Skip to main content

Utvecklande och provanvändning av verksamhetsmodell inför positiva plötsliga strukturomvandlingar från kompetensens perspektiv

Upphandling
Ansökningstid: 26.6.2023 08:55 - 4.8.2023 12:00

Ansökningstiden har avslutats.

Observera att detta handlar om en kortfattad upphandling som inte kommer att producera egentliga utbildnings- eller kompetenstjänster. Upphandlingens syfte är att producera en tjänstehelhet och endast en tjänsteproducent kan utväljas.

Syftet med upphandlingen

Syftet med upphandlingen är att utveckla en verksamhetsmodell inför positiva plötsliga strukturomvandlingar från kompetensens perspektiv. Verksamhetsmodellen kommer att provköras inom vindkraftssektorn. Med modellen strävar man efter att öka kunnig arbetskraft och att besvara utmaningarna som uppstått som följd av de av NCU och ANM noterade positiva plötsliga strukturomvandlingarna. Utmaningarna listas under rubriken Bakgrund till upphandlingen

Tjänstehelheten som upphandlas skall bestå av en kompetenskartläggning, koordinering av projektet och utvecklande av verksamhetsmodellen. Modellen bör kunna spridas i vidare omfattning och utnyttjas i fortsättningen även i andra positiva plötsliga strukturomvandlingar. 

Bakgrund till upphandlingen

Med strukturomvandlingar avses situationer där den regionala näringsstrukturen förändras antingen plötsligt eller med tiden som följd av till exempel globalisering och förändringar i produktionsstrukturen. Strukturomvandlingar som händer över tid utgör en del av den normala utvecklingen av den regionala ekonomin och förnyande av affärsverksamheten. I samband med strukturomvandling talas det om plötslig strukturomvandling och förutsedd strukturomvandling. Plötsliga strukturomvandlingar kan vara antingen positiva, när behovet av arbetskraft ökar plötsligt inom en viss bransch eller regionalt, eller negativa, när behovet av arbetskraft minskar plötsligt inom en viss bransch eller regionalt.

Nationella centret för utbildningsutvärdering, alltså NCU, genomförde en utvärdering under åren 2020–2022 som granskade utbildningssystemets förmåga att svara på utmaningar för kontinuerligt lärande vid plötsliga strukturomvandlingar. I utvärderingen granskades yrkesinriktad utbildning och högskoleutbildning. Det viktigaste resultatet av utvärderingen var att utbildningssystemet relativt väl kan besvara behoven av arbetslivet och vuxna i arbetsför ålder i negativa strukturomvandlingar. I positiva strukturomvandlingar var svaret däremot endast nöjaktigt. Enligt utvärderingen ligger problemen i identifierande av kompetensbehov, finansiering och samverkan. 

I sin undersökning från år 2022 utvärderade Arbets- och näringsministeriet, alltså ANM, helhetsfunktionaliteten och effektiviteten av verksamhetsmodeller som använts i plötsliga positiva och negativa strukturomvandlingar. I undersökningen framkom det ett behov av att utveckla och förstärka nuvarande modeller. Särskilt inom ramen för verksamhetsmodeller torde prognostisering och samarbete mellan olika aktörer utnyttjas. Även finansiering borde omvärderas så att det kunde distribueras på ett mer flexibelt sätt än i det nuvarande läget. 

Syftet med tjänsten som upphandlas är att besvara de ovannämnda utmaningarna som lyfts upp i undersökningarna som genomförts av NCU och Arbets- och näringsministeriet med att utveckla en verksamhetsmodell inför positiva plötsliga strukturomvandlingar.

Utmaningar har framkommit särskilt inom följande delområden:

  • Aktörer inom utbildning har haft svårt att veta hurdan kompetens det finns särskilt behov av. 
  • Förhållandet mellan prognostiserade kompetensbehov och utbildning som erbjuds har varit oklart. 
  • I arbetslivets snabba omstruktureringar skulle man oftast behöva kortvarig utbildning med fokus på vissa kompetensbehov. 
  • Utmaningen är bristen på etablerade samarbetsmodeller i samarbetet mellan utbildningsanordnande organisationer och aktörer inom arbetslivet 
  • Nuvarande projektfinansiering har upplevts som besvärligt vid strukturomvandlingar.
Läs mer:

Upphandlingens mål

Tjänsten som upphandlas består av fyra delar:

  1. Kartläggning av kompetensbehov, som bör vara färdig senast den 31 oktober 2023.
  2. Koordinering av tjänsten, som verkställs inom tidsfristen 9/2023–11/2024.
  3. Beskrivning av verksamhetsmodellen, som bör vara färdig senast den 31 oktober 2024.
  4. Slutrapport, som bör vara färdig senast den 30 november 2024.

Bekanta dig med mer detaljerad information om tjänsten som upphandlas via Hanki-anbudstjänsten (på finska). 

Upphandlingen utlyses till ett belopp av 120 000 euro. Tjänsten kan produceras antingen av en enskild organisation eller i sammanslutning med andra utbildningsorganisationer. I en sammanslutning registreras en organisation som huvudansvarig ansökare. En tjänsteproducent utväljs.

Kontakta oss

Hakanen, Jarno
utvecklingschef
(nätverkssamarbete inom kontinuerligt lärande, strategisk planering)