Skip to main content

Med understödet stöder och förstärker man ställningen på arbetsmarknaden hos 1300 lågutbildade personer och utökar deltagande i utbildning

Meddelande
11.7.2023
Rakennusalan työntekijä rakenteilla olevan talon edustalla. Taustalla näkyy sumua.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat statsunderstöd för kompetenstjänster som stärker ställningen på arbetsmarknaden till belopp av 5,2 miljoner euro. Understöd beviljades till 33 utbildningshelheter.

Tidsfristen för ansökan om statsunderstöd för kvalificerande studier för kompetenstjänster som stärker ställningen på arbetsmarknaden var 22.3.–31.5.2023. Sammanlagt 59 ansökan skickades in och understöd ansöktes till ett belopp av sammanlagt 10,8 miljoner euro.

Bakgrund till ansökan

De mest betydande svagheterna i det finländska utbildningssystemet är bristen på tillräckligt utbud av korta, arbetslivsinriktade kompetens- och utbildningstjänster samt bristen på studerandeantagning, handledning samt stöd under studierna.

Läs mer om ämnet

Utbildningarna har riktats till grupper som är särskilt välkomna till utbildning

Understödet verkställs med finansiering i enlighet med EU-kommissionens plan för återhämtning och resiliens (RRF-finansiering). Syftet med detta statsunderstöd är att nå lågutbildade personer, utöka deltagande i utbildning och erbjuda kompetenstjänster som stärker ställningen på arbetsmarknaden för grupper som deltar betydligt mindre i tjänster inom kontinuerligt lärande än den övriga befolkningen. Till grupper som är särskilt välkomna till utbildning hör till exempel personer som avlagt examen högst inom grundläggande utbildning, personer som överstigit 55 års ålder och personer vars modersmål är något annat än svenska eller finska.

Målgruppen för utbildningar och andra kompetenstjänster som understöds är personer som är sysselsatta inom branscher med överflöd av atypiska arbetsavtalsförhållanden, brist på kompetent arbetskraft och låg lönenivå eller akut kompetensglapp.

Mottagare av understöd: Kompetenstjänster som stärker ställningen på arbetsmarknaden

Med understödet finansieras huvudsakligen kortvariga kompetenstjänster som är relevanta för arbetsmarknaden och som satsar även på handledning under utbildningen och olika slags stödåtgärder.

I beslut om finansiering prioriterades en inriktning på arbetsmarknaden och arbetslivet. Vi prioriterade särskilt projekt som verkställs i samarbete med relevanta kontakter i arbetslivet och som uppgav övertygande förfaringssätt för att nå kompetenstjänstens målgrupp.

Enligt sökandenas planer kan över 1300 lågutbildade personers ställning på arbetsmarknaden stödas med detta understöd.


Understöd beviljades till (mottagare, projektets namn, belopp på understödet):

 • Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Förberedande program för internationella talanger, 66 500€
 • Arbetseffektivitetsföreningen rf, Kouluttaudu työryhmän vetäjäksi rakennusalalle! Koulutus rakennusalalla työskenteleville maahanmuuttajille englannin, ukrainan ja venäjän kielellä tuettuna, 146 500 €
 • Arbetseffektivitetsföreningen rf, Kouluttaudu perehdyttäjäksi, työnopastajaksi tai esihenkilöksi varastoalalle! Koulutus varastoalalla työskenteleville maahanmuuttajille arabian, somalian, turkin ja englannin kielellä tuettuna, 150 500 €
 • Careeria Oy, Täsmänä töihin, 316 500 €
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Suomenkielinen MaRa-alan koulutuspaketti 134 000 €
 • Hämeen ammatti-instituutti Oy, Tilalle töihin, 118 000 €
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Sairaanhoitajan uralle, 39 532 €
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Senioreiden liiketoiminta- ja digiosaamisen vahvistaminen tavoitteena yrittäjyys tai työllistyminen, 199 714 €
 • Järviseudun Koulutuskuntayhtymä, Osaamisen kautta eteenpäin!, 72 450€
 • Kajana stad, Osaajaksi ravintola-alalle, 78 000 €
 • Kalliolan Setlementti ry, Tehosta osaamistasi ja menesty työelämässä, 253 400 €
 • Kansanvalistusseura sr, Digitaidoilla eteenpäin, 76 650 €
 • Kiipulasäätiö sr, Täsmäpolut työelämään, 383 550 €
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO, Työmarkkina-aseman vahvistamisen yksilöllisten opintopolkujen avulla, 182 200 €
 • Lahden kansalaisopiston säätiö sr, Välimerkki – väylä lisämeriiteille, 65 100 €
 • Lapin Yliopisto, Osaava ikääntyvä yrittäjä, 91 800 €
 • Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Osaamista kone- ja metallialalle, 256 000 €
 • Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Kotiavustajaksi Länsi-Uudellemaalle 43 000 €
 • Länsirannikon Koulutus Oy, CleanWin-Palvelutarjotin puhtausalalle, 138 300 €
 • Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä, Artesaanin matkassa, 375 200 €
 • Saamelaisalueen Koulutuskeskus, Kylätyöntekijä saamelaisalueella, 74 701 €
 • Sastamala stad, Työmarkkina-asemaa parantavien osaamispalveluiden kehittäminen Sastamalassa, 110 660 €
 • Savon Koulutuskuntayhtymä, ROKKAA-Ravitsemisala osaa – kauhan kahvasta ammattiin, 154 700 €
 • Seinäjoki stad, YEP – Yksilöllisesti eteenpäin, 152 090 €
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Komeetta osaamispalveluja kone-, metalli- ja automaatioalalle, 327 500 €
 • St. Michel stad, 55+ Media- ja digitaito kyvykkyyden parantaminen ja tekoälykoulutus työmarkkinoita varten, 162 350 €
 • Suomen Yrittäjäopisto Oy, Eläkkeeltä yrittäjäksi, 111 500 €
 • Suomen Yrittäjäopisto Oy, Palvelualoilta moniosaajaksi, 252 000 €
 • Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry, Kokemuksesta kasvua koulutussektorille, 58 460 €
 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr, RoboKop, 348 500 €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy, Mentorin Buddy – Korkeakoulutukseen hakeutumista tukeva mentorointiohjelma, 64 000 €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy, Rakennusalan Työnjohdon Osaajakoulutus, 159 100 €
 • Vasa stad, Työvirtaa – Osaamista ja valmiuksia ravintola-alalle 54 750 €

Beslut om understöd har skickats till de kontaktpersoner som nämnts i ansökan samt ansökarorganisationernas officiella e-postadresser via det digitala statsunderstödssystemet. 
Som bilaga till beslutet om statsunderstöd har bifogats anvisningar om rättelseyrkande och anvisningar om användning av finansieringen (skols.fi).


Skols utlyser följande ansökan om statsunderstöd i september 2023. Ansökan som kommer att utlysas är Utbildning av omsorgsassistenter 2/2023, Kvalificerande studier för uppgifter inom social- och hälsovården och Utvecklande av basfärdigheter hos fångar. Vi meddelar senare om ytterligare detaljer gällande tidtabellerna för dessa ansökningar.

Bekanta dig noggrant med anvisningarna för finansiering

Mähönen, Mikko
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)