Skip to main content

Kompetenstjänster för ukrainare 2/2024

Upphandling
Ansökningstid: 29.1.2024 12:00 - 27.2.2024 12:00

Ansökningstiden har avslutats.

Läs mer om utvalda tjänsteproducenter

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar kompetentjänster som befrämjar sysselsättning hos ukrainare som fått tillfälligt skydd i Finland och som 

 • vill komplettera sina professionella färdigheter så att de motsvarar kraven av den finländska arbetsmarknaden.
 • behöver stödjande tjänster för en övergång till arbetslivet.
 • för tillfället inte deltar i tjänster som främjar sysselsättning.

Målgruppen för tjänster som förverkligas med denna upphandling är de personer som anlänt till Finland från Ukraina och som inte betjänas av tjänster för främjande av integration eller sysselsättningsfrämjande tjänster vid AN-byråerna, kommunförsök med sysselsättning eller vid kommunernas tjänster för främjande av integration.

Syftet med denna upphandling är att 

 • främja och utöka ukrainares professionella färdigheter och annan kompetens
 • identifiera och utöka ukrainares färdigheter att utnyttja tidigare avlagt kunnande, utbildning och arbetserfarenhet i det finländska arbetslivet,
 • främja branschspecifika färdigheter i det finska språket samt
 • stöda ukrainares övergång till den finländska arbetsmarknaden.

Upphandlingens mer omfattande målsättning är sålunda även att befrämja tillgången till kompetent arbetskraft i Finland. 

Denna upphandling kompletterar Skols ansökan om statsunderstöd som förverkligades på sommaren 2023 och som finansierade i synnerhet reglerad utbildning om utökar professionella färdigheter. Med denna upphandling finansieras annan än reglerad utbildning. 

Bakgrund till upphandlingen

Som följd av kriget i Ukraina har cirka 65 000 ukrainare sökt tillfälligt skydd i Finland (15 januari 2024). Majoriteten av personer som har anlänt i Finland är kvinnor och barn. Andelen av personer i arbetsför ålder av alla personer som anlänt till Finland är ungefär hälften av antalet, alltså cirka 30 000 personer. Enligt uppgifterna från inkomstregistret (den 30 november 2023) är cirka 8 100 av dem löntagare. Majoriteten av dessa personer har sysselsatts antingen på fastighetsservicebranschen eller i uppgifter inom jord- eller skogsbruk. Cirka 25 % av ukrainare, det vill säga cirka 16 000 personer har ansökt om och fått hemkommun (den 15 januari 2024). 

Enligt undersökningen som arbets- och näringsministeriet riktat till ukrainare hade personerna som svarade på undersökningen erfarenhet av arbete på flera olika branscher innan sin ankomst till Finland. Personer som svarade på undersökningen hade oftast arbetat på handelsbranschen (31 %), inom industribranschen (20 %) och inom restaurangbranschen (15 %) i Ukraina. Efter sin ankomst till Finland hade personerna som svarat på undersökningen oftast arbetat inom jordbruk (23 %), på industribranschen (14 %), på fastighetsservicebranschen (14 %) samt inom restaurangbranschen (14 %). Personer som svarat på undersökningen har alltså varit sysselsatta i Finland delvis på andra branscher än vad som de var sysselsatta på innan sin ankomst till Finland. Flera personer har alltså tagit emot det arbete som funnits oberoende av vilket slags arbete de tidigare varit sysselsatta med. 

Tjänster har varit endast få för dem som velat sysselsättas snabbt. Det uppstår ett behov särskilt för kortvariga kurser som hjälper deltagarna med att bli bekanta med ett yrke och som leder till sysselsättning. Dessutom förekommer det ett behov av identifierande och bevisande av tidigare avlagd kompetens och arbetserfarenhet för att befrämja sysselsättning på den finländska arbetsmarknaden av ukrainare som fått tillfälligt skydd även trots ringa språkkunskaper. Även avlagda utbildningar för tillståndskort som främjar snabb sysselsättning tillhör diskussionen.

Denna upphandling har planerats i samarbete med arbetslivsnätverket för ukrainare som verkar i Finland, NTM-centraler, arbets- och näringsministeriet, anordnare av utbildning och organisationer för arbetsgivare inom branscherna som utgör målgruppen för denna upphandling samt potentiella tjänsteproducenter. Dessutom har det omfattande förberedningsarbetet inför ansökan om statsunderstöd för kompetenstjänster för ukrainare som utlystes på sommaren 2023 samt inskickade ansökningars innehåll och utförda arbetslivskartläggningar utnyttjats i förberedandet av denna upphandling.

Utbildning som upphandlas

Syftet med denna upphandling är att stöda kompetenstjänster som främjar ukrainares färdigheter att sysselsättas inom olika uppgifter inom handelsbranschen, logistikbranschen samt hotell- och restaurangbranschen. Tjänsterna som förverkligas med denna upphandling utökar dessutom färdigheter för att bli företagare i Finland.

Syftet med denna upphandling är att stöda nya behovsorienterade studier och studiehelheter. Skols kan inte upphandla examina eller examensdelar inom yrkesinriktad utbildning. Skols kan inte heller upphandla personal- eller arbetskraftsutbildning eller utbildning som motsvarar endast ett företags behov.

Upphandlingen utlyses till ett belopp av 1,5 miljoner euro. Tjänsten kan produceras antingen av en enskild organisation eller i sammanslutning med andra utbildningsorganisationer. I en sammanslutning registreras en organisation som huvudansvarig ansökare. 

Utbildningarna bör ordnas i sin helhet innan den 30 juni 2025. Utbildningen bör planeras så, att den kan avläggas huvudsakligen vid sidan om arbete.

Utbildningen bör vara avgiftsfri för studerandena. Tjänsteproducenten är ansvarig för anskaffning av studerande.

Målgrupp

De huvudsakliga målgrupperna för detta understöd är ukrainare som anlänt till Finland och som

 • har ansökt om tillfälligt skydd
 • för tillfället inte deltar i tjänster för främjande av integration
 • för tillfället inte betjänas av arbetstjänster eller kommunförsökens tjänster
 • är sysselsatta med uppgifter som inte motsvarar deras profession och kunnande, eller befinner sig utanför arbetslivet
 • vill komplettera sina professionella färdigheter så att de motsvarar kraven av den finländska arbetsmarknaden
 • behöver stödjande tjänster för en övergång till arbetslivet.

Lämna anbud

Bekanta dig med mer detaljerad information om upphandlingen via Cloudia Supplier Portal (på finska). Registrering förutsätts för användning av tjänsten.

Tjänsteproducenterna kan ställa frågor gällande upphandlingen via Cloudia Supplier Portal i början av anbudsperioden. Frågorna bör ställas innan kl. 12.00 den 8 februari 2024. Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning svarar på frågorna senast den 14 februari 2024.

Tidsfristen för anbudet går ut den 27 februari 2024 kl. 12.00. Servicecentret ämnar fatta besluten om upphandlingen senast under mars 2024.

Vem kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar?

Alla privaträttsliga gemenskaper kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar.

Anbud kan lämnas till exempel av:

 • privata företag,
 • högskolor och deras dotterbolag, 
 • privata anordnare av utbildning, eller huvudmän för läroanstalter, eller
 • dotterbolag ägda av kommuner och samkommuner.

Ta kontakt

Haapakoski, Mirka
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
Paavola, Krista
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)