Skip to main content

Över 560 nya studerande kan börja utbildningen inom vindkraftsbranschen

Meddelande
2.1.2024
Tuulivoimaloita pellolla

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat statsunderstöd för kompetenstjänster inom vindkraftsbranschen till belopp av sammanlagt ca 3,1 miljoner euro. Understöd beviljades till 12 utbildningshelheter runtom i Finland. 

Tidsfristen för ansökan om statsunderstöd för kompetenstjänster inom vindkraftsbranschen var 1.11.2023 – 1.12.2023. Sammanlagt 12 ansökningar skickades in och understöd ansöktes till ett belopp av sammanlagt ca 3,3 miljoner euro. 

Understödet förverkligas med finansiering i enlighet med EU-kommissionens plan för återhämtning och resiliens (RRF-finansiering).

Läs mer om statsunderstödet

Understödet befrämjar sysselsättning inom den snabbt växande vindkraftsbranschen

Vindkraftsbranschen i Finland har vuxit kraftigt under de senaste åren. Detta har lett till ett ökat behov av arbetskraft inom flera uppgifter på branschen. Denna ansökan om finansiering satsar på att öka tillgången på kompetent arbetskraft och personal på vindkraftsbranschen särskilt inom uppgifter inom installation och underhåll. Samtidigt är målsättningen att skapa tydliga och klara utbildningsvägar till branschen och att förstärka branschens utbildningsutbud.

Mottagare av understöd: Projektunderstöd för kompetenstjänster inom vindkraftsbranschen

Enligt sökandenas planer kan cirka 560 nya studerande delta i kompetenstjänster inom vindkraftsbranschen.

Understöd beviljades till (mottagare, projektets namn, belopp på understödet):

 • Aalto-korkeakoulusäätiö sr, FITech Tuulivoiman hankekehitys, 140 900,00 €
 • AEL-Amiedu Oy, Tuulivoimaosaaja, 308 000,00 €  
 • Arbetseffektivitetsföreningen rf, Tuulivoima-alan nostotöiden täydennyskoulutus ajoneuvonosturinkuljettajille, 199 500,00 € 
 • Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Tuulivoima-alan osaajaksi, 99 000,00 €
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, TuuliJEDU, 764 000,00 € 
 • Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Tuulivoimaosaamisesta kilpailukykyä vihreässä siirtymässä, 147 500,00 €  
 • Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, TUULITUO – Tuulivoima-alalle tekijöitä ja uutta osaamista Kainuuseen, 306 100,00 €  
 • Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä, Neljän tuulen voima - tuulivoimaosaamista Lappiin, 262 850,00 € 
 • Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, TUULI –Uutta nostetta tuulivoima-alan osaamistarpeisiin, 339 000,00 €   
 • Suupohjan Koulutuskuntayhtymä, Vuoksin tuulivoimakoulutus, 202 500,00 €
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr, Osaamista tuulivoima-alan asennus- ja ylläpitotöihin, 179 140,00 €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy, TurVaTuuli,  207 261,00 €   

Beslut om understöd har skickats till de kontaktpersoner som nämnts i ansökan samt ansökarorganisationernas officiella e-postadresser via det digitala statsunderstödssystemet. 

Som bilaga till beslutet om statsunderstöd har bifogats anvisningar om rättelseyrkande och anvisningar om användning av finansiering (skols.fi).

 

Vindkraft främjar en grön övergång

Olika slags förnybara energikällor så som vindkraft är en väsentlig del av en grön övergång. Professor Mika Järvinen vid Aalto-universitetet och Petri Suomala, ordförande för direktionen av FITech berättar om sina synpunkter på den nya utbildningen inom vinkraftsbranschen: ”Vindkraft är en central aktör i den gröna övergången och en förutsättning för produktion av rent väte i Finland. Branschen behöver kompetenta experter och det är viktigt att aktörernas expertis täcker såväl de tekniska, ekonomiska och samhälleliga kraven, som förutsättningarna som ställs av miljön och naturen. Vi vid FITech vill skapa en flexibel utbildningshelhet inom vindkraft i vilken ingår valfrihet med hänsyn till olika bakgrunder hos vuxenstuderandena. Med hjälp av denna finansiering kan vi utöka vårt utbildningsutbud inom förnybar energi och särskilt inom vindkraft. Detta fungerar som en början av utvidgande av vår utbildning inom energibranschen som vi kommer att satsa på under de kommande åren.”

Rektorn för Jokilaakso samkommun för utbildning JEDU, Erkki Juola, anser Skols finansiering gynna utvecklingen av vindkraftsbranschen i hela norra Finland: ”Utbildningarna som förverkligas genom detta projekt stöder utökande av kunnande inom vindkraftsbranschen på området. Projektet svarar på behovet av arbetskraft i områdets vindkraftsföretag och elnätsbygge genom att hjälpa företag med rekrytering och utbildande av lämpliga personer.”

Bekanta dig noggrant med anvisningarna för användning av finansiering

Ta kontakt

Hakanen, Jarno
utvecklingschef
(nätverkssamarbete inom kontinuerligt lärande, strategisk planering)
Päiviö, Anna
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)