Skip to main content
Sormet tietokoneen näppäimistöllä. Taustalla ikkuna, josta tulvii valoa.

Vi har förbundit oss att agera på ett konfidentiellt och ansvarsfullt sätt i enlighet med god förvaltningssed

Rapporteringskanal för misstänkta oegentligheter

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning, alltså Skols, är ansvarig för att dess verksamhet som en del av statsförvaltningen följer lagen. Skols har förbundit sig att ordna en konfidentiell och ansvarsfull verksamhet i enlighet med god förvaltningssed samt att följa interna tillsyns- och verksamhetsprinciper.

Om du trots dessa misstänker oegentligheter i Skols verksamhet kan du rapportera oegentligheten till Justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal. Oegentligheten kan gälla till exempel offentlig upphandling, skydd av privatlivet och personuppgifter eller överträdelse av bestämmelserna om beviljande, användning eller återkrav av understöd eller statligt stöd. Du kan alternativt också göra rapporten per e-post, post eller muntligen.

Mer information: