Skip to main content

Engelskspråkig läroavtalsutbildning stöder sysselsättning av 85 studerande på maskin- och metallbranschen

Meddelande
4.1.2024
Henkilö hitsaa metallia

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat statsunderstöd för engelskspråkig läroavtalsutbildning i maskin- och produktionsteknik till belopp av sammanlagt ca 0,8 miljoner euro. Understöd beviljades till 3 utbildningshelheter runtom i Finland. 

Tidsfristen för ansökan om statsunderstöd för engelskspråkig läroavtalsutbildning i maskin- och produktionsteknik var 16.10.2023 - 4.12.2023. Sammanlagt 3 ansökningar skickades in och understöd ansöktes till ett belopp av sammanlagt ca 0,8 miljoner euro.

Understödet förverkligas med finansiering i enlighet med EU-kommissionens plan för återhämtning och resiliens (RRF-finansiering). 

Bekanta dig med ansökan om finansiering:

Understödet främjar sysselsättning av befolkning med främmande språk som modersmål på maskin- och metallbranschen

Syftet med statsunderstödet är att öka tillgång till kunnig arbetskraft inom maskin- och metallbranschen samt främja användning av den engelskspråkiga modellen för läroavtalsutbildning. Samtidigt utreds förutsättningarna för utsträckande av modellen till och användning inom andra branscher och om detta kunde stöda kompetensutvecklingen hos befolkningen med främmande språk som modersmål.

Mottagare av understöd: Projektunderstöd för engelskspråkig läroavtalsutbildning i maskin- och produktionsteknik

Enligt sökandenas planer kan den engelskspråkiga läroavtalsutbildningen i maskin- och produktionsteknik börjas av cirka 85–100 studerande.

Understöd beviljades till (mottagare, projektets namn, belopp på understödet):

  • Vasa stad, Vamia Stainless - Skills for Production Technology, 259 600 €
  • Etelä-Savon Koulutus Oy, Oppisopimuksella metallin osaajaksi (in english), 114 400 €
  • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr, Lisäosaamista vieraskielisille valmistavan teollisuuden tarpeisiin, 439 372 €

Beslut om understöd har skickats till de kontaktpersoner som nämnts i ansökan samt ansökarorganisationernas officiella e-postadresser via det digitala statsunderstödssystemet. 

Som bilaga till beslutet om statsunderstöd har bifogats anvisningar om rättelseyrkande och anvisningar om användning av finansiering (skols.fi).

Bekanta dig noggrant med anvisningarna för användning av finansiering

Ta kontakt

Mähönen, Mikko
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)