Skip to main content

Utbildningar som stöder klimatresiliensen inom skogsbruket startar

Meddelande
9.11.2023
Mies työskentelee metsässä puunrungon parissa. Taustalla vihreä mäntymetsä.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har genomfört en konkurrensutsättning för upphandlande av utbildning med anknytning till koldioxidsänkor för personer som är sysselsatta inom skogsbruket. Syftet med utbildningarna är att stöda klimatresiliensen inom skogsbruket och hjälpa med att uppnå markanvändningssektorns klimatmål. Målsättningen är dessutom att framhäva och integrera färska resultat av och observationer inom skogsbruksrelaterade forsknings- och utvecklingsprojekt som del av det praktiska arbetet på branschen.

Bekanta dig med ansökan om finansiering

Den förnyade klimatlagen styr utveckling av markanvändningssektorn

I bakgrunden för upphandlingen av utbildning står klimatlagen som förnyades år 2022 och som fastställer Finlands målsättning av att vara klimatneutralt före år 2035. Klimatlagen stiftar även om mål för markanvändningssektorn. Med markanvändningssektorn menas här helheten som formas av jordbruksmark, skogsbruk och annan markanvändning.

Såväl från en nationell synpunkt, som från synvinkeln av Europeiska unionen har markanvändningssektorn en stor betydelse för hur man når målsättningen av klimatneutralitet. Klimatplanen för markanvändningssektorn (MISU) definierar åtgärder, med vilka markanvändningssektorn kan bidra till att uppnå klimatlagens mål. Med åtgärderna som ingår i planen förväntas man åstadkomma en klimatisk verkan på minst tre miljoner koldioxidekvivalentton före år 2035. Upphandlingen besvarar bland annat utbildningsbehov som skrivits in i markanvändningssektorns klimatplan.

Utvalda tjänsteproducenter

Utgående från konkurrensutsättningen har Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning godkänt följande anbudsgivare som tjänsteproducenter:

 

Delområde 1) Hållbar och ansvarsfull skogsanvändning och skogsvård: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Länsirannikon Koulutus Oy och TTS Kehitys Oy i sammanslutning tillsammans med Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy

Delområde 2) Främjande av skogarnas biologiska mångfald: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Länsirannikon Koulutus Oy och Tapio Oy

Delområde 3) Koldioxidavtrycket från användning av skogsmaskiner: Länsirannikon Koulutus Oy, REDU Edu Oy och Riveria koulutuspalvelut oy

Delområde 4) Ledande med kunskap för förminskning av hyggens koldioxidavtryck: REDU Edu Oy, Riveria koulutuspalvelut oy och TTS Kehitys Oy i sammanslutning tillsammans med Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy

Delområde 5) Hållbar användning av torvmarksskogar: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Länsirannikon Koulutus Oy och Tapio Oy

 

Totalvärdet av upphandlingen är 5 miljoner euro. Utbildningarna startas under hösten 2023.

Utbildningarna stöder klimatresiliens inom skogsvård och skogarnas hälsotillstånd

Utbildningarna stöder klimatresiliens inom skogsvården, vilket betyder att man tar både klimatmålsättningen och skogarnas hälsotillstånd i beaktande. Samtidigt bör man men stöd för kompetens säkerställa fördelarna av hållbar skogsvård för det finländska samhället såväl från ett miljömedvetet, som från ett ekonomiskt perspektiv.

”Klimatresiliens inom skogsvård utgör kärnan i undervisning inom skogsvård. Jordbearbetningsmetoder som är anpassade för jordmånen, användning av förädlade växtmaterial och utsäde, blandskog som målsättning i alla utvecklingskategorier, förlängd omloppstid för ändamålsenliga skogar och avstående från dikningar på torvmarker och utnyttjande av fortsatt idkande av skogsvård inom skogsvård. Man kan dock inte ge efter vad som gäller skogarnas hälsotillstånd: det kan betyda avverkning av rena gamla granskogar ifall angrepp av granbarkborren är ett hot. Klimatresiliensen inom skogsbruket är en ny norm i metodologin inom skogsvård,” kommenterar Antti Sipilä, utbildningschef för utbildning inom skogsbruk vid Hämeen ammattikorkeakoulu.

Ta kontakt

Päiviö, Anna
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)