Skip to main content

Kompetenstjänster med anknytning till datasäkerhet, cybersäkerhet och dataekonomi

Upphandling
Ansökningstid: 3.11.2023 10:00 - 4.12.2023 12:00

Ansökningstiden har avslutats.

Syftet med upphandlingen

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar kompetenstjänster med anknytning till datasäkerhet och cybersäkerhet för personer som är sysselsatta inom logistik och handels- och mediebranscherna. Skols upphandlar även kompetenstjänster inom dataekonomi för ensamföretagare och expertarbete.

Syftet med upphandlingen är att

 • förstärka kompetensen hos organisationer som opererar på de ovannämnda branscherna och hos deras personal att agera säkert i en alltmer digital verksamhetsmiljö samt
 • främja kompetens inom databranschen hos olika grupper av arbetstagare, oberoende av verksamhetsfält.

Bakgrund till upphandlingen

Organisationer är alltmer beroende av digitala tjänster och system. Säkerheten av ett samhälle som bygger på digitala nätverk och system är utsatt för störningar som kan besvaras med att förstärka cybersäkerheten.

Den ökande mängden data och nya sätt att utnyttja data berör varje bransch. Merparten av finländska företag utnyttjar data, men dess användning betonas särskilt på ICT-branscher och i större företag. Små och medelstora företag tar i bruk ny teknologi, vilket ökar dock inte effektiviteten eller produktiviteten i samma mån som till exempel i andra nordiska länder. Jämfört med andra referensländer är utmaningen i Finland en trög utveckling i produktiviteten. Det finns en stark koppling mellan dataekonomi och produktivitet. Bristfälliga datakunskaper är en utmaning särskilt i små och medelstora företag. Kompetens skulle allra mest gynna särskilt ensamföretagare.

Upphandlingens mål

Skols upphandlar utbildning inom följande delområden:

 1. Datasäker verksamhet inom lagerlogistik
 2. Datasäker verksamhet inom vägtransport
 3. Datasäker verksamhet inom företag på handelsbranschen
 4. Ledarskap inom cybersäkerhet inom lagerlogistik
 5. Ledarskap inom cybersäkerhet inom speditionsbranschen
 6. Ledarskap inom cybersäkerhet inom företag på handelsbranschen
 7. Ledarskap inom cybersäkerhet inom företag på mediebranschen
 8. Dataekonomi för ensamföretagare
 9. Utnyttjande av data i expertarbete

Syftet med denna upphandling är att stöda nya behovsorienterade studier och studiehelheter. Skols kan inte upphandla examina eller examensdelar inom yrkesinriktad utbildning. Servicecentret kan inte heller upphandla personal- eller arbetskraftsutbildning eller utbildning som motsvarar endast ett företags behov.

Upphandlingen utlyses till ett belopp av 2 miljoner euro. Tjänsten kan produceras antingen av en enskild organisation eller i sammanslutning med andra utbildningsorganisationer. I en sammanslutning registreras en organisation som huvudansvarig ansökare. 

Utbildningarna bör ordnas i sin helhet innan den 31 december 2024. Utbildningen bör planeras så, att den kan avläggas huvudsakligen vid sidan om arbete.

Utbildningen bör vara avgiftsfri för studerandena. Tjänsteproducenten är ansvarig för anskaffning av studerande.

RRF-finansiering

Denna upphandling förverkligas med finansiering i enlighet med EU-kommissionens plan för återhämtning och resiliens (RRF-finansiering).

Läs mer om anvisningarna för användning av RRF-finansiering:

Lämna anbud via Hanki-anbudstjänsten

Bekanta dig med mer detaljerad information om upphandlingen via Hanki-anbudstjänsten (på finska). Registrering förutsätts för användning av tjänsten.

Tjänsteproducenterna kan ställa frågor gällande upphandlingen via Hanki-tjänsten i början av anbudsperioden. Frågorna bör ställas innan kl. 12.00 på den 13 november 2023. Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning svarar på frågorna senast på den 17 november 2023.

Tidsfristen för anbudet går ut på den 4 december 2023 kl. 12.00. Servicecentret ämnar fatta besluten om upphandlingen under december 2023.

Vem kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar?

Alla privaträttsliga gemenskaper kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar.

Anbud kan lämnas till exempel av

 • privata företag,
 • yrkeshögskolor och deras dotterbolag,
 • privata anordnare av utbildning, eller
 • dotterbolag ägda av kommuner och samkommuner.

Kontakta oss

Haapakoski, Mirka
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
Paavola, Krista
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
Finansieras av Europeiska unionen