Skip to main content

Kompetens inom utnyttjande av artificiell intelligens

Upphandling
Ansökningstid: 26.3.2024 10:00 - 29.4.2024 12:00

Syftet med upphandlingen

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar utbildning med anknytning till kompetens inom utnyttjande av tillämpad artificiell intelligens för små och medelstora företag. Upphandlingen är riktad till branscher som sysselsätter mycket fackfolk.


Syftet med upphandlingen är att

 • främja kompetensen inom utnyttjande av tillämpad artificiell intelligens hos personal i företag som en del av utvecklande av företagsverksamhet och produktivitet.
 • erbjuda lösningar på hur kompetens inom artificiell intelligens kunde i framtiden förstärkas i grunderna för examina inom yrkesutbildning.
   

Bakgrund till upphandlingen

Artificiell intelligens har en central inverkan på den digitala förändringen i samhället. Utnyttjande av data och snabbt utvecklande teknologier erbjuder en möjlighet att göra verksamhet mer effektivt, leder till kostnadsbesparingar samt förbättrar kvaliteten av till exempel tjänster och kundupplevelser.

Artificiell intelligens har under de senaste åren ansetts som en väsentlig del av framtidens expertuppgifter och uppgifter i ledande ställning samt av högskoleutbildning som leder till sådana uppgifter. Enligt prognostiserade kompetensbehov kommer utnyttjande av kompetens inom artificiell intelligens dock behövas på alla kunskaps- och färdighetsnivåer. Teknisk kompetens räcker inte, utan kunnande behövs även inom heltäckande utvärdering av användningsmöjligheterna för artificiell intelligens, det vill säga till hurdana användningsändamål artificiell intelligens bäst kan tillämpas.

För tillfället ingår innehåll gällande utnyttjande av artificiell intelligens inte i examina eller examensdelar inom yrkesutbildning. Utvecklingen av artificiell intelligens kommer dock att förändra även arbetet av fackfolk. I fortsättningen kommer det att uppstå ett behov av att lära sig att utnyttja tillämpad artificiell intelligens likt övriga digitala verktyg när AI utvecklar, ändrar på eller ersätter arbetsuppgifter.

Upphandlingens mål

Skols upphandlar utbildning inom följande delområden:

 1. Delområde 1. Kompetens i utnyttjande av tillämpad artificiell intelligens i små och medelstora företag inom turism- och restaurangbranschen
 2. Delområde 2. Kompetens i utnyttjande av tillämpad artificiell intelligens i små och medelstora företag inom fordonsbranschen
 3. Delområde 3. Kompetens i utnyttjande av tillämpad artificiell intelligens i små och medelstora företag inom transportbranschen
 4. Delområde 4. Kompetens i utnyttjande av tillämpad artificiell intelligens i små och medelstora företag inom renhets-, fastighets- och hemtjänstbranschen
 5. Delområde 5. Kompetens i utnyttjande av tillämpad artificiell intelligens i små och medelstora företag inom lantbrukssektorn

Syftet med denna upphandling är att stöda nya behovsorienterade studier och studiehelheter. Skols kan inte upphandla examina eller examensdelar inom yrkesutbildning. Skols kan inte heller upphandla personal- eller arbetskraftsutbildning eller utbildning som motsvarar endast ett företags behov.

Upphandlingen utlyses till ett belopp av 3 miljoner euro. Varje delområde är värd 600 000 euro. Två (2) tjänsteproducenter väljs ut för varje delområde. 

Tjänsten kan produceras antingen av en enskild organisation eller i sammanslutning med andra utbildningsorganisationer. I en sammanslutning registreras en organisation som huvudansvarig ansökare.

 Utbildningarna bör ordnas i sin helhet mellan den 1 juni 2024 och den 30 april 2025. Utbildningen bör planeras så, att den kan avläggas huvudsakligen vid sidan om arbete.

Utbildningen bör vara avgiftsfri för studerandena. Tjänsteproducenten är ansvarig för anskaffning av studerande.

RRF-finansiering

Denna upphandling förverkligas med finansiering i enlighet med EU-kommissionens plan för återhämtning och resiliens (RRF-finansiering).

Lämna anbud

Bekanta dig med mer detaljerad information om upphandlingen via Hanki-anbudstjänsten (på finska). Registrering förutsätts för användning av tjänsten.

Tjänsteproducenterna kan ställa frågor gällande upphandlingen via Cloudia Supplier Portal i början av anbudsperioden. Frågorna bör ställas innan kl. 12.00 den 8 april 2024. Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning svarar på frågorna senast den 12 april 2024.

Tidsfristen för anbudet går ut den 29 april 2024 kl. 12.00. Servicecentret ämnar fatta besluten om upphandlingen under april 2024.

Vem kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar?

Alla privaträttsliga gemenskaper kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar.

Anbud kan lämnas till exempel av

 • privata företag,
 • yrkeshögskolor och deras dotterbolag,
 • privata anordnare av utbildning, eller huvudmän för läroanstalter eller
 • dotterbolag ägda av kommuner och samkommuner.

Kontakta oss

Haapakoski, Mirka
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
Finansieras av Europeiska unionen