Skip to main content

Utbildning som förstärker ställningen på arbetsmarknaden inom överutbudsyrken och yrken som genomgår omstrukturering

Statsunderstöd
Ansökningstid: 5.10.2022 16:15 - 14.11.2022 16:15

Ansökningstiden har avslutats.

Sammanfattning

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning finansierar utbildning för sysselsatta personer och personer utanför arbetskraften. Denna utbildning kompletterar den i utbildningssystemet med basfinansiering finansierade utbildningen och annat existerande utbildningsutbud. Servicecentret finansierar utbildningshelheter i enlighet med områdenas, branschernas och medborgarnas behov. Servicecentret finansierar inte utbildning för enstaka i förväg utvalda personer eller företag.

Syftet med detta statsunderstöd är att

 • befrämja positiv omstrukturering och besvara utmaningar orsakade av negativ omstrukturering bland annat inom följande temaområden:
  • Stödande av tillgång till kunnig arbetskraft inom tillväxtbranscher och utvecklande av färdigheter hos dem som är sysselsatta på branscherna
  • Utvecklande av färdigheter, förstärkande av ställningen på arbetsmarknaden och underlättande av karriärvägar till växande och mer stabila branscher hos dem som är sysselsatta i överutbudsyrken
 • förstärka färdigheter och möjligheter för sysselsättning hos dem som har en svag ställning på arbetsmarknaden (till exempel personer som avlagt examen endast på grundskolestadiet).

Målgrupperna för utbildningen som finansieras med understöd

 • Sysselsatta personer, särskilt
  • personer som arbetar i uppgifter som kräver en låg utbildningsnivå
  • personer vars högsta nivå av utbildning bygger på grundskolestadiet, allmänbildande utbildning eller en föråldrad examen
 • Personer utanför arbetskraften, så som hushållsarbetande eller hemmaföräldrar, pensionärer, partiellt arbetsföra
 • Personer med annars svag ställning på arbetsmarknaden

Arbetslösa har inget hinder för att delta i utbildningen, men de kaninte vara huvudmålgruppen.

Understödet kan ansökas av

 • anordnare av yrkesinriktad utbildning
 • läroanstalter inom det fria bildningsarbetet och
 • högskolor.
 • Understödet kan även ansökas för samprojekt mellan ovannämnda aktörer.

Innan inlämnande av ansökan bör ansökaren bekanta sig med alla delar av detta ansökningsmeddelande, med de allmänna anvisningarna för sökare av statsunderstöd (oph.fi, pdf) samt med servicecentrets anvisningar (jotpa.fi).

Mål

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser statsunderstöd för utbildning inom överutbudsyrken och branscher som genomgår omstrukturering. Målet för utbildningen som genomförs med hjälp av understödet bör vara ett eller flera av de följande:

 1. att försäkra tillgången till kunnig arbetskraft inom branscher och arbetsuppgifter som genomgår negativ eller positiv omstrukturering
 2. att förbättra konkurrenskraften på arbetsmarknaden inom nuvarande arbetsuppgifter, att fortbilda personer i överutbudsyrken för nya uppgifter och att stöda karriärvägar inom branschen
 3. att leda personer som är sysselsatta i eller utbildade till överutbudsyrken mot nya arbetsuppgifter i sådana underutbudsyrken och på sådana branscher som lider av brist på kunnig arbetskraft och på vilka sysselsättningen ökar
 4. att stöda sådana personers karriärvägar som övergår från överutbudsyrken till underutbudsyrken.

Syftet är att möjliggöra pilotprojekt inom sådana utbildningsprogram, som i fortsättningen kunde i föregripande och mer effektiv mån användas för att besvara omstrukturering av arbetsmarknaden och snabbt förändrande krav på färdigheter. Dessutom kan utbildningarna fungera som pilotprojekt i hur man kan nå sysselsatta personer vars utbildning bygger endast på grundskolestadiet eller allmänutbildande utbildning, samt i hur man förstärker studievägen till högskolenivå för dem som avlagt examen på andra stadiet.

Servicecentret uppmuntrar aktörer att ansöka om understöd tillsammans med andra behöriga organisationer. För att besvara utmaningarna inom omstrukturerade branscher och i överutbudsyrken behövs samarbete särskilt mellan olika utbildningsstadier och -områden.

Servicecentret förutsätter att utbildningen som förverkligas med understödet planeras och genomförs i samarbete med arbetslivet och att dess innehåll besvarar arbetslivets nuvarande och framtida behov.

Målgrupp

Utbildningar som förverkligas med understödet bör ämnas för personer som arbetar i uppgifter som kräver en låg utbildningsnivå, personer vars högsta nivå av utbildning bygger på grundskolestadiet, allmänbildande utbildning eller en föråldrad yrkesinriktad examen, och personer med annars svag ställning på arbetsmarknaden. Utbildningar kan ämnas till exempel till personer med invandrarbakgrund vars integrationstid har gått ut, ensam- eller lättföretagare eller äldre personer.

Målgruppen för utbildningenbör vara sysselsattapersonerochpersonerutanförarbetskraften. Utbildningenskakunnautförasvidsidan av arbetet. Studentrekryteringskariktasmothuvudmålgrupperna.  

Arbetslösa har dock inget hinder för att delta i utbildningen, men de kaninte vara huvudmålgruppen.

Bakgrund

Till exempel följande branscher, yrken och uppgifter utmanas av omstruktureringar:

 • Textil-, kläd- och modebranschen
 • Städ- och fastighetstjänstbranschen
 • Biblioteksbranschen, uppgifter inom biblioteksarbete
 • Uppgifter inom finansförvaltning, för allmänna sekreterare och kontorsanställda på alla branscher
 • Grafiska industrin och uppgifter särskilt inom reklam- och marknadsföringsbranschen
 • Specialist- och tjänstemansuppgifter inom kemiskt processarbete

Utbildning inom andra verksamhetsområden och med andra yrkes- och uppgiftsinnehåll kan föreslås i ansökan om understöd ifall de motsvarar understödets mål.

Textil-, kläd- och modebranschens behov av arbetskraft och färdigheter präglas av omvälvning. Största behovet av arbetskraft angår experter inom produktion och industri, industriella och reparationssömmerskor, experter inom utvecklande av, och planerare av startande av processer med anknytning till den cirkulära ekonomins funktioner. Dessutom behövs nya färdigheter inom fiberinnovationer och hållbar utveckling, examensinriktad fortbildning inom andra branscher som kräver färdigheter i skapande arbete och inom undervisning av nytt yrkesinriktat innehåll. Vi uppskattar ansökningar som går ut på samarbete mellan anordnare av yrkesinriktad utbildning och yrkeshögskolor.

Städ- och fastighetstjänstbranschen lider av kraftig minskning av arbetskraft och behovet av ny och kunnig arbetskraft ökar. En betydande del av dem som redan är sysselsatta inom branschen är i behov av fortbildning på grund av delvis bristfällig eller helt och hållet saknande eller föråldrad utbildning. För att klara av studierna och arbetslivet behövs dessutom stöd för språkkunskaper. Samtidigt som krav på kunskaper och utbildningsstrukturen undergår förändringar är det viktigt att komma upp med karriärvägar som leder till mer krävande uppgifter och att skaffa teknisk kompetens genom att avlägga examensinnehåll inom verksamhetsområdet.

Biblioteksarbete och relaterade uppgifter håller på att förändras. Förändrade krav på färdigheter innehåller kunnande inom användning av digitala verktyg, evenemangsproduktion, pedagogik och färdigheter i handledning av olika slags klientgrupper, samt kunnande inom upphovsrätt och företagsekonomi.

Allmänna sekreterare och kontorsanställda är statistiskt sett högst på listan av överutbudsyrken. Den digitala omvälvningen förändrar både uppgifternas innehåll och funktionalitet. På vissa områden i uppgifter inom finansförvaltning (bland annat löneräknare och bokförare) förekommer det brist på kontorsanställda. Omvälvningen gäller övergången från allmänna kontorsanställda till konsultliknande uppgifter som stöder ledningen i ledning genom information och i beslutsfattande. Det uppstår ett behov av bland annat kunnande inom intern och extern räkning, samt kunskaper inom data-analys, marknadsanalys, beräkning och beskattning.

Av de statistiskt definierade överutbudsyrken är kompetensområdena för grafiska designers och experter inom reklam- och marknadsföring till stor del sammanhängande. Kunskaper bör stärkas till exempel inom marknadsanalys, kunnande inom programmering av innehållshanteringssystem, kunnande inom hantering av och handledning i digitala funktioner, kunnande inom immaterialrättigheter samt i projektstyrning och -ledning.

Enligt arbetsmarknadens beräknade uppgifter och information är arbetsuppgifter inom produktion av kemiska produkter samt sakkunniguppdrag inom kemiska processer kraftigt växande uppgiftshelheter i relation till det relativa antalet anställda inom branschen. Brist på experter förekommer särskilt i branschens uppgifter inom arbetsledning. Kompetensområden som krävs på branschen är bland annat kunnande i utnyttjande av digitala lösningar och kunnande inom hantering av automatisering. Kompetens i miljöfrågor betonas i hållbara lösningar som omfattar konsumenternas val i enlighet med hållbar utveckling och makrolösningar inom produktion.

Finansiering och finansieringsperiod

Användningstiden för understödet börjar från och med datumet på understödsbeslutet och avslutas senast den 28 februari 2025. Användningstiden specificeras i understödsbeslutet.

Projekt som beviljas statsunderstöd behöver inte täckas av en självfinansieringsandel. Understödet kan täcka högst den del av den understödda verksamhetens eller projektets faktiska helhetskostnader som specificerats i understödsbeslutet. Godtagbara kostnader specificeras i understödsbeslutet och dess bilaga. Understödets eventuella användning för att erbjuda uppsökande och stödande verksamhet under studerande som köpta tjänster har inte begränsats, utan det ansökta beloppet avvägs av ansökaren själv.

Understöd utlyses till ett belopp av 10 miljoner euro. Understödet kan beviljas och spridas ut under en period av flera år.

Mottagaren av statsunderstöd är skyldig att utan dröjsmål på eget initiativ betala tillbaka ett understöd eller en del av ett understöd om understödet inte har använts på det sätt som förutsätts i understödsbeslutet. Ifall antalet studerande som tagit emot studieplats betydligt avviker från det som avsetts (under 75 %), bör understöd återbetalas. Dessutom ska minst 10 % av de som fått en studieplats tillhöra en eller flera av följande grupper:

 • Deltagaren har endast grundläggande eller allmän utbildning.
 • Deltagaren har ingen yrkesmässigt differentierad examen som förbereder hen för nuvarande eller nya uppgifter.
 • Deltagaren har en föråldrad examen (minst 20 år efter avläggande) som ger branschspecifik kompetens.

Om antalet personer som fått studieplats avviker väsentligt från målet eller om minst 10 % av de som fått studieplats inte representerar de grupper som beskrivs ovan, bör understöd återbetalas enligt beräknad enhetskostnad (den beviljade summan för understöd dividerat med antalet studerande som angivits i ansökan) multiplicerat med det oförverkligade antalet studerande, samt eventuell dröjsmålsränta.

Understöd beviljas som diskretionär finansiering. Understödet bör användas till det syfte som stödet beviljats. Det verksamhet som finansieras får inte inverka på möjligheter för företagsekonomiskt genomförbara tjänster eller riktas på verksamhet som kan anordnas inom ramen för yrkesläroanstaltenliga beslut över prestationer för målinriktade studieår.

Ytterlig information:

Ansökan och anvisningar

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. 


Sökande ska ta del av och följa [de allmänna anvisningarna för sökande och användare av statsunderstöd (pdf, oph.fi) om inte servicecentret skilt anvisar om annat. Dessutom bör sökanden följa de anvisningar som ges i detta ansökningsmeddelande, i beslutet om understöd och annars av servicecentret.


Ansökningar om understöd bedöms av flera sakkunniga. Det slutgiltiga beslutet om understöd fattas av den ansvariga för förberedande av understödet.


Kommentarer om ansökningar om understöd kan frågas i myndighetssamarbete bland annat från arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, NTM-centraler samt regionförvaltningsverken. Dessutom kan kommentarer frågas av relevanta intressentgrupper, så som organisationer som har att göra med arbetslivet.

Vad kan vi finansiera?

Eventuella innehåll av tjänsten som understöds baserar sig på lagen om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (682/2021), statsunderstödslagen (688/2021) samt lagstiftningarna gällande olika utbildningsformer inom reglerad utbildning (punkterna 1–5 nedan).


Statsunderstödet kan användas för genomförande av studerandeantagning och stödåtgärder under studierna. Vid verkställandet av dessa åtgärder, som kan förverkligas som en köpt tjänst från privata aktörer eller från den icke vinstdrivande sektorn, kan man även dra nytta av samarbetet inom samprojekt med andra utbildningsanordnare vid yrkesinriktade läroanstalter, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet eller högskolor. Anvisningar gällande samprojekt, tjänsteupphandlingar och plikten för mottagare av understöd att konkurrensutsätta tjänster kan du hitta i [de allmänna anvisningarna för sökande och användare av statsunderstöd (pdf, oph.fi)]


Anordnare av yrkesinriktad utbildning, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet, universitet eller högskolor kan inte använda statsunderstödet för företagsekonomisk verksamhet eller verksamhet, vars syfte är att utveckla en fortbildningsprodukt som säljs på den öppna marknaden. Verksamheten som finansieras får inte inverka på möjligheter för företagsekonomiskt genomförbara tjänster eller orsaka betydliga störningar på marknaden eller i konkurrensen. Understödet bör täcka alla kostnader som orsakas av utbildningen. Ifall beslutet om statsunderstöd inte skilt tillåter det, skall studieavgifter inte tas ut för utbildning som finansieras av servicecentret.
Understöd kan ansökas för kombinationer av alla innehåll som nämns nedan. För att stöda målsättningen av att höja utbildningsnivån, uppmuntrar vi sökande att verkställa i synnerhet sådana kompetenstjänster som överskrider olika utbildningsnivåer.


Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning kan bevilja statsunderstöd för
1) anordnande av sådana examina och examensdelar som avses i 5 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
Innehållen av yrkesinriktad utbildning bör vara sådana, att de kan inkluderas i examensgrunderna för grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen.
Understöd kan inte användas för anordnande av sådan yrkesinriktad utbildning som läroanstalten kan i praktiken ordna inom ramen för målinriktade statsandelsprestationer, alltså med sin basfinansiering.
Anordnare av yrkesinriktad utbildning bör i samband med ansökan lämna in en plan på användningen av prestationer som verkställs med statsandelsfinansiering under användningstiden av understödet. Servicecentret bedömer dispositionsplanen och tillräckligheten av prestationerna utgående från under beslutstidspunkten tillgänglig information.


Prestationer som uppstår inom utbildning som finansieras av servicecentret tas inte i beaktande som prestationer som verkställs med statsandelsfinansiering, utan understödet bör täcka alla kostnader som uppstår av utbildningen.
2) utbildning som ordnas av huvudmannen för en läroanstalt som avses i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)


3) anordnande av i 7 § i universitetslagen (558/2009) avsedda examina, specialiseringsutbildning och utbildning som innehåller examensdelar
Universitet kan med statsunderstödet anordna endast sådana innehåll som redan inkluderas i examen som anordnas vid universitetet eller som tidigare har anordnats som en del av examensutbildning. Universitet kan anordna specialistutbildning med statsunderstödet. Utbildningen kan anordnas som studier vid öppna universitetet eller i form av andra studier enligt vad som högskolan anser lämpligast.


4) anordnande av i 10 § i yrkeshögskolelagen (932/2014) avsedda examina, yrkespedagogisk lärarutbildning, specialiseringsutbildning och utbildning som innehåller delar av examina samt utbildning som är avsedd för invandrare
Yrkeshögskolor kan med statsunderstödet anordna endast sådana innehåll som redan inkluderas i examen som anordnas vid yrkeshögskolor eller som tidigare har anordnats som en del av examen. Yrkeshögskolor kan med statsunderstödet anordna specialistutbildning eller utbildning som är avsedd för invandrare och vars målsättning är att ge språkliga och andra nödvändiga färdigheter inför yrkeshögskolestudier. Utbildningen kan anordnas som studier vid öppna högskolan eller i form av andra studier enligt vad som högskolan anser lämpligast.


5) anordnande av sådan undervisning i samiska och samisk kultur som avses i lagen om Sameområdets utbildningscentral (252/2010)


6) verksamhet som stöder ansökan till utbildning och deltagande i utbildning,
Innehåll kan vara till exempel

 • innovativa åtgärder inom studerandeantagning
 • pilotprojekt inom nya modeller av deltagande i utbildning
 • individuellt anpassad studie-, arbetslivs- och karriärhandledning
 • utbildande av arbetsplatshandledare som stöd för lärande i arbetet på arbetsplatser
 • åtgärder inom utvecklande av inlärningsförutsättningar
 • åtgärder inom höjande av motivation för studerande
 • övriga åtgärder som främjar deltagande samt utvecklande av och experimentering med nya metoder och verksamhetsformer.

Ifall en anordnare av yrkesinriktad utbildning ansöker om understöd till exempel för studerandeantagning, stödåtgärder under studierna eller anordnande av studie- eller arbetslivshandledning med anknytning till utbildning som ingår i examen som verkställs med statsandelsfinansiering, bör detta nämnas skilt i ansökan.
7) utvecklande av och försök med verksamhet inom branschen
Innehåll kan vara till exempel

 • tidsbundna utvecklingsprojekt som förbättrar kompetensen och sysselsättningen hos äldre personer
 • pilotprojekt inom arbetslivsinriktade kompetenskartläggningar
 • nya verksamhetsformer och -metoder
 • helheter som kombinerar innehåll från olika utbildningsnivåer i samprojekt
 • nya helheter som blir till av olika examensdelar
 • innehåll som höjer motivationen för att utbilda sig, förbättrar studiefärdigheter, förminskar inlärningssvårigheter och svarar på utmaningar med individuella hinder för utvecklande av lärande och kunnande.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning beviljar inte statsunderstöd för avläggande av hela yrkesinriktade examen eller hela högskoleexamen.

Vem kan ansöka och hur rapporterar man om användningen av understödet?

Detta statsunderstöd kan ansökas av anordnare av yrkesinriktad utbildning, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet, högskolor, universitet eller sammanslutningar av alla ovannämnda aktörer i form av samprojekt och samarbetspartner. Noggrannare anvisningar gällande samprojekt finns i [de allmänna anvisningarna för sökande och användare av statsunderstöd. 

I ansökningar gällande samprojekt bör en huvudansvarig anordnare av utbildning nämnas.
Mottagaren av understöd är skyldig att rapportera de av servicecentret krävda uppgifterna om studerandena samt att samla in respons från studerandena enligt servicecentrets anvisningar. Insamlingen av data som är anknuten till studeranderapportering kan sammanslås med processen av antagning av och som studerande. Servicecentret anvisar mottagare av understöd om rapporteringen i samband med ett jakande beslut om understöd.
Servicecentret använder studeranderapporteringens bakgrundsuppgifter bland annat för uppföljning av understödens ändamålsenlighet samt uppföljning av uppfyllelsen av finansieringens villkor. 


Mottagaren av understödet ska lämna in en mellanredovisning till servicecentret om användningen och resultaten av understödet inom den tidsfrist som anges i beslutet om understöd. Mellanredovisningen skickas till mottagare av understöd för ifyllning cirka 4 månader innan den sista dagen av inlämning. Dessutom bör mottagaren av understödet lämna in en slutredovisning till servicecentret om understödets användning senast 2 månader efter utgången av stödperioden och den sista användningsdagen av understödet. I samband med slutrapporten utför Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning i samarbete med Utbildningsstyrelsen en ekonomisk granskning av det understödda projektet.


Anordnare av yrkesutbildning och läroanstalter inom det fria bildningsarbetet är enligt lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) skyldiga att föra in uppgifter gällande utbildning i Koski-informationsresursen. Anvisningar för hur man för in uppgifterna finns på [webbsidan] som underhålls av Utbildningsstyrelsen (wiki.eduuni.fi). 


Högskolor är enligt lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) skyldiga att föra in uppgifter gällande utbildning i Virta-informationsresursen.


Med statsunderstöd beviljat av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning kan endast reglerad utbildning förverkligas. På grund av detta iakttas i utbildning som förverkligas med statsunderstöd inte det som stipuleras i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) i kapitel 5 a om registret över annan än reglerad utbildning.


På anordnade av utbildning, antagning av och som studerande samt på studerandes rättigheter och skyldigheter tillämpas det som stiftats i lagen om utbildningen i fråga, om inte servicecentret skilt anvisar om annat i beslutet om statsunderstöd. Kompetensbehov och tillräckliga förutsättningar för att skaffa färdigheterna som avses i utbildningen i fråga är kriterier för antagande som studerande. Dessutom tillämpas det som stiftats i lagen om utbildningen i fråga om förutsättningarna för studerandeantagning och behörighet för studier. I verkställande av intagning av studerande kan definitioner av målgrupper användas i enlighet med understödets målsättningar. Dessutom kan man kräva av studerande som intas ifyllande av servicecentrets studeranderapport som förutsättning av intagning av studerande.


Mottagare av understöd bör föra in utbildningsbeskrivningarna i utbildningsutbudet på Studieinfo-tjänsten. Anvisningar för hur man för in uppgifterna finns på [webbsidan] som underhålls av Utbildningsstyrelsen (wiki.eduuni.fi).
 

Material som producerats med understödet och spridande av alster för vidare bruk

Syftet med de utbildnings- och kompetenstjänster, till vilka Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning beviljar statsunderstöd, är bland annat att starta ny utbildning och främja skapande av ny information.


Inom ramen för utbildningstjänsten är målsättningen att producera åtminstone en vederbörlig mängd nytt material. Utbildningsmodeller, resultat av och lärdom från projekt som beviljas understöd är offentlig information och de bör vara tillgängliga för olika anordnare av utbildning efter att projektet genomförts. Syftet med projekt som understöds är att nå resultat eller alster, som kan konsolideras och spridas i större omfattning. Vi uppmuntrar även till att offentligt dokumentera projektet under projektperioden.


Creative Commons BY -typisk (ursprunglig författare bör uppges) eller motsvarande nyttjanderätt bör beviljas till material som uppstår inom ramen för tjänsten som understöds av servicecentret. Mottagaren av understöd bör göra materialet tillgängligt för allmänheten på Biblioteket för öppna lärresurser (aoe.fi).


Mottagaren av understödet bör göra utbildningsplanen för tjänsten som förverkligas med understödet, samt skriftliga utbildningsmaterial som skapas för denna tjänst allmänt tillgängliga. Med skriftligt utbildningsmaterial avses skriftligt undervisningsmaterial som används direkt i undervisningen, så som presentationer (till exempel PowerPoint-presentation).


Annat material ingår inte i skriftligt utbildningsmaterial. Till sådant material tillhör till exempel tidigare skapat material, audiomaterial (till exempel inspelning av utbildning), videomaterial (till exempel bandinspelning av utbildning), artiklar (till exempel material som läses som en del av utbildningen), provmaterial (till exempel provens innehåll med bilagor) eller material som producerats av studerandena med anknytning till avläggande av utbildningen (till exempel provarbete eller yrkesprov).

 

Anvisningar för hur material görs allmänt tillgängligt

 

Materialet görs allmänt tillgängligt enligt följande steg:

 1. Mottagaren av understödet gör upp en utbildningsplan. I och med att utbildningstjänsten framskrider, utarbetar mottagaren av understödet skriftligt utbildningsmaterial för tjänsten.
 2. Mottagaren av understödet går igenom utbildningsmaterialet som producerats för tjänsten och försäkrar sig om följande:
   
  1. Materialet innehåller endast sådant innehåll som kan publiceras på Biblioteket för öppna lärresurser.
  2. Ifall materialet innehåller till exempel bildmaterial från tredje parter eller bildmaterial som används utgående från rätten att citera, bör sådant innehåll avlägsnas eller täckas till exempel med att måla det svart.
  3. Författarens eller författarnas namn har tillagts i materialet (till exempel namn på läraren som utarbetat materialet i fråga).
 3. Efter att ha gått igenom materialet gör mottagaren av understödet det publiceringsfärdiga materialet allmänt tillgängligt som sådant på Biblioteket för öppna lärresurser (aoe.fi). Materialet bör laddas ner/göras allmänt tillgängligt innan utgången av tjänstens understödsperiod.
 4. Vem som helst kan utnyttja materialet som gjorts allmänt tillgängligt. Användaren bör följa med licensens villkor till exempel genom att tydligt framföra namnet på författaren av materialet i fråga.
Bedömning av ansökan

Understöden är diskretionära. Ansökningarna bedöms och jämförs sinsemellan utifrån en helhetsbedömning som tar i beaktande följande kriterier:

 • Verksamhetsplanen är arbetslivsinriktad och har konstruerats och förverkligas i samarbete med arbetslivet.
 • Den nationella eller verksamhetsområdets arbetsmarknadssituation har tagits i beaktande i tjänstens målgrupp, verkställande och innehåll.
 • Planen på studerandeantagning är övertygande och har tagit den eftertraktade målgruppen i beaktande.
 • Planen för stöd under studierna är övertygande och har tagit i beaktande den eftertraktade målgruppen.
 • Sökanden har färdigheter att förverkliga de planerade stödåtgärderna.
 • Planen på handledning under studierna är övertygande och har tagit i beaktande den eftertraktade målgruppen. Sökanden har färdigheter att förverkliga handledning.
 • Den eftertraktade målgruppen motsvarar understödets syften och servicecentrets huvudsakliga målgrupper.
 • Kompetenstjänsten besvarar en aktuell brist på, eller skuggiga områden inom kompetenstjänstmarknaden.
 • Kompetenstjänsten kan skalas upp och spridas i större omfattning och svarar på ett identifierat behov även efter projektperiodens slut.
 • Kompetenstjänstens färdplan är övertygande både tidtabellsmässigt och med hänsyn till användningen av resurser.
 • Kompetenstjänstens genomförandemetod möjliggör deltagande vid sidan av arbetet.
 • Ansökan är helhetsekonomisk.
 • Samarbete mellan utbildningsnivåer och helhetsmålsättningen av att höja utbildningsnivån har tagits i beaktande i ansökan.
 • Tjänsten testkör, experimenterar med eller etablerar möjligen nya förfaranden, genomförandemetoder, innehållskombinationer av studier eller samarbetsmodeller som en del av sökandens grundläggande verksamhet.

 

Vid intern validering bedöms varje delområde på bedömningsskalan 1–4. Understöd beviljas inom ramen för det planerade anslaget och i princip för de ansökningar som får de högsta poängen i jämförelsen av ansökningar sinsemellan och som i enlighet med legislativa grunder och den regionala arbetsmarknadssituationen kan beviljas och motiveras understöd. Den regionala efterfrågan tas i beaktande i bedömningen av ansökningarna. Samma verksamhetsområde beviljas inte flera understöd med motsvarande innehåll, ifall efterfrågan enligt servicecentrets bedömning inte är tillräcklig.


Beslutet baserar sig på projektplanen som sökanden lagt fram och eventuella förändringar i den som gjorts under bedömningsskedet, samt för servicecentret under beslutstidspunkten tillgänglig annan information. Omprövning av detta beslut kan begäras av servicecentret i enlighet med de till beslutet bifogade anvisningarna för omprövning.
 

Finansieringsbeslut

Besluten skickas från det elektroniska statsunderstödssystemet till kontaktpersonen som anges i ansökan samt till den sökande organisationens officiella e-postadress. Efter att besluten har tagits publiceras en lista på beviljade understöd även på servicecentrets webbsida och sociala medier.

Beviljare av understödet: Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning är en ny aktör inom utbildning och kunnande. Servicecentrets syfte och verksamhet är att befrämja utveckling av färdigheter hos befolkning i arbetsför ålder samt tillgång till kunnig arbetskraft. Servicecentret finansierar utbildnings- och kunskapsbaserade tjänster huvudsakligen för sysselsatta personer. Genom sin verksamhet strävar Servicecentret efter att förstärka allas kunskaper och kunnande, i synnerhet hos dem som enligt undersökningar i mindre mån deltar i vuxenutbildning och kontinuerligt lärande.

Servicecentret riktar finansiering till projekt av olika slag och storlekar, som kombinerar olika slags undervisningsmetoder, innovation och olika aktörers samarbete. I samband med projekt som finansieras bör uppmärksamhet fästas särskilt vid hur man anskaffar studerande och uppsökande verksamhet. Understöd kan i viss mån användas till exempel till anskaffning av utrustning, producering av undervisningsmaterial och fortbildning för ordinarie undervisningspersonal.

Allmänna mål för utbildnings- och kompetenstjänster som understöds är huvudsakligen att

 • försäkra tillgången till kunnig arbetskraft
 • höja kompetensnivån och sysselsättningsgraden
 • förebygga arbetslöshet bland annat inom omstrukturerade branscher
 • proaktivt besvara förändringar i färdigheter som behövs i arbetslivet
 • öka jämlikheten i deltagande samt förstärka deltagande av de i kontinuerligt lärande underrepresenterade grupperna
 • öka hållbar tillväxt och produktivitet, innovation, konkurrenskraft och välståndets nivå i samhället
  utveckla stödande av inlärning av nytt på arbetsplatserna samt
 • förbättra nuvarande utbildnings- och kompetenstjänstsystem.
Paavola, Krista
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)