Skip to main content
Huurteisiä marjan varpuja

November 2023

Välkommen och läsa novembers nyhetsbrev från Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning!  Vi ber om ursäkt för att nyhetsbrevet för oktober 2023 av misstag fick namnet november 2023. 

Ansökan om statsunderstöd pågår: Projektunderstöd för kompetenstjänster inom vindkraftsbranschen

Vi utlyser statsunderstöd för kompetenstjänster inom vindkraftsbranschen. Syftet med understödet är att befrämja tillgång till kunnig arbetskraft på branschen. Ett annat centralt syfte är att förstärka utbildningsutbudet inom vindkraftsbranschen och skapa tydliga och klara utbildningsvägar till branschen.
Understödet kan ansökas av anordnare till yrkesinriktad utbildning och av högskolor.  


Bekanta dig med undestödet: Projektunderstöd för kompetenstjänster inom vindkraftsbranschen
 

Anbudsperioden för upphandlingar pågår: Kompetenstjänster med anknytning till datasäkerhet, cybersäkerhet och dataekonomi

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar kompetenstjänster med anknytning till datasäkerhet och cybersäkerhet för personer som är sysselsatta inom logistik och handels- och mediebranscherna. Skols upphandlar även kompetenstjänster inom dataekonomi för ensamföretagare och expertarbete.


Syftet med upphandlingen är att förstärka kompetensen hos organisationer som opererar inom ovannämnda branscheroch hos deras personal att agera säkert i en alltmer digital verksamhetsmiljö samt främja kompetens inom databranschen hos olika grupper av arbetstagare, oberoende av verksamhetsfält.


Bekanta dig med upphandlingen: Kompetenstjänster med anknytning till datasäkerhet, cybersäkerhet och dataekonomi
 

På kommande i slutet av året: betaversion av Kompetensbehovskompassen

Vi utvecklar en informationstjänst för prognostiseringsdata beträffande behov av arbetskraft och kompetens i arbetslivet på kort och medellång sikt. Betaversionen av den nya tjänsten Kompetensbehovskompassen kommer att lanseras i slutet av 2023. 

Inledningsvis kommer kompassen att innehålla analyser av övergångar på arbetsmarknaden för sysselsatta personer mellan yrkessektorer, samt övergångar från sysselsättning till arbetslöshet, studerande eller inaktiv status, och en ögonblicksbildsanalys av kompetensbehoven på arbetsmarknaden för 2022 Tjänsten kommer att uppdateras en gång om året med efterföljande prognoser av kompetensbehov. 

För närvarande kommer vår webbplats Kompetensbehovskompassen inte att finnas tillgänglig på svenska eller engelska. Vi kommer dock att sträva efter att utöka utbudet av språk som finns tillgängliga på webbplatsen i framtiden.


Läs mer: Kompetensbehovskompassen
 


På kommande i slutet av 2024: Materialbanken - Stöd för lärandet- en modell för arbetsplatser

Det finns modeller och verktyg för att identifiera och hantera inlärningssvårigheter, men de är inte allmänt tillgängliga eller åtkomliga för arbetsplatser.  


Vi har därför lanserat projektet Materialbanken, vars syfte är att ge arbetsplatserna verktyg för att identifiera hinder för lärande och stödja lärandet för ett brett spektrum av människor på arbetsplatser.  
Vi håller för närvarande på att upphandla en tjänsteleverantör som ska bygga upp en materialbank på vår webbplats. Utvecklingarbetet stöds av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och återintegrering (RRF). 


Läs mer på finska:  Cloudia -tarjouspalvelu.
 

Prenumerera på nyhetsbrevet