Skip to main content

Kompletterande och kvalificerande studier inom social- och hälsovård samt småbarnspedagogik

Statsunderstöd
Ansökningstid: 4.4.2022 16:15 - 16.5.2022 16:15

Ansökningstiden har avslutats.

Läs mer om besluten

Sammanfattning:

Syftet med detta statsunderstöd är att

 • befrämja tillgång till kunnig arbetskraft inom social- och hälsovården samt barnträdgårdspedagogik genom att utveckla och utöka möjligheter för avläggande av kompletterande och kvalificerande studier inom sektorns utbildningsutbud samt
 • identifiera utmaningar med deltagande i studier och övergång till arbetslivet inom de ovannämnda sektorerna och förnya relaterade metoder av avläggande av studier bland annat med att
  • utveckla utbudet av språkstudier
  • befrämja lärande vid sidan om arbetet
  • utöka kunddrivna studievägar samt 
  • utveckla uppsökande och stödjande verksamhet som en del av anordnande av kompletterande och kvalificerande studier. 

Understödet kan ansökas av 

 • yrkesinriktade läroanstalter, 
 • högskolor och
 • läroanstalter inom det fria bildningsarbetet.

Bakgrund

Tillgång till arbetskraft inom social- och hälsovårdssektorn har redan länge varit ett kroniskt problem. Som påföljd av coronakrisen har situationen vidare försämrats. Brist på arbetskraft, såsom olika sektorers sjukskötare, vårdpersonal, handledare och rådgivare inom socialvården anses stort skugga även framtiden. Personalens framtida pensioneringar kommer också att försvåra nöjaktig tillgång till arbetskraft inom sektorn. Efterfrågan på ny arbetskraft växer även på grund av till exempel åtstramade personaldimensioneringar för vårdpersonalen.

Även inom småbarnspedagogik har bristen på arbetskraft ökat. Enligt yrkesbarometern 2/2021 tillhör lärare inom småbarnspedagogik till de 15 yrken som mest lider av brist på arbetskraft. Höjda krav på färdigheter påverkar också den svåra arbetsmarknadssituationen för småbarnspedagogik. Arbetskraften i Finland föråldras och antalet unga som kommer in på arbetsmarknaden kommer att kraftigt minska under detta årtionde. Likt social- och hälsovården är även småbarnspedagogik en av de sektorer som på grund av arbetskraftutsläpp kommer under kommande år att utlysa avsevärt med nya arbetsplatser.

Invandring till Finland har ökat på 2000-talet och invandrare erbjuder efterlängtad arbetskraft och färdigheter på arbetsmarknaden. Även om flera invandrare har kunnande som de anskaffat i sina ursprungsländer, är färdigheterna eller examina som avlagts annanstans inte alltid direkt lämpliga för den finländska arbetsmarknaden. Det är avgörande att i relation till invandrare identifiera och erkänna examina som avlagts utomlands och erbjuda utbildning som stöder kvalificering.

En lösning på sektorns behov av arbetskraft, dock inte den enda, är att öka arbets- och utbildningsbaserad invandring på sektorn. I fortsättningen behövs all eventuell tillgång på arbetskraft utnyttjas i allt större grad, till exempel personer i arbetsför ålder utanför arbetskraften samt pensionärer. Även inriktning av stödjande kunskapsbaserade tjänster för yrkesövergång av arbetstagare spelar en viktig roll i försäkring av tillgång till arbetskraft.

Mål

Syftet med detta statsunderstöd är att först och främst befrämja tillgång till kunnig arbetskraft inom social- och hälsovården samt barnträdgårdspedagogik genom att utöka möjligheter för avläggande av kompletterande och kvalificerande studier.

Vi utlyser i synnerhet projekt som har analyserat situationsbilden för det existerande utbildningsutbudet och konkret identifierat behovet av dess utveckling.

Som en del av utökande av möjligheter för att avlägga kompletterande och kvalificerande studier kan projekten befrämja så effektivt som möjligt ett eller flera av innehållen som beskrivs nedan (a.-d.).


a. Underlättande av kompletterande och kvalificerande studier för dem som avlagt utländsk examen

Den som avlagt examen utomlands behöver ett beslut från en behörig myndighet för att bli kvalificerad att utöva ett i Finland reglerat yrke, för utövande av vilket krävs en specificerad utbildning eller tillstånd. Principen i erkännande av examina är att den som blivit kvalificerad till ett specifikt yrke i ett annat land inte skulle behöva avlägga från början en motsvarande examen inom det finländska utbildningssystemet för att arbeta i Finland. Syftet med detta understöd är att möjliggöra en ändamålsenlig studieväg och anställning inom arbete som motsvarar ens utbildning för ännu fler invandrare än tidigare.

Småbarnspedagogik

Den behöriga myndigheten för erkännande av examina och yrkeskvalifikationer inom småbarnspedagogik är Utbildningsstyrelsen. Kravet på behörighet är ofta att avlägga kompletterande studier i en finländsk högskola, särskilt för medborgare av andra än EU/ETA -länder och som dessutom avlagt examina utanför EU/ETA -länder. I Undervisningsstyrelsens beslut krävs oftast kompletterande studier som utvecklar yrkesrelaterad kompetens och färdigheter inför uppgifter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

Vi utlyser i synnerhet projekt som stöder kvalificering av personer som avlagt sin utbildning utomlands genom att anordna

• kompletterande studier som utvecklar yrkesrelaterad kompetens och färdigheter inför uppgifter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning enligt Undervisningsstyrelsens beslut och
• studiehelheter bestående av studier som utvecklar yrkesrelaterad kompetens och färdigheter inför uppgifter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning (60 sp).

Yrken inom social- och hälsovård

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira, är den behöriga myndigheten som besluter om yrken inom social- och hälsovård. Kravet på behörighet är att avlägga särskilt av Valvira avsedda tilläggsstudier och/eller praktik, särskilt för medborgare av andra än EU/ETA -länder och som dessutom avlagt examina utanför EU/ETA -länder så, att kompetensen motsvarar den i Finland erbjudna utbildningen. De i besluten nämnda tilläggsstudierna och praktiken baserar sig på ansökarens avlagda examen och eventuell arbetserfarenhet.

Vi utlyser i synnerhet projekt som stöder kvalificering av personer som avlagt sin utbildning utomlands genom att anordna sådan kompletterande utbildning som Valvira förutsätter i sina beslut.


Utbildning relaterad till språkkunskap, arbetskultur och kännedom om samhälle

Ofta förutsätter anställning av en person som avlagt examen utomlands förutom kompletterande av färdigheter dessutom nöjaktigt behärskande av finska och/eller svenska. Syftet med detta understöd är att som en del av avläggande av kompletterande studier också befrämja utvecklingen av språkkunskapsrelaterade utbildningstjänster för förbättring av språkfärdigheter hos invandrare.

Vi utlyser i synnerhet projekt som erbjuder språkstudier som stödjer studiefärdigheter redan innan början på själva yrkesstudierna, vid sidan om yrkesstudier och/eller i början av övergången till arbetslivet. Språkkunskaper och behärskande av yrkesspecifik terminologi kan utvecklas under handledning även vid sidan om arbetet. Understödda projekt kan också innehålla till exempel lättläst undervisning och handledning som kan gynna även andra studerande. Uppmärksammande av språklig tillgänglighet är viktigt i både personliga och digitala tjänster.

Utbildning till exempel på engelska i början av studierna kan för sin del underlätta avläggande av studier och övergång till arbetslivet. Erbjudande av kompletterande och kvalificerande studier inom denna sektor även på engelska kan påskynda övergången till arbetslivet och avläggande av formell behörighet för dem som utbildats utomlands.

Nöjaktiga färdigheter i finska eller svenska är förutsättningen för att utöva ett yrke inom hälsovård.

För att underlätta övergången till arbetslivet kan invandrare vara i behov också av utbildning inom arbetskultur och kännedom om samhälle som del av andra studier (till exempel reglerna på arbetsplatsen, bemötande av kunder och anhöriga och kolleger och jämlikt samhälle). Detta understöd ämnar också befrämja studievägar och -metoder som följer detta tema som en del av avläggande av kompletterande studier.

Utbildning i ursprungsländer hör inte till målsättningen av detta understöd.


b. Befrämjande av arbetslivsrelaterat lärande och lärande vid sidan om arbete

Syftet med detta understöd är att befrämja möjligheter för lärande i arbetslivet, samarbete mellan arbetsgivare och läroanstalter samt minska klyftan mellan studier och arbetslivet som en del av avläggande av kompletterande och kvalificerande studier. Arbetsgivarnas organisationer är identifierade inlärningsmiljöer och borde utnyttjas mer i relation till av lagstiftningen stipulerat identifierande och erkännande av färdigheter. Engagemang och bekantskap mellan studerande och arbetsgivare redan under studierna kan för sin del underlätta övergången till arbetslivet och sektorns attraktions- och hållkraft. Lärande i arbetslivet främjar också utvecklande av arbetslivsrelaterade färdigheter. Från arbetsgivarnas synvinkel kan nya samarbetsmodeller mellan anordnare av utbildning och arbetsgivare också främja smidigheten av inledningsprogram, vilket i sin tur kan effektivisera hela organisationens verksamhet.

Vi utlyser i synnerhet projekt som utvidgar och utvecklar nya samarbetsmodeller mellan anordnare av utbildning och arbetsgivare som en del av avläggande av kompletterande och kvalificerande studier. Studie- och utbildningsvägar som finansieras kan kombinera kunnande som förvärvas på arbetsplatsen och stöd för lärande såväl inom yrkeskompetens som i till exempel det finska eller svenska språket.


c. Ökande av kunddrivna och tillämpade studievägar

Syftet med detta understöd är att öka möjligheter för avläggande av kompletterande och kvalificerande studier som kan flexibelt anpassas till studerandes livssituation och redan anskaffade färdigheter.

Med att anordna utbildning som kan genomföras på många olika sätt stödjer man potentiella målgrupper i diverse livssituationer med att delta i undervisning. Detta kan befrämjas till exempel genom att kombinera närundervisning med olika digitala inlärningsmiljöer. Att möjliggöra avläggande av studier flexibelt vid sidan om arbete är också ett av avsikten. Möjligheter att starta studierna borde vara utspridda så att studerande kan börja studera genast då hen har möjligheten att göra det.

Vi utlyser i synnerhet projekt som utförligt tar hänsyn till kunddriven flexibilitet.


d. Utvecklande av uppsökande och stödjande verksamhet

Syftet med detta understöd är att befrämja även nya pilotprojekt inom uppsökande och stödjande verksamhet som en del av avläggande av kompletterande studier. Målgruppen för uppsökande och stödjande verksamhet bör vara personer som genom att avlägga kompletterande och kvalificerande studier kan nå behörighet i ett av social- och hälsovården eller småbarnspedagogik reglerat yrke i Finland. En viktig målgrupp är i Finland bosatta personer som avlagt examen utomlands inom social- och hälsovård eller småbarnspedagogik.

Finansiering och finansieringsperiod

Användningstiden för understödet börjar från och med datumet på understödsbeslutet och avslutas 31.12.2024. Användningstiden specificeras i understödsbeslutet.

Statsunderstöd täcker de totala kostnaderna för att organisera utbildnings- och kompetenstjänsten. Servicecentrets statsunderstöd kräver inget självfinansieringsandel. Statsstöd regleras av statsunderstödslag (688/2001). Godtagbara kostnader specificeras i understödsbeslutet och dess bilaga.

Understöd utlyses till ett belopp av 8 miljoner euro. Understödet kan beviljas och spridas ut under en period av flera år, men skall ändå användas innan slutet på år 2024.

Mottagaren av statsunderstöd är skyldig att utan dröjsmål på eget initiativ betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av ett statsunderstöd om understödet inte har använts på det sätt som förutsätts i understödsbeslutet. Ifall antalet studerande som tagit emot studieplats betydligt avviker från det som avsetts (under 75 %), bör understöd återbetalas. I sådant fall bör understöd återbetalas enligt beräknad enhetskostnad (beviljad summa av understöd dividerat med antalet studerande som angivits i ansökan) multiplicerat med det oförverkligade antalet studerande och eventuell dröjsmålsränta. 

Understöd beviljas som diskretionär finansiering. Understödet bör användas till det syfte som stödet beviljats. Det verksamhet som finansieras får inte inverka på möjligheter för företagsekonomiskt genomförbara tjänster eller riktas på verksamhet som kan anordnas inom ramen för yrkesläroanstaltenliga beslut över prestationer för målinriktade studieår.

Ansökan och anvisningar

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. 


Sökande ska ta del av och följa [de allmänna anvisningarna för sökande och användare av statsunderstöd (pdf, oph.fi) om inte servicecentret skilt anvisar om annat. Dessutom bör sökanden följa de anvisningar som ges i detta ansökningsmeddelande, i beslutet om understöd och annars av servicecentret.


Ansökningar om understöd bedöms av flera sakkunniga. Det slutgiltiga beslutet om understöd fattas av den ansvariga för förberedande av understödet.


Kommentarer om ansökningar om understöd kan frågas i myndighetssamarbete bland annat från arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, NTM-centraler samt regionförvaltningsverken. Dessutom kan kommentarer frågas av relevanta intressentgrupper, så som organisationer som har att göra med arbetslivet.

Vad kan vi finansiera?

Eventuella innehåll av tjänsten som understöds baserar sig på lagen om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (682/2021), statsunderstödslagen (688/2021) samt lagstiftningarna gällande olika utbildningsformer inom reglerad utbildning (punkterna 1–5 nedan).


Statsunderstödet kan användas för genomförande av studerandeantagning och stödåtgärder under studierna. Vid verkställandet av dessa åtgärder, som kan förverkligas som en köpt tjänst från privata aktörer eller från den icke vinstdrivande sektorn, kan man även dra nytta av samarbetet inom samprojekt med andra utbildningsanordnare vid yrkesinriktade läroanstalter, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet eller högskolor. Anvisningar gällande samprojekt, tjänsteupphandlingar och plikten för mottagare av understöd att konkurrensutsätta tjänster kan du hitta i [de allmänna anvisningarna för sökande och användare av statsunderstöd (pdf, oph.fi)]


Anordnare av yrkesinriktad utbildning, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet, universitet eller högskolor kan inte använda statsunderstödet för företagsekonomisk verksamhet eller verksamhet, vars syfte är att utveckla en fortbildningsprodukt som säljs på den öppna marknaden. Verksamheten som finansieras får inte inverka på möjligheter för företagsekonomiskt genomförbara tjänster eller orsaka betydliga störningar på marknaden eller i konkurrensen. Understödet bör täcka alla kostnader som orsakas av utbildningen. Ifall beslutet om statsunderstöd inte skilt tillåter det, skall studieavgifter inte tas ut för utbildning som finansieras av servicecentret.
Understöd kan ansökas för kombinationer av alla innehåll som nämns nedan. För att stöda målsättningen av att höja utbildningsnivån, uppmuntrar vi sökande att verkställa i synnerhet sådana kompetenstjänster som överskrider olika utbildningsnivåer.


Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning kan bevilja statsunderstöd för
1) anordnande av sådana examina och examensdelar som avses i 5 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
Innehållen av yrkesinriktad utbildning bör vara sådana, att de kan inkluderas i examensgrunderna för grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen.
Understöd kan inte användas för anordnande av sådan yrkesinriktad utbildning som läroanstalten kan i praktiken ordna inom ramen för målinriktade statsandelsprestationer, alltså med sin basfinansiering.
Anordnare av yrkesinriktad utbildning bör i samband med ansökan lämna in en plan på användningen av prestationer som verkställs med statsandelsfinansiering under användningstiden av understödet. Servicecentret bedömer dispositionsplanen och tillräckligheten av prestationerna utgående från under beslutstidspunkten tillgänglig information.


Prestationer som uppstår inom utbildning som finansieras av servicecentret tas inte i beaktande som prestationer som verkställs med statsandelsfinansiering, utan understödet bör täcka alla kostnader som uppstår av utbildningen.
2) utbildning som ordnas av huvudmannen för en läroanstalt som avses i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)


3) anordnande av i 7 § i universitetslagen (558/2009) avsedda examina, specialiseringsutbildning och utbildning som innehåller examensdelar
Universitet kan med statsunderstödet anordna endast sådana innehåll som redan inkluderas i examen som anordnas vid universitetet eller som tidigare har anordnats som en del av examensutbildning. Universitet kan anordna specialistutbildning med statsunderstödet. Utbildningen kan anordnas som studier vid öppna universitetet eller i form av andra studier enligt vad som högskolan anser lämpligast.


4) anordnande av i 10 § i yrkeshögskolelagen (932/2014) avsedda examina, yrkespedagogisk lärarutbildning, specialiseringsutbildning och utbildning som innehåller delar av examina samt utbildning som är avsedd för invandrare
Yrkeshögskolor kan med statsunderstödet anordna endast sådana innehåll som redan inkluderas i examen som anordnas vid yrkeshögskolor eller som tidigare har anordnats som en del av examen. Yrkeshögskolor kan med statsunderstödet anordna specialistutbildning eller utbildning som är avsedd för invandrare och vars målsättning är att ge språkliga och andra nödvändiga färdigheter inför yrkeshögskolestudier. Utbildningen kan anordnas som studier vid öppna högskolan eller i form av andra studier enligt vad som högskolan anser lämpligast.


5) anordnande av sådan undervisning i samiska och samisk kultur som avses i lagen om Sameområdets utbildningscentral (252/2010)


6) verksamhet som stöder ansökan till utbildning och deltagande i utbildning,
Innehåll kan vara till exempel

 • innovativa åtgärder inom studerandeantagning
 • pilotprojekt inom nya modeller av deltagande i utbildning
 • individuellt anpassad studie-, arbetslivs- och karriärhandledning
 • utbildande av arbetsplatshandledare som stöd för lärande i arbetet på arbetsplatser
 • åtgärder inom utvecklande av inlärningsförutsättningar
 • åtgärder inom höjande av motivation för studerande
 • övriga åtgärder som främjar deltagande samt utvecklande av och experimentering med nya metoder och verksamhetsformer.

Ifall en anordnare av yrkesinriktad utbildning ansöker om understöd till exempel för studerandeantagning, stödåtgärder under studierna eller anordnande av studie- eller arbetslivshandledning med anknytning till utbildning som ingår i examen som verkställs med statsandelsfinansiering, bör detta nämnas skilt i ansökan.
7) utvecklande av och försök med verksamhet inom branschen
Innehåll kan vara till exempel

 • tidsbundna utvecklingsprojekt som förbättrar kompetensen och sysselsättningen hos äldre personer
 • pilotprojekt inom arbetslivsinriktade kompetenskartläggningar
 • nya verksamhetsformer och -metoder
 • helheter som kombinerar innehåll från olika utbildningsnivåer i samprojekt
 • nya helheter som blir till av olika examensdelar
 • innehåll som höjer motivationen för att utbilda sig, förbättrar studiefärdigheter, förminskar inlärningssvårigheter och svarar på utmaningar med individuella hinder för utvecklande av lärande och kunnande.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning beviljar inte statsunderstöd för avläggande av hela yrkesinriktade examen eller hela högskoleexamen.

Vem kan ansöka och hur rapporterar man om användningen av understödet?

Detta statsunderstöd kan ansökas av anordnare av yrkesinriktad utbildning, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet, högskolor, universitet eller sammanslutningar av alla ovannämnda aktörer i form av samprojekt och samarbetspartner. Noggrannare anvisningar gällande samprojekt finns i [de allmänna anvisningarna för sökande och användare av statsunderstöd. 

I ansökningar gällande samprojekt bör en huvudansvarig anordnare av utbildning nämnas.
Mottagaren av understöd är skyldig att rapportera de av servicecentret krävda uppgifterna om studerandena samt att samla in respons från studerandena enligt servicecentrets anvisningar. Insamlingen av data som är anknuten till studeranderapportering kan sammanslås med processen av antagning av och som studerande. Servicecentret anvisar mottagare av understöd om rapporteringen i samband med ett jakande beslut om understöd.
Servicecentret använder studeranderapporteringens bakgrundsuppgifter bland annat för uppföljning av understödens ändamålsenlighet samt uppföljning av uppfyllelsen av finansieringens villkor. 


Mottagaren av understödet ska lämna in en mellanredovisning till servicecentret om användningen och resultaten av understödet inom den tidsfrist som anges i beslutet om understöd. Mellanredovisningen skickas till mottagare av understöd för ifyllning cirka 4 månader innan den sista dagen av inlämning. Dessutom bör mottagaren av understödet lämna in en slutredovisning till servicecentret om understödets användning senast 2 månader efter utgången av stödperioden och den sista användningsdagen av understödet. I samband med slutrapporten utför Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning i samarbete med Utbildningsstyrelsen en ekonomisk granskning av det understödda projektet.


Anordnare av yrkesutbildning och läroanstalter inom det fria bildningsarbetet är enligt lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) skyldiga att föra in uppgifter gällande utbildning i Koski-informationsresursen. Anvisningar för hur man för in uppgifterna finns på [webbsidan] som underhålls av Utbildningsstyrelsen (wiki.eduuni.fi). 


Högskolor är enligt lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) skyldiga att föra in uppgifter gällande utbildning i Virta-informationsresursen.


Med statsunderstöd beviljat av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning kan endast reglerad utbildning förverkligas. På grund av detta iakttas i utbildning som förverkligas med statsunderstöd inte det som stipuleras i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) i kapitel 5 a om registret över annan än reglerad utbildning.


På anordnade av utbildning, antagning av och som studerande samt på studerandes rättigheter och skyldigheter tillämpas det som stiftats i lagen om utbildningen i fråga, om inte servicecentret skilt anvisar om annat i beslutet om statsunderstöd. Kompetensbehov och tillräckliga förutsättningar för att skaffa färdigheterna som avses i utbildningen i fråga är kriterier för antagande som studerande. Dessutom tillämpas det som stiftats i lagen om utbildningen i fråga om förutsättningarna för studerandeantagning och behörighet för studier. I verkställande av intagning av studerande kan definitioner av målgrupper användas i enlighet med understödets målsättningar. Dessutom kan man kräva av studerande som intas ifyllande av servicecentrets studeranderapport som förutsättning av intagning av studerande.


Mottagare av understöd bör föra in utbildningsbeskrivningarna i utbildningsutbudet på Studieinfo-tjänsten. Anvisningar för hur man för in uppgifterna finns på [webbsidan] som underhålls av Utbildningsstyrelsen (wiki.eduuni.fi).
 

Material som producerats med understödet och spridande av alster för vidare bruk

Syftet med de utbildnings- och kompetenstjänster, till vilka Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning beviljar statsunderstöd, är bland annat att starta ny utbildning och främja skapande av ny information.


Inom ramen för utbildningstjänsten är målsättningen att producera åtminstone en vederbörlig mängd nytt material. Utbildningsmodeller, resultat av och lärdom från projekt som beviljas understöd är offentlig information och de bör vara tillgängliga för olika anordnare av utbildning efter att projektet genomförts. Syftet med projekt som understöds är att nå resultat eller alster, som kan konsolideras och spridas i större omfattning. Vi uppmuntrar även till att offentligt dokumentera projektet under projektperioden.


Creative Commons BY -typisk (ursprunglig författare bör uppges) eller motsvarande nyttjanderätt bör beviljas till material som uppstår inom ramen för tjänsten som understöds av servicecentret. Mottagaren av understöd bör göra materialet tillgängligt för allmänheten på Biblioteket för öppna lärresurser (aoe.fi).


Mottagaren av understödet bör göra utbildningsplanen för tjänsten som förverkligas med understödet, samt skriftliga utbildningsmaterial som skapas för denna tjänst allmänt tillgängliga. Med skriftligt utbildningsmaterial avses skriftligt undervisningsmaterial som används direkt i undervisningen, så som presentationer (till exempel PowerPoint-presentation).


Annat material ingår inte i skriftligt utbildningsmaterial. Till sådant material tillhör till exempel tidigare skapat material, audiomaterial (till exempel inspelning av utbildning), videomaterial (till exempel bandinspelning av utbildning), artiklar (till exempel material som läses som en del av utbildningen), provmaterial (till exempel provens innehåll med bilagor) eller material som producerats av studerandena med anknytning till avläggande av utbildningen (till exempel provarbete eller yrkesprov).

 

Anvisningar för hur material görs allmänt tillgängligt

 

Materialet görs allmänt tillgängligt enligt följande steg:

 1. Mottagaren av understödet gör upp en utbildningsplan. I och med att utbildningstjänsten framskrider, utarbetar mottagaren av understödet skriftligt utbildningsmaterial för tjänsten.
 2. Mottagaren av understödet går igenom utbildningsmaterialet som producerats för tjänsten och försäkrar sig om följande:
   
  1. Materialet innehåller endast sådant innehåll som kan publiceras på Biblioteket för öppna lärresurser.
  2. Ifall materialet innehåller till exempel bildmaterial från tredje parter eller bildmaterial som används utgående från rätten att citera, bör sådant innehåll avlägsnas eller täckas till exempel med att måla det svart.
  3. Författarens eller författarnas namn har tillagts i materialet (till exempel namn på läraren som utarbetat materialet i fråga).
 3. Efter att ha gått igenom materialet gör mottagaren av understödet det publiceringsfärdiga materialet allmänt tillgängligt som sådant på Biblioteket för öppna lärresurser (aoe.fi). Materialet bör laddas ner/göras allmänt tillgängligt innan utgången av tjänstens understödsperiod.
 4. Vem som helst kan utnyttja materialet som gjorts allmänt tillgängligt. Användaren bör följa med licensens villkor till exempel genom att tydligt framföra namnet på författaren av materialet i fråga.
Bedömning av ansökan

Understöden är diskretionära. Ansökningarna bedöms och jämförs sinsemellan utifrån en helhetsbedömning som tar i beaktande följande kriterier:

 • Verksamhetsplanen är arbetslivsinriktad och har konstruerats och förverkligas i samarbete med arbetslivet.
 • Den nationella eller verksamhetsområdets arbetsmarknadssituation har tagits i beaktande i tjänstens målgrupp, verkställande och innehåll.
 • Planen på studerandeantagning är övertygande och har tagit den eftertraktade målgruppen i beaktande.
 • Planen för stöd under studierna är övertygande och har tagit i beaktande den eftertraktade målgruppen.
 • Sökanden har färdigheter att förverkliga de planerade stödåtgärderna.
 • Planen på handledning under studierna är övertygande och har tagit i beaktande den eftertraktade målgruppen. Sökanden har färdigheter att förverkliga handledning.
 • Den eftertraktade målgruppen motsvarar understödets syften och servicecentrets huvudsakliga målgrupper.
 • Kompetenstjänsten besvarar en aktuell brist på, eller skuggiga områden inom kompetenstjänstmarknaden.
 • Kompetenstjänsten kan skalas upp och spridas i större omfattning och svarar på ett identifierat behov även efter projektperiodens slut.
 • Kompetenstjänstens färdplan är övertygande både tidtabellsmässigt och med hänsyn till användningen av resurser.
 • Kompetenstjänstens genomförandemetod möjliggör deltagande vid sidan av arbetet.
 • Ansökan är helhetsekonomisk.
 • Samarbete mellan utbildningsnivåer och helhetsmålsättningen av att höja utbildningsnivån har tagits i beaktande i ansökan.
 • Tjänsten testkör, experimenterar med eller etablerar möjligen nya förfaranden, genomförandemetoder, innehållskombinationer av studier eller samarbetsmodeller som en del av sökandens grundläggande verksamhet.

 

Vid intern validering bedöms varje delområde på bedömningsskalan 1–4. Understöd beviljas inom ramen för det planerade anslaget och i princip för de ansökningar som får de högsta poängen i jämförelsen av ansökningar sinsemellan och som i enlighet med legislativa grunder och den regionala arbetsmarknadssituationen kan beviljas och motiveras understöd. Den regionala efterfrågan tas i beaktande i bedömningen av ansökningarna. Samma verksamhetsområde beviljas inte flera understöd med motsvarande innehåll, ifall efterfrågan enligt servicecentrets bedömning inte är tillräcklig.


Beslutet baserar sig på projektplanen som sökanden lagt fram och eventuella förändringar i den som gjorts under bedömningsskedet, samt för servicecentret under beslutstidspunkten tillgänglig annan information. Omprövning av detta beslut kan begäras av servicecentret i enlighet med de till beslutet bifogade anvisningarna för omprövning.
 

Finansieringsbeslut

Besluten skickas från det elektroniska statsunderstödssystemet till kontaktpersonen som anges i ansökan samt till den sökande organisationens officiella e-postadress. Efter att besluten har tagits publiceras en lista på beviljade understöd även på servicecentrets webbsida och sociala medier.

Beviljare av understödet: Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning är en ny aktör inom utbildning och kunnande. Servicecentrets syfte och verksamhet är att befrämja utveckling av färdigheter hos befolkning i arbetsför ålder samt tillgång till kunnig arbetskraft. Servicecentret finansierar utbildnings- och kunskapsbaserade tjänster huvudsakligen för sysselsatta personer. Genom sin verksamhet strävar Servicecentret efter att förstärka allas kunskaper och kunnande, i synnerhet hos dem som enligt undersökningar i mindre mån deltar i vuxenutbildning och kontinuerligt lärande.

Servicecentret riktar finansiering till projekt av olika slag och storlekar, som kombinerar olika slags undervisningsmetoder, innovation och olika aktörers samarbete. I samband med projekt som finansieras bör uppmärksamhet fästas särskilt vid hur man anskaffar studerande och uppsökande verksamhet. Understöd kan i viss mån användas till exempel till anskaffning av utrustning, producering av undervisningsmaterial och fortbildning för ordinarie undervisningspersonal.

Allmänna mål för utbildnings- och kompetenstjänster som understöds är huvudsakligen att

 • försäkra tillgången till kunnig arbetskraft
 • höja kompetensnivån och sysselsättningsgraden
 • förebygga arbetslöshet bland annat inom omstrukturerade branscher
 • proaktivt besvara förändringar i färdigheter som behövs i arbetslivet
 • öka jämlikheten i deltagande samt förstärka deltagande av de i kontinuerligt lärande underrepresenterade grupperna
 • öka hållbar tillväxt och produktivitet, innovation, konkurrenskraft och välståndets nivå i samhället
  utveckla stödande av inlärning av nytt på arbetsplatserna samt
 • förbättra nuvarande utbildnings- och kompetenstjänstsystem.

Kontakta oss

Haapakoski, Mirka
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)