Skip to main content
Liikkuvia ihmisiä kaupunginkadulla. Taustalla näkyy aurinko.

Vi reagerar raskt och modigt på samhälleliga behov inom kontinuerligt lärande och sysselsättning

Kontinuerligt lärande och sysselsättning

Kompetens är det bästa skyddet mot förändringar i arbetet, gällande teknologi och i världen överlag. Vi behöver nytt kunnande, skräddarsydda studievägar och uppdaterande av färdigheter. Kontinuerligt lärande besvarar detta behov.

Med kontinuerligt lärande menas utveckling och utvecklande av kunnande som fortsätter hela livet ut. Kontinuerligt lärande är till dels målmedvetet och mångsidigt organiserande av och ökande på färdigheter och kunskaper, delvis utvecklande som sker i vardagen.

Fördelar med kontinuerligt lärande

Vår verksamhet inriktar sig i synnerhet på kontinuerligt lärande under karriären. Som bäst är kontinuerligt lärande en naturlig del av karriären. Samtidigt kan det svara på behoven av det förändrande arbetslivet nu och i framtiden.

De viktigaste fördelarna med kontinuerligt lärande för samhället:

  • Arbetsgivarna har tillgång till kompetent arbetskraft. 
  • Kunnande och kompetent arbetskraft ökar samhällets välfärd. 
  • Kunnande och kompetent arbetskraft bidrar till den ekonomiska tillväxten i Finland. 
  • Utvecklande av kunnande hjälper en med att stanna i arbetslivet eller med att återvända till arbetslivet, och på detta sätt förebygger samtidigt arbetslöshet och förbättrar sysselsättning.

De viktigaste fördelarna med kontinuerligt lärande för individer:

  • Enligt undersökningar ökar deltagande i utbildning människors tillfredsställelse med livet. 
  • Kontinuerligt lärande stöder förbättrande och underhållande av ens ställning på arbetsmarknaden. 
  • Uppdaterade färdigheter och kunskaper stöder såväl arbetsmotivationen som ork i vardagen.

 

Utbildningar som är kortare än examen

Vi behöver mer av väl inriktade utbildningar i utbildningsutbudet som är kortare än examen, samt kompetenstjänster som motiverar personer i arbetsför ålder att delta i kontinuerligt lärande. Tjänsterna bör snabbt och effektivt besvara arbetsmarknadens överraskande och förändrande kompetensbehov. I nuläget förverkligas kontinuerligt lärande ofta i form av examensutbildning, vilket är dyrt för den offentliga ekonomin och individen och samtidigt långsamt med hänsyn till arbetslivets behov. Alla nya kompetensbehov behöver inte besvaras av nya examen eller annan formell utbildning. Kompetenstjänster borde alltså organiseras även så att arbetstagaren kan mer smidigt en tidigare utveckla sitt kunnande på ett flexibelt sätt på sin arbetsplats i form av lärande i arbete. 

Med vår finansiering ökar vi just sådana här tjänster inom kontinuerligt lärande som gynnar både samhället och enskilda personer. Anordnare av utbildning sparar information gällande avläggande av utbildning som vi finansierat i samma register där examensinriktade utbildningar sparas. Sparande av information gör deltagarnas kunnande synligt. För att utbildningen skall betjäna karriären så gott som möjligt, får deltagarna även ett officiellt betyg över sin prestation. 

Enligt enkätundersökningen Mitä työikäiset ihmiset ajattelevat jatkuvasta oppimisesta? (på finska) som vi låtit utföras njuter över 80 procent av finländare av och upplever lärande av nytt som viktigt. Enligt undersökningen är det allra ändamålsenligaste sättet att lära sig nytt och utveckla sitt kunnande att lära sig i och genom ens eget arbete.
 

Läs mer:

Läs mer om Skols teman för tidigare ansökningar om finansiering

Digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande

Skols inrättades som en del av den parlamentariska reformen av kontinuerligt lärande som genomfördes under åren 2019–2023. Reformen av kontinuerligt lärande är även en del av Finlands program för hållbar tillväxt. 

I samband med reformen av kontinuerligt lärande utvecklas den digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande (JOD) för att göra information om och tjänster inom kontinuerligt lärande lätt tillgängliga för alla. Undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet ansvarar tillsammans om utvecklingen av den digitala servicehelheten. 

Vi deltar i planeringen och utvecklingen av den digitala servicehelheten i synnerhet från ett användarinriktat perspektiv. Med användarinriktning menas här att information om tjänster inom kontinuerligt lärande och försörjning under studierna kan hittas lätt, snabbt och på tydligt språk. 

Syftet är att Skols och den digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande kompletterar varandra i utveckling av kunnande och tillgång till kompetent arbetskraft. 

Läs mer