Skip to main content

Befrämjande av digitalisering och grön övergång

Statsunderstöd
Ansökningstid: 4.4.2022 16:15 - 16.5.2022 16:15

Ansökningstiden har avslutats.

Sammanfattning

Syftet med detta statsunderstöd är att

 • stödja omstrukturering av ekonomi och ett kolneutralt välfärdssamhälle genom grön övergång samt
 • förstärka produktivitet genom digitalisering och datadriven ekonomi och främja tillgång till tjänster för alla.

Understödet kan ansökas av

 •  yrkesinriktade läroanstalter,
 • läroanstalter inom det fria bildningsarbetet och
 • högskolor.

 

Understödets bakgrund

Befrämjande av digitalisering och grön övergång är en del av Finlands plan för hållbar tillväxt som stödjer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med regeringsprogrammets målsättning. Programmets syfte är att påskynda konkurrenskraft, investeringar, höjande av kompetensnivå samt forskning, utveckling och innovationer. Med hjälp av digitalisering och datadriven ekonomi förstärks produktiviteten och tillgången till tjänster för alla främjas. Den gröna övergången stödjer omstruktureringen av ekonomi och ett kolneutralt välfärdssamhälle. Hållbar utveckling påskyndas med att öka sysselsättningsgraden och kompetensnivån.

Även Reformen av det kontinuerliga lärandet är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Målet är att stödja omstrukturering av arbetsmarknaden genom utvecklande av kompetenser, digitalisering och grön övergång inkluderade. Tanken med reformen är att påverka förnyandet av kompetenser hos hela befolkningen i arbetsför ålder. Genomförandet av Finlands program för hållbar tillväxt stöds med EU:s resiliens- och återhämtningsinstrument (RRF).

En av de centrala åtgärderna i Finlands nationella plan för återhämtning och resiliens är att starta utbildningar som stödjer omstrukturering av arbetslivet. Understöd som nu beviljas har två olika målsättningar. Syftet är att först förstärka produktivitet med hjälp av digitalisering och datadriven ekonomi och försäkra tillgång till tjänster för alla, och sedan med hjälp av den gröna övergången stöda omstrukturering och ett kolneutralt välfärdssamhälle.

I projektansökan uppskattas arbetslivsrelaterade utgångspunkter och konkreta förslag. Understödda projekt bör dessutom särskilt fokusera på uppsökande verksamhet och hur man anskaffar studerande.

Understödda projekt bör uppge stödets ursprung i sin kommunikation och säkerställa synligheten av unionens finansiering genom att sätta upp unionens emblem och texten ”Finansierat av Europeiska unionen – NextGenerationEU”.

Understödets mål

Digitalisering

Finlands program för hållbar tillväxt förstärker digitalisering och datadriven ekonomi i offentliga och privata tjänster för att öka produktivitet och effektivitet. Syftet är att främja tillgången till säkra och bra tjänster i vardagen för alla i hela landet.

Målet är att erbjuda företag ett konkurrenskraftigt verksamhetsområde samt göra Finland till världens ledande land inom produktion av datadrivna tjänster och informationssäkra lösningar i ett digitalt samhälle. I programmet för hållbar tillväxt beaktas lösningar som befrämjar digitalisering av trafik. Programmet förstärker samhällets digitala övergång med åtgärder som påskyndar investeringar inom digitalisering, teknologi och data.

Digitalisering av tjänster inom den offentliga sektorn är ett av digitaliseringsprojektens syften. Syftet är inte endast digitalisering av tjänster, utan avskaffande av processer och behov av service. Åtgärdernas syfte är att avsevärt förbättra resultaten av DESI-mätningen (The Digital Economy and Society Index). Åtgärder inom cyber- och informationssäkerhet stödjer färdigheter inom delområden av kunnande och humankapital som mäts av DESI-indexet. Mer om DESI-indexet kan du läsa på: DESI | Shaping Europe’s digital future (europa.eu).

Grön övergång

Finlands program för hållbar tillväxt påskyndar lösningar, som minskar utsläpp både i Finland och annanstans i världen. Finland strävar efter att nå kolneutralitet före år 2035 och att stoppa utarmningen av biologisk mångfald före år 2030. Den gröna övergången stöder omstruktureringen av ekonomin och skapandet av ett kolneutralt välfärdssamhälle.

Målet är att stödja lösningar relaterade till grön övergång som minskar utsläpp både i Finland och annanstans i världen och som stödjer nationella målsättningar inom kolneutralitet och kretsloppsekonomi. På detta sätt möjliggörs hållbar tillväxt även i framtiden. Målet är att göra Finland till ett ledande land i världen inom väteekonomi och kretsloppsekonomi, bioprodukter med högt förädlingsvärde, utsläppsfria energisystem samt inom andra klimat- och miljölösningar. Dessutom strävar man efter att förbättra energieffektiviteten och påskynda övergången till fossilfri trafik och uppvärmning.

Enligt det av Europeiska kommissionen startade Green Deal -projektet bör Europa vara klimatneutralt före år 2050. Effektiv användning av natur- och andra resurser bör befrämjas med att övergå till ren kretsloppsekonomi och utarmningen av biologisk mångfald bör stoppas samt föroreningar begränsas. Övergången bör främja rättvisa och deltagande. Läs mer om Green Deal på adressen EU:s gröna giv | Europeiska kommissionen (europa.eu)

Detaljerade, allmänna och branschspecifika mål

I projektansökan uppskattas arbetslivsrelaterade utgångspunkter och konkreta förslag. Understödda projekt bör dessutom särskilt fokusera på uppsökande verksamhet och hur man anskaffar studerande.

Understöd beviljas inte projekt som inte följer principen ”ingen betydande olägenhet” (’Do No Significant Harm’, DNSH).

Enligt DNSH-principen får ett projekt inte omfatta sådana åtgärder som orsakar betydande olägenhet för något av de sex miljömålen i EU:s taxonomiförordning:

 • Begränsning av klimatförändringen
 • Anpassande till klimatförändringen
 • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
 • Övergång till kretsloppsekonomi
 • Förebyggande och begränsning av föroreningar
 • Skydd och återställande av ekosystem och biologisk mångfald
   

Hur DNSH-principen iakttas och hur man förbinder sig till den ska beskrivas i ansökan (separat bilaga). Dessutom kan undervisnings-och kulturministeriet efter att ansökningstiden gått ut, till stöd för beslutsfattandet av sökanden förutsätta en separat redogörelse om tillämpningen av DNSH-principen.

Mer information om DNSH-principen finns på kommissionens webbsida. De DNSH-förhandsbedömningar(länk och program på finska) som presenteras i bilaga 3 till programmet för hållbar tillväxt inkluderar avsnittet till stöd för förnyelsen av Kultur- och kreativa branscher (s. 503 – 506).

Digitalisering

Inom digitalisering utlyser vi ansökningar särskilt inom följande kompetensområden. Färdigheterna kan vara utspridda mellan olika yrken, uppgifter eller branscher:

 • Utvecklande av företagsverksamhet, till exempel reform av strategi, digitala modeller för företagsverksamhet, processutveckling, digitalisering som stöd för hållbar tillväxt, färdigheter inom e-handel. Digital kompetens, till exempel insamling och producering av data, datalagring, hantering av data, färdigheter inom hantering av kunduppgifter/digitala uppgifter samt all kunskap inom dataanalys.
 • Kunskaper inom programmering, till exempel utformning av programvara, utveckling av programvara, produktion av programvara, programmering och processautomation.
 • Användning av artificiell intelligens, till exempel maskininlärning, digital kompetens, behandling av naturligt språk, robotik, superdatorer och högpresterande datorsystem.
 • Kunskaper i digital försäljning och tjänster samt färdigheter i produktion av och vägledning i digitala tjänster och digital kundhantering.
 • Kunnande inom cybersäkerhet.
 • Utvecklande av informationssäkerhetrelaterade tekniska och administrativa färdigheter i alla grupper av arbetstagare på alla branscher.
 • Uppdaterande av allmänna digitala kompetenser inom arbetslivet.

Grön övergång

I ansökningar angående den gröna övergången betonar vi särskilt färdigheter med följande teman och områden som kan utspridas på olika nivåer och branscher:

 • Utveckling av företagsverksamhet för befrämjande av den gröna övergången. Färdigheter inom detta område är till exempel reform av strategi, företagsförändringsprojekt, processutveckling, utvecklande av företagsmodeller i enlighet med den gröna övergången, hantering av resurser och produktion samt standardiseringsarbete.
 • Främjande av koldioxidsnåla energikällor till exempel i form av livscykelperspektiv, bedömning av konsekvenser för miljön, fastställning av koldioxidavtryck och kolhandavtryck, elektrifiering, batteriteknik, lagring av energi och väteteknik.
 • Kunnande inom kretsloppsekonomi, till exempel modell på företagsverksamhet som stöder kretsloppsekonomi, livscykelperspektiv, planeringskunskaper, material- och produktionsteknik, hantering av materialflöden samt kunnande inom livscykelperspektiv i samband med produkter och fastigheter.
 • Ökande av färdigheter inom väteteknik som riktar sig på produktion och lagring av el, produktion av väte, elektrolysörer, kraftelektronik, transport och lagring av väte, bränsleceller, power-to-X-lösningar samt konsulteringskunskaper inom sektorn.
 • Främjande av olika hållbara energilösningar genom utvecklande av färdigheter. Exempel på dessa är till exempel energieffektivitet, förnybar energi inom produktion av värme och el, avskiljning och lagring av koldioxid samt förnybara energikällor och dess livscykelinverkan.
 • Färdigheter inom utnyttjande av kolsänkor. Dessa är till exempel inom jordbruk utvecklande av odlingsmetoder, och inom skogsbruk höjning av skogens medelålder och långvarigt bindande av kol till exempel i träbygge. Utvecklande av kunnande även inom växtföljd, biogas, jordförbättringsfiber, gödselfabrikat med mera tillhör detta tema.
 • Färdigheter inom trafiksystem som stöder den gröna övergången, till exempel undervisning om rörlighet och klimatet, behärskande av utsläppsberäkning, transporteffektivitet, kunskaper i ibruktagande av nya system och utveckling av tillämpningar.
 • Olika slags produktionsrelaterade processer och affärsverksamhet inom den gröna övergången, till exempel utvecklande av livscykelperspektivet och främjande av systembaserat tänkande, beaktande av klimatförändringen i investeringar, förbättrande av materialeffektivitet inom produktion, utnyttjande av utflöden och sekundära råmaterial i processer utgående från material- och produktionsteknologins synvinkel, förbättrande av produktions- och energieffektivitet, utnyttjande av processers utflöde.
 • Färdigheter inom jordskötsel och vattenförvaltning som har att göra till exempel med provtagning och analysering, dynamiken av kolsänkor i jordmånen i bebyggda miljöer, klimatförändringens inverkan på kolsänkorna i jordmånen, planering av vattenförvaltning, förebyggande av övergödning av vattendrag, avloppsvattnets reningsprocess och utökande av våtmarker.
 • Kunskaper i jordbruksproduktion som stöder den gröna övergången, försörjningsberedskapen, kostnadseffektiviteten och ledarskap och hr-kompetensen.
 • Verksamhet som stöder den gröna övergången i olika gemenskap som till exempel förståelse av mening, nya slags delningsekonomier och samarbete till exempel mellan kunder och energigemenskap.

Finansiering och finansieringsperiod

Användningstiden för understödet börjar från och med datumet på understödsbeslutet och avslutas 31.12.2024. Användningstiden specificeras i understödsbeslutet.

Statsunderstöd täcker de totala kostnaderna för att organisera utbildnings- och kompetenstjänsten. Servicecentrets statsunderstöd kräver inget självfinansieringsandel. Statsstöd regleras av statsunderstödslag (688/2001). Godtagbara kostnader specificeras i understödsbeslutet och dess bilaga.

Understöd utlyses till ett belopp av 8 miljoner euro. Understödet kan beviljas och spridas ut under en period av flera år, men skall ändå användas innan slutet på år 2024.

Mottagaren av statsunderstöd är skyldig att utan dröjsmål på eget initiativ betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av ett statsunderstöd om understödet inte har använts på det sätt som förutsätts i understödsbeslutet. Ifall antalet studerande som tagit emot studieplats betydligt avviker från det som avsetts (under 75 %), bör understöd återbetalas. I sådant fall bör understöd återbetalas enligt beräknad enhetskostnad (beviljad summa av understöd dividerat med antalet studerande som angivits i ansökan) multiplicerat med det oförverkligade antalet studerande och eventuell dröjsmålsränta.

Understöd beviljas som diskretionär finansiering. Understödet bör användas till det syfte som stödet beviljats. Det verksamhet som finansieras får inte inverka på möjligheter för företagsekonomiskt genomförbara tjänster eller riktas på verksamhet som kan anordnas inom ramen för yrkesläroanstaltenliga beslut över prestationer för målinriktade studieår.

Ansökan och anvisningar

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. 


Sökande ska ta del av och följa [de allmänna anvisningarna för sökande och användare av statsunderstöd (pdf, oph.fi) om inte servicecentret skilt anvisar om annat. Dessutom bör sökanden följa de anvisningar som ges i detta ansökningsmeddelande, i beslutet om understöd och annars av servicecentret.


Ansökningar om understöd bedöms av flera sakkunniga. Det slutgiltiga beslutet om understöd fattas av den ansvariga för förberedande av understödet.


Kommentarer om ansökningar om understöd kan frågas i myndighetssamarbete bland annat från arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, NTM-centraler samt regionförvaltningsverken. Dessutom kan kommentarer frågas av relevanta intressentgrupper, så som organisationer som har att göra med arbetslivet.

Vad kan vi finansiera?

Eventuella innehåll av tjänsten som understöds baserar sig på lagen om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (682/2021), statsunderstödslagen (688/2021) samt lagstiftningarna gällande olika utbildningsformer inom reglerad utbildning (punkterna 1–5 nedan).


Statsunderstödet kan användas för genomförande av studerandeantagning och stödåtgärder under studierna. Vid verkställandet av dessa åtgärder, som kan förverkligas som en köpt tjänst från privata aktörer eller från den icke vinstdrivande sektorn, kan man även dra nytta av samarbetet inom samprojekt med andra utbildningsanordnare vid yrkesinriktade läroanstalter, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet eller högskolor. Anvisningar gällande samprojekt, tjänsteupphandlingar och plikten för mottagare av understöd att konkurrensutsätta tjänster kan du hitta i [de allmänna anvisningarna för sökande och användare av statsunderstöd (pdf, oph.fi)]


Anordnare av yrkesinriktad utbildning, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet, universitet eller högskolor kan inte använda statsunderstödet för företagsekonomisk verksamhet eller verksamhet, vars syfte är att utveckla en fortbildningsprodukt som säljs på den öppna marknaden. Verksamheten som finansieras får inte inverka på möjligheter för företagsekonomiskt genomförbara tjänster eller orsaka betydliga störningar på marknaden eller i konkurrensen. Understödet bör täcka alla kostnader som orsakas av utbildningen. Ifall beslutet om statsunderstöd inte skilt tillåter det, skall studieavgifter inte tas ut för utbildning som finansieras av servicecentret.
Understöd kan ansökas för kombinationer av alla innehåll som nämns nedan. För att stöda målsättningen av att höja utbildningsnivån, uppmuntrar vi sökande att verkställa i synnerhet sådana kompetenstjänster som överskrider olika utbildningsnivåer.


Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning kan bevilja statsunderstöd för
1) anordnande av sådana examina och examensdelar som avses i 5 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
Innehållen av yrkesinriktad utbildning bör vara sådana, att de kan inkluderas i examensgrunderna för grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen.
Understöd kan inte användas för anordnande av sådan yrkesinriktad utbildning som läroanstalten kan i praktiken ordna inom ramen för målinriktade statsandelsprestationer, alltså med sin basfinansiering.
Anordnare av yrkesinriktad utbildning bör i samband med ansökan lämna in en plan på användningen av prestationer som verkställs med statsandelsfinansiering under användningstiden av understödet. Servicecentret bedömer dispositionsplanen och tillräckligheten av prestationerna utgående från under beslutstidspunkten tillgänglig information.


Prestationer som uppstår inom utbildning som finansieras av servicecentret tas inte i beaktande som prestationer som verkställs med statsandelsfinansiering, utan understödet bör täcka alla kostnader som uppstår av utbildningen.
2) utbildning som ordnas av huvudmannen för en läroanstalt som avses i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)


3) anordnande av i 7 § i universitetslagen (558/2009) avsedda examina, specialiseringsutbildning och utbildning som innehåller examensdelar
Universitet kan med statsunderstödet anordna endast sådana innehåll som redan inkluderas i examen som anordnas vid universitetet eller som tidigare har anordnats som en del av examensutbildning. Universitet kan anordna specialistutbildning med statsunderstödet. Utbildningen kan anordnas som studier vid öppna universitetet eller i form av andra studier enligt vad som högskolan anser lämpligast.


4) anordnande av i 10 § i yrkeshögskolelagen (932/2014) avsedda examina, yrkespedagogisk lärarutbildning, specialiseringsutbildning och utbildning som innehåller delar av examina samt utbildning som är avsedd för invandrare
Yrkeshögskolor kan med statsunderstödet anordna endast sådana innehåll som redan inkluderas i examen som anordnas vid yrkeshögskolor eller som tidigare har anordnats som en del av examen. Yrkeshögskolor kan med statsunderstödet anordna specialistutbildning eller utbildning som är avsedd för invandrare och vars målsättning är att ge språkliga och andra nödvändiga färdigheter inför yrkeshögskolestudier. Utbildningen kan anordnas som studier vid öppna högskolan eller i form av andra studier enligt vad som högskolan anser lämpligast.


5) anordnande av sådan undervisning i samiska och samisk kultur som avses i lagen om Sameområdets utbildningscentral (252/2010)


6) verksamhet som stöder ansökan till utbildning och deltagande i utbildning,
Innehåll kan vara till exempel

 • innovativa åtgärder inom studerandeantagning
 • pilotprojekt inom nya modeller av deltagande i utbildning
 • individuellt anpassad studie-, arbetslivs- och karriärhandledning
 • utbildande av arbetsplatshandledare som stöd för lärande i arbetet på arbetsplatser
 • åtgärder inom utvecklande av inlärningsförutsättningar
 • åtgärder inom höjande av motivation för studerande
 • övriga åtgärder som främjar deltagande samt utvecklande av och experimentering med nya metoder och verksamhetsformer.

Ifall en anordnare av yrkesinriktad utbildning ansöker om understöd till exempel för studerandeantagning, stödåtgärder under studierna eller anordnande av studie- eller arbetslivshandledning med anknytning till utbildning som ingår i examen som verkställs med statsandelsfinansiering, bör detta nämnas skilt i ansökan.
7) utvecklande av och försök med verksamhet inom branschen
Innehåll kan vara till exempel

 • tidsbundna utvecklingsprojekt som förbättrar kompetensen och sysselsättningen hos äldre personer
 • pilotprojekt inom arbetslivsinriktade kompetenskartläggningar
 • nya verksamhetsformer och -metoder
 • helheter som kombinerar innehåll från olika utbildningsnivåer i samprojekt
 • nya helheter som blir till av olika examensdelar
 • innehåll som höjer motivationen för att utbilda sig, förbättrar studiefärdigheter, förminskar inlärningssvårigheter och svarar på utmaningar med individuella hinder för utvecklande av lärande och kunnande.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning beviljar inte statsunderstöd för avläggande av hela yrkesinriktade examen eller hela högskoleexamen.

Vem kan ansöka och hur rapporterar man om användningen av understödet?

Detta statsunderstöd kan ansökas av anordnare av yrkesinriktad utbildning, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet, högskolor, universitet eller sammanslutningar av alla ovannämnda aktörer i form av samprojekt och samarbetspartner. Noggrannare anvisningar gällande samprojekt finns i [de allmänna anvisningarna för sökande och användare av statsunderstöd. 

I ansökningar gällande samprojekt bör en huvudansvarig anordnare av utbildning nämnas.
Mottagaren av understöd är skyldig att rapportera de av servicecentret krävda uppgifterna om studerandena samt att samla in respons från studerandena enligt servicecentrets anvisningar. Insamlingen av data som är anknuten till studeranderapportering kan sammanslås med processen av antagning av och som studerande. Servicecentret anvisar mottagare av understöd om rapporteringen i samband med ett jakande beslut om understöd.
Servicecentret använder studeranderapporteringens bakgrundsuppgifter bland annat för uppföljning av understödens ändamålsenlighet samt uppföljning av uppfyllelsen av finansieringens villkor. 


Mottagaren av understödet ska lämna in en mellanredovisning till servicecentret om användningen och resultaten av understödet inom den tidsfrist som anges i beslutet om understöd. Mellanredovisningen skickas till mottagare av understöd för ifyllning cirka 4 månader innan den sista dagen av inlämning. Dessutom bör mottagaren av understödet lämna in en slutredovisning till servicecentret om understödets användning senast 2 månader efter utgången av stödperioden och den sista användningsdagen av understödet. I samband med slutrapporten utför Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning i samarbete med Utbildningsstyrelsen en ekonomisk granskning av det understödda projektet.


Anordnare av yrkesutbildning och läroanstalter inom det fria bildningsarbetet är enligt lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) skyldiga att föra in uppgifter gällande utbildning i Koski-informationsresursen. Anvisningar för hur man för in uppgifterna finns på [webbsidan] som underhålls av Utbildningsstyrelsen (wiki.eduuni.fi). 


Högskolor är enligt lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) skyldiga att föra in uppgifter gällande utbildning i Virta-informationsresursen.


Med statsunderstöd beviljat av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning kan endast reglerad utbildning förverkligas. På grund av detta iakttas i utbildning som förverkligas med statsunderstöd inte det som stipuleras i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) i kapitel 5 a om registret över annan än reglerad utbildning.


På anordnade av utbildning, antagning av och som studerande samt på studerandes rättigheter och skyldigheter tillämpas det som stiftats i lagen om utbildningen i fråga, om inte servicecentret skilt anvisar om annat i beslutet om statsunderstöd. Kompetensbehov och tillräckliga förutsättningar för att skaffa färdigheterna som avses i utbildningen i fråga är kriterier för antagande som studerande. Dessutom tillämpas det som stiftats i lagen om utbildningen i fråga om förutsättningarna för studerandeantagning och behörighet för studier. I verkställande av intagning av studerande kan definitioner av målgrupper användas i enlighet med understödets målsättningar. Dessutom kan man kräva av studerande som intas ifyllande av servicecentrets studeranderapport som förutsättning av intagning av studerande.


Mottagare av understöd bör föra in utbildningsbeskrivningarna i utbildningsutbudet på Studieinfo-tjänsten. Anvisningar för hur man för in uppgifterna finns på [webbsidan] som underhålls av Utbildningsstyrelsen (wiki.eduuni.fi).
 

Material som producerats med understödet och spridande av alster för vidare bruk

Syftet med de utbildnings- och kompetenstjänster, till vilka Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning beviljar statsunderstöd, är bland annat att starta ny utbildning och främja skapande av ny information.


Inom ramen för utbildningstjänsten är målsättningen att producera åtminstone en vederbörlig mängd nytt material. Utbildningsmodeller, resultat av och lärdom från projekt som beviljas understöd är offentlig information och de bör vara tillgängliga för olika anordnare av utbildning efter att projektet genomförts. Syftet med projekt som understöds är att nå resultat eller alster, som kan konsolideras och spridas i större omfattning. Vi uppmuntrar även till att offentligt dokumentera projektet under projektperioden.


Creative Commons BY -typisk (ursprunglig författare bör uppges) eller motsvarande nyttjanderätt bör beviljas till material som uppstår inom ramen för tjänsten som understöds av servicecentret. Mottagaren av understöd bör göra materialet tillgängligt för allmänheten på Biblioteket för öppna lärresurser (aoe.fi).


Mottagaren av understödet bör göra utbildningsplanen för tjänsten som förverkligas med understödet, samt skriftliga utbildningsmaterial som skapas för denna tjänst allmänt tillgängliga. Med skriftligt utbildningsmaterial avses skriftligt undervisningsmaterial som används direkt i undervisningen, så som presentationer (till exempel PowerPoint-presentation).


Annat material ingår inte i skriftligt utbildningsmaterial. Till sådant material tillhör till exempel tidigare skapat material, audiomaterial (till exempel inspelning av utbildning), videomaterial (till exempel bandinspelning av utbildning), artiklar (till exempel material som läses som en del av utbildningen), provmaterial (till exempel provens innehåll med bilagor) eller material som producerats av studerandena med anknytning till avläggande av utbildningen (till exempel provarbete eller yrkesprov).

 

Anvisningar för hur material görs allmänt tillgängligt

 

Materialet görs allmänt tillgängligt enligt följande steg:

 1. Mottagaren av understödet gör upp en utbildningsplan. I och med att utbildningstjänsten framskrider, utarbetar mottagaren av understödet skriftligt utbildningsmaterial för tjänsten.
 2. Mottagaren av understödet går igenom utbildningsmaterialet som producerats för tjänsten och försäkrar sig om följande:
   
  1. Materialet innehåller endast sådant innehåll som kan publiceras på Biblioteket för öppna lärresurser.
  2. Ifall materialet innehåller till exempel bildmaterial från tredje parter eller bildmaterial som används utgående från rätten att citera, bör sådant innehåll avlägsnas eller täckas till exempel med att måla det svart.
  3. Författarens eller författarnas namn har tillagts i materialet (till exempel namn på läraren som utarbetat materialet i fråga).
 3. Efter att ha gått igenom materialet gör mottagaren av understödet det publiceringsfärdiga materialet allmänt tillgängligt som sådant på Biblioteket för öppna lärresurser (aoe.fi). Materialet bör laddas ner/göras allmänt tillgängligt innan utgången av tjänstens understödsperiod.
 4. Vem som helst kan utnyttja materialet som gjorts allmänt tillgängligt. Användaren bör följa med licensens villkor till exempel genom att tydligt framföra namnet på författaren av materialet i fråga.
Bedömning av ansökan

Understöden är diskretionära. Ansökningarna bedöms och jämförs sinsemellan utifrån en helhetsbedömning som tar i beaktande följande kriterier:

 • Verksamhetsplanen är arbetslivsinriktad och har konstruerats och förverkligas i samarbete med arbetslivet.
 • Den nationella eller verksamhetsområdets arbetsmarknadssituation har tagits i beaktande i tjänstens målgrupp, verkställande och innehåll.
 • Planen på studerandeantagning är övertygande och har tagit den eftertraktade målgruppen i beaktande.
 • Planen för stöd under studierna är övertygande och har tagit i beaktande den eftertraktade målgruppen.
 • Sökanden har färdigheter att förverkliga de planerade stödåtgärderna.
 • Planen på handledning under studierna är övertygande och har tagit i beaktande den eftertraktade målgruppen. Sökanden har färdigheter att förverkliga handledning.
 • Den eftertraktade målgruppen motsvarar understödets syften och servicecentrets huvudsakliga målgrupper.
 • Kompetenstjänsten besvarar en aktuell brist på, eller skuggiga områden inom kompetenstjänstmarknaden.
 • Kompetenstjänsten kan skalas upp och spridas i större omfattning och svarar på ett identifierat behov även efter projektperiodens slut.
 • Kompetenstjänstens färdplan är övertygande både tidtabellsmässigt och med hänsyn till användningen av resurser.
 • Kompetenstjänstens genomförandemetod möjliggör deltagande vid sidan av arbetet.
 • Ansökan är helhetsekonomisk.
 • Samarbete mellan utbildningsnivåer och helhetsmålsättningen av att höja utbildningsnivån har tagits i beaktande i ansökan.
 • Tjänsten testkör, experimenterar med eller etablerar möjligen nya förfaranden, genomförandemetoder, innehållskombinationer av studier eller samarbetsmodeller som en del av sökandens grundläggande verksamhet.

 

Vid intern validering bedöms varje delområde på bedömningsskalan 1–4. Understöd beviljas inom ramen för det planerade anslaget och i princip för de ansökningar som får de högsta poängen i jämförelsen av ansökningar sinsemellan och som i enlighet med legislativa grunder och den regionala arbetsmarknadssituationen kan beviljas och motiveras understöd. Den regionala efterfrågan tas i beaktande i bedömningen av ansökningarna. Samma verksamhetsområde beviljas inte flera understöd med motsvarande innehåll, ifall efterfrågan enligt servicecentrets bedömning inte är tillräcklig.


Beslutet baserar sig på projektplanen som sökanden lagt fram och eventuella förändringar i den som gjorts under bedömningsskedet, samt för servicecentret under beslutstidspunkten tillgänglig annan information. Omprövning av detta beslut kan begäras av servicecentret i enlighet med de till beslutet bifogade anvisningarna för omprövning.
 

Finansieringsbeslut

Besluten skickas från det elektroniska statsunderstödssystemet till kontaktpersonen som anges i ansökan samt till den sökande organisationens officiella e-postadress. Efter att besluten har tagits publiceras en lista på beviljade understöd även på servicecentrets webbsida och sociala medier.

Beviljare av understödet: Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning är en ny aktör inom utbildning och kunnande. Servicecentrets syfte och verksamhet är att befrämja utveckling av färdigheter hos befolkning i arbetsför ålder samt tillgång till kunnig arbetskraft. Servicecentret finansierar utbildnings- och kunskapsbaserade tjänster huvudsakligen för sysselsatta personer. Genom sin verksamhet strävar Servicecentret efter att förstärka allas kunskaper och kunnande, i synnerhet hos dem som enligt undersökningar i mindre mån deltar i vuxenutbildning och kontinuerligt lärande.

Servicecentret riktar finansiering till projekt av olika slag och storlekar, som kombinerar olika slags undervisningsmetoder, innovation och olika aktörers samarbete. I samband med projekt som finansieras bör uppmärksamhet fästas särskilt vid hur man anskaffar studerande och uppsökande verksamhet. Understöd kan i viss mån användas till exempel till anskaffning av utrustning, producering av undervisningsmaterial och fortbildning för ordinarie undervisningspersonal.

Allmänna mål för utbildnings- och kompetenstjänster som understöds är huvudsakligen att

 • försäkra tillgången till kunnig arbetskraft
 • höja kompetensnivån och sysselsättningsgraden
 • förebygga arbetslöshet bland annat inom omstrukturerade branscher
 • proaktivt besvara förändringar i färdigheter som behövs i arbetslivet
 • öka jämlikheten i deltagande samt förstärka deltagande av de i kontinuerligt lärande underrepresenterade grupperna
 • öka hållbar tillväxt och produktivitet, innovation, konkurrenskraft och välståndets nivå i samhället
  utveckla stödande av inlärning av nytt på arbetsplatserna samt
 • förbättra nuvarande utbildnings- och kompetenstjänstsystem.
Finansieras av Europeiska unionen