Skip to main content

Kompetens som behövs för grön övergång stöds på maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna

Meddelande
22.12.2022
Mullan päällä vihreää siirtymää ja kiertotaloutta symboloivia rakennuspalikoita, joista muodostuu pyramidi. Taustalla vihreää kasvillisuutta

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat statsunderstöd för utbildning som stöder grön övergång inom maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna till belopp av sammanlagt 3,9 miljoner euro. Understöd beviljades till 21 utbildningshelheter.

Tidsfristen för ansökan om statsunderstöd för utbildning inom maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna var 10.11. – 14.12.2022. Sammanlagt 26 ansökan skickades in och understöd ansöktes till ett belopp av sammanlagt 5,7 miljoner euro.

Läs mer om:

Genom utbildning utvecklar arbetstagare inom maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna sina kompetenser i användning av ekologiska teknologier och processer

Syftet med statsunderstödet är att stöda ibruktagande och tillämpning av nya, koldioxidsnåla och ekologiskt hållbara teknologier och processer inom maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna samt automatisering av produktionsprocesserna. Med understödet kan man även befrämja tillgång till kunnig arbetskraft särskilt för små och medelstora företag inom dessa branscher.

Målgrupperna för utbildningen och andra kompetenstjänster som beviljas understöd är personer sysselsatta inom maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna, särskilt

 • personer vars högsta nivå av utbildning bygger på grundskolestadiet, allmänbildande utbildning eller en föråldrad examen
 • personer vars utbildning bygger på en utbildning på andra stadiet och som är sysselsatta i manuella uppgifter
 • personer som är sysselsatta i tjänstemansuppgifter.

Servicecentret förutsätter att utbildningen som förverkligas med understödet planeras och genomförs i samarbete med arbetslivet och att dess innehåll besvarar arbetslivets nuvarande och framtida behov. För att definiera verksamhetsställenas utbildningsinnehåll kan understödet användas för småskalig analys av kompetensbehov.

Mottagare av understöd

Av beviljade understöd svarar sex utbildningshelheter främst på logistik- och speditionsbranschernas behov, och 15 utbildningshelheter är riktade mot maskin- och metallbranscherna.

Understöd beviljades till (mottagare, projektets namn, belopp på understödet)

 • AEL-Amiedu Oy, Tuotannon ja energiansäästön tehostaminen vihreä siirtymä huomioiden kone-, metalli-, kuljetus- ja logistiikka-aloilla, 185 400 €
 • Etelä-Savon Koulutus Oy, ELO - Eloa pienkuljetuksiin, 77 000 €
 • Hyria koulutus Oy ja Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Green Digital Manufacturing - Kestävä, valmistusystävällinen ja kustannustehokas valmistustekniikka, 201 780 €
 • Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Vastuullisen kuljetusyrityksen johtaminen, 155 000 €
 • Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Kestävät materiaalivirrat kilpailuetuna, 160 700 €
 • Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Vastuullisen tuotannon ja johtamisen koulutuskokonaisuus toimihenkilöille, 217 570 €
 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, MELIKO LAPPI - Metallialan lisäkoulutus, 146 350 €
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Kestävä ja tuottava KoMe, 123 000 €
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO, Kohti vihreämpää valmistusta, 111 600 €
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO, Vihreä siirtymä kuljetus- ja logistiikka-alalla, 282 500 €
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Digitalisaation ja AM-teknologioiden hyödyntäminen SMS-yritysten työvoiman saatavuushaasteisiin vastaamiseksi ja vihreän siirtymän tukemiseksi, 198 200 €
 • Länsirannikon Koulutus Oy, KOMEaa OSAAMISTA METALLIALALLE, 120 000 €
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Vihreän siirtymän tuotekehitys, 459 100 €
 • Savon Koulutuskuntayhtymä, Kohti vihreämpää logistiikkaa, 110 000 €
 • Savon Koulutuskuntayhtymä ja Kainuun ammattiopisto, Kiertotalous- ja automaatio-osaamista konepajoille, 268 000 €
 • Savonia-ammattikorkeakoulu oy, Vihreän siirtymän valmiudet kone- ja metalliteollisuuteen, 319 500 €
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr, Ympäristötietoisuutta kuljetus- ja logistiikka-alalle, 162 670 €
 • Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Älyteollisuuden uudet digitaaliset työkalut (SmartDigi), 218 000 €
 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Kestävän ja uudistuvan logistiikan asiantuntija, 108 000 €
 • Turun yliopisto, Satakunnan ammattikorkeakoulu OY (SAMK), Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Yrkeshögskolan Novia) ja Turun yliopiston Teknillinen tiedekunta, Merialan vihreä erikoistumiskoulutus, 141 200 €
 • Vaasan kaupunki, Vihreä Vamia - kestävää osaamista teollisuuteen, 96 950 €

Beslut om understöd har skickats till de kontaktpersoner som nämnts i ansökan samt ansökarorganisationernas officiella e-postadresser via det digitala statsunderstödssystemet.

Som bilaga till beslutet om statsunderstöd har bifogats anvisningar om rättelseyrkande och anvisningar om användning av finansieringen (jotpa.fi).

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser en ny ansökan om statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter i början av år 2023. Innehållet av understödet förblir detsamma som för den ansökan om understöd som utlystes på hösten 2022. Vi meddelar senare om tidtabeller och teman för övriga statsunderstöd och upphandlingar som utlyses på våren 2023.

Mer information