Skip to main content

Digital och flerkanalig handel

Upphandling
Ansökningstid: 22.10.2022 12:00 - 23.11.2022 12:00

Ansökningstiden har avslutats.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar utbildning inom digital och flerkanalig handel. Avsikten med utbildningen är att utveckla kunskaperna hos personer som arbetar inom handelsbranschen särskilt inom delområden som omfattar digitalisering, grön övergång och internationell handel. 
 

Utbildningen svarar på 

  • efterfrågan på kunskapsbaserade tjänster, som orsakats av en omstrukturering av arbetsmarknaden 
  • behovet av utbildning, som det nuvarande utbildningssystemet inte kan besvara med det existerande utbildningsutbudet. 

Bakgrund

I bakgrunden för upphandlingen står omvälvningen inom handelsbranschen i Finland. Branschens utveckling förnyas särskilt av digitalisering, förändringar i konsumentbeteende samt den internationella marknaden inom handelsbranschen.I och med utvecklingen har den inhemska handelsbranschen övergått från en traditionell aktör till en aktör inom den internationella marknaden. Den flerkanaliga handeln,och digitala marknadsplatser och -plattformar har haft en medverkan på denna utveckling. 

På grund av omvälvningen inom handelsbranschen kommer gamla arbetsuppgifteratt upphöra och behovet av nya kunskaper att växapå branschen.Eftersom omvälvningen inom handelsbranschen orsakar högre krav pånya och avancerade kunskaper inom arbetsuppgifterna, kommer en betydande del av personer som arbetar med uppgifter som kräver en låg kunskapsnivå att vara tvungna att söka sig antingen till mer krävande arbetsuppgifter inom branschen, eller till andra lediga tjänster på andra branscher innan år 2035. På grund av denna förutsedda utveckling kommer ett avsevärt behov avtilläggsutbildning redan inom den närmaste framtiden riktas mot personer som arbetar med uppgifter som kräver en lågkunskapsnivå.  

Genom utbildning utvecklar arbetstagare inom handelsbranschen sina kunskaper

Servicecentret finansierar utbildning för personer som arbetar på handelsbranschen inom följande delområden: 

  1. Digital handel (30 studiepoäng) 
  2. Företagsansvar, klimatarbete och färdigheter inom cirkulär ekonomi (20–30 studiepoäng) 
  3. Kundupplevelse och kundtjänstfärdigheter inom flerkanalig handel (20–30 studiepoäng) 
  4. Data-analys, informationsbaserat ledarskap, artificiell intelligens och robotik (20–30 studiepoäng) 

Utbildningen bör planeras så, att den kan avläggas huvudsakligen vid sidan av arbetet.

Syftet med denna upphandling är attstöda nya behovsorienterade studier och studiehelheter. Servicecentret kan inte upphandla examina eller examensdelar inom yrkesinriktad utbildning. Servicecentret kan inte heller upphandla personal- eller arbetskraftsutbildning eller utbildning som motsvarar endast ett företags behov. 

Anordnare av utbildning kan vid behov förverkliga utbildning som pilotprojekt och utveckla nya undervisningsinnehåll inom ramen för utbildningen som upphandlas. Utbildningen kan kvarstå i utbildningsanordnarens senare utbildningsutbud. 

Upphandlingen utlyses till ett belopp av 2 miljoner euro. Tjänsten kan produceras antingen av en enskild organisation eller i sammanslutning med andra utbildningsorganisationer. I en sammanslutning registreras en organisation som huvudansvarig ansökare. 

Utbildningarna bör ordnas i sin helhet innan den 30 juni 2024. Utbildningen bör planeras så att den huvudsakliga målgruppen av studerande är personer som arbetar på handelsbranschen. 

Utbildningen kan i mindre mån riktas även mot personer som befinner sig utanför arbetskraften (till exempel hushållsarbetare, hemmaföräldrar, pensionärer, partiellt arbetsföra). Den huvudsakliga målgruppen för utbildningen kan inte vara arbetslösa arbetssökande.Utbildningen bör vara avgiftsfri för studerandena. Tjänsteproducenten är ansvarig för anskaffning av studerande. 

Lämna anbud via Hanki-anbudstjänsten

Bekanta dig med mer detaljerad information om upphandlingen via Hanki-anbudstjänsten (på finska). Registrering förutsätts för användning av tjänsten.

Tjänsteproducenterna kan ställa frågor gällande upphandlingen via Hanki-tjänsten i början av anbudsperioden. Frågorna bör ställas innan kl. 12.00 den 9 november 2022. Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning svarar på frågorna senast den 11 november 2022.

Tidsfristen för anbudet går ut den 23 november 2022 kl. 12.00. Servicecentret ämnar fatta besluten om upphandlingen under december 2022.

 

Vem kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar?

Alla privaträttsliga gemenskaper kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar.

Anbud kan lämnas till exempel av

  • yrkeshögskolor och deras dotterbolag
  • privata anordnare av utbildning
  • privata företag
  • dotterbolag ägda av kommuner och samkommune