Skip to main content

Kompetens inom koldioxidsänkor i skogsbruket

Upphandling
Ansökningstid: 7.4.2023 16:15 - 17.5.2023 16:15

Ansökningstiden har avslutats.

Läs mer om utvalda tjänsteproducenter

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar utbildning med anknytning till koldioxidsänkor för personer som är sysselsatta inom skogsbruket. Syftet med utbildningarna är att stöda klimatresiliensen inom skogsbruket och hjälpa med att uppnå markanvändningssektorns klimatmål.

Syftet med upphandlingen är att

 • befrämja klimatresiliensen inom skogsbruket
 • öka kompetensen inom koldioxidsänkor i skogsbruket
 • framhäva och integrera färska resultat av och observationer inom skogsbruksrelaterade forsknings- och utvecklingsprojekt som del av det praktiska arbetet
 • hjälpa med att uppnå markanvändningssektorns klimatmål.

Bakgrund

I bakgrunden för upphandlingen av utbildning står klimatlagen som förnyades år 2022 och som fastställer Finlands målsättning av att vara klimatneutralt före år 2035. Klimatlagen stiftar även om mål för markanvändningssektorn. Med markanvändningssektorn menas här helheten som formas av jordbruksmark, skogsbruk och annan markanvändning.

Såväl från en nationell synpunkt, som från synvinkeln av Europeiska unionen har markanvändningssektorn en stor betydelse för hur man når målsättningen av klimatneutralitet. Klimatplanen för markanvändningssektorn (MISU) definierar åtgärderna, med vilka markanvändningssektorn kan bidra till att uppnå klimatlagens mål. Med åtgärderna som ingår i planen förväntas man åstadkomma en klimatisk verkan på minst tre miljoner koldioxidekvivalentton före år 2035.

Under förberedningsskedet av upphandlingen har servicecentret mött flera aktörer på branschen och definierat innehållen av utbildningarna som uppköps med denna upphandling utgående från den information som servicecentret kommit åt under mötena, samt aktuella rapporter angående skogsbruket.
 

Med utbildningarna utvecklar personer sysselsatta i skogsbruket sin kompetens inom klimatresiliens inom skogsbruket

Servicecentret upphandlar utbildning inom följande delområden:

 1. Hållbar och ansvarsfull skogsanvändning och skogsvård
 2. Främjande av skogarnas biologiska mångfald
 3. Koldioxidavtrycket från användning av skogsmaskiner
 4. Ledande med kunskap för förminskning av hyggens koldioxidavtryck
 5. Hållbar användning av torvmarksskogar

Utbildningarna riktas till personer sysselsatta inom skogsbruket, till exempel till skogsrådgivare, skogsmaskinsförare, skogsmaskinsföretagare eller andra skogsexperter beroende på upphandlingens delområde.

Syftet med denna upphandling är att stöda nya behovsorienterade studier och studiehelheter. Servicecentret kan inte upphandla examina eller examensdelar inom yrkesinriktad utbildning. Servicecentret kan inte heller upphandla personal- eller arbetskraftsutbildning eller utbildning som motsvarar endast ett företags behov.

Upphandlingen utlyses till ett belopp av 5 miljoner euro. Tjänsten kan produceras antingen av en enskild organisation eller i sammanslutning med andra utbildningsorganisationer. I en sammanslutning registreras en organisation som huvudansvarig ansökare. Tre tjänsteproducenter väljs ut för vart och ett av de fem delområdena.

Utbildningarna bör ordnas i sin helhet innan den 31 december 2024. Utbildningen bör planeras så att den huvudsakliga målgruppen av studerande är personer som är sysselsatta inom skogsbruk. Utbildningen bör planeras så, att den kan avläggas huvudsakligen vid sidan om arbete.

Utbildningen bör vara avgiftsfri för studerandena. Tjänsteproducenten är ansvarig för anskaffning av studerande.

Informationsmöte gällande upphandlingen på onsdagen den 26 april 2023

Servicecentret ordnar ett öppet informationsmöte gällande upphandlingen på onsdagen den 26 april 2023 kl. 14.00–15.00. Under mötet går man igenom upphandlingens bakgrund, målsättning, målgrupp och innehåll. Mötet ordnas på finska. Mötet spelas inte in. Anmäl dig till mötet senast på tisdagen den 25 april 2023 kl. 12.00 (Webropol-blankett på finska). I samband med anmälan kan man ställa frågor i förväg.

Lämna anbud via Hanki-anbudstjänsten

Bekanta dig med mer detaljerad information om upphandlingen via Hanki-anbudstjänsten (på finska). Registrering förutsätts för användning av tjänsten.

Tjänsteproducenterna kan ställa frågor gällande upphandlingen via Hanki-tjänsten i början av anbudsperioden. Frågorna bör ställas innan den 28 april 2023 kl. 12.00. Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning svarar på frågorna senast den 2 maj 2023.

Tidsfristen för anbudet går ut den 17 maj 2023 kl. 12.00. Servicecentret ämnar fatta besluten om upphandlingen under juni 2023.


 

Vem kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar?

Alla privaträttsliga gemenskaper kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar.

Anbud kan lämnas till exempel av

 • privata företag
 • högskolor och deras dotterbolag
 • privata anordnare av utbildning
 • dotterbolag ägda av kommuner och samkommuner.