Skip to main content

Utbildningarna som startar utvecklar den kommersiella och tekniska kompetensen inom övergången till ren energi på exportbranscher

Meddelande
9.7.2024
Lintuperspektiivistä metsätie järvimaiseman keskellä.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat sammanlagt cirka 1,3 miljoner euro i statsunderstöd för kompetenstjänster inom utvecklande av kommersiell och teknisk kompetens inom övergången till ren energi på exportbranscher. Understöd beviljades till 11 utbildningshelheter runtom i Finland. 

Tidsfristen för ansökan om understöd var 29.4.2024–6.6.2024. Sammanlagt 11 ansökningar skickades in och understöd ansöktes om till ett belopp av sammanlagt cirka 1,3 miljoner euro.

Understödet förverkligas med finansiering i enlighet med Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RRF-finansiering).

 

Läs mer om statsunderstödet

Utbildningarna främjar kompetens inom övergången till ren energi hos personer som är sysselsatta på exportbranscher 

Målgruppen för denna ansökan om understöd är i synnerhet personer, som är sysselsatta eller intresserade av sysselsättning på branscher som kan utnyttja innovationer och teknologier med anknytning till övergången till ren energi för främjande av nationell export. 

Understödet möjliggör ordnande av sådana utbildningshelheter som med framförhållning och effektivt bemöter kompetenskraven med anknytning till övergången till ren energi.

Behovet av utbildningar med anknytning till kommersiell och teknisk kompetens inom övergången till ren energi på exportbranscher grundar sig på

 • en analys av nya nyckelteknologier
 • den nationella målsättningen gällande främjande av export
 • målsättningen gällande främjande av övergången till ren energi på alla branscher 
 • identifierade och analyserade flaskhalsar i kompetens.

 

Mottagare av understöd: Projektunderstöd för utvecklande av kommersiell och teknisk kompetens inom övergången till ren energi på exportbranscher

Enligt sökandenas planer kan cirka 700 nya studerande delta i kompetenstjänster.

Mottagare av understöd, projektets namn, belopp på understödet och kort beskrivning av projektet:

 • Aalto-korkeakoulusäätiö sr, Åbo Akademi, Oulun yliopisto, Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto: FITech puhtaan siirtymän osaaminen I, 218 000 €
  • ”Utbildningen svarar på kompetensbehoven inom övergången till ren energi. Den kompletterar FITechs nuvarande utbud inom planering av affärsverksamhet och ledarskap, kommersiella färdigheter, bedömning av miljöpåverkningar samt kompetens inom nya teknologier. Målgruppen för kurserna är personer som är intresserade av att arbeta eller arbetar med sakkunniguppdrag och i ledande ställning och som behöver utvecklande av kunnande från synvinkeln av övergången till ren energi.”
 • AEL-Amiedu Oy: Lämpöpumppuja maailmalle - Innovaatiot ja kansainvälistymistoiminnot haltuun, 209 500 €
  • ”Utbildningen förstärker konkurrenskraften hos företag som verkar inom värmepumpsbranschen som en väsentlig del av främjande av exportverksamhet och utvecklar företagens tekniska och kommersiella färdigheter. I innehållet av utbildningen ingår förståelse för den grundläggande tekniken på branschen, de nyaste teknikerna samt kommersiell utbildning som stärker tillträdet till exportmarknaden. Som slutresultat effektiverar företagen sin exportverksamhet och tillväxt på den globala värmepumpsmarknaden.”
 • Hämeen ammattikorkeakoulu Oy: Sustainable consultation for companies and sustainable, innovative business models, 58 084 €
  • “Utbildningen utvecklar kommersiella och tekniska färdigheter inom övergången till ren energi på Finlands exportbranscher. Slutresultatet är ett utbud på utbildning som innehåller små studiehelheter som kan avläggas vid sidan av arbete i form av hybridundervisning och distanslärande. Den engelskspråkiga studiehelheten har riktats till personer som arbetar med sakkunniguppdrag på exportbranscher och andra personer som är intresserade av att utveckla sitt kunnande inom kommersiellt och/eller tekniskt utvecklande av övergången till ren energi.”
 • Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy: Brändit ja asiakasymmärrys puhtaan siirtymän viennin edistämisessä, 138 000 €
  • ”Utbildningen strävar efter att erbjuda nya färdigheter inom export av övergången till ren energi till personal vid företag och branschbytare. Verkställandet av utbildningen genomförs i aktivt samarbete med arbetslivet. Studierna sker flexibelt i Moodle-lärmiljön. Under utbildningen genomförs pilotprojekt tillsammans med arbetslivsnätverk. Som resultat utvecklar exportföretagen nya färdigheter inom teman som ledarskap och varumärke, kundförståelse och kundupplevelser samt ett pilotförsök gällande modeller för nivåer av vägledning.”
 • Laurea-ammattikorkeakoulu Oy: Tulevaisuuden kestävä vientiliiketoiminta – Vienti vihreään kasvuun (VIVEKA), 108 111 €
  • ”Helheten främjar hållbar kompetens inom exportaffärsverksamhet genom att erbjuda 50 personer kompetensbaserade och arbetslivsinriktade mikromoduler som kan avläggas online samt mångsidiga väglednings- och stödtjänster. Deltagarna lär sig att omsätta affärsverksamhetsmodeller inom cirkulär ekonomi i praktiken och utnyttja verktyg inom hållbar affärsverksamhet, tjänstformgivning, prognostisering och framtidsformgivning.”
 • Rastor-instituutti ry: Vastuullisuudesta kilpailukykyä vientialoille, 105 500 €
  • ”I en arbetslivsinriktad kompetenstjänst erbjuds 50 experter inom internationell handel och/eller personer som är sysselsatta inom utvecklingsuppgifter inom affärsverksamhet utbildning för främjande av övergången till ren energi inom exportbranscher. Målsättningen är att studeranden identifierar betydelsen och möjligheterna av ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet som konkurrensfördel för organisationen och kan ta det i beaktande som en del av exportstrategin, affärsverksamhetsmodellerna och ledarskapet.”
 • Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy: Reload - Bisnesosaamista luoville vientialoille puhtaaseen siirtymään, 188 000 €
  • ”Reload främjar förnyelsen av produkt- och produktionsdrivna företag inom kreativa branscher för att verkställa övergången till ren energi. Internationell tillväxt inom kreativa branscher bör utgöras av skalbara och digitala innehåll och genom nya B2B- och B2C -tjänster inom delningsekonomi. Reload förnyar formgivarnas, tillverkarnas och producenternas internationella företagskunnande för att uppföra både tjänster utgående från produkter (PaaS, delningsekonomi) och digitala innehåll och koncept utgående från produkter och tjänster (licensiering).”
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy: Tulevaisuuden taidot: Puhdas siirtymä ja digitalisaatio, 200 000 €
  • ”Målsättningen är att förstärka de digitala färdigheter som förutsätts av övergången till ren energi inom exportbranscher. I kompetenstjänsten ingår utbildningshelheter som med framförhållning svarar på kompetenskraven och exportbehov som uppstår i och med övergången till ren energi. Utbildningen kombinerar innehåll från miljöbranschen (till exempel beräkning av koldioxidavtryck) med möjligheter som uppkommer genom digitalisering (till exempel utnyttjande av data och artificiell intelligens). Utbildningen förverkligas i form av distanslärande och kan avläggas självständigt i egen takt.”
 • Työtehoseura ry: Puhtaan teknologian vientimyyjä - starttikoulutus korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille vientimyynnin tehtäviin, 37 500 €
  • ”Utbildningens målsättning är att uppmuntra högt utbildade invandrare att utbilda sig till uppgifter som exportsäljare på branscher inom övergången till ren energi. Detta sker genom att insätta deltagarna i finländska teknologiska innovationer, möjligheter inom exportsäljning, exportstöttande organisationer samt startup- och innovationsföretag inom övergången till ren energi. Projektet går ut på att skapa en startutbildning med låg tröskel till uppgifter inom exportsäljning.”
 • Vasa stad/ Vamia: Vamia Solar - Uusiutuvan energian turvallinen ja laadukas asennus, 78 000 €
  • ”Projektet förbättrar färdigheterna i arbetslivet att utnyttja teknologi som har att göra med övergången till ren energi. Utbildningen främjar färdigheter inom säker installation av soldrivna anläggningar som är av bra kvalitet. Utbildningen kan avläggas flexibelt vid sidan av arbetet. Samarbete med regionala företag inom elbranschen säkerställer utbildningens arbetslivsinriktning. Resultatet är förbättrade yrkesfärdigheter som möjliggör en effektiv och miljövänlig installation av solenergi, vilket för sin del främjar hållbar utveckling och förbättrar företagens konkurrenskraft och sysselsättning.”
 • Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä: Sähköajoneuvokoulutus, 7 851 €
  • ”Utbildningen har riktats till experter inom fordonsbranschen som redan tar del av arbetslivet och som ännu inte reparerar elfordon. Utbildningen tar upp relevant lagstiftning, inleder vägen till reparation av elfordon och erbjuder övningar bland annat i hur man gör installationer spänningslöst. Målgruppen är experter på fordonsbranschen som har behov av att uppdatera sitt kunnande.”

 

Beslut om understöd har skickats till de kontaktpersoner som nämnts i ansökan samt ansökarorganisationernas officiella e-postadresser via det digitala statsunderstödssystemet. 

Som bilaga till beslutet om statsunderstöd har bifogats anvisningar om rättelseyrkande och anvisningar om användning av finansiering.

Ta kontakt

Mähönen, Mikko
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)