Skip to main content
Kädessä pieni kasvin taimi. Taustalla vihreää kasvillisuutta.

Faciliteten för återhämtning och resiliens

Finansiering från EU:s återhämtningsfacilitet (RRF)

Syftet av RRF är att minska de sociala och ekonomiska effekterna av coronakrisen och att stödja digitalisering och den gröna övergången i medlemsländerna. 

Webbplatsen är fortfarande under utveckling. Mer information kommer snart på svenska!

Statsunderstöd med RRF-finansiering

Skols har beviljat statsunderstöd med RRF-finansiering för befrämjande av digitalisering och grön övergång samt för kompetenstjänster som stärker ställningen på arbetsmarknaden. 

DNSH (Do No Significant Harm)

Enligt DNSH-principen får projektet inte omfatta sådana åtgärder som orsakar betydande olägenhet för något av de sex miljömålen i EU:s taxonomiförordning:

  1. Begränsning av klimatförändringen
  2. Anpassande till klimatförändringen
  3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  4. Övergång till kretsloppsekonomi
  5. Förebyggande och begränsning av föroreningar
  6. Skydd och återställande av ekosystem och biologisk mångfald

Den understödda kompetenstjänstens åtgärder får inte orsaka betydande skada under eller efter projektet. Projekt som främjar användning av fossila bränslen finansieras inte.

Mer information om DNSH-principen finns på kommissionens webbsida. Finlands program för hållbar tillväxt (på finska) på statsrådets sida. 

Mer information på finska

DNSH-bilagan på finska

Läs mer om:

Kontakta oss

Paavola, Krista
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)