Skip to main content
Ihminen pitää kädessään hehkulamppua ja kirjoittaa kynällä paperille.

Med statsunderstöd finansierar Skols huvudsakligen studier kortare än en examen, för att möta arbetslivets kompetensbehov

Statsunderstöd

Hurdana kompetenstjänster finansieras med statsunderstöd?

Servicecentret beviljar statsunderstöd för kompetenstjänster som är en del av existerande och reglerad utbildning, eller som stöder anordnande av reglerad utbildning. Med reglerad utbildning avses här sådana examina, examensdelar, delar av dessa eller annan utbildning som anges noggrannare i lagarna om yrkesutbildning, fritt bildningsarbete, universitet och yrkeshögskolor samt om Sameområdets utbildningscentral.

Läs mer:

Utbildningar som finansieras är huvudsakligen kortare i varaktighet än examen och besvarar arbetslivets kompetensbehov. Understöd beviljas som specialunderstöd för förverkligande av en noggrant definierad utbildning eller projekt.

Med statsunderstödet kan man finansiera till exempel

 • examensorienterad yrkesutbildning (inkluderande läroavtalsutbildning)
 • utbildning inom det fria bildningsarbetet
 • examensorienterad utbildning vid en yrkeshögskola eller ett universitet
 • verksamhet som stöder sökande till och deltagande i utbildning (till exempel uppsökande av deltagare, motiverande till studier samt stödande verksamhet med anknytning till utmaningar med studierna)
 • utvecklande av branschen eller pilotförsök.

Statsunderstöd beviljas inte till

 • avläggande av hela högskoleexamina
 • avläggande av hela yrkesinriktade examina
 • företagsekonomisk verksamhet (till exempel fortbildning på marknadsvillkor eller dess utvecklande)
 • utbildning som förbereder för yrkesuppgifter (till exempel piloter)
 • personal- eller arbetskraftsutbildning
 • utbildning, som kan anordnas inom ramen för läroanstaltenliga beslut över prestationer för målinriktade studieår.

Utbildning som finansieras med statsunderstöd får inte inverka på möjligheter för företagsekonomiskt genomförbara tjänster eller störa konkurrenskraften på den öppna utbildningsmarknaden.

Information om användning av understödet

Servicecentret beviljar statsunderstöd för

1) anordnande av sådana examina och examensdelar som avses i 5 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017),

2) utbildning som ordnas av huvudmannen för en läroanstalt som avses i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998),

3) anordnande av i 7 § i universitetslagen (558/2009) avsedda examina, specialiseringsutbildning och utbildning som innehåller examensdelar;

Med statsunderstöd kan endast sådan högskoleutbildning finansieras som redan ingår i en av universitet anordnad examen eller specialiseringsutbildning.

4) anordnande av i 10 § i yrkeshögskolelagen (932/2014) avsedda examina, yrkespedagogisk lärarutbildning, specialiseringsutbildning och utbildning som innehåller delar av examina samt utbildning som är avsedd för invandrare;

Med statsunderstöd kan endast sådan högskoleutbildning finansieras, som redan ingår i en av yrkeshögskolan anordnad examen eller specialiseringsutbildning, eller sådan till invandrare riktad utbildning vars syfte är att ge språkkunskaper och andra lämpliga färdigheter för att klara av yrkeshögskolestudier.

5) anordnande av sådan undervisning i samiska och samisk kultur som avses i lagen om Sameområdets utbildningscentral (252/2010),

6) verksamhet som stöder ansökan till och deltagande i utbildning,

7) utveckling av och försök med verksamhet som hör till ansvarsområdet.

På anordnande av utbildning eller kunskapsbaserade tjänster, antagning av och som studerande samt på studerandes rättigheter och skyldigheter tillämpas det som stiftats i lagen om utbildningen i fråga.

Statsunderstöd beviljas inte för

1) avläggande av hela högskoleexamen,

2) avläggande av hela yrkesinriktade examen,

3) företagsekonomisk verksamhet, t.ex. fortbildning som kan ges på marknadsvillkor,

4) utbildning som förbereder till yrkesverksamhet,

5) personal- eller arbetsmarknadsutbildning eller

6) utbildning, som kan anordnas inom ramen för läroanstaltenliga beslut över prestationer för målinriktade studieår.

Understödet bör användas till det syfte som stödet beviljats. Verksamhet som finansieras får inte inverka på möjligheter för företagsekonomiskt genomförbara tjänster eller riktas på verksamhet som kan anordnas inom ramen för yrkesläroanstaltenliga beslut över prestationer för målinriktade studieår.

Statsunderstöd beviljas inte till

 

 • avläggande av hela högskoleexamina
 • avläggande av hela yrkesinriktade examina
 • företagsekonomisk verksamhet (till exempel fortbildning på marknadsvillkor eller dess utvecklande)
 • utbildning som förbereder för yrkesuppgifter (till exempel piloter)
 • personal- eller arbetskraftsutbildning
 • utbildning, som kan anordnas inom ramen för läroanstaltenliga beslut över prestationer för målinriktade studieår.

Utbildning som finansieras med statsunderstöd får inte inverka på möjligheter för företagsekonomiskt genomförbara tjänster eller störa konkurrenskraften på den öppna utbildningsmarknaden.

Vem kan delta i ansökan om statsunderstöd?

Statsunderstöd kan ansökas av

 • anordnare av yrkesutbildning
 • anordnare av fritt bildningsarbete
 • högskolor.

 

Statsunderstöd utlystes för första gången på våren 2022.

Kontakta oss

Mähönen, Mikko
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
Paavola, Krista
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)