Skip to main content

Anbudsperioden för upphandlingar börjar: Utbildningstjänst inom hållbara energilösningar för hushåll

Meddelande
30.11.2023
Työntekijöitä asentamassa aurinkopaneeleja

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar utbildning för personer som är sysselsatta inom värme-, vatten-, luft-, el- och automationsbranscherna.

Syftet med utbildning som upphandlas är att 

  • främja färdigheter inom hållbara energilösningar hos personer som är sysselsatta inom branscherna,
  • påskynda övergången till hållbara energilösningar för hushåll (egnahemshus och bostadsaktiebolag),
  • frambringa nya affärsverksamhetsmodeller med anknytning till planerings-, monterings- och underhållstjänster inom hållbara energilösningar samt 
  • främja kompetens och kunnande gällande påverkningarna av den nya bygglagen och annan reglering inom branschen.

Bekanta dig med upphandlingen

Bakgrund till upphandlingen

Ändringar inom energiverksamheten och på energibranschen står i bakgrunden för upphandlingen. Ibruktagande av förnybara energikällor, lagring av energi, utspridd energiproduktion och automatiserade elnät ändrar på energibranschen och framhäver nya kompetensbehov inom arbetslivet. Betydliga förändringar är även övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor, alltmer starkare nationell reglering och reglering på EU-nivå, samt Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Utbildning som upphandlas

Skols upphandlar utbildning inom följande delområden:

  • kompetens inom planering av hållbara energilösningar för egnahemshus,
  • kompetens inom montering och underhåll av hållbara energilösningar för egnahemshus,
  • kommersiell kompetens inom hållbara energilösningar,
  • planering och styrning av automatiserade system i bostadsaktiebolag samt 
  • lättare lösningar inom energirenoveringar i bostadsaktiebolag.

Syftet med denna upphandling är att stöda nya behovsorienterade studier och studiehelheter. Skols kan inte upphandla examina eller examensdelar inom yrkesinriktad utbildning. Skols kan inte heller upphandla personal- eller arbetskraftsutbildning eller utbildning som motsvarar endast ett företags behov.

Upphandlingen utlyses till ett belopp av 3 miljoner euro. Tjänsten kan produceras antingen av en enskild organisation eller i sammanslutning med andra utbildningsorganisationer. I en sammanslutning registreras en organisation som huvudansvarig ansökare. 

Utbildningarna bör ordnas i sin helhet innan den 30 juni 2025. Utbildningen bör planeras så, att den kan avläggas huvudsakligen vid sidan om arbete.

Utbildningen bör vara avgiftsfri för studerandena. Tjänsteproducenten är ansvarig för anskaffning av studerande.

Lämna anbud

Bekanta dig med mer detaljerad information om upphandlingen via Cloudia-anbudstjänsten (på finska).

Tidsfristen för anbudet går ut den 12 januari 2024 kl. 12.00. Servicecentret ämnar fatta besluten om upphandlingen senast under februari 2024.

Läs mer

Ta kontakt

Päiviö, Anna
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)