Skip to main content

Projektunderstöd för komplettering av färdigheter hos personer som kvalificerats för uppgifter av sjukskötare utomlands

Statsunderstöd
Ansökningstid: 13.10.2023 12:00 - 30.11.2023 16:00

Ansökningstiden har avslutats.

Läs mer om besluten

Sammanfattning

Syftet med detta statsunderstöd är att 

 • möjliggöra pilotförsök och samhörande anordnande av språkundervisning samt uppsökande och stödande verksamhet inom verksamhetshelheten för kompletterande av färdigheter som utvecklats med undervisnings- och kulturministeriets ”Behovsprövad finansiering för att utveckla möjligheterna för sjukskötare som avlagt sin examen utanför EU- och EES-området att komplettera sin kompetens så att de kan beviljas rätt till yrkesutövning”
 • smidiggöra komplettering av färdigheter hos sjukskötare som avlagt sin examen utanför EU- och EES-stater för legitimering av Valvira.

Understödet kan ansökas av 

 • yrkeshögskolor, i vilkas verksamhetstillstånd anges utbildningsansvar över utbildning som leder till examensbenämningen sjukskötare (YH).

Läroanstalter inom det fria bildningsarbetet, utbildningsanordnare vid yrkesinriktade läroanstalter och övriga högskolor kan som delsökande ta del av samprojekt som koordineras av yrkeshögskolor till exempel som ansvariga för verkställande av språkundervisning eller uppsökande verksamhet.


Besluten om finansiering fattas under december 2023 eller senast när alla ansökningar har behandlats.

Bakgrund

Undervisnings- och kulturministeriet har den 13 oktober 2023 utlyst en ansökan om behovsprövad finansiering för yrkeshögskolor för utvecklande av en verksamhetshelhet för komplettering av färdigheter hos sjukskötare som avlagt sin examen utanför EU- och EES-stater. Olika modeller utvecklas för denna verksamhetshelhet för komplettering av färdigheter. Syftet med dessa modeller är att möjliggöra komplettering av färdigheter på flera olika sätt hos sjukskötare som avlagt sin examen utanför EU- och EES-stater för legitimering av Valvira. Finansiering kan beviljas till ett samprojekt mellan yrkeshögskolor som bär ansvaret för utvecklande av modellerna för komplettering av färdigheter och för koordineringen av dess verkställande. Aktören i fråga bör försäkra sig om att provkörandet av verksamhetshelheten kan genomföras på ett sätt som gör olika slags möjligheter för komplettering av färdigheter riksomfattande och behovsorienterat tillgängliga. 

Med detta av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning beviljade statsunderstöd kan pilotförsök och samhörande språkstudier samt uppsökande och stödande verksamhet inom verksamhetshelheten inom komplettering av färdigheter, som utvecklats med undervisnings- och kulturministeriets finansiering, finansieras. Endast samma samprojekt mellan yrkeshögskolor, som beviljas undervisnings- och kulturministeriets finansiering för utvecklande av verksamhetshelheten inom komplettering av färdigheter, kan beviljas Skols statsunderstöd.

Mål

Syftet med dessa samordnade ansökningar om finansiering är att 

 • smidiggöra komplettering av färdigheter hos sjukskötare som avlagt sin examen utanför EU- och EES-stater för legitimering av Valvira.
 • utveckla och provköra verksamhetshelheten inom komplettering av färdigheter för riksomfattande och varaktig tillämpning.
   

Vad kan vi finansiera?

Detta understöd kan ansökas av yrkeshögskolor, i vilkas verksamhetstillstånd anges utbildningsansvar över utbildning som leder till examensbenämningen sjukskötare (YH).


Läroanstalter inom det fria bildningsarbetet, utbildningsanordnare vid yrkesinriktade läroanstalter och övriga högskolor kan som delsökande ta del av samprojekt som koordineras av yrkeshögskolor till exempel som ansvariga för verkställande av språkundervisning eller uppsökande verksamhet.


Endast det samprojekt mellan yrkeshögskolor, som beviljats undervisnings- och kulturministeriets ”Behovsprövad finansiering för att utveckla möjligheterna för sjukskötare som avlagt sin examen utanför EU- och EES-området att komplettera sin kompetens så att de kan beviljas rätt till yrkesutövning” kan beviljas detta statsunderstöd från Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Övriga bedömningskriterier beskrivs under ”Bedömning av ansökan” i ansökningsmeddelandet.

Målgrupp

Målgruppen för projektet är sjukskötare som är bosatta i Finland och som avlagt sin examen utanför EU- och EES-stater. 

Vad kan undervisnings- och kulturministeriets finansiering användas till?

Undervisnings- och kulturministeriets finansiering beviljas till ett samprojekt mellan yrkeshögskolor för utvecklande av en riksomfattande täckande verksamhetshelhet för komplettering av färdigheter hos sjukskötare som är bosatta i Finland och som avlagt sin examen utanför EU- och EES-stater. 

Med undervisnings- och kulturministeriets finansiering kan man:

 1. utveckla en riksomfattande täckande verksamhetshelhet för komplettering av färdigheter som innehåller:
  • bedömning av kompetensnivå,
  • förutsatt, individuellt anpassad komplettering av färdigheter samt
  • säkerställande av kompetens inom teori och praktik för att motsvara kompetensen som förutsätts i sjukskötaruppgifter i Finland.
 2. utveckla skalbara modeller inom komplettering av färdigheter i vilka ingår olika slags individuellt anpassade alternativ för genomförande. Obligatoriska utvecklingsobjekt inom dessa alternativ är tentamina, studier som förbereder inför tentamina samt språkstudier. Dessutom bör övriga alternativ för genomförande presenteras, så som bland annat påvisningar och simulationer samt övriga individuellt anpassade och flexibla sätt för komplettering av färdigheter som uppvisas i projektet. 
 3. planera språkundervisningen som ingår i komplettering av färdigheter samt förutsatta övningsmöjligheter.
 4. förbättra tillgängligheten av information om, och utbudet inom komplettering av färdigheter med hjälp av existerande, riksomfattande digitala lösningar eller lösningar som är under utveckling.
 5. komma med förslag på varaktiga praxis inom komplettering av färdigheter för att olika slags alternativ för komplettering av färdigheter skulle vara riksomfattande och behovsorienterat tillgängliga även efter avslutande av projektet.

Vad kan Skols finansiering användas till?

Skols statsunderstöd beviljas till provkörande av verksamhetshelheten för komplettering av färdigheter som utvecklats med UKM:s finansiering.


Med Skols finansiering kan man:

 1. provköra den praktiska implementeringen av punkterna 1.–3. ovan.
 2. genomföra med komplettering av färdigheter samhörande studerandeantagning som en del av pilotförsöket.
 3. verkställa stödande verksamhet under komplettering av färdigheter som en del av pilotförsöket.


Undervisnings- och kulturministeriet och Skols förutsätter att projektet som finansieras skall i utvecklandet och provkörandet av den riksomfattande verksamhetshelheten genomföras i samarbete med andra yrkeshögskolor som anordnar sjukskötarutbildning, med universitet som erbjuder utbildning som förbereder läkare och tandläkare inför tentamina och genomför tentamina, med Valvira, social- och hälsovårdsministeriet samt med eventuella övriga aktörer. 

Dessutom bör arbetet som genomförs av sakkunniggruppen som inrättats av social- och hälsovårdsministeriet i januari 2023 tas i beaktande i utvecklande och provkörande av modellerna 

Innan pilotförsöket som finansieras av Skols kan startas, bör regelbunden och tillfredsställande dialog föras med undervisnings- och kulturministeriet samt andra intressentgrupper om den i projektet utvecklade verksamhetshelhetens verksamhetsmodeller och genomförandesätt och för säkerställande av ändamålsenlig implementering. Utvecklingen och provkörandet av olika faser kan startas stegvis.

Finansiering, återbetalningsvillkor och finansieringsperiod

Användningstiden för understödet börjar från och med datumet på understödsbeslutet och avslutas senast den 31 december 2025. Användningstiden specificeras i understödsbeslutet.

Projekt som beviljas statsunderstöd behöver inte täckas av en självfinansieringsandel. Understödet kan täcka högst den del av den understödda verksamhetens eller projektets faktiska helhetskostnader som specificerats i understödsbeslutet. Godtagbara kostnader specificeras i understödsbeslutet och dess bilaga. Understödets eventuella användning för att erbjuda uppsökande och stödande verksamhet under studierna som köpta tjänster har inte begränsats, utan det ansökta beloppet avvägs av sökanden själv.

Understöd utlyses till ett belopp av sammanlagt 2,2 miljoner euro. Understödet kan beviljas och spridas ut under en period på flera år. Understöd beviljas till ett projekt.

Understöd beviljas som diskretionär finansiering. Understödet bör användas till det syfte som stödet beviljats. Mottagaren av statsunderstöd är skyldig att utan dröjsmål på eget initiativ betala tillbaka ett understöd eller en del av ett understöd om understödet inte har använts på det sätt som förutsätts i understödsbeslutet. Anvisningar för återbetalning och återkrav av understöd finns i de allmänna anvisningarna för sökande och användare av statsunderstöd (pdf, oph.fi).  Dessutom bör sökanden återbetala understöd på eget initiativ i följande fall:

 1. Ifall antalet studerande som deltagit i komplettering av färdigheter betydligt avviker från det i understödsbeslutet avsedda, eftertraktade antalet studerande (under 75 %)
 2. Ifall under 50 % av studerande som deltagit i komplettering av färdigheter slutför den planerade kompletteringshelheten.

Det i ansökan avsedda, eftertraktade antalet studerande bör planeras med hänsyn till villkoren ovan. Målsättningen för antalet studerande avgörs i beslutet om understöd i enlighet med sökandens egen uppskattning. 

I ovannämnda fall bör understöd återbetalas enligt beräknad enhetskostnad (beviljad summa av understöd dividerat med antalet studerande som angivits i ansökan) multiplicerat med det oförverkligade antalet studerande och eventuell dröjsmålsränta.

Mottagaren av understöd kan utgå ifrån den ovannämnda definieringen av målgrupper i sina kriterier för studerandeantagning samt förplikta studerandena att fylla i studeranderapporteringssystemets blankett gällande bakgrundsinformation i samband med antagning av eller som studerande.
 

Ansökan och anvisningar

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. Ansökningstiden går ut den 30 november 2023 kl. 16.00.

Ytterligare information och rådgivning i första hand från de ansvariga för förberedande av understödet.

Ansökningar om understöd bedöms av flera sakkunniga. 

Det slutgiltiga beslutet om understöd fattas av den ansvariga för förberedande av understödet.

Sökande ska ta del av och följa de allmänna anvisningarna för sökande och användare av statsunderstöd (pdf, oph.fi) om inte servicecentret skilt anvisar om annat. Dessutom bör sökanden följa de anvisningar som ges i detta ansökningsmeddelande, i beslutet om understöd och annars av servicecentret.

Kommentarer om ansökningar om understöd kan frågas i myndighetssamarbete bland annat från undervisnings- och kulturministeriet.

Vad kan vi finansiera?

Eventuella innehåll av tjänsten som understöds baserar sig på lagen om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (682/2021), statsunderstödslagen (688/2021) samt lagstiftningarna gällande olika utbildningsformer inom reglerad utbildning (punkterna 1–5 nedan).

Statsunderstödet kan användas för genomförande av studerandeantagning och stödåtgärder under studierna. Vid verkställandet av dessa åtgärder, som kan förverkligas som en köpt tjänst från privata aktörer eller från den icke vinstdrivande sektorn, kan man även dra nytta av samarbetet inom samprojekt med andra utbildningsanordnare vid yrkesinriktade läroanstalter, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet eller högskolor. Anvisningar gällande samprojekt, tjänsteupphandlingar och plikten för mottagare av understöd att konkurrensutsätta tjänsterna kan du hitta i de allmänna anvisningarna för sökande och användare av statsunderstöd (pdf, oph.fi). 

Anordnare av yrkesinriktad utbildning, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet, universitet eller högskolor kan inte använda statsunderstödet för företagsekonomisk verksamhet eller verksamhet, vars syfte är att utveckla en fortbildningsprodukt som säljs på den öppna marknaden. Verksamheten som finansieras får inte inverka på möjligheter för företagsekonomiskt genomförbara tjänster eller orsaka betydliga störningar på marknaden eller i konkurrensen. Understödet bör täcka alla kostnader som orsakas av utbildningen. Ifall beslutet om statsunderstöd inte skilt tillåter det, skall studieavgifter inte tas ut för utbildning som finansieras av servicecentret.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning kan bevilja statsunderstöd för 

1) anordnande av sådana examina och examensdelar som avses i 5 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017)

Innehållen av yrkesinriktad utbildning bör vara sådana, att de kan inkluderas i examensgrunderna för grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen.

Understöd kan inte användas för anordnande av sådan yrkesinriktad utbildning som läroanstalten kan i praktiken ordna inom ramen för målinriktade statsandelsprestationer, alltså med sin basfinansiering.

Anordnare av yrkesinriktad utbildning bör i samband med ansökan lämna in en plan på användningen av prestationer som verkställs med statsandelsfinansiering under användningstiden av understödet. Servicecentret bedömer dispositionsplanen och tillräckligheten av prestationerna utgående från under beslutstidspunkten tillgänglig information.

Prestationer som uppstår inom utbildning som finansieras av servicecentret tas inte i beaktande som prestationer som verkställs med statsandelsfinansiering, utan understödet bör täcka alla kostnader som uppstår av utbildningen.

2) utbildning som ordnas av huvudmannen för en läroanstalt som avses i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)

3) anordnande av i 7 § i universitetslagen (558/2009) avsedda examina, specialiseringsutbildning och utbildning som innehåller examensdelar

Universitet kan med statsunderstödet anordna endast sådana innehåll som redan inkluderas i examen som anordnas vid universitetet eller som tidigare har anordnats som en del av examensutbildning. Universitet kan anordna specialistutbildning med statsunderstödet. Utbildningen kan anordnas som studier vid öppna universitetet eller i form av andra studier enligt vad som högskolan anser lämpligast.

4) anordnande av i 10 § i yrkeshögskolelagen (932/2014) avsedda examina, yrkespedagogisk lärarutbildning, specialiseringsutbildning och utbildning som innehåller delar av examina samt utbildning som är avsedd för invandrare

Yrkeshögskolor kan med statsunderstödet anordna endast sådana innehåll som redan inkluderas i examen som anordnas vid yrkeshögskolor eller som tidigare har anordnats som en del av examen. Yrkeshögskolor kan med statsunderstödet anordna specialiseringsutbildning eller utbildning som är avsedd för invandrare och vars målsättning är att ge språkliga och andra nödvändiga färdigheter inför yrkeshögskolestudier. Utbildningen kan anordnas som studier vid öppna högskolan eller i form av andra studier enligt vad som högskolan anser lämpligast.

5) anordnande av sådan undervisning i samiska och samisk kultur som avses i lagen om Sameområdets utbildningscentral (252/2010)

6) verksamhet som stöder ansökan till utbildning och deltagande i utbildning,

Innehåll kan vara till exempel 

 • innovativa åtgärder inom studerandeantagning
 • pilotprojekt inom nya modeller av deltagande i utbildning
 • individuellt anpassad studie-, arbetslivs- och karriärhandledning
 • utbildande av arbetsplatshandledare som stöd för lärande i arbetet på arbetsplatser
 • åtgärder inom utvecklande av inlärningsförutsättningar
 • åtgärder inom höjande av motivation för studerande
 • övriga åtgärder som främjar deltagande samt utvecklande av och experimentering med nya metoder och verksamhetsformer.

Ifall en anordnare av yrkesinriktad utbildning ansöker om understöd till exempel för studerandeantagning, stödåtgärder under studierna eller anordnande av studie- eller arbetslivshandledning med anknytning till utbildning som ingår i examen som verkställs med statsandelsfinansiering, bör detta nämnas skilt i ansökan. 

7) utvecklande av och försök med verksamhet inom branschen

Innehåll kan vara till exempel

 • tidsbundna utvecklingsprojekt som förbättrar kompetensen och sysselsättningen hos äldre personer
 • pilotprojekt inom arbetslivsinriktade kompetenskartläggningar
 • nya verksamhetsformer och -metoder
 • helheter som kombinerar innehåll från olika utbildningsnivåer i samprojekt
 • nya helheter som blir till av olika examensdelar
 • innehåll som höjer motivationen för att utbilda sig, förbättrar studiefärdigheter, förminskar inlärningssvårigheter och svarar på utmaningar med individuella hinder för utvecklande av lärande och kunnande.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning beviljar inte statsunderstöd för anordnande av hela yrkesinriktade examen eller hela högskoleexamen.

Vem kan ansöka och hur rapporterar man om användningen av understödet?

Detta statsunderstöd kan ansökas av yrkeshögskolor, i vilkas verksamhetstillstånd anges utbildningsansvar över utbildning som leder till examensbenämningen sjukskötare (YH). 

Statsunderstödet kan användas för genomförande av studerandeantagning och stödåtgärder under studierna. Vid verkställandet av dessa åtgärder, som kan förverkligas som en köpt tjänst från privata aktörer eller från den icke vinstdrivande sektorn, kan man även dra nytta av samarbetet inom samprojekt med andra utbildningsanordnare vid yrkesinriktade läroanstalter, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet eller högskolor. Anvisningar gällande samprojekt, tjänsteupphandlingar och plikten för mottagare av understöd att konkurrensutsätta tjänsterna kan du hitta i de allmänna anvisningarna för sökande och användare av statsunderstöd (pdf, oph.fi). 

Mottagaren av understöd är skyldig att rapportera de av servicecentret förutsatta uppgifterna om studerandena samt att samla in respons från studerandena enligt servicecentrets anvisningar. Insamlingen av data som är anknuten till studeranderapportering kan sammanslås med processen av antagning av och som studerande. Servicecentret anvisar mottagare av understöd om rapporteringen i samband med ett jakande beslut om understöd.

Servicecentret använder studeranderapporteringens bakgrundsuppgifter bland annat för uppföljning av understödens ändamålsenlighet samt uppföljning av uppfyllelsen av finansieringens villkor. 

Mottagaren av understödet ska lämna in en mellanredovisning till servicecentret om användningen och resultaten av understödet inom den tidsfrist som anges i beslutet om understöd. Mellanredovisningen skickas till mottagare av understöd för ifyllning cirka 4 månader innan den sista dagen av inlämning. Dessutom bör mottagaren av understödet lämna in en slutredovisning till servicecentret om understödets användning senast 2 månader efter utgången av stödperioden och den sista användningsdagen av understödet. I samband med slutrapporten utför Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning i samarbete med Utbildningsstyrelsen en ekonomisk granskning av det understödda projektet.

Anordnare av yrkesutbildning och läroanstalter inom det fria bildningsarbetet är enligt lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) skyldiga att föra in uppgifter gällande utbildning i Koski-informationsresursen. Anvisningar för hur man för in uppgifterna finns på webbsidan som underhålls av Utbildningsstyrelsen (wiki.eduuni.fi). I Koski-informationsresursen använder man Skols finansieringskod 14.

Högskolor är enligt lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) skyldiga att föra in uppgifter gällande utbildning i Virta-informationsresursen. I Virta-informationsresursen använder man Skols finansieringskod 6.

Med statsunderstöd beviljat av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning kan endast reglerad utbildning förverkligas. På grund av detta iakttas i utbildning som förverkligas med statsunderstöd inte det som stipuleras i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) i kapitel 5 a om registret över annan än reglerad utbildning.

På anordnade av utbildning, antagning av och som studerande samt på studerandes rättigheter och skyldigheter tillämpas det som stiftats i lagen om utbildningen i fråga, om inte servicecentret skilt anvisar om annat i beslutet om statsunderstöd. Kompetensbehov och tillräckliga förutsättningar för att skaffa färdigheterna som avses i utbildningen i fråga är kriterier för antagande som studerande. Dessutom tillämpas det som stiftats i lagen om utbildningen i fråga om förutsättningarna för studerandeantagning och behörighet för studier. I verkställande av intagning av studerande kan definitioner av målgrupper användas i enlighet med understödets målsättningar. Dessutom kan man kräva av studerande som intas ifyllande av servicecentrets studeranderapport som förutsättning av intagning som studerande.

Mottagare av understöd bör föra in utbildningsbeskrivningarna i utbildningsutbudet på Studieinfo-tjänsten. Anvisningar för hur man för in uppgifterna finns på webbsidan som underhålls av Utbildningsstyrelsen (wiki.eduuni.fi). 

Material som producerats med understödet och spridande av alster för vidare bruk

Syftet med de utbildnings- och kompetenstjänster, till vilka Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning beviljar statsunderstöd, är bland annat att starta ny utbildning och främja skapande av ny information.

Inom ramen för utbildningstjänsten är målsättningen att producera åtminstone en vederbörlig mängd nytt material. Utbildningsmodeller, resultat av och lärdom från projekt som beviljas understöd är offentlig information och de bör vara tillgängliga för olika anordnare av utbildning efter att projektet genomförts. Syftet med projekt som understöds är att nå resultat eller alster, som kan konsolideras och spridas i större omfattning. Vi uppmuntrar även till att offentligt dokumentera projektet under projektperioden.

Creative Commons BY -typisk (ursprunglig författare bör uppges) eller motsvarande nyttjanderätt bör beviljas till material som uppstår inom ramen för tjänsten som understöds av servicecentret. Mottagaren av understöd bör göra materialet tillgängligt för allmänheten på Biblioteket för öppna lärresurser (aoe.fi).

Mottagaren av understödet bör göra utbildningsplanen för tjänsten som förverkligas med understödet, samt skriftliga utbildningsmaterial som skapas för denna tjänst allmänt tillgängliga. Med skriftligt utbildningsmaterial avses skriftligt undervisningsmaterial som används direkt i undervisningen, så som presentationer (till exempel PowerPoint-presentation). 

Annat material ingår inte i skriftligt utbildningsmaterial. Till sådant material tillhör till exempel tidigare skapat material, audiomaterial (till exempel inspelning av utbildning), videomaterial (till exempel bandinspelning av utbildning), artiklar (till exempel material som läses som en del av utbildningen), provmaterial (till exempel provens innehåll med bilagor) eller material som producerats av studerandena med anknytning till avläggande av utbildningen (till exempel provarbete eller yrkesprov). 

Anvisningar för hur material görs allmänt tillgängligt

Materialet görs allmänt tillgängligt enligt följande steg:

 1. Mottagaren av understödet gör upp en utbildningsplan. I och med att utbildningstjänsten framskrider, utarbetar mottagaren av understödet skriftligt utbildningsmaterial för tjänsten.
 2. Mottagaren av understödet går igenom utbildningsmaterialet som producerats för tjänsten och försäkrar sig om följande:
  • Materialet innehåller endast sådant innehåll som kan publiceras på Biblioteket för öppna lärresurser.
  • Ifall materialet innehåller till exempel bildmaterial från tredje parter eller bildmaterial som används utgående från rätten att citera, bör sådant innehåll avlägsnas eller täckas till exempel med att måla det svart.
  • Författarens eller författarnas namn har tillagts i materialet (till exempel namn på läraren som utarbetat materialet i fråga).
 3. Efter att ha gått igenom materialet gör mottagaren av understödet det publiceringsfärdiga materialet allmänt tillgängligt som sådant på Biblioteket för öppna lärresurser (aoe.fi). Materialet bör laddas ner/göras allmänt tillgängligt innan utgången av tjänstens understödsperiod. 
 4. Vem som helst kan utnyttja materialet som gjorts allmänt tillgängligt. Användaren bör följa med licensens villkor till exempel genom att tydligt framföra namnet på författaren av materialet i fråga.

Bedömning av ansökan

Understöden är diskretionära. Ansökningarna bedöms och jämförs sinsemellan utifrån en helhetsbedömning som tar i beaktande följande kriterier: 

 • Projektet har beviljats finansiering genom Undervisnings- och kulturministeriets ansökan om ”Behovsprövad finansiering för att utveckla möjligheterna för sjukskötare som avlagt sin examen utanför EU- och EES-området att komplettera sin kompetens så att de kan beviljas rätt till yrkesutövning” och projektets innehåll motsvarar provkörande och praktiskt verkställande av den utvecklade modellen.
 • Planen på studerandeantagning är övertygande och har tagit den eftertraktade målgruppen i beaktande.
 • Planen för stödåtgärder under kompletteringen av färdigheter är övertygande och har tagit i beaktande den eftertraktade målgruppen. Sökanden har färdigheter att förverkliga de planerade stödåtgärderna.
 • Planen på handledning under kompletteringen av färdigheter är övertygande och har tagit i beaktande den eftertraktade målgruppen. Sökanden har färdigheter att förverkliga handledning. 
 • Färdplanen är övertygande både tidtabellsmässigt och med hänsyn till användningen av resurser.
 • Ansökan är helhetsekonomisk.


Beslutet baserar sig på projektplanen som sökanden lagt fram och eventuella förändringar i den som gjorts under bedömningsskedet, samt för servicecentret under beslutstidspunkten tillgänglig annan information. Omprövning av detta beslut kan begäras av servicecentret i enlighet med de till beslutet bifogade anvisningarna för omprövning.

Finansieringsbeslut

Besluten skickas från det elektroniska statsunderstödssystemet till kontaktpersonen som anges i ansökan samt till den sökande organisationens officiella e-postadress. Efter att besluten har tagits publiceras en lista på beviljade understöd även på servicecentrets webbsida och sociala medier.

Övrigt

Statsunderstödet behandlas i Utbildningsstyrelsens statsunderstödssystem, men Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning ansvarar för förberedandet och administrationen av, samt besluten om understöd. Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning är en fristående enhet vid Utbildningsstyrelsen.

Kontakta oss

Haapakoski, Mirka
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)