Skip to main content

Utbildningarna som börjar stöder fångarnas förmåga att anpassa sig till samhället, få anställning och leva ett brottsfritt liv efter frigivningen

Meddelande
1.12.2023
Henkilö opiskelemassa

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat sammanlagt 1,2 miljoner euro i statsunderstöd för studier som stöder basfärdigheter hos fångar. Understöd beviljades sammanlagt till 5 utbildningshelheter.  

Tidsfristen för ansökan om understöd för stödande av basfärdigheter hos fångar var 8.9.–25.10.2023. Sammanlagt 6 ansökningar skickades in och understöd ansöktes om till belopp av sammanlagt 2,1 miljoner euro.

Detta understöd och dess uppföljning har planerats och förverkligas tillsammans med Utbildningsstyrelsen, Undervisnings- och kulturministeriet samt Brottspåföljdsmyndigheten.

Läs mer om:

Permanent samverkan mellan det fria bildningsarbetet och fängelser som målsättning

Den finländska fångbefolkningens utbildningsnivå är betydligt lägre i förhållande till den övriga befolkningen, och fångarna behöver mycket stöd för studier och behärskande av basfärdigheter. Syftet med detta understöd är att stärka fångarnas basfärdigheter.

Syftet med stödande av basfärdigheter är att främja fångarnas förmåga att anpassa sig till samhället, få anställning och leva ett brottsfritt liv efter frigivningen. Samtidigt är målen att utreda förutsättningarna för en permanent samverkan mellan det fria bildningsarbetet och fängelser samt att praktiskt pröva kompetensmärken som utvecklats av Utbildningsstyrelsen.

Mottagare av understöd: Utvecklande av basfärdigheter hos fångar

Enligt sökandenas planer kan 890 nya studerande börja utvecklande av basfärdigheter hos fångar med det beviljade understödet.

Understöd beviljades till (mottagare, projektets namn, belopp på understödet):

  • Kalliolan Setlementti ry, NoVa - perustaitojen osaamispajat vangeille, 155 865 €
  • Länsi-Suomen Opistoyhdistys ry & Auranlaakson kansalaisopisto, Perustaidot kuntoon, 398 270 €
  • Centralförbundet för Studieverksamhet rf, Perustaitoja kaikille, 88 700 €
  • Riihimäki stad & Vanajaveden opisto, Perustaitoja Kanta-Hämeen vangeille, 515 400 €
  • Turun kristillisen opiston säätiö sr, Perustaitokoulutus Turun vankilassa, 66 600 €

Beslut om understöd har skickats till de kontaktpersoner som nämnts i ansökan samt ansökarorganisationernas officiella e-postadresser via det digitala statsunderstödssystemet. Som bilaga till beslutet om statsunderstöd har bifogats anvisningar om rättelseyrkande och anvisningar om användning av finansiering (skols.fi).

Bekanta dig noggrant med anvisningarna för finansiering

Kontakta oss

Mähönen, Mikko
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)