Skip to main content

Anbudsperioden för upphandlingar börjar: Kompetenstjänster för ukrainare 2/2024

Meddelande
29.1.2024
Kuorma-autoja laivan kannella (kuvituskuva)

Skols upphandlar kompetenstjänster för främjande av sysselsättning av ukrainare som får tillfälligt skydd i Finland inom handel, logistik, hotell- och restaurangbranschen samt företagande.

Syftet med denna upphandling är att 

  • främja och utöka ukrainares professionella färdigheter och annan kompetens
  • identifiera och utöka ukrainares färdigheter att utnyttja tidigare avlagt kunnande, utbildning och arbetserfarenhet i det finländska arbetslivet,
  • främja branschspecifika färdigheter i det finska språket samt
  • stöda ukrainares övergång till den finländska arbetsmarknaden.

Bekanta dig med upphandlingen

Bakgrund till upphandlingen

Som följd av kriget i Ukraina har cirka 65 000 ukrainare sökt tillfälligt skydd i Finland (15 januari 2024). Majoriteten av personer som har anlänt i Finland är kvinnor och barn. Andelen av personer i arbetsför ålder av alla personer som anlänt till Finland är ungefär hälften av antalet, alltså cirka 30 000 personer. 

Enligt undersökningen som arbets- och näringsministeriet riktat till ukrainare hade personerna som svarade på undersökningen erfarenhet av arbete på flera olika branscher innan sin ankomst till Finland. Flera personer har alltså tagit emot det arbete som funnits oberoende av vilket slags arbete de tidigare varit sysselsatta med. 

Tjänster har varit endast få för dem som velat sysselsättas snabbt. Det uppstår ett behov särskilt för kortvariga kurser som hjälper deltagarna med att bli bekanta med ett yrke och som leder till sysselsättning. Dessutom förekommer det ett behov av identifierande och bevisande av tidigare avlagd kompetens och arbetserfarenhet för att befrämja sysselsättning på den finländska arbetsmarknaden av ukrainare som fått tillfälligt skydd även trots ringa språkkunskaper. Även avlagda utbildningar för tillståndskort som främjar snabb sysselsättning tillhör diskussionen.

Utbildning som upphandlas

Syftet med denna upphandling är att stöda kompetenstjänster som främjar ukrainares färdigheter att sysselsättas inom olika uppgifter inom handelsbranschen, logistikbranschen samt hotell- och restaurangbranschen. Tjänsterna som förverkligas med denna upphandling utökar dessutom färdigheter för att bli företagare i Finland.

Syftet med denna upphandling är att stöda nya behovsorienterade studier och studiehelheter. Skols kan inte upphandla examina eller examensdelar inom yrkesinriktad utbildning. Skols kan inte heller upphandla personal- eller arbetskraftsutbildning eller utbildning som motsvarar endast ett företags behov.

Upphandlingen utlyses till ett belopp av 1,5 miljoner euro. Utbildningen bör planeras så, att den kan avläggas huvudsakligen vid sidan om arbete.

Lämna anbud

Bekanta dig med mer detaljerad information om upphandlingen via Cloudia Supplier Portal (på finska). Registrering förutsätts för användning av tjänsten.

Tidsfristen för anbudet går ut den 27 februari 2024 kl. 12.00. Servicecentret ämnar fatta besluten om upphandlingen senast under mars 2024.

Läs mer

Ta kontakt

Haapakoski, Mirka
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
Paavola, Krista
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)