Skip to main content

Enligt studerandena är Skols utbildningar av bra kvalitet – En Power BI -rapport om studeranderesponsen som uppdateras kontinuerligt har publicerats

Meddelande
20.6.2024
Viiden henkilön kädet pitävät peukaloita pystyssä.

Vi har publicerat en Power BI -rapport på vår hemsida. Rapporten uppdateras kontinuerligt och kan användas till att granska studeranderesponsen från utbildningar som finansierats av Skols. Rapporten visar i realtid hur studerandena har bedömt kvaliteten på utbildningen. 

2183 svar på responsenkäten har skickats in angående över hundra olika utbildningar (19 juni 2024). Responsenkäten besvaras anonymt. Hittills har cirka 15 000 studerande börjat i utbildningar som finansieras av Skols. 

Skols utnyttjar svaren på responsen i uppföljandet av hur såväl de finansierade kompetenstjänsterna, som hela Skols verksamhet har lyckats. Med att kombinera uppgifterna från studeranderesponsen med kostnadsuppgifter möjliggörs även uppföljandet av effektiviteten av Skols verksamhet. 

 

Bekanta dig med Power BI -rapporten om studeranderespons (på finska)

Responsens viktigaste uppgifter och indikatorer kan hittas på webbsidan

Anordnare av utbildning samlar in respons från studerandena genom Skols responsenkät. Responsen samlas in oftast mot slutet av varje utbildning. Studerandena svarar anonymt på responsenkäten. 

I rapporten som uppdateras kontinuerligt på vår hemsida kan man filtrera genomsnittliga vitsord för responsen bland annat efter projekt och i utbildningen underrepresenterade grupper. 

Rapporten är en förenklad sammanställning av de viktigaste upptäckterna i studeranderesponsen. Uppgifterna gällande studeranderesponsen uppdateras på vår hemsida en gång i dygnet. Responsenkäten är en mer omfattande helhet som består av sammanlagt 16 frågor. Studerandena som svarat på enkäten bedömer olika temaområden som har att göra med utbildningen på en skala mellan 1 och 5, varav 5 är det bästa vitsordet.

 

Utbildningarnas läromaterial och utbildare får beröm

Som de mest centrala indikatorerna som visas i rapporten har tre teman som förekommer i responsenkäten valts ut: hur utbildningen lyckades, kvaliteten av läromaterialen och utbildarnas expertis. I skrivande stund har temaområdena i fråga fått utmärkta vitsord i svaren, och de som svarat på enkäten har varit nöjda i synnerhet med utbildarna: 

  • Medeltalet av vitsorden för påståendet Utbildningen var lyckad är 4,4/5. 
  • Medeltalet av vitsorden för påståendet Läromaterialen och uppgifterna som gavs under utbildningen var av bra kvalitet och stödde mitt lärande är 4,4/5. 
  • Medeltalet av vitsorden för påståendet Utbildaren / utbildarna var sakkunniga och kvalificerade är 4,6/5. 

 

Handledning och andra stödåtgärder upplevs som nyttiga

Under rubriken Tukitoimien hyödyllisyys (Nyttighet av stödåtgärderna) i den vänstra kanten av rapporten kan man följa med hur stödåtgärderna under utbildningarna har lyckats. Skols förutsätter att anordnare av utbildning erbjuder stödåtgärder i samband med nästan alla av de finansierade kompetenstjänsterna. 

Studerandena har hittills gett handledning i studiefärdigheter, karriärvägledning och annat stöd i genomsnittligt vitsord minst 4,1/5. På basis av responsen har handledning av studerande visat sig som en viktig del av att underlätta kombinationen av arbete och studier. 

 

Personer som tillhör i utbildningen underrepresenterade grupper är speciellt nöjda med utbildningarna

Det är möjligt att även granska medeltalen i responsen som givits enbart av personer som tillhör i utbildningen underrepresenterade grupper. Med i utbildningen underrepresenterade grupper menas sådana grupper av människor, som oftast deltar mindre i utbildning än andra och som allra mest skulle dra nytta av att utveckla sin kompetens. 

I utbildningar som finansieras av Skols delas i utbildningen underrepresenterade studerande i fyra grupper: 

  • Personer med främmande språk (annat än svenska, finska eller samiska) som modersmål 
  • Personer i över 55 års ålder 
  • Ensamföretagare, frilansare eller lättföretagare 
  • Personer vars högsta nivå av utbildning är grundläggande utbildning. 

Att få i utbildningen underrepresenterade grupper med och delta i utbildning är en central målsättning för Skols. På basis av antalet svar som hittills skickats in har utbildningarna och andra kompetenstjänster som Skols finansierat väl nått de i utbildningen underrepresenterade grupperna. I allmänhet är vitsord som gavs av personer som tillhör underrepresenterade grupper också bättre, än genomsnittliga vitsord. 

 

Studier vid sidan av arbetet har lyckats bra

I den nedre delen av rapporten kan man se i hurdan mån studerandena har använt sin arbetstid för att avlägga studier som finansierats av Skols. En stor del av dem som svarat på enkäten har tillåtits användning av arbetstid för studier. En betydande del har svarat, att de inte har frågat om de kan använda arbetstid för studier. 

En stor del av dem som svarat på enkäten har inte behövt ta ledigt från arbetet för att avlägga studier. Utgående från responsen har utbildningarna i sin helhet ordnats så, att det har varit möjligt att avlägga studierna vid sidan av arbetet. 

 

Användning av responsenkätens material i forskning

Aktörer som verkställer utbildningar kan granska sin egen studeranderespons via Skols studeranderapporteringssystem. 

Responsenkätens material kan, senare under år 2024, efterfrågas för användning i forskning.  

 

Ta kontakt

Päiviö, Anna
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)