Skip to main content

Kompetenstjänster inom kompetens inom bioekonomi och biobaserade material börjar för 420 studerande

Meddelande
21.5.2024
Tummahiuksinen henkilö järjestelee vaaterekkiä, jossa on värikkäitä vaatteita.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat sammanlagt cirka 1,2 miljoner euro i statsunderstöd för kompetenstjänster inom kompetens inom bioekonomi och biobaserade material. Understöd beviljades till 9 utbildningshelheter runtom i Finland.  

Tidsfristen för ansökan om statsunderstöd för kompetenstjänster inom kompetens inom bioekonomi och biobaserade material var 4.3.2024–12.4.2024. Sammanlagt 9 ansökningar skickades in och understöd ansöktes om till ett belopp av sammanlagt cirka 1,2 miljoner euro. 

Understödet förverkligas med finansiering i enlighet med Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RRF-finansiering).

Läs mer om statsunderstödet

Understödet främjar hållbar utveckling och tillgång till kompetent arbetskraft inom textil- och förpackningsbranscherna

Syftet med detta statsunderstöd är att stöda utvecklingen av nya, kolsnåla och ekologiskt hållbara teknologier, lösningar, produkter och processer samt deras ibruktagande, tillämpning och kommersialisering inom textil- och förpackningsbranscherna. Samtidigt är målsättningen att besvara företagens brist på kompetent arbetskraft inom dessa branscher med att utbilda personal som huvudsakligen redan är sysselsatt inom branschen. 

Målet är dessutom att möjliggöra ordnande av sådana utbildningshelheter som i framtiden kan med framförhållning och effektivt svara på kompetensbehov med anknytning till en grön övergång i uppgifter inom textil- och förpackningsbranschen. Exempel på sådana kompetensbehov är en övergång till kolsnål teknologi och ökande av färdigheter inom cirkulär ekonomi. 

Mottagare av understöd: Projektunderstöd för utvecklande av kompetens inom bioekonomi och biobaserade material

Enligt sökandenas planer kan cirka 420 nya studerande delta i kompetenstjänster. 

Understöd beviljades till (mottagare, projektets namn, belopp på understödet): 

  • Helsingfors stad, Elinkaariosaamista tekstiili- ja vaatetusalalle, 97 300 € 
  • Hämeen ammattikorkeakoulu Oy & Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Kiihdytä kiertotaloudella - Uutta arvonluontia tekstiili- ja muotialalle, 72 950 € 
  • Lab-ammattikorkeakoulu Oy, Biopohjaisten ja uusiomateriaalien kestävät ratkaisut tekstiilialalla, BioTek, 286 500 € 
  • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Biomateriaaliosaamisen lisääminen yritysten tarpeisiin - BILLY, 155 500 € 
  • Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Vastuullisuus ja tulevaisuuden kuluttaja brändin keskiössä, 116 620 € 
  • Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Vastuulliset pakkaukset ja tekstiilit (PacTex), 136 880 € 
  • Tammerfors stad, Tekstiili- ja muotialan kiertotalousosaaja -koulutus, 96 000 € 
  • Arbetseffektivitetsföreningen rf, Vastuullinen ja brändipohjainen tuotekehitysohjelma puu-, sisustus- ja verhoilualan pienyrittäjille ja yrittäjäksi aikoville, 135 500 € 
  • Turun ammattikorkeakoulu Oy, EKOVIRTA - Kestävät käytännöt, 100 733 € 

 

Beslut om understöd har skickats till de kontaktpersoner som nämnts i ansökan samt ansökarorganisationernas officiella e-postadresser via det digitala statsunderstödssystemet.  

Som bilaga till beslutet om statsunderstöd har bifogats anvisningar om rättelseyrkande och anvisningar om användning av finansiering. 

Med understödet kan experterna på branschen uppdatera sitt kunnande inom ansvarsfullhet och hållbar utveckling

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:s utbildning Vastuulliset pakkaukset ja tekstiili (PacTex) stöder kompetensen inom den gröna övergången och biobaserade material hos personer som är sysselsatta inom textil- och förpackningsbranscherna.  

”Utbildningen utökar deltagarens kompetens inom ansvarsfull marknadsföring och rapportering, affärsverksamhet inom cirkulär ekonomi, biobaserade förpackningar och textiler samt återvinning av förpackningar och textiler, även med hänsyn till de aktuella EU-författningarna. Deltagande i utbildningen som består av webbstudier och när/distansdagar går smidigt vid sidan av arbete. Deltagare i utbildningen kan avlägga en eller flera studieavsnitt enligt sina egna kompetensbehov. Utbildningen främjar tillgången till kompetent arbetskraft inom förpacknings- och textilbranschen”, berättar Marja Rissanen, lektor i textil- och materialteknik vid Tampereen ammattikorkeakoulu Oy.  

 

Textil- och modebranschen står framför stora utmaningar och möjligheter vad som gäller den gröna övergången och digitalisering. Auri Kohola, sakkunnig inom kompetens och dragkraft vid Suomen Tekstiili & Muoti ry, glädjer sig över utbildningsprojekt som uppstått på branschen.  

”Hållbar utveckling, cirkulär ekonomi och ansvarsfullhet möjliggör nya affärsverksamhetsmodeller, nya produkter och tjänster, nya arbetsplatser och pionjäranda på den finländska textil- och modebranschen. EU håller dessutom på att rikta historiskt sett enormt med reglering av branschen med avsikt att göra tillväxten klimatneutralt och skydda naturen. Dessa möjligheter och krav förutsätter upprätthållande och uppdatering av högtstående finländskt kunnande, samt förstås att man kastar in sig i nytt för att kunna nå tillväxtpotential. Utbildningarna som Skols finansierar är nödvändiga i denna omvälvning inom branschen”, berättar Kohola. 

Ta kontakt

Mähönen, Mikko
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)