Skip to main content
Vuosi 2024 juhlakuva, jossa ilmapalloja ja kuohuviinipullo

Februari 2024

Gott nytt år! Välkommen och läsa februaris nyhetsbrev från Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning! 

Anbudsperioden för upphandlingar pågår: Kompetenstjänster för ukrainare 2 

Skols upphandlar kompetenstjänster för främjande av sysselsättning av ukrainare som får tillfälligt skydd i Finland inom handel, logistik, hotell- och restaurangbranschen samt företagande. 

Syftet med denna upphandling är att främja och utöka ukrainares professionella färdigheter och annan kompetens samt identifiera och utöka ukrainares färdigheter att utnyttja tidigare avlagt kunnande, utbildning och arbetserfarenhet i det finländska arbetslivet. Samtidigt är målsättningen att främja branschspecifika färdigheter i det finska språket samt stöda ukrainares övergång till den finländska arbetsmarknaden. 

Ansökningstiden går ut den 27 februari 2024 kl. 12.00. 

Läs mer om upphandlingen: Anbudsperioden för upphandlingar börjar: Kompetenstjänster för ukrainare 2/2024 | Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (jotpa.fi)

Ansökan om statsunderstöd pågår: Kompetens inom cirkulär ekonomi och reparationsbyggnad

Vi har utlyst statsunderstöd för kompetenstjänster inom reparationsbyggnad.  

Syftet med understödet är främjande av reparationsbyggnad av kvalitet och höjande av utnyttjandegraden av bygg- och rivningsavfall. Ett annat centralt syfte är att komma på fungerande och nya modeller för studerande vid sidan om arbete och förberedande inför den nya bygglagens författningar.

Understödet kan ansökas av anordnare av yrkesinriktad utbildning, högskolor och läroanstalter inom det fria bildningsarbetet.  

Understödet förverkligas med finansiering i enlighet med EU-kommissionens plan för återhämtning och resiliens (RRF-finansiering). 

Läs mer om: Utlysning av statsunderstöd: Projektunderstöd för kompetenstjänster inom reparationsbyggnad | Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (jotpa.fi)

Meddelande: Skols fick ett hedersomnämnande i Vuoden tuulivoimateko 2023 -tävlingen!  

Juryn ville särskilt beakta Skols konkreta handlingar för främjande av utbildningsmöjligheter inom vindkraftsbranschen vid positiva plötsliga strukturomvandlingar.

Läs mer om juryns tankar på finska: Yhteistyön rakentaminen tuulivoiman ja poronhoidon välille toi Akordille vuoden 2023 Tuulivoimateko-palkinnon - Suomen Tuulivoimayhdistys

Meddelande: Teman för ansökningar om finansiering och tidtabeller för år 2024

Rådet för kontinuerligt lärande och sysselsättning beslöt i december 2023 om tyngdpunkterna för allokering av finansiering. Mer detaljerade teman för ansökningar om finansiering och beräknade tidtabeller för år 2024 grundar sig på de bestämda tyngdpunkterna.  

Läs mer om hurdana kompetenstjänster vi finansierar år 2024! 

 

På kommande: Evenemang online – Inlärningssvårigheter i arbetslivet

Välkommen på vårt evenemang online den 13 februari 2024. Vi diskuterar om hur inlärning i arbetet smidiggörs för alla. Vi organiserar evenemanget tillsammans med arbetspensionsanstalten Keva. Evenemanget ordnas på finska.

Evenemangets program:  

  • Miten johtaa oppimista osana työkykyä? arbetsförmågachef Kati Korhonen-Yrjänheikki, Elo  
  • Miten edistää työssä oppimista? forskardoktor Soila Lemmetty, University of Eastern Finland
  • Miten oppimisvaikeudet näkyvät työelämässä? specialpsykolog i neuropsykologi, specialforskare Johanna Nukari, Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation) Oppimisen tuen keskus  
  • Oppimisen johtamisen merkitys henkilöstön veto- ja pitovoimaan, kundchef Kaisa Hakkarainen, Keva

Anmäl dig här (på finska): Webropol

 

Nyheter gällande Kompetensbehovskompassen: Osaaminen esiin ja käyttöön

Kompetensinriktning är redan ett bekant begrepp i skolvärlden och läroanstalter. Kompetensinriktning går ut på att man fäster uppmärksamhet på själva kompetensen. Var och hur kompetensen har utvecklats eller utvecklas är inte viktigt – det som är avsevärt är att man lär sig och kan visa sitt kunnande. Detta tänkesätt passar eller skulle passa in även i arbetslivet.  

Med den nya Kompetensbehovskompassen -tjänsten vill vi främja den för reformen av kontinuerligt lärande viktiga övergången från yrkesidentitet till kompetensidentitet.

Läs blogginläggen här på finska: Osaaminen esiin ja käyttöön | Osaamistarvekompassi
 


Nyheter gällande Kompetensbehovskompassen: Synpunkter på utvecklande av grön kompetens inom yrkesinriktad utbildning 

I Kompetensbehovskompassen publicerar vi analyser och texter gällande olika teman, så som om kompetensbehov och utvecklande av kunnande, kontinuerligt lärande och övergångar på arbetsmarknaden. I den nyaste analysen skriver vår prognostiseringsexpert Samuli Leveälahti om utvecklande av grön kompetens. 

Med grön kompetens avses kunskaper och färdigheter som har att göra med miljövänliga praxis, hållbar utveckling och ekologiskt hållbar verksamhet inom olika branscher. Behovet av grön kompetens kommer att öka betydligt på arbetsmarknaden redan under de närmaste åren. 

Läs texten här på finska: Näkökulmia vihreän osaamisen kehittämiseen ammatillisessa koulutuksessa | Osaamistarvekompassi

Du hittar mera analyser på finska under ”Kirjoitus”-identifieraren på Kompetensbehovskompassens framsida. 

PS. Save the date! Vi organiserar ett lanseringsevenemang för Kompetensbehovskompassen på torsdagen den 11 april 2024. Mer information om evenemanget publiceras senare. 

Prenumerera på nyhetsbrevet