschen förväntas det i nuläget dock påträffas flaskhalsar inom kompetensen. (Arbets- och näringsministeriet m. fl. 2022)

Understödets syfte (utbildningens målgrupp och innehåll)

Utbildningens målgrupp

Den huvudsakliga målgruppen för denna ansökan om statsunderstöd är personer som är sysselsatta inom textil- eller förpackningsbranschen. Dessutom kan följande grupper delta i utbildningen:

 • personer som är intresserade av att övergå från en annan bransch till textil- eller förpackningsbranschen eller
 • personer som befinner sig utanför arbetskraften och som är intresserade av att övergå till textil- eller förpackningsbranschen.

Utbildningen bör planeras så att en sysselsatt person kan i realiteten delta i tjänsten vid sidan om arbetet.

Arbetslösa arbetssökande kan inte vara den huvudsakliga målgruppen för utbildningen. En arbetslös person kan dock på eget initiativ söka in och bli intagen i utbildningen. Man bör i princip inte anta sådana personer i utbildningen som redan är examensstuderande på heltid.

Som studerande till utbildningen som finansieras kan antas en person som har ett sådant behov av kompetens som bestäms i statsunderstödsbeslutet och tillräckliga förutsättningar för att förvärva det kunnande som utbildningen i fråga syftar till. Dessutom tillämpas vad som i lagen om utbildningen i fråga föreskrivs om förutsättningarna för antagning som studerande och om behörighet för studier.

Utbildningens innehåll

Med understödet kan man finansiera till exempel följande utbildningsinnehåll:

 • Hållbara och ansvarsfulla förpackningar och textilier
  • Kompetens inom textilmaterial, påverkningar och användningsändamål
 • Utnyttjande av biobaserade material i förpackningar och textilindustrin
  • I synnerhet trä- och cellulosabaserade material, men även biologiskt nedbrytbar plast
  • Materialutveckling, FoUI
  • Produktionsprocesser
  • Kompetens i formgivning och planerande
 • LCA/Livscykeltänkande
 • Ansvarsfullhet, undvikande av grönmålning och tillgång till pålitlig information
  • Jämförbarhet av förpacknings- och textilmaterial
  • Gröna påståenden
  • Rapportering av och kommunikation om ansvarsfullhet
 • Lagstiftning gällande ekologiskt hållbara förpacknings- och textilmaterial, kompetens inom regleringsbehov och prognostisering av regleringsbehov
 • Återanvändning och utveckling av återanvändning, optimering av logistik och nya logistiska processer
 • Uppfattning om återvinningsteknologier
  • Ramvillkor för återvinning av förpackningsmaterial på olika områden
  • Återvinningsmetoder angående textilmaterial, metoder för identifiering av material
 • Ökande av konsumentmedvetenhet, förändring av företagsklimatet samt kommunikation och marknadsföring
 • Utvecklande av varumärkesbaserad konsumentaffärsverksamhet
 • Systemisk övergång till bio- och cirkulär ekonomi på olika planer inom företag
  • Affärsverksamhetsmodeller inom cirkulär ekonomi
 • Kompetens inom kemisk processindustri och textilfiberteknologi
  • Textilfibrernas egenskaper, industriell tillverkning och lämplighet för vidareförädling
 • Kommersialisering och industriell skalbarhet av nya teknologier
 • Utforskande av nya leverans- och produktionskedjor, administration och ledarskap

Innehållen för utbildning som regleras av lagen om yrkesutbildning bör följa examensgrunderna för grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen.

Innehållen för utbildning som regleras av yrkeshögskolelagen eller universitetslagen bör redan inkluderas i examen som anordnas vid universitetet eller yrkeshögskolan eller som tidigare har anordnats som en del av examensutbildning.

De projekt som förverkligas med understödet bör innehålla följande åtgärder i den utsträckning det behövs: 

 • Studerandeanskaffande som motiverar målgruppen och förankras i arbetslivet eller andra delar av samhället.
 • Individuellt och/eller i grupp förverkligad karriärvägledning, utvecklande av karriärplaneringsfärdigheter, identifiering av olika inlärningssvårigheter och förverkligande av pedagogiskt stöd, handledning av lärande som sker på arbetsplatser, andra eventuella handledningsåtgärder.
 • Stödåtgärder som främjar deltagarnas inlärning och sysselsättning, exempelvis språkstöd och stöd för digitala färdigheter.

Användningstiden för understödet som beviljas börjar från och med datumet på understödsbeslutet och avslutas senast den 30 juni 2025.

Verksamheten som finansieras bör vara avgiftsfri för deltagare.

Hur ansöker man om finansiering?

Ansökan om finansiering görs via e-tjänsten. Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten kan sökanden ta kontakt med den ansvariga för förberedande av understödet som ger ytterligare information om statsunderstödet.

Sökanden bör ta i beaktande att ansökan inte kan skickas in via e-tjänsten efter utgången av ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan anländer inom utsatt tid. Beslutet om understöd skickas till sökanden via e-tjänsten.

Vid behov kompletterar sökanden sin ansökan via e-tjänsten

Ett informationsmöte gällande ansökan om understöd ordnas den 13 mars 2024 kl. 13–14. Under mötet besvaras frågor som skickats in i förväg eller som ställs under evenemanget.

Ytterligare information och rådgivning i första hand från den ansvariga för förberedande av understödet. 

Ansvarig för förberedande av understödet: specialsakkunnig Anna Päiviö (e-post anna.paivio@jotpa.fi, telefonnummer 0295 331 471).

Anmäl dig till infomötet

Vilka är grunderna för bedömningen av ansökningar?

Antagningsgrunderna

Understöden är diskretionära. Ansökningarna bedöms och jämförs sinsemellan utifrån en helhetsbedömning som tar i beaktande följande kriterier:

 • Verksamhetsplanen är arbetslivsinriktad och har konstruerats och förverkligas i samarbete med arbetslivet.
 • Kompetenstjänstens genomförandemetod möjliggör deltagande vid sidan av arbetet.
 • Tidtabellen och varaktigheten av kompetenstjänsten som förverkligas är realistisk och ändamålsenlig med hänsyn till det planerade innehållet, den eftertraktade målgruppen och användningstiden för understödet.
 • Den nationella eller verksamhetsområdets arbetsmarknadssituation har tagits i beaktande i målgruppen, verkställandet och innehållen av tjänsten.
 • Planen på studerandeanskaffande är övertygande och har tagit den eftertraktade målgruppen i beaktande.
 • Planen för stöd under studierna är övertygande och har tagit i beaktande den eftertraktade målgruppen. Sökanden har färdigheter att förverkliga de planerade stödåtgärderna.
 • Planen på handledning under studierna är övertygande och har tagit i beaktande den eftertraktade målgruppen. Sökanden har färdigheter att förverkliga handledning. 
 • Ansökan är helhetsekonomisk.
 • Tjänsten testkör, experimenterar med eller etablerar nya förfaranden, genomförandemetoder, innehållskombinationer av studier eller samarbetsmodeller som en del av sökandens grundläggande verksamhet.
 • Sökanden presenterar en tydlig plan på hur förfaranden ovan kommer att implementeras och/eller spridas i den egna organisationen eller i vidare utsträckning.

Varje delområde bedöms på skalan 1–4. Understöd beviljas inom ramen för det planerade anslaget och i princip för de ansökningar som får de högsta poängen i jämförelsen av ansökningar sinsemellan. Den regionala efterfrågan tas i beaktande i bedömningen av ansökningarna. Samma verksamhetsområde beviljas inte flera understöd med motsvarande innehåll, om efterfrågan enligt servicecentrets bedömning inte är tillräcklig.

Förebyggande av dubbelfinansiering

Anordnaren av yrkesutbildning bör i ansökan om statsunderstöd estimera om den föreslagna utbildningen kan anordnas inom ramen för finansårets målinriktade antal studerandeår. I så fall finns det inga grunder för beviljande av statsunderstöd. 

Skols beräknar och kontrollerar tillräckligheten av beviljade studerandeår utgående från statistiktjänsten Vipunens utfallsuppgifter innan betalningen av den andra finansieringsposten och i samband med kontrolleringen av slutredovisningen.  

Betalning av statsunderstöd

Målsättningen är att kompetenstjänsterna som förverkligas med understödet startas så snart som möjligt, senast i början av hösten 2024. Statsunderstödet betalas i två jämnstora rater. Den första raten betalas efter understödsbeslutet och utgången av tidsfristen för sökande av ändring. Den andra raten betalas ut efter att mellanredovisningarna kontrollerats, senast den 1 december 2024. Den andra raten betalas ut om 50 % av det i understödsbeslutet eftertraktade antalet studerande har börjat studierna innan den 31 oktober 2024 och ifall projektet har framskridit som planerat.

Hurdana villkor gäller användningen av understödet?

 • Statsunderstödet får användas endast för ändamål som överensstämmer med statsunderstödsbeslutet.
 • Statsunderstödet får användas endast inom den i understödsbeslutet specificerade tidsfristen.

Godtagbara kostnader

Godtagbara kostnader för understödet specificeras i understödsbeslutet och dess bilaga [Skols standardvillkor på finska]. De faktiska inkomsterna och kostnaderna för projektet som beviljats understöd ska följas upp på ett separat kostnadsställe eller på motsvarande separata uppföljningsställe i bokföringen.

Mottagaren av understöd är förpliktad att konkurrensutsätta upphandlingar enligt förfarandet som beskrivs i standardvillkoren. Skols rekommenderar att en inledande förfrågan skickas till minst tre anbudsgivare innan beslutsfattande ifall upphandlingens värde underskrider 30 000 euro (moms 0%). I regel bör alla upphandlingar till belopp av över 30 000 euro (moms 0%) konkurrensutsättas. Lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) bör iakttas i samband med upphandlingar som överskrider de nationella tröskelvärden (oftast 60 000 e) för upphandlingar.

Skyldighet att meddela om utbildningsutbudet som finansieras med statsunderstöd

Mottagare av statsunderstöd bör publicera uppgifterna om utbildningen som finansieras i Studieinfo-tjänsten.

Skyldighet att spara in uppgifter angående utbildningar i informationsresursen, att rapportera om studerandeuppgifter och att samla in studeranderespons

Anordnare av yrkesutbildning och läroanstalter inom det fria bildningsarbetet bör föra in uppgifterna gällande utbildningar i Den nationella informationsresursen för undervisning och utbildning (Koski). 

Högskolor bör föra in uppgifterna gällande utbildningar i Högskolornas nationella informationsresurs (Virta). 

Mottagaren av understöd bör rapportera de av servicecentret fordrade uppgifterna om studerandena i början av utbildningen samt samla in respons från studerandena genom Skols studeranderapporteringssystem. Responsen samlas in genom att skicka studerandena länken som finns i systemet.

Material som producerats med understödet och spridande av alster för vidare bruk

Creative Commons BY -typisk (ursprunglig författare bör uppges) eller motsvarande nyttjanderätt bör beviljas till material som uppstår inom ramen för tjänsten som understöds av servicecentret. Mottagaren av understöd bör göra materialet tillgängligt för allmänheten på Biblioteket för öppna lärresurser (aoe.fi).  

Utredningsskyldighet och återbetalningsskyldighet

Mottagaren av understöd bör lämna in en utredning (slutredovisning) av statsunderstödets användning senast vid det datum som anges i understödsbeslutet. Mottagaren av understöd är skyldig att utan dröjsmål på eget initiativ betala tillbaka ett understöd eller en del av ett understöd samt eventuell dröjsmålsränta om understödet inte kan användas på det sätt som anges i understödsbeslutet.

Understödet kan inte ha använts på det sätt som anges i understödsbeslutet ifall antalet studerande som tagit emot studieplats betydligt avviker från det i understödsbeslutet avsedda antalet studerande (studerande som tagit emot studieplats är färre än 75 % av det i beslutet angivna antalet studerande).

Som studerande som tagit emot studieplats beräknas en person som fått och tagit emot studierätt för att avlägga en del av examen som tillhör en utbildning. Studierätten skall vara inskriven i servicecentrets finansieringskällkod.

Understöd bör återbetalas enligt beräknad enhetskostnad (beviljad summa av understöd dividerat med antalet studerande som angivits i beslutet) multiplicerat med det oförverkligade antalet studerande och eventuell dröjsmålsränta. Antalet studerande i procentkalkylen avrundas sedvanligt till heltal (halva studeranden avrundas uppåt).

Gemensamma projekt

I gemensamma projekt mellan flera aktörer kan statsunderstöd beviljas till en mottagare som i enlighet med statsunderstödslagens 7.3 § kan vidarebefordra understödet eller en del därav för användning av en annan aktör för ett syfte som överensstämmer med beslutet om statsunderstöd. I så fall bör tillstånd för vidarebefordrande av understöd ingå i beslutet om statsunderstöd. Innan vidarebefordrande av statsunderstöd bör mottagaren av understöd ingå avtal om användningen av, tillsynen av användningen av och villkoren för statsunderstödet med aktören/aktörerna som understödet vidarebefordras till och som genomför verksamheten eller projektet. 

Aktören som understödet vidarebefordras till bör ha utbildningsformenlig och laglig behörighet att anordna utbildning som finansieras med vidarebefordrat statsunderstöd. På antagning av studerande och behörighet för studier tillämpar aktören som understödet vidarebefordras till det som stiftats i lagen om utbildningen i fråga. Mottagaren av det vidarebefordrade understödet är ansvarig för sparande av uppgifter gällande utbildning i informationsresurserna.

Mottagaren av understöd är ansvarig för rättsenlig användning av understödet även beträffande vidarebefordrat understöd. Mottagaren av statsunderstöd bör redovisa för användningen av statsunderstödet även beträffande vidarebefordrat understöd.

Tilläggsvillkor angående statsunderstöd som finansieras med Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RRF)

Obligatoriska bilagor till ansökan:

 • DNSH-bilagan på finska (pdf, skols.fi). Ifyllnadsexempel för DNSH-blanketter finns på finska i Europeiska kommissionens tekniska anvisning (pdf, europa.eu)
 • Det av bokföringslagen (1336/1997) senast bekräftade bokslutet
 • Den senast godkända verksamhetsberättelsen

Iakttagande av Do No Significant Harm (DNSH) -principen 

Understöd kan beviljas endast sådana projekt som följer principen om att ”inte orsaka betydande skada” (Do No Significant Harm, DNSH). Enligt DNSH-principen får projektet inte omfatta sådana åtgärder som orsakar betydande olägenhet för något av de sex miljömålen i EU:s taxonomiförordning:

 • Begränsning av klimatförändringen
 • Anpassande till klimatförändringen
 • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
 • Övergång till kretsloppsekonomi
 • Förebyggande och begränsning av föroreningar
 • Skydd och återställande av ekosystem och biologisk mångfald

Den understödda kompetenstjänstens åtgärder får inte orsaka betydande skada under eller efter projektet. 

Hur DNSH-principen iakttas och hur man förbinder sig till den ska beskrivas i ansökan (separat bilaga). Dessutom kan Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning förutsätta en separat redogörelse av sökanden för hur DNSH-principen iakttas till stöd för beslutsfattandet efter att ansökningstiden gått ut. 

Mer information om DNSH-principen finns på Europeiska kommissionens webbsida. Finlands program för hållbar tillväxt (på finska) kan hittas på statsrådets sida (valtioneuvosto.fi).

Förvarande av bokförings- och annat material

Mottagarna av finansiering skall binda sig till att förvara allt bokförings- och annat material med anknytning till finansiering till slutet av år 2032, om inte övrig EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning förutsätter en längre förvaringstid.

Samarbetsplikt och granskningsrätt

Mottagaren av finansiering bör samarbeta med kommissionen, Europeiska byrån för bedrägerikämpning, revisionsrätten och Europeiska åklagarmyndigheten om eller när de använder sin lagstadgade rätt till informationsåtkomst och granskningsrätt. Finanscontrollerfunktionen, finansministeriet, övriga ministerier, Statskontoret samt Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har rätt att utföra granskningar av användning och administration av RRF-finansiering hos mottagare av understöd. 

I gemensamma projekt mellan flera aktörer där en mottagare av statsunderstöd i enlighet med statsunderstödslagens 7.3 § vidarebefordrar understödet eller en del därav för användning av en annan aktör bör man ta i beaktande, att samarbetsplikten och granskningsrätten angår även mottagare av vidarebefordrat understöd.

Projektets kommunikation

Mottagaren av finansiering bör i all kommunikation sammankopplad med projektet ange finansieringens ursprung och försäkra sig om synligheten av Europeiska unionens finansiering. I kommunikationen bör både unionens logotyp (finansieringslogotyp) och benämningen ”Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU” synliggöras.

Underrättelse om överlappande finansiering

Ifall projektet som finansieras beviljas överlappande finansiering via EU:s facilitet för återhämtning och resiliens eller andra program hos unionen bör projektets kontaktperson utan dröjsmål kontakta Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning gällande saken.

Rapportering om användning av statsunderstödet i gemensamma projekt

Angående gemensamma projekt bör mottagaren av statsunderstöd skicka in följande dokument och information till servicecentret:

 • Avtal om användningen av, tillsynen av användningen av och villkoren för statsunderstödet med aktören som understödet vidarebefordras till 
 • Redogörelse för varsin finansieringsandel och vilken aktör andelen vidarebefordras till (om detta inte framkommer i avtalet)
 • Uppföljningsinformation om hur finansieringsandelen överförs till aktören som understödet vidarebefordras till i praktiken. En redovisning för betalningstransaktionerna för varje månad bör skickas in till servicecentret innan den 8:e dagen månaden därpå. Ifall finansieringsandelar inte har betalts under den föregående månaden, bör även detta meddelas innan den 8:e dagen månaden därpå.

Överlämnande av deltagaruppgifter

Mottagaren av understöd bör en gång i halvåret redovisa till Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning för antalet studerande som börjat utbildningen samt indikatoruppgifter om studerandes kön och åldersgrupp. Begäran om uppgifter skickas angående rapporteringsperioderna 1.1.–31.6. och 1.7.–31.12. Även studerande som eventuellt avbrutit utbildningen räknas med som studerande som börjat utbildningen.

Överlämnande av uppgifter om förmånstagare

Penningtvättslagen och EU:s direktiv om penningtvätt förutsätter att ett företag eller en sammanslutning identifierar sina verkliga förmånstagare, anmäler deras uppgifter för registrering och ser till att uppgifterna är uppdaterade. 

Enligt RRF-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241, artikel 22) bör Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samla in följande uppgifter om den verkliga ägaren och förmånstagaren (verkliga ägare och förmånstagare) av den slutliga mottagaren av finansiering: förnamn, efternamn och födelsedatum.

Avsaknad av rapportering av uppgifter

Avsaknad av rapportering av uppgifter kan i enlighet med RRF-specialvillkoren leda till återkrav av finansiering.

Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU

Villkoren för användning av statsunderstödet beskrivs noggrannare i Skols Standardvillkor för statsunderstöd.

Skols standardvillkor (på finska)

Ta kontakt

Päiviö, Anna
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)