Skip to main content

Projektunderstöd för utvecklande av kommersiell och teknisk kompetens inom övergången till ren energi på exportbranscher

Statsunderstöd
Ansökningstid: 29.4.2024 14:00 - 6.6.2024 16:15

Ansökningstiden har avslutats.

Sammanfattning

Syftet med statsunderstödet är att utveckla kommersiell och teknisk kompetens inom övergången till ren energi i synnerhet inom exportbranscher.

Understödet möjliggör ordnande av sådana utbildningshelheter som med framförhållning och effektivt svarar på kompetensbehov med anknytning till övergången till ren energi. Målsättningen är att ordna kortvariga utbildningar till ett så stort antal deltagare som möjligt. Målet är att kompetenstjänsterna som verkställs med hjälp av understödet startar så snart som möjligt i början av hösten 2024.

Understödet kan ansökas av

 • anordnare av yrkesutbildning
 • universitet och yrkeshögskolor
 • läroanstalter inom det fria bildningsarbetet.

Även gemensamma projekt mellan flera olika aktörer kan förvekligas med statsunderstödet. Förfarandet har beskrivits under rubriken Gemensamma projekt

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (senare servicecentret eller Skols) kan bevilja understöd till belopp av cirka 2 miljoner euro.

Servicecentret strävar efter att fatta besluten om statsunderstöd senast den 19 juni 2024.

Understödet förverkligas med finansiering i enlighet med EU-kommissionens plan för återhämtning och resiliens (RRF-finansiering). 
 

Infomöte på finska

Ett infomöte gällande ansökan om understödet ordnas den 15 maj 2024 kl. 13.00–14.15 på finska. Under infomötet svarar vi på frågor som skickats in i förväg och frågor som ställs under tillställningen.

Författningar som tillämpas på understödet

Understödet beviljas som specialunderstöd i enlighet med vad som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001).

Följande författningar tillämpas på understödet:

 • Statsunderstödslagen (688/2001)
 • Lagen om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (682/2021)
 • Lagen om yrkesutbildning (531/2017) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)
 • Universitetslagen (558/2009)
 • Yrkeshögskolelagen (932/2014)
 • Lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)
 • Lagen om nationella studie- och examensregister (884/2917).

Eftersom understödet beviljas som finansiering i enlighet med Europeiska unionens plan för återhämtning och resiliens (RRF), tillämpas dessutom följande författningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens
 • Lagen om förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (537/2022).

 

Bakgrund

Behovet av utbildningar med anknytning till kommersiell och teknisk kompetens inom övergången till ren energi på exportbranscher grundar sig på

 • en analys av nya nyckelteknologier
 • den nationella målsättningen gällande främjande av export
 • målsättningen gällande främjande av övergången till ren energi på alla branscher 
 • identifierade och analyserade flaskhalsar i kompetens.

 

Utbildningens målgrupp och innehåll

Utbildningens målgrupp

Den huvudsakliga målgruppen för utbildningen eller kompetenstjänsten är sysselsatta personer och personer som befinner sig utanför arbetskraften. Målgruppen för denna ansökan om understöd är i synnerhet personer, som är sysselsatta eller intresserade av sysselsättning på branscher som kan utnyttja innovationer och teknologier med anknytning till övergången till ren energi för främjande av nationell export. Typiska exempel på sådana branscher och nya arbetsuppgifter som uppstår är bland annat:

 • uppgifter inom energiproduktion och dess nya tillämpningar (exempelvis energieffektivitet och uppgifter med anknytning till utnyttjande av spillvärme eller -energi)
 • uppgifter med anknytning till teknologier inom och produktion av växtbaserade livsmedel, i synnerhet proteiner
 • kompetens inom konsultering och kommersiellt samarbete mellan företag, den offentliga sektorn och den tredje sektorn.

Utbildningarna som verkställs med understödet behöver dock inte begränsas av det som beskrivits ovan, utan sökanden om understöd kan uppvisa utbildning med anknytning till temat som riktas även till övriga branscher eller uppgiftsområden.

Utbildningen bör planeras så att en sysselsatt person kan i realiteten delta i tjänsten vid sidan om arbetet.

Arbetslösa arbetssökande kan inte vara den huvudsakliga målgruppen för utbildningen. En arbetslös person kan dock på eget initiativ söka in och bli intagen i utbildningen. Man bör i princip inte anta sådana personer i utbildningen som redan är examensstuderande på heltid.

Som studerande till utbildningen som finansieras kan antas en person som har ett sådant behov av kompetens som bestäms i statsunderstödsbeslutet och tillräckliga förutsättningar för att förvärva det kunnande som utbildningen i fråga syftar till. Dessutom tillämpas vad som i lagen om utbildningen i fråga föreskrivs om förutsättningarna för antagning som studerande och om behörighet för studier.

Det eftertraktade antalet deltagare till utbildningarna är 1500–2000 personer. Det kalkylmässiga maximipriset för en deltagare kan vara högst 2500 euro (totalbeloppet på det ansökta understödet / eftertraktade antalet studerande). 

I planen för omfattningen och varaktigheten av utbildningen bör sökanden ta i beaktande deltagarens kalkylmässiga maximipris samt användningsperioden för understödet. Målsättningen är att ordna kortvariga utbildningar till ett så stort antal deltagare som möjligt.
 

Utbildningens innehåll

Med understödet kan man finansiera till exempel följande utbildningsinnehåll:

 • ökande av konsumentkunskap, förändring i affärsverksamhetsmiljön samt kommunikation och marknadsföring
  • förståelse för marknaden inom övergången till ren energi och ställande av den egna företagsstrategin i relation till marknadens behov
  • analyser och prognostisering gällande marknadens utveckling inom förnybar energi och hållbara teknologier
  • affärsverksamhetsmodeller med anknytning till innovationer inom övergången till ren energi
  • produktionsteknik för innovationer inom övergången till ren energi
  • nätverkspartners i planeringsskedet av ny affärsverksamhet
  • utvecklande av varumärkesbaserad konsumentaffärsverksamhet, konsumentförståelse och utnyttjande av konsumentinformation
 • kompetens inom beräkning av koldioxidavtryck och verifiering utgående från data gällande miljöpåverkan
 • kommersialisering av nya teknologier, bland annat export av vidareförädlade produkter
 • kommersiell och teknisk kompetens inom nya leverans- och produktionskedjor
 • kompetens inom konsultering företag, den offentliga och tredje sektorn sinsemellan
 • ledarskap inom projekt gällande övergången till ren energi
 • utvecklande av hållbara affärsverksamhetsmodeller, bland annat PLM (Product Lifecycle Management), utnyttjande av återvinningsmaterial samt resurseffektivitet
 • automatisering, robotisering och digitalisering som förutsätts av övergången till ren energi samt möjligheter för utnyttjande av artificiell intelligens
 • kommersiell och teknisk kompetens allmänt inom export.

Innehållen för utbildning som regleras av lagen om yrkesutbildning bör följa examensgrunderna för grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen.

Innehållen för utbildning som regleras av yrkeshögskolelagen eller universitetslagen bör redan inkluderas i examen som anordnas vid universitetet eller yrkeshögskolan eller som tidigare har anordnats som en del av examensutbildning.

Projektet som förverkligas med understödet kan innehålla följande till målgruppen riktade åtgärder:

 • till målgruppen inriktat studerandeanskaffande
 • individuellt och/eller i grupp förverkligad karriärvägledning, utvecklande av karriärplaneringsfärdigheter, identifiering av olika inlärningssvårigheter och förverkligande av pedagogiskt stöd, handledning av lärande som sker på arbetsplatser, andra eventuella handledningsåtgärder
 • stödåtgärder som främjar deltagarnas inlärning och sysselsättning, exempelvis språkstöd och stöd för digitala färdigheter.

Användningstiden för understödet som beviljas börjar från och med datumet på understödsbeslutet och avslutas senast den 30 juni 2025.

Verksamheten som finansieras bör vara avgiftsfri för deltagare.

 

Hur ansöker man om finansiering?

Ansökan om finansiering görs via e-tjänsten. Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten kan sökanden ta kontakt med den ansvariga för förberedande av understödet.

Ansökan kan inte skickas in via e-tjänsten efter utgången av ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan anländer inom utsatt tid. Beslutet om understöd skickas till sökanden per e-post via e-tjänsten.

Ett informationsmöte gällande ansökan om understöd ordnas den 15 maj 2024 kl. 13.00–14.15. Under mötet besvaras frågor som skickats in i förväg eller som ställs under evenemanget. Du kan anmäla dig till mötet och/eller skicka in frågor via denna länk.

Ytterligare information och rådgivning i första hand från den ansvariga för förberedande av understödet. Observera att din fråga kanske redan har besvarats här: Ofta frågade frågor gällande statsunderstöd (på finska, skols.fi).

Ansvarig för förberedande av understödet: specialsakkunnig Mikko Mähönen (e-post mikko.mahonen@jotpa.fi, telefonnummer 0295 331 343).
 

Vilka är grunderna för bedömningen av ansökningar?

Antagningsgrunderna

Understöden är diskretionära. Ansökningarna bedöms och jämförs sinsemellan utifrån en helhetsbedömning som tar i beaktande följande kriterier:

 • Verksamhetsplanen är arbetslivsinriktad och har konstruerats och förverkligas i samarbete med arbetslivet.
 • Kompetenstjänstens genomförandemetod möjliggör deltagande vid sidan av arbetet.
 • Tidtabellen och varaktigheten av kompetenstjänsten som förverkligas är realistisk och ändamålsenlig med hänsyn till det planerade innehållet, den eftertraktade målgruppen och användningstiden för understödet.
 • Den nationella eller verksamhetsområdets arbetsmarknadssituation har tagits i beaktande i målgruppen, verkställandet och innehållen av tjänsten.
 • Planen på studerandeanskaffande är konkret och övertygande och har tagit den eftertraktade målgruppen i beaktande.
 • Planen för stöd under studierna är övertygande och har tagit i beaktande den eftertraktade målgruppen. Sökanden har färdigheter att förverkliga de planerade stödåtgärderna.
 • Planen på handledning under studierna är övertygande och har tagit i beaktande den eftertraktade målgruppen. Sökanden har färdigheter att förverkliga handledning. 
 • Ansökan är helhetsekonomisk.
 • Tjänsten testkör, experimenterar med eller etablerar nya förfaranden, genomförandemetoder, innehållskombinationer av studier eller samarbetsmodeller som en del av sökandens grundläggande verksamhet.
 • Sökanden presenterar en tydlig plan på hur förfaranden ovan kommer att implementeras och/eller spridas i den egna organisationen eller i vidare utsträckning.

Varje delområde bedöms på en skala från 1 till 4. Understöd beviljas inom ramen för det planerade anslaget och i princip för de ansökningar som får de högsta poängen i jämförelsen av ansökningar sinsemellan. Den regionala efterfrågan tas i beaktande i bedömningen av ansökningarna. Samma verksamhetsområde beviljas inte flera understöd med motsvarande innehåll, om efterfrågan enligt Skols bedömning inte är tillräcklig.

 

Förebyggande av dubbelfinansiering

Anordnaren av yrkesutbildning bör i ansökan om statsunderstöd avväga om den föreslagna utbildningen kan anordnas inom ramen för finansårets målinriktade antal studerandeår. I så fall finns det inga grunder för beviljande av statsunderstöd. 

Skols avväger och kontrollerar tillräckligheten av beviljade studerandeår utgående från statistiktjänsten Vipunens utfallsuppgifter innan betalningen av den andra finansieringsposten och i samband med kontrolleringen av slutredovisningen.

 

Betalning av statsunderstöd

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning betalar ut statsunderstödet i två rater. Den första raten betalas efter utgången av tidsfristen för sökande av ändring av understödsbeslutet. Den andra raten betalas ut efter att mellanredovisningarna kontrollerats. Den andra raten betalas ut om 50 % av det i understödsbeslutet eftertraktade antalet studerande har börjat studierna innan den 30 november 2024 och ifall projektet har framskridit som planerat.

 

Villkoren för användning av understödet

 • Statsunderstödet får användas endast för ändamål som överensstämmer med statsunderstödsbeslutet.
 • Statsunderstödet får användas endast inom den i understödsbeslutet specificerade tidsfristen.
   

Godtagbara kostnader

Godtagbara kostnader för understödet specificeras i understödsbeslutet och dess bilaga (Skols standardvillkor). De faktiska kostnaderna för projektet som beviljats understöd ska följas upp på ett separat kostnadsställe eller på motsvarande separata uppföljningsställe i bokföringen.

Mottagaren av understöd är förpliktad att konkurrensutsätta upphandlingar som har att göra med statsunderstödet enligt förfarandet som beskrivs i Skols standardvillkor. Skols rekommenderar att en inledande förfrågan skickas till minst tre anbudsgivare innan beslutsfattande ifall upphandlingens värde underskrider 30 000 euro (moms 0%). I regel bör alla upphandlingar till belopp av över 30 000 euro (moms 0%) konkurrensutsättas. Lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) bör iakttas i samband med upphandlingar som överskrider de nationella tröskelvärden för upphandlingar (oftast 60 000 e). 

 

Skyldighet att meddela om utbildningsutbudet som finansieras med statsunderstöd

Mottagare av statsunderstöd bör publicera uppgifterna om utbildningen som finansieras i Studieinfo-tjänsten.

 

Skyldighet att spara in uppgifter angående utbildningar i informationsresursen, att rapportera om studerandeuppgifter och att samla in studeranderespons

Anordnare av yrkesutbildning och läroanstalter inom det fria bildningsarbetet bör föra in uppgifterna om studierätt och prestationer under utbildningar i Den nationella informationsresursen för undervisning och utbildning (KOSKI). 

Högskolor bör föra in uppgifterna om studierätt och prestationer under utbildningar i Högskolornas nationella informationsresurs (VIRTA). 

Mottagaren av understöd bör rapportera de av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning fordrade uppgifterna om studerandena i början av utbildningen samt samla in respons från studerandena genom Skols studeranderapporteringssystem. 
 

Material som producerats med understödet och spridande av alster för vidare bruk

Creative Commons BY -typisk (ursprunglig författare bör uppges) eller motsvarande nyttjanderätt bör beviljas till material som uppstår inom ramen för tjänsten som understöds av servicecentret. Mottagaren av understöd bör göra materialet tillgängligt för allmänheten på Biblioteket för öppna lärresurser (aoe.fi).

 

Utredningsskyldighet och återbetalningsskyldighet

Mottagaren av understöd bör lämna in en utredning (mellanredovisning) av hur projektet som beviljats statsunderstöd framskrider. Mottagaren av understöd bör lämna in en utredning (slutredovisning) av statsunderstödets genomförande och användning senast vid det datum som anges i understödsbeslutet. 

Mottagaren av understöd är skyldig att utan dröjsmål på eget initiativ betala tillbaka ett understöd eller en del av ett understöd samt eventuell dröjsmålsränta om understödet inte kan användas på det sätt som anges i understödsbeslutet.

Understödet kan inte ha använts på det sätt som anges i understödsbeslutet ifall antalet studerande som tagit emot studieplats betydligt avviker från det i understödsbeslutet avsedda antalet studerande (studerande som tagit emot studieplats är färre än 75 % av det i beslutet angivna antalet studerande).

Som studerande som tagit emot studieplats beräknas en person som tagit emot en sådan studierätt som är inskriven i Skols finansieringskällkod.

Understöd bör återbetalas enligt beräknad enhetskostnad (beviljad summa av understöd dividerat med antalet studerande som angivits i beslutet) multiplicerat med det oförverkligade antalet studerande och eventuell dröjsmålsränta. Antalet studerande i procentkalkylen avrundas sedvanligt till heltal (halva studeranden avrundas uppåt).

 

Gemensamma projekt

I gemensamma projekt mellan flera aktörer kan statsunderstöd beviljas till en mottagare som i enlighet med statsunderstödslagens 7 § 3 moment kan vidarebefordra understödet eller en del därav för användning av en annan aktör för ett syfte som överensstämmer med beslutet om statsunderstöd. I så fall bör tillstånd för vidarebefordrande av understöd ingå i beslutet om statsunderstöd. Innan vidarebefordrande av statsunderstöd bör mottagaren av understöd ingå avtal om användningen av, tillsynen av användningen av och villkoren för statsunderstödet med aktören/aktörerna som genomför verksamheten eller projektet (som understödet vidarebefordras till). 

Aktören som understödet vidarebefordras till bör ha utbildningsformenlig och laglig behörighet att anordna utbildning som finansieras med vidarebefordrat statsunderstöd. På antagning av studerande och behörighet för studier tillämpar aktören som understödet vidarebefordras till det som stiftats i lagen om utbildningen i fråga. Mottagaren av det vidarebefordrade understödet är ansvarig för sparande av uppgifter gällande utbildningen i informationsresurserna.

Mottagaren av understöd är ansvarig för rättsenlig användning av understödet även beträffande vidarebefordrat understöd. Mottagaren av statsunderstöd bör redovisa för användningen av statsunderstödet även beträffande vidarebefordrat understöd.
 

Tilläggsvillkor angående statsunderstöd som finansieras med Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RRF)

Obligatoriska bilagor till ansökan

 

Iakttagande av Do No Significant Harm (DNSH) -principen 

Understöd kan beviljas endast sådana projekt som följer principen om att ”inte orsaka betydande skada” (Do No Significant Harm, DNSH). Enligt DNSH-principen får projektet inte omfatta sådana åtgärder som orsakar betydande olägenhet för något av de sex miljömålen i EU:s taxonomiförordning:

 • Begränsning av klimatförändringen
 • Anpassande till klimatförändringen
 • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
 • Övergång till kretsloppsekonomi
 • Förebyggande och begränsning av föroreningar
 • Skydd och återställande av ekosystem och biologisk mångfald


Den understödda kompetenstjänstens åtgärder får inte orsaka betydande skada under eller efter projektet. 

Hur DNSH-principen iakttas och hur man förbinder sig till den ska beskrivas i ansökan (separat bilaga). Dessutom kan Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning förutsätta en separat redogörelse av sökanden för hur DNSH-principen iakttas till stöd för beslutsfattandet efter att ansökningstiden gått ut. 

Mer information om DNSH-principen: 

 

Förvarande av bokförings- och annat material

Mottagarna av finansiering skall binda sig till att förvara allt bokförings- och annat material med anknytning till finansiering till slutet av år 2032, om inte övrig EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning förutsätter en längre förvaringstid. 

 

Samarbetsplikt och granskningsrätt

Mottagaren av finansiering bör samarbeta med Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägerikämpning, Europeiska revisionsrätten och Europeiska åklagarmyndigheten om eller när de använder sin lagstadgade rätt till informationsåtkomst och granskningsrätt. Finanscontrollerfunktionen, finansministeriet, övriga ministerier, Statskontoret samt Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har rätt att utföra granskningar av användningen och administrationen av RRF-finansiering hos mottagare av understöd. 

I gemensamma projekt mellan flera aktörer där en mottagare av statsunderstöd i enlighet med statsunderstödslagens 7 § 3 moment vidarebefordrar en del av understödet för användning av en annan aktör bör man ta i beaktande, att samarbetsplikten och granskningsrätten angår även mottagaren av vidarebefordrat understöd.

 

Projektets kommunikation

Mottagaren av finansiering bör i all kommunikation sammankopplad med projektet ange finansieringens ursprung och försäkra sig om synligheten av Europeiska unionens finansiering. I kommunikationen bör både unionens logotyp (finansieringslogotyp) och benämningen ”Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU” synliggöras.

 

Underrättelse om överlappande finansiering

Ifall projektet som finansieras beviljas överlappande finansiering via EU:s facilitet för återhämtning och resiliens eller andra program hos unionen bör projektets kontaktperson utan dröjsmål kontakta Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning gällande saken.

 

Rapportering om användning av statsunderstödet i gemensamma projekt

Angående gemensamma projekt bör mottagaren av statsunderstöd skicka in följande dokument och information till servicecentret:

 • Avtal om användningen av, tillsynen av användningen av och villkoren för statsunderstödet med aktören som understödet vidarebefordras till 
 • Redogörelse för varsin finansieringsandel och vilken aktör andelen vidarebefordras till (om detta inte framkommer i avtalet)
 • Uppföljningsinformation om hur finansieringsandelen överförs till aktören som understödet vidarebefordras till i praktiken. En redovisning för betalningstransaktionerna för varje månad bör skickas in till servicecentret innan den 8:e dagen månaden därpå. Ifall finansieringsandelar inte har betalts under den föregående månaden, bör även detta meddelas innan den 8:e dagen månaden därpå.


Överlämnande av deltagaruppgifter

Mottagaren av understöd bör en gång i halvåret redovisa till Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning för antalet studerande som börjat utbildningen samt indikatoruppgifter om studerandes kön och åldersgrupp. Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning skickar begäran om uppgifter angående rapporteringsperioderna 1.1.–31.6. och 1.7.–31.12. Även studerande som eventuellt avbrutit utbildningen räknas med som studerande som börjat utbildningen.

 

Överlämnande av uppgifter om förmånstagare

Penningtvättslagen och Europeiska unionens direktiv om penningtvätt förutsätter att ett företag eller en sammanslutning identifierar sina verkliga förmånstagare, anmäler deras uppgifter för registrering och ser till att uppgifterna är uppdaterade. 

Enligt förordningen gällande faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241, artikel 22) bör Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samla in följande uppgifter om den verkliga ägaren och förmånstagaren (verkliga ägare och förmånstagare) av den slutliga mottagaren av finansiering: 

 • förnamn eller förnamnen
 • efternamn eller efternamnen
 • födelsedatum.

 

Avsaknad av rapportering av uppgifter

Avsaknad av rapportering av uppgifter kan i enlighet med RRF-specialvillkoren leda till återkrav av finansiering.

 

Skols standardvillkor

Ta kontakt

Mähönen, Mikko
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
Finansieras av Europeiska unionen