Skip to main content

Utlysning av statsunderstöd: Utvecklande av basfärdigheter hos fångar

Meddelande
7.9.2023
Henkilö kirjoittamassa muistiinpanoja.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser statsunderstöd för utvecklande av basfärdigheter hos fångar. Syftet med stödande av basfärdigheter är att främja fångarnas förmåga att anpassa sig till samhället, få anställning och leva ett brottsfritt liv efter frigivningen. Samtidigt är målen att utreda förutsättningarna för en permanent samverkan mellan det fria bildningsarbetet och fängelser samt att praktiskt pröva kompetensmärken som utvecklats av Utbildningsstyrelsen. 

Understödet kan ansökas av

  • huvudmän för läroanstalter för det fria bildningsarbetet i enlighet med definitionerna i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)

Behöriga sökande uppmuntras ansöka om understödet och genomföra pilotförsök inom utvecklande av basfärdigheter i form av sammanslutningar. 

Målet är att pilotförsöket inom utvecklande av basfärdigheter som förverkligas med understödet startas senast under vårterminen år 2024.

Skols bedömer användningen av understödet, genomförandet, resultaten och påverkan av utvecklandet av basfärdigheter samt utnyttjande av kompetensmärkena i samarbete med Utbildningsstyrelsen, Undervisnings- och kulturministeriet, Brottspåföljdsmyndigheten samt en skilt utsedd extern utvärderare.

Bekanta dig med ansökan om finansiering:

Bakgrund

Finländska fångbefolkningens utbildningsnivå är betydligt lägre i förhållande till den övriga befolkningen. Fångar utgör den mest mångsidiga stödgruppen i samhället. Ungefär var tionde fånge saknar grundskoleutbildning, medan upp till 70 procent saknar yrkesutbildning. 

Svaga grundläggande färdigheter utgör ett hinder för att söka utbildning och för att studera under fängelsetiden och efter den. Utan tillräckliga grundläggande färdigheter är det mycket utmanande att skaffa sig den kompetens som krävs i arbetslivet eller att genomföra yrkesutbildningar som ger yrkesmässiga färdigheter. 

Grundfärdighetsutbildningen syftar till att utveckla deltagarnas 

  • sociala färdigheter,  
  • förmåga att lära och studera,  
  • kännedom om samhällets tjänstesystem och beslutsfattande, 
  • läs-, skriv-, matematik-, digitala färdigheter samt 
  • förmåga att ta hand om sin egen och närståendes välbefinnande. 

Målgruppen

Målgruppen för utvecklande av basfärdigheter är personer som avtjänar sitt fängelsestraff i ett slutet fängelse eller i en öppen anstalt,

  • som har låg nivå av utbildning  (endast grundskola),  
  • som har bristfälliga basfärdigheter och/eller
  • som inte själv aktivt söker sig till studier.

Finansieringsbeslut

Understöd utlyses till ett belopp av sammanlagt 4 miljoner euro. 

Besluten om finansiering fattas under november 2023 eller senast när alla ansökningar har behandlats. Användningstiden för understödet börjar från och med datumet på understödsbeslutet och avslutas senast den 31 december 2025. 

Kontakta oss

Arola, Milma
projektchef
(underrepresenterade grupper)
Mähönen, Mikko
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)