Skip to main content
Sininen infomerkki, jossa valkoisella i -kirjain. Taustalla näkyy sinisiä muotoja.

Skols befrämjar kompetensutvecklingen hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång på kompetent arbetskraft i hela samhället

Om oss

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning, alltså Skols, befrämjar kompetensutvecklingen hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång på kompetent arbetskraft i hela samhället.  

Skols ökar på möjligheterna för befolkningen i arbetsför ålder att utveckla sitt kunnande genom att finansiera utbildningar som är kortvarigare än examen och som besvarar behoven av det förändrande arbetslivet. Skols använder prognostiseringsdata, situationsbilder och information för att fastställa vilka utbildningar som skall finansieras. Målet är att i alla utbildningar som finansieras av Skols ingår även vägledning för deltagare och andra lämpliga stödåtgärder.

Med hela sin verksamhet och finansieringar befrämjar Skols samtidigt utvecklingen av effektiva och effektfulla modeller för kontinuerligt lärande inom utbildningssystemet. Skols anskaffar även forskningsdata som hjälper med att förbättra effektiviteten av utbildningar för befolkning i arbetsför ålder och lönsamheten av investeringar i utbildning. Skols målsättning är att information om samhällets framtida kompetensbehov och möjligheter för kontinuerlig lärande kan lätt, tillgängligt och i stor omfattning hittas på webben. 

Servicecentrets uppgifter

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har som uppgift att

 • analysera prognostiseringsdata gällande arbetslivets behov av kompetens och arbetskraft
 • finansiera utbildning som är kortvarigare än examen och riktad till befolkning i arbetsför ålder
 • utveckla informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster
 • stödja regionalt och annat samarbete
 • främja effektiviteten av kontinuerligt lärande. 

Skols är en myndighet som styrs av två ministerier

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning är en självständig myndighet. Skols styrs av undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med arbets- och näringsministeriet. Skols är en fristående enhet under Undervisningsstyrelsen.  

Skols sysselsätter i skrivande stund sammanlagt 15 personer.

Skols ligger i Hagnäs i Helsingfors i Utbildningsstyrelsens utrymmen. 

Se våra kontaktuppgifter här:

Rådet för kontinuerligt lärande och sysselsättning

Statsrådet utnämner ett Råd för kontinuerligt lärande och sysselsättning som styr och stödjer servicecentrets verksamhet. Rådets medlemmar representerar centrala ministerier och arbetslivet. Rådet utnämns för fem år i sänder.  

Enligt lagen har rådet som uppgift att

 • sköta den strategiska planeringen av servicecentrets verksamhet
 • besluta om vittsyftande eller betydande yttranden och initiativ
 • göra upp en framställning till utvecklingsplan för servicecentrets verksamhet och ändringsförslag som gäller utvecklingsplanen och
 • besluta om tyngdpunkterna i servicecentrets årliga verksamhetsplan.  

Rådets sammansättning under verksamhetsperioden 2021–2026

 • kanslichef Anita Lehikoinen, undervisnings- och kulturministeriet (ordförande)
 • understatssekreterare Elina Pylkkänen, arbets- och näringsministeriet (ordförande)
 • sakkunnig i kompetens- och utbildningspolitik Mertzi Bergman, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
 • jurist Timo von Boehm, Kyrkans arbetsmarknadsverk  
 • ledande sakkunnig Mirja Hannula, Finlands näringsliv EK  
 • specialsakkunnig Lauri Kurvonen, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ/Akava rf
 • sakkunnig i utbildnings- och arbetskraftspolitik Mikko Heinikoski, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • utvecklingsdirektör Markus Lassheikki, Jord- och skogsbruksproducenternas Centralförbund, MTK rf
 • sakkunnig Riina Nousiainen, STTK rf
 • sakkunnig i utbildnings- och arbetskraftspolitik Kirsi Rasinaho, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • specialsakkunnig Joni Rehunen, social- och hälsovårdsministeriet
 • ledande sakkunnig Miika Sahamies, Akava rf
 • budgetrådet Merja Salmi, finansministeriet
 • sakkunnig för utbildningsärenden Mikko Kinnunen, Företagarna i Finland rf