Skip to main content

Utbildningstjänst inom hållbara energilösningar för hushåll

Upphandling
Ansökningstid: 30.11.2023 12:00 - 12.1.2024 12:00

Anbudsperioden för upphandlingen har gått ut. 

Läs mer om utvalda tjänsteproducenter

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar utbildning för personer som är sysselsatta inom värme-, vatten-, luft-, el- och automationsbranscherna. Syftet med utbildningarna är att stöda hållbara energilösningar för hushåll.

Syftet med utbildning som upphandlas är att 

 • främja färdigheter inom hållbara energilösningar hos personer som är sysselsatta inom branscherna,
 • påskynda övergången till hållbara energilösningar för hushåll (egnahemshus och bostadsaktiebolag),
 • frambringa nya affärsverksamhetsmodeller med anknytning till planerings-, monterings- och underhållstjänster inom hållbara energilösningar samt 
 • främja kompetens och kunnande gällande påverkningarna av den nya bygglagen och annan reglering inom branschen.

Bakgrund till upphandlingen

Ändringar inom energiverksamheten och på energibranschen står i bakgrunden för upphandlingen. Ibruktagande av förnybara energikällor, lagring av energi, utspridd energiproduktion och automatiserade elnät ändrar på energibranschen och framhäver nya kompetensbehov inom arbetslivet. Betydliga förändringar är även övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor, alltmer starkare nationell reglering och reglering på EU-nivå, samt Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

 

Övergång från fossila bränslen till förnybara energikällor

Inom energiverksamhet och på energibranschen övergår man från användning av fossila bränslen till förnybara energikällor, så som solenergi och vindkraft. I bakgrunden till förnybara energikällor står minskad miljöpåverkan och minskade koldioxidutsläpp. 

Användning av förnybara energikällor har under de senaste åren överskridit andra energikällor i totalkonsumtionen av energi. År 2021 ökade användningen av förnybara energikällor med 13,4 procent. Av totalkonsumtionen av energi täcktes då redan 42,1 procent av förnybara energikällor.

I Finlands klimatlag har fastställts en målsättning av Finlands klimatneutralitet senast år 2035. Samtidigt blir regleringen av energilösningars ekologiska hållbarhet allt starkare på EU-nivå. Dessa fordringar binder även energiverksamhet och energibranschen. Samtidigt förutsätter målsättningen för Finlands klimatneutralitet en betydlig ökning av andelen av förnybar energi i den slutliga energikonsumtionen.

 

Starkare nationell reglering och reglering på EU-nivå

Målsättningen med EU:s 55 %-paket är att minska nettoutsläppen av växthusgaser inom alla verksamhetsområden i EU med minst 55 procent från årets 1990 nivå senast 2030. I synnerhet direktivet om energiprestanda samt planen som angår renoveringsinsatser i hela EU, renoveringsvågen, angår byggsektorn. Syftet med renoveringsvågen är att fördubbla antalet energirenoveringar senast 2030 samt förminska byggnaders koldioxidutsläpp med 60 % senast 2030.

Som del av nationellt verkställande av EU:s kriterier för energiprestanda har Finland kommit fram med en långsiktig renoveringsstrategi. Strategin angår de bostads- och tjänstebyggnader som byggts innan början av år 2020, det vill säga sammanlagt 1,4 miljoner byggnader. Målsättningen är att minska byggnadernas koldioxidutsläpp med 90 procent från nivån i början av år 2020 innan år 2050. Uppvärmning av bostads- och tjänstebyggnader orsakar cirka 17 procent av Finlands nuvarande årliga koldioxidutsläpp.

Renoveringsstrategin drar upp linjerna för hur energiprestandan av det existerande byggnadsbeståndet förvandlas till effektivt och kolsnålt senast år 2050. För att stöda detta ändringsarbete har tre centrala åtgärder identifierats:

 1. minskning och förbättring av utnyttjande av utrymmen,
 2. förbättring av energiprestanda i samband med renoveringsåtgärder och underhåll och
 3. avstående från fossila bränslen i energiproduktion.

Även den nya bygglagen som träder i kraft i början av år 2025 betonar begränsning av klimatförändringen som en del av lagstiftningen för byggande. Lagen styr till en riktning av kolsnålt byggande, alltså till att ta i beaktande de för- och nackdelar för klimatet som uppstår under hela byggnadens livscykel.

 

Rysslands anfallskrig mot Ukraina

Det av Ryssland i februari 2022 inledda anfallskriget mot Ukraina förändrade den finländska energimarknaden fullständigt. Som följd av kriget tog importen av el och gas från Ryssland plötsligt slut och energibranschen var tvungen an anpassa sig med förändringen.

Europeiska kommissionen har startat RepowerEU -planen som svar till de förstörningar på energimarknaden som uppstått som följd av det av Ryssland inledda anfallskriget mot Ukraina. Åtgärder som ingår i planen påverkar till exempel värmepumpsbranschen.

Utbildning som upphandlas

Servicecentret upphandlar utbildning inom följande delområden:

 • kompetens inom planering av hållbara energilösningar för egnahemshus,
 • kompetens inom montering och underhåll av hållbara energilösningar för egnahemshus,
 • kommersiell kompetens inom hållbara energilösningar,
 • planering och styrning av automatiserade system i bostadsaktiebolag samt 
 • lättare lösningar inom energirenoveringar i bostadsaktiebolag.

Syftet med denna upphandling är att stöda nya behovsorienterade studier och studiehelheter. Skols kan inte upphandla examina eller examensdelar inom yrkesinriktad utbildning. Skols kan inte heller upphandla personal- eller arbetskraftsutbildning eller utbildning som motsvarar endast ett företags behov.

Upphandlingen utlyses till ett belopp av 3 miljoner euro. Tjänsten kan produceras antingen av en enskild organisation eller i sammanslutning med andra utbildningsorganisationer. I en sammanslutning registreras en organisation som huvudansvarig ansökare. 

Utbildningarna bör ordnas i sin helhet innan den 30 juni 2025. Utbildningen bör planeras så, att den kan avläggas huvudsakligen vid sidan om arbete.

Utbildningen bör vara avgiftsfri för studerandena. Tjänsteproducenten är ansvarig för anskaffning av studerande.

Lämna anbud

Bekanta dig med mer detaljerad information om upphandlingen via Cloudia-anbudstjänsten (på finska). Registrering förutsätts för användning av tjänsten.

Tjänsteproducenterna kan ställa frågor gällande upphandlingen via Cloudia-anbudstjänsten i början av anbudsperioden. Frågorna bör ställas innan kl. 12.00 den 15 december. Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning svarar på frågorna senast den 20 december 2023.

Tidsfristen för anbudet går ut den 12 januari 2024 kl. 12.00. Servicecentret ämnar fatta besluten om upphandlingen senast under februari 2024.

Vem kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar?

Alla privaträttsliga gemenskaper kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar.

Anbud kan lämnas till exempel av

 • privata företag,
 • högskolor och deras dotterbolag, 
 • privata anordnare av utbildning, eller
 • dotterbolag ägda av kommuner och samkommuner.

 

Läs mer

Ta kontakt

Päiviö, Anna
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)