Skip to main content

Pilotförsök med små kompetenshelheter

Upphandling
Ansökningstid: 7.5.2024 09:57 - 13.8.2024 12:00

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Skols) upphandlar tjänster vars syfte är att testa den nationella referensramen för små kompetenshelheter. 

Tjänsterna som upphandlas utvecklar och testar hur man planerar och verkställer små kompetenshelheter i enlighet med referensramen samt tolkar pilotförsökens resultat.

 

Syftet med upphandlingen

Syftet med pilotprojekt som upphandlas är att

  • skapa och pröva på samarbetsmodeller som kan användas i planeringen av intressanta, små kompetenshelheter som svarar på arbetslivets behov, och som organisationer och individer kunde vara villiga att betala för
  • testa hur referensramen fungerar och hurdant mervärde ramen producerar för planeringen av kompetenshelheterna  
  • förverkliga kompetenshelheterna som planerats i enlighet med referensramen och avväga tjänsternas kvalitet och effektivitet  
  • producera information som stöd för marknadsföringen av och vägledningen gällande små kompetenshelheter. 

Bakgrund till upphandlingen

Kompetensutvecklingens värde betonas ytterligare i och med att arbetslivet, arbetsuppgifterna, teknologin och världen förändras i allt snabbare takt. Brist på kompetens förekommer på arbetsmarknaden och personer som arbetar i krävande uppgifter har ett behov av att uppdatera och förnya sin kompetens. I Finland behövs i allt högre grad kortvarig utbildning för vuxna som dessutom besvarar arbetslivets behov.  

Målsättningen är att utbudet på kontinuerligt lärande förnyas och omarbetas till allt tydligare helheter som kan identifieras och uppskattas såväl bland studerande, som på arbetsmarknaden. Ett väsentligt sätt att åstadkomma detta är att utveckla små kompetenshelheter, mikromeriter (micro-credentials), i enlighet med Europeiska unionens rekommendationer. 

Syftet med arbetet kring referensramen för små kompetenshelheter är att komma fram med terminologi, begrepp och material som förstärker enhetligheten, genomsynligheten, begripligheten och pålitligheten i nätverket av producenter, upphandlare och utnyttjare av små kompetenshelheter.  

Målsättningen är att skapa ett identifierbart och erkänt koncept för beskrivningar och utvärderingar av kompetens som bygger på små kompetenshelheter och vars utgångspunkt är samarbete med arbetslivet och arbetslivets behov, samt högskolors snabba och flexibla kompetenslösningar.

Upphandlingens mål

Syftet med denna upphandling är att upphandla oprövade små kompetenshelheter. Med denna upphandling upphandlar Skols inte utbildning från högskolor, som i enlighet med universitetslagen (558/2009) eller yrkeshögskolelagen (932/2014) definieras som reglerad utbildning, utan upphandlingen gäller annan än reglerad utbildning i form av fortbildning. 

Helt eller delvis nytt innehåll som inte ingår i högskolors existerande utbud bör ingå i de små kompetenshelheter som verkställs. Redan existerande examensinnehåll kan vid behov kombineras med nya innehåll.  

Upphandlingen utlyses till ett belopp av 3 miljoner euro. Utgående från konkurrensutsättningen väljer Skols ut åtta tjänsteproducenter. Anslaget för varsitt pilotprojekt är 375 000 euro (mervärdesskatt 0 %). 

Tjänsten kan produceras antingen av en enskild organisation eller i sammanslutning med andra utbildningsorganisationer. I en sammanslutning registreras en organisation som huvudansvarig ansökare. 

Upphandlingen har förberetts i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet.

Lämna anbud

Bekanta dig med mer detaljerad information om upphandlingen via Hanki-anbudstjänsten (på finska). Registrering förutsätts för användning av tjänsten. 

Tjänsteproducenterna kan ställa frågor gällande upphandlingen via Cloudia Supplier Portal i början av anbudsperioden. Frågorna bör ställas innan kl. 12.00 den 28 maj 2024. Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning svarar på frågorna senast den 5 juni 2024. 

Tidsfristen för anbudet går ut den 13 augusti 2024 kl. 12.00. Servicecentret ämnar fatta besluten om upphandlingen under september 2024. 

Vem kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar?

Alla privaträttsliga gemenskaper kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar.

Anbud kan lämnas till exempel av

  • privata företag
  • yrkeshögskolor och deras dotterbolag
  • privata anordnare av utbildning, eller huvudmän för läroanstalter
  • dotterbolag ägda av kommuner och samkommuner. 
Infomöte: material på finska (22.4.2024)

Ta kontakt

Haapakoski, Mirka
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
Päiviö, Anna
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)