Skip to main content

Pilotprojekt för uppsökande verksamhet

Upphandling
Ansökningstid: 8.9.2022 12:00 - 7.10.2022 12:00

Anbudsperioden för upphandlingen har gått ut.

Läs mer om tjänsteproducenterna

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar en tjänst som går ut på att ordna utbildningsrelaterad grupphandledning i små och medelstora (5–149 anställda) företag. Upphandlingen är en del av servicecentrets projekt som utreder hur personer som deltar lite i utbildning kunde utveckla mer sitt kunnande.

Grupphandledning uppmuntrar dem som är i arbete att delta i utbildning

Syftet med tjänsten som upphandlas är att uppmuntra särskilt de personer som är anställda av företagen och vars utbildning bygger endast på grundstadiet att i fortsättningen delta mer i utbildning.

Tjänsten omfattar

  • kontaktande av företag utgående från en lista på företag som tjänsteproducenten gjort upp
  • utredande av företagets behov av kunnande och grupphandledningens förankrande hos ledningen
  • skräddarsydd grupphandledning för företaget och förverkligande av grupphandledningen i form av närdeltagande.

Grupphandledningarna bör ordnas mellan den 1 januari 2023 och den 30 juni 2024. Tjänsten bör vara avgiftsfri för företagen och grupphandledningens deltagare.

Upphandlingen utlyses till ett uppskattat belopp av 2,3 miljoner euro. Upphandlingen kommer att delas mellan flera olika geografiska områden. Målsättningen är att välja ut nio tjänsteproducenter.

Upphandlingen av tjänsten är en del av Pilotprojektet för uppsökande verksamhet som reder ut om spridande av utbildningsanknuten information och grupphandledning inom företag kan öka sådana personers deltagande i utbildning vars utbildning bygger på allmänbildande utbildning.

Pilotprojektet har startats av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning och genomförs tillsammans med Näringslivets forskningsinstitut (Etla) och Ekonomins forskningsinstitut Labore.

Vem kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar?

Alla privaträttsliga gemenskaper kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar.

Anbud kan lämnas till exempel av

  • yrkeshögskolor och deras dotterbolag
  • privata anordnare av utbildning
  • privata företag
  • dotterbolag ägda av kommuner och samkommuner.

Lämna anbud via Hanki-anbudstjänsten innan den 7 oktober 2022

Bekanta dig med mer detaljerad information om upphandlingen via Hanki-anbudstjänsten (på finska). Registrering förutsätts för användning av tjänsten.

Tjänsteproducenterna kan ställa frågor gällande upphandlingen via Hanki-tjänsten i början av anbudsperioden. Frågorna bör ställas innan kl. 12.00 på fredagen den 23 september 2022. Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning svarar på frågorna senast på tisdagen den 27 september 2022.

Tidsfristen för anbudet går ut på fredagen den 7 oktober 2022 kl. 12.00. Servicecentret ämnar fatta besluten om upphandlingen under oktober 2022.