Skip to main content

Statsunderstöd för stödande av grön övergång inom maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna

Statsunderstöd
Ansökningstid: 10.11.2022 16:15 - 14.12.2022 16:15

Ansökningstiden har avslutats.

Sammanfattning

Syftet med detta statsunderstöd är att

 • stöda ibruktagande och tillämpning av nya, koldioxidsnåla och ekologiskt hållbara teknologier och processer inom maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna
 • befrämja tillgång till kunnig arbetskraft särskilt för små och medelstora företag inom de ovannämnda branscherna.


Målgrupperna för utbildningen som finansieras med understöd

 • Personer som är sysselsatta inom de ovannämnda branscherna, särskilt
 • personer vars högsta nivå av utbildning bygger på grundskolestadiet, allmänbildande utbildning eller en föråldrad examen
 • personer vars utbildning bygger på en utbildning på andra stadiet och som är sysselsatta i manuella uppgifter
 • personer som är sysselsatta i tjänstemansuppgifter.


Dessutom kan målgruppen för understödet vara personer som utbildat sig till de ovannämnda branscherna eller personer som riktar sig mot branscherna från utanför arbetskraften. Till exempel hemmaföräldrar, pensionärer, beväringar, andra personer utan arbete och andra motsvarande grupper räknas med som personer utanför arbetskraften, medan arbetslösa eller heltidsstuderande inte räknas med i definitionen.

Den huvudsakliga målgruppen för utbildningen som förverkligas med understödet kan inte vara arbetslösa arbetssökande. Det förekommer dock inget hinder för arbetslösa arbetssökande att delta i utbildningen.

Utbildningarna bör planeras så, att man kan delta i dem vid sidan om heltidsarbete och att lärandet kan direkt kopplas ihop med deltagarnas egna arbetsuppgifter eller med utvecklingen av företagets verksamhet.

Understödet kan ansökas av

 • anordnare av yrkesinriktad utbildning
 • läroanstalter inom det fria bildningsarbetet och
  högskolor. 

Understödet kan även ansökas för samprojekt mellan ovannämnda aktörer.

Innan inlämnande av ansökan bör ansökaren bekanta sig med alla delar av detta ansökningsmeddelande, med de allmänna anvisningarna för sökare av statsunderstöd (oph.fi, pdf) samt med servicecentrets anvisningar (jotpa.fi).

Mål

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser statsunderstöd för stödande av grön övergång inom maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna. Målet för utbildningen som genomförs med hjälp av understödet bör vara ett eller flera av de följande:

 • att stöda ibruktagande och tillämpning av nya, koldioxidsnåla och ekologiskt hållbara teknologier och processer inom de ovannämnda branscherna samt
 • att befrämja tillgång till kunnig arbetskraft för små och medelstora företag inom de ovannämnda branscherna.


Avsikten är även att möjliggöra pilotprojekt inom sådana utbildningsprogram, som i fortsättningen kunde i föregripande och mer effektiv mån användas för att besvara kompetenskrav relaterade till grön övergång, så som övergång till koldioxidsnål teknologi eller befrämjande av färdigheter inom cirkulär ekonomi på arbetsplatserna.

Dessutom kan utbildningarna fungera som pilotprojekt i hur man kan nå sysselsatta personer vars utbildning bygger endast på grundskolestadiet eller allmänutbildande utbildning, samt i hur man hjälper dem med att ta steg mot examensinriktad utbildning på andra stadiet, eller även i hur man i enlighet med understödets målsättningar vid behov förstärker studievägen mot högskoleprogram för dem som avlagt examen på andra stadiet.

Servicecentret förutsätter att utbildningen som förverkligas med understödet planeras och genomförs i samarbete med arbetslivet och att dess innehåll besvarar arbetslivets nuvarande och framtida behov. För att definiera verksamhetsställenas utbildningsinnehåll kan understödet användas för småskalig analys av kompetensbehov.

Ansökaren av understödet bör ta i beaktande, att Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning kan inte finansiera utbildning för enstaka företags kompetensbehov eller personalutbildning. Utbildningarna bör planeras i enlighet med branschernas nationella eller områdesspecifika behov.

Servicecentret uppmuntrar aktörer att ansöka om understöd tillsammans med andra behöriga organisationer. En gemensam ansökan är dock inte en förutsättning eller ett krav på finansiering.

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen bör vara:

 • personer sysselsatta i små och medelstora företag inom branscherna för vilka understödet är riktat
 • personer utanför arbetskraften (till exempel hemmaföräldrar, pensionärer, beväringar, andra personer utan arbete) som är utbildade till, eller riktar sig mot branscherna.


Studerandeantagningen till utbildningarna bör riktas till de ovannämnda grupperna. Utbildningarna bör planeras så, att man kan delta i dem vid sidan om heltidsarbete. Den huvudsakliga målgruppen för utbildningen som förverkligas med understödet kan inte vara arbetslösa arbetssökande. Det förekommer dock inget hinder för arbetslösa arbetssökande att delta i utbildningen.

Bakgrund

Inom maskin- och metallbranschens små och medelstora företag framkommer det brist särskilt på kunnande inom digitalisering av produktion och utnyttjande av data-analys. Samtidigt som kundrelationerna och anskaffningen från underleverantörer utvecklas i en mer ekologisk direktion och mot uppskattning av cirkulär ekonomi, behövs det hela tiden mer färdigheter i att uppvisa hållbarhet av verksamhet bland annat genom data-analys och dokumentering.  Dessutom bör färdigheterna bland annat hos verkstadsmekaniker, sammansättare, svetsare och grovplåtslagare utvecklas för att stöda personer i dessa yrken i övergången från manuella uppgifter mot arbetsuppgifter inom tillämpning av automatik.

Typiska krav på färdigheter inom branschen är ibruktagande, tillämpning och utnyttjande av artificiell intelligens, maskininlärning och robotik i praktiken, kontroll över fjärrstyrning och autonomi av apparatur samt utnyttjande av data. Särskilt på små verksamhetsställen bör hela personalen behärska grunderna för användning av sin apparatur. För tillväxt inom branscherna förutsätts dessutom kunskaper inom hållbar utveckling av affärsverksamhet, bland annat behärskande av grönare affärsverksamhetsmodeller samt resurser och produktion, kretsloppstänkande och kunnande inom utvärdering av miljöpåverkan med anknytning till koldioxidsnålhet, affärsverksamhetsmodeller som har att göra med cirkulär ekonomi, samt material- och produktionsteknik.

På transport- och logistikbranscherna är personalomsättningen hög i flera arbetsuppgifter. För att skapa en grönare logistikkedja behövs stabilitet i arbetskraften. Personer som är sysselsatta i yrken arbetar oftast utgående från en utbildning som bygger endast på grundskolestadiet. Dessutom behövs det särskilt i tjänstemansuppgifter i små och medelstora företag allt mer förståelse för och kunnande inom grönare processer samt ibruktagande och tillämpning av mer hållbara teknologier i företag. I tjänstemansuppgifter höjs också kraven på färdigheter inom bland annat data-analys och redovisning. Oftast förekommer det regionala brister i utbildningen inom speditionsbranschen samt krav särskilt för tekniskt påvisande och erkännande av färdigheter.

Innehåll av understödda utbildningar kan vara till exempel kompetens i ibruktagande, tillämpning och reparation av gröna teknologier, kunnande inom robotik, blockkedjor och data-analys, färdigheter inom utsläppsminskning samt mer allmänna färdigheter inom automatisering (ibruktagande, användning och tillämpning). Målgruppen kan vara lagerarbetare, chaufförer samt tjänstemän som är sysselsatta i företag. Dessutom kan understöd användas för att stöda tillgång till platser för yrkesprov och arbetslivsbedömare inom transport- och logistikbranscherna.

Innehåll av kompetenstjänsten

Innehåll av understödda utbildningar kan vara till exempel kompetens i ibruktagande, tillämpning och reparation av gröna teknologier, kunnande inom robotik, blockkedjor och data-analys, färdigheter inom utsläppsminskning samt mer allmänna färdigheter inom automatisering (ibruktagande, användning och tillämpning). Målgruppen kan vara lagerarbetare, chaufförer samt tjänstemän som är sysselsatta i företag. Dessutom kan understöd användas för att stöda tillgång till platser för yrkesprov och arbetslivsbedömare inom transport- och logistikbranscherna.

Statsunderstödet kan användas för genomförande av stödåtgärder inom studerandeantagning och under studierna. Dessa stödåtgärder kan förverkligas som en köpt tjänst från privata aktörer eller från den icke vinstdrivande sektorn, och kan verkställas även som samprojekt.

I ansökan om statsunderstödet bör man så noggrant som möjligt beskriva planen för studerandeantagning och genomförandet av stödåtgärder. Eftersom det är utmanande att nå målgrupperna och målsättningen för antalet studerande uppskattar vi i ansökningarna en betydande satsning på studerandeantagning och stödåtgärder under studerandet, samt innovativa former av utbildning.

Ansökningarna förutsätter arbetslivsinriktning samt påvisad förberedning tillsammans med arbetslivet.
 

Finansiering och finansieringsperiod

Användningstiden för understödet börjar från och med datumet på understödsbeslutet och avslutas senast den 31 december 2025. Användningstiden specificeras i understödsbeslutet.

Projekt som beviljas statsunderstöd behöver inte täckas av en självfinansieringsandel. Understödet kan täcka högst den del av den understödda verksamhetens eller projektets faktiska helhetskostnader som specificerats i understödsbeslutet. Godtagbara kostnader specificeras i understödsbeslutet och dess bilaga. Understödets eventuella användning för att erbjuda uppsökande och stödande verksamhet under studierna som köpta tjänster har inte begränsats, utan det ansökta beloppet avvägs av ansökaren själv.

Understöd utlyses till ett belopp av sammanlagt högst 8 miljoner euro. Understödet kan beviljas och spridas ut under en period på flera år. Understödet betalas i en rat på kontot som ansökaren angivit högst cirka två veckor efter att understödsbesluten tagits. I beslutet definierade godtagbara kostnader kan boniteras understödet från och med datumet på beslutet.

Mottagaren av statsunderstöd är skyldig att utan dröjsmål på eget initiativ betala tillbaka ett understöd eller en del av ett understöd om understödet inte har använts på det sätt som förutsätts i understödsbeslutet. Ifall antalet studerande som tagit emot studieplats betydligt avviker från det som avsetts (under 75 %), bör understöd återbetalas. I detta fall bör understöd återbetalas enligt beräknad enhetskostnad (beviljad summa av understöd dividerat med antalet studerande som angivits i ansökan) multiplicerat med det oförverkligade antalet studerande och eventuell dröjsmålsränta.

Understöd beviljas som diskretionär finansiering. Understödet bör användas till det syfte som stödet beviljats. Det verksamhet som finansieras får inte inverka på möjligheter för företagsekonomiskt genomförbara tjänster eller riktas på verksamhet som kan anordnas inom ramen för yrkesläroanstaltenliga beslut över prestationer för målinriktade studieår.

Ytterlig information:

Ansökan och anvisningar

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. 


Sökande ska ta del av och följa [de allmänna anvisningarna för sökande och användare av statsunderstöd (pdf, oph.fi) om inte servicecentret skilt anvisar om annat. Dessutom bör sökanden följa de anvisningar som ges i detta ansökningsmeddelande, i beslutet om understöd och annars av servicecentret.


Ansökningar om understöd bedöms av flera sakkunniga. Det slutgiltiga beslutet om understöd fattas av den ansvariga för förberedande av understödet.


Kommentarer om ansökningar om understöd kan frågas i myndighetssamarbete bland annat från arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, NTM-centraler samt regionförvaltningsverken. Dessutom kan kommentarer frågas av relevanta intressentgrupper, så som organisationer som har att göra med arbetslivet.

Vad kan vi finansiera?

Eventuella innehåll av tjänsten som understöds baserar sig på lagen om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (682/2021), statsunderstödslagen (688/2021) samt lagstiftningarna gällande olika utbildningsformer inom reglerad utbildning (punkterna 1–5 nedan).


Statsunderstödet kan användas för genomförande av studerandeantagning och stödåtgärder under studierna. Vid verkställandet av dessa åtgärder, som kan förverkligas som en köpt tjänst från privata aktörer eller från den icke vinstdrivande sektorn, kan man även dra nytta av samarbetet inom samprojekt med andra utbildningsanordnare vid yrkesinriktade läroanstalter, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet eller högskolor. Anvisningar gällande samprojekt, tjänsteupphandlingar och plikten för mottagare av understöd att konkurrensutsätta tjänster kan du hitta i [de allmänna anvisningarna för sökande och användare av statsunderstöd (pdf, oph.fi)]


Anordnare av yrkesinriktad utbildning, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet, universitet eller högskolor kan inte använda statsunderstödet för företagsekonomisk verksamhet eller verksamhet, vars syfte är att utveckla en fortbildningsprodukt som säljs på den öppna marknaden. Verksamheten som finansieras får inte inverka på möjligheter för företagsekonomiskt genomförbara tjänster eller orsaka betydliga störningar på marknaden eller i konkurrensen. Understödet bör täcka alla kostnader som orsakas av utbildningen. Ifall beslutet om statsunderstöd inte skilt tillåter det, skall studieavgifter inte tas ut för utbildning som finansieras av servicecentret.
Understöd kan ansökas för kombinationer av alla innehåll som nämns nedan. För att stöda målsättningen av att höja utbildningsnivån, uppmuntrar vi sökande att verkställa i synnerhet sådana kompetenstjänster som överskrider olika utbildningsnivåer.


Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning kan bevilja statsunderstöd för
1) anordnande av sådana examina och examensdelar som avses i 5 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
Innehållen av yrkesinriktad utbildning bör vara sådana, att de kan inkluderas i examensgrunderna för grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen.
Understöd kan inte användas för anordnande av sådan yrkesinriktad utbildning som läroanstalten kan i praktiken ordna inom ramen för målinriktade statsandelsprestationer, alltså med sin basfinansiering.
Anordnare av yrkesinriktad utbildning bör i samband med ansökan lämna in en plan på användningen av prestationer som verkställs med statsandelsfinansiering under användningstiden av understödet. Servicecentret bedömer dispositionsplanen och tillräckligheten av prestationerna utgående från under beslutstidspunkten tillgänglig information.


Prestationer som uppstår inom utbildning som finansieras av servicecentret tas inte i beaktande som prestationer som verkställs med statsandelsfinansiering, utan understödet bör täcka alla kostnader som uppstår av utbildningen.
2) utbildning som ordnas av huvudmannen för en läroanstalt som avses i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)


3) anordnande av i 7 § i universitetslagen (558/2009) avsedda examina, specialiseringsutbildning och utbildning som innehåller examensdelar
Universitet kan med statsunderstödet anordna endast sådana innehåll som redan inkluderas i examen som anordnas vid universitetet eller som tidigare har anordnats som en del av examensutbildning. Universitet kan anordna specialistutbildning med statsunderstödet. Utbildningen kan anordnas som studier vid öppna universitetet eller i form av andra studier enligt vad som högskolan anser lämpligast.


4) anordnande av i 10 § i yrkeshögskolelagen (932/2014) avsedda examina, yrkespedagogisk lärarutbildning, specialiseringsutbildning och utbildning som innehåller delar av examina samt utbildning som är avsedd för invandrare
Yrkeshögskolor kan med statsunderstödet anordna endast sådana innehåll som redan inkluderas i examen som anordnas vid yrkeshögskolor eller som tidigare har anordnats som en del av examen. Yrkeshögskolor kan med statsunderstödet anordna specialistutbildning eller utbildning som är avsedd för invandrare och vars målsättning är att ge språkliga och andra nödvändiga färdigheter inför yrkeshögskolestudier. Utbildningen kan anordnas som studier vid öppna högskolan eller i form av andra studier enligt vad som högskolan anser lämpligast.


5) anordnande av sådan undervisning i samiska och samisk kultur som avses i lagen om Sameområdets utbildningscentral (252/2010)


6) verksamhet som stöder ansökan till utbildning och deltagande i utbildning,
Innehåll kan vara till exempel

 • innovativa åtgärder inom studerandeantagning
 • pilotprojekt inom nya modeller av deltagande i utbildning
 • individuellt anpassad studie-, arbetslivs- och karriärhandledning
 • utbildande av arbetsplatshandledare som stöd för lärande i arbetet på arbetsplatser
 • åtgärder inom utvecklande av inlärningsförutsättningar
 • åtgärder inom höjande av motivation för studerande
 • övriga åtgärder som främjar deltagande samt utvecklande av och experimentering med nya metoder och verksamhetsformer.

Ifall en anordnare av yrkesinriktad utbildning ansöker om understöd till exempel för studerandeantagning, stödåtgärder under studierna eller anordnande av studie- eller arbetslivshandledning med anknytning till utbildning som ingår i examen som verkställs med statsandelsfinansiering, bör detta nämnas skilt i ansökan.
7) utvecklande av och försök med verksamhet inom branschen
Innehåll kan vara till exempel

 • tidsbundna utvecklingsprojekt som förbättrar kompetensen och sysselsättningen hos äldre personer
 • pilotprojekt inom arbetslivsinriktade kompetenskartläggningar
 • nya verksamhetsformer och -metoder
 • helheter som kombinerar innehåll från olika utbildningsnivåer i samprojekt
 • nya helheter som blir till av olika examensdelar
 • innehåll som höjer motivationen för att utbilda sig, förbättrar studiefärdigheter, förminskar inlärningssvårigheter och svarar på utmaningar med individuella hinder för utvecklande av lärande och kunnande.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning beviljar inte statsunderstöd för avläggande av hela yrkesinriktade examen eller hela högskoleexamen.

Vem kan ansöka och hur rapporterar man om användningen av understödet?

Detta statsunderstöd kan ansökas av anordnare av yrkesinriktad utbildning, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet, högskolor, universitet eller sammanslutningar av alla ovannämnda aktörer i form av samprojekt och samarbetspartner. Noggrannare anvisningar gällande samprojekt finns i [de allmänna anvisningarna för sökande och användare av statsunderstöd. 

I ansökningar gällande samprojekt bör en huvudansvarig anordnare av utbildning nämnas.
Mottagaren av understöd är skyldig att rapportera de av servicecentret krävda uppgifterna om studerandena samt att samla in respons från studerandena enligt servicecentrets anvisningar. Insamlingen av data som är anknuten till studeranderapportering kan sammanslås med processen av antagning av och som studerande. Servicecentret anvisar mottagare av understöd om rapporteringen i samband med ett jakande beslut om understöd.
Servicecentret använder studeranderapporteringens bakgrundsuppgifter bland annat för uppföljning av understödens ändamålsenlighet samt uppföljning av uppfyllelsen av finansieringens villkor. 


Mottagaren av understödet ska lämna in en mellanredovisning till servicecentret om användningen och resultaten av understödet inom den tidsfrist som anges i beslutet om understöd. Mellanredovisningen skickas till mottagare av understöd för ifyllning cirka 4 månader innan den sista dagen av inlämning. Dessutom bör mottagaren av understödet lämna in en slutredovisning till servicecentret om understödets användning senast 2 månader efter utgången av stödperioden och den sista användningsdagen av understödet. I samband med slutrapporten utför Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning i samarbete med Utbildningsstyrelsen en ekonomisk granskning av det understödda projektet.


Anordnare av yrkesutbildning och läroanstalter inom det fria bildningsarbetet är enligt lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) skyldiga att föra in uppgifter gällande utbildning i Koski-informationsresursen. Anvisningar för hur man för in uppgifterna finns på [webbsidan] som underhålls av Utbildningsstyrelsen (wiki.eduuni.fi). 


Högskolor är enligt lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) skyldiga att föra in uppgifter gällande utbildning i Virta-informationsresursen.


Med statsunderstöd beviljat av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning kan endast reglerad utbildning förverkligas. På grund av detta iakttas i utbildning som förverkligas med statsunderstöd inte det som stipuleras i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) i kapitel 5 a om registret över annan än reglerad utbildning.


På anordnade av utbildning, antagning av och som studerande samt på studerandes rättigheter och skyldigheter tillämpas det som stiftats i lagen om utbildningen i fråga, om inte servicecentret skilt anvisar om annat i beslutet om statsunderstöd. Kompetensbehov och tillräckliga förutsättningar för att skaffa färdigheterna som avses i utbildningen i fråga är kriterier för antagande som studerande. Dessutom tillämpas det som stiftats i lagen om utbildningen i fråga om förutsättningarna för studerandeantagning och behörighet för studier. I verkställande av intagning av studerande kan definitioner av målgrupper användas i enlighet med understödets målsättningar. Dessutom kan man kräva av studerande som intas ifyllande av servicecentrets studeranderapport som förutsättning av intagning av studerande.


Mottagare av understöd bör föra in utbildningsbeskrivningarna i utbildningsutbudet på Studieinfo-tjänsten. Anvisningar för hur man för in uppgifterna finns på [webbsidan] som underhålls av Utbildningsstyrelsen (wiki.eduuni.fi).
 

Material som producerats med understödet och spridande av alster för vidare bruk

Syftet med de utbildnings- och kompetenstjänster, till vilka Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning beviljar statsunderstöd, är bland annat att starta ny utbildning och främja skapande av ny information.


Inom ramen för utbildningstjänsten är målsättningen att producera åtminstone en vederbörlig mängd nytt material. Utbildningsmodeller, resultat av och lärdom från projekt som beviljas understöd är offentlig information och de bör vara tillgängliga för olika anordnare av utbildning efter att projektet genomförts. Syftet med projekt som understöds är att nå resultat eller alster, som kan konsolideras och spridas i större omfattning. Vi uppmuntrar även till att offentligt dokumentera projektet under projektperioden.


Creative Commons BY -typisk (ursprunglig författare bör uppges) eller motsvarande nyttjanderätt bör beviljas till material som uppstår inom ramen för tjänsten som understöds av servicecentret. Mottagaren av understöd bör göra materialet tillgängligt för allmänheten på Biblioteket för öppna lärresurser (aoe.fi).


Mottagaren av understödet bör göra utbildningsplanen för tjänsten som förverkligas med understödet, samt skriftliga utbildningsmaterial som skapas för denna tjänst allmänt tillgängliga. Med skriftligt utbildningsmaterial avses skriftligt undervisningsmaterial som används direkt i undervisningen, så som presentationer (till exempel PowerPoint-presentation).


Annat material ingår inte i skriftligt utbildningsmaterial. Till sådant material tillhör till exempel tidigare skapat material, audiomaterial (till exempel inspelning av utbildning), videomaterial (till exempel bandinspelning av utbildning), artiklar (till exempel material som läses som en del av utbildningen), provmaterial (till exempel provens innehåll med bilagor) eller material som producerats av studerandena med anknytning till avläggande av utbildningen (till exempel provarbete eller yrkesprov).

 

Anvisningar för hur material görs allmänt tillgängligt

 

Materialet görs allmänt tillgängligt enligt följande steg:

 1. Mottagaren av understödet gör upp en utbildningsplan. I och med att utbildningstjänsten framskrider, utarbetar mottagaren av understödet skriftligt utbildningsmaterial för tjänsten.
 2. Mottagaren av understödet går igenom utbildningsmaterialet som producerats för tjänsten och försäkrar sig om följande:
   
  1. Materialet innehåller endast sådant innehåll som kan publiceras på Biblioteket för öppna lärresurser.
  2. Ifall materialet innehåller till exempel bildmaterial från tredje parter eller bildmaterial som används utgående från rätten att citera, bör sådant innehåll avlägsnas eller täckas till exempel med att måla det svart.
  3. Författarens eller författarnas namn har tillagts i materialet (till exempel namn på läraren som utarbetat materialet i fråga).
 3. Efter att ha gått igenom materialet gör mottagaren av understödet det publiceringsfärdiga materialet allmänt tillgängligt som sådant på Biblioteket för öppna lärresurser (aoe.fi). Materialet bör laddas ner/göras allmänt tillgängligt innan utgången av tjänstens understödsperiod.
 4. Vem som helst kan utnyttja materialet som gjorts allmänt tillgängligt. Användaren bör följa med licensens villkor till exempel genom att tydligt framföra namnet på författaren av materialet i fråga.
Bedömning av ansökan

Understöden är diskretionära. Ansökningarna bedöms och jämförs sinsemellan utifrån en helhetsbedömning som tar i beaktande följande kriterier:

 • Verksamhetsplanen är arbetslivsinriktad och har konstruerats och förverkligas i samarbete med arbetslivet.
 • Den nationella eller verksamhetsområdets arbetsmarknadssituation har tagits i beaktande i tjänstens målgrupp, verkställande och innehåll.
 • Planen på studerandeantagning är övertygande och har tagit den eftertraktade målgruppen i beaktande.
 • Planen för stöd under studierna är övertygande och har tagit i beaktande den eftertraktade målgruppen.
 • Sökanden har färdigheter att förverkliga de planerade stödåtgärderna.
 • Planen på handledning under studierna är övertygande och har tagit i beaktande den eftertraktade målgruppen. Sökanden har färdigheter att förverkliga handledning.
 • Den eftertraktade målgruppen motsvarar understödets syften och servicecentrets huvudsakliga målgrupper.
 • Kompetenstjänsten besvarar en aktuell brist på, eller skuggiga områden inom kompetenstjänstmarknaden.
 • Kompetenstjänsten kan skalas upp och spridas i större omfattning och svarar på ett identifierat behov även efter projektperiodens slut.
 • Kompetenstjänstens färdplan är övertygande både tidtabellsmässigt och med hänsyn till användningen av resurser.
 • Kompetenstjänstens genomförandemetod möjliggör deltagande vid sidan av arbetet.
 • Ansökan är helhetsekonomisk.
 • Samarbete mellan utbildningsnivåer och helhetsmålsättningen av att höja utbildningsnivån har tagits i beaktande i ansökan.
 • Tjänsten testkör, experimenterar med eller etablerar möjligen nya förfaranden, genomförandemetoder, innehållskombinationer av studier eller samarbetsmodeller som en del av sökandens grundläggande verksamhet.

 

Vid intern validering bedöms varje delområde på bedömningsskalan 1–4. Understöd beviljas inom ramen för det planerade anslaget och i princip för de ansökningar som får de högsta poängen i jämförelsen av ansökningar sinsemellan och som i enlighet med legislativa grunder och den regionala arbetsmarknadssituationen kan beviljas och motiveras understöd. Den regionala efterfrågan tas i beaktande i bedömningen av ansökningarna. Samma verksamhetsområde beviljas inte flera understöd med motsvarande innehåll, ifall efterfrågan enligt servicecentrets bedömning inte är tillräcklig.


Beslutet baserar sig på projektplanen som sökanden lagt fram och eventuella förändringar i den som gjorts under bedömningsskedet, samt för servicecentret under beslutstidspunkten tillgänglig annan information. Omprövning av detta beslut kan begäras av servicecentret i enlighet med de till beslutet bifogade anvisningarna för omprövning.
 

Finansieringsbeslut

Besluten skickas från det elektroniska statsunderstödssystemet till kontaktpersonen som anges i ansökan samt till den sökande organisationens officiella e-postadress. Efter att besluten har tagits publiceras en lista på beviljade understöd även på servicecentrets webbsida och sociala medier.

Beviljare av understödet: Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning är en ny aktör inom utbildning och kunnande. Servicecentrets syfte och verksamhet är att befrämja utveckling av färdigheter hos befolkning i arbetsför ålder samt tillgång till kunnig arbetskraft. Servicecentret finansierar utbildnings- och kunskapsbaserade tjänster huvudsakligen för sysselsatta personer. Genom sin verksamhet strävar Servicecentret efter att förstärka allas kunskaper och kunnande, i synnerhet hos dem som enligt undersökningar i mindre mån deltar i vuxenutbildning och kontinuerligt lärande.

Servicecentret riktar finansiering till projekt av olika slag och storlekar, som kombinerar olika slags undervisningsmetoder, innovation och olika aktörers samarbete. I samband med projekt som finansieras bör uppmärksamhet fästas särskilt vid hur man anskaffar studerande och uppsökande verksamhet. Understöd kan i viss mån användas till exempel till anskaffning av utrustning, producering av undervisningsmaterial och fortbildning för ordinarie undervisningspersonal.

Allmänna mål för utbildnings- och kompetenstjänster som understöds är huvudsakligen att

 • försäkra tillgången till kunnig arbetskraft
 • höja kompetensnivån och sysselsättningsgraden
 • förebygga arbetslöshet bland annat inom omstrukturerade branscher
 • proaktivt besvara förändringar i färdigheter som behövs i arbetslivet
 • öka jämlikheten i deltagande samt förstärka deltagande av de i kontinuerligt lärande underrepresenterade grupperna
 • öka hållbar tillväxt och produktivitet, innovation, konkurrenskraft och välståndets nivå i samhället
  utveckla stödande av inlärning av nytt på arbetsplatserna samt
 • förbättra nuvarande utbildnings- och kompetenstjänstsystem.