Skip to main content
Värikkäitä kukkia niityllä. Taustalla sininen taivas.

Sommaren 2023

Välkommen och läsa sommarens nyhetsbrev från Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning!

Utvecklandet av de webbsidorna fortsätter fortfarande, vilket betyder att nyhetsbrevet för tillfället är tillgängligt endast på våra webbsidor. Vi skickar nyhetsbreven per e-post så snart som möjligt.

Fotografi: Linda Juntunen

Vi lanserade våra nya webbsidor den 15 juni 2023!

 De svenskspråkiga sidorna uppdateras under sommaren 2023.

Syftet med uppdateringen av våra webbsidor är att erbjuda kundinriktad och tillgänglig service. Samtidigt har vi velat satsa särskilt på designen, färgerna och illustrationerna på våra nya sidor.

Vi vill att information om våra ansökningar om finansiering och annan verksamhet är lätt tillgänglig. I framtiden kommer vi på våra nya webbsidor att berätta mer tidsenligt och tydligt om resultat, effektivitet och påverkan av kompetenstjänster som vi finansierat.

Vi fortsätter utveckla och uppdatera våra sidor under sommaren och hösten 2023. 

Läs mer på finska

 

Ansökan om statsunderstöd pågår: Kompetenstjänster för ukrainare 1/2023

Vi har utlyst statsunderstöd för stärkande av professionella färdigheter och annan kompetens hos ukrainare som anlänt till Finland. Understödets syfte är att främja ukrainares övergång till den finländska arbetsmarknaden. Målsättningen är dessutom att utnyttja och förstärka tidigare förvärvad kompetens hos ukrainare i det finländska arbetslivet.

Detta statsunderstöd kan ansökas av anordnare av yrkesinriktad utbildning, högskolor och läroanstalter inom det fria bildningsarbetet. Understödet kan även ansökas för samprojekt mellan ovannämnda aktörer. Alla parter i ett samprojekt ska uppfylla behörighetsvillkoren för statsunderstödet.

Även övriga samarbetspartner som inte uppfyller behörighetsvillkoren och som inte tar emot statsunderstöd kan delta i förverkligandet av projektet. Företag eller organisationer av vilka projektet köper tjänster är exempel på sådana samarbetspartner. Samarbetspartner som inte uppfyller behörighetsvillkoren för statsunderstödet och som deltar i förverkligandet av projektet ska skilt anges i blanketten under Övriga samarbetspartner.

Ansökningstiden går ut den 31 augusti 2023 kl. 16.15. 

Gå till ansökan

Anbudsperioden för upphandlingar pågår: Stöd för omstruktureringen av arbetslivet inom livsmedelsbranschen

Vi upphandlar utbildning för personer som är sysselsatta inom livsmedelsindustrin. Syftet med utbildningarna är att främja innovationer, den ekonomiska hållbarheten och digitaliseringen inom livsmedelsindustrin.

Vi upphandlar utbildning inom följande delområden:

  • Stödande av förutsättningar för innovationsverksamhet med utbildning och kommersialisering av innovationer
  • Färdigheter inom försäljning och marknadsföring av livsmedel på hemma- och exportmarknaden
  • En ansvarsfull och ekologiskt hållbar livsmedelsindustri
  • Stödande av digitalisering inom livsmedelsindustrin

Lämna in anbud via Hanki-anbudstjänsten innan den 16 augusti 2023. 

Gå till ansökan

Förändring i tidtabellerna för statsunderstödet: utvecklande av basfärdigheter hos fångar

Statsunderstödet för utvecklande av basfärdigheter hos fångar har skjutits upp från juni till hösten. Ansökan om understödet påbörjas i september 2023.  

Vi meddelar senare i detalj om ansökningstiden för ansökan om statsunderstödet och övriga uppgifter på våra webbsidor. 

Läs mer på finska

 

Fotografi: Linda Juntunen

Vårt regionala pilotprojekt inom prognostisering belönades som årets prognostiseringsgärning år 2023 

Skols har kommit fram med en prognostiseringsenkät för regionalt bruk som kartlägger branschspecifika kompetensbehov på medellång sikt inom de regionalt sett viktigaste fackområdena.

Det regionala pilotprojektet har ökat samarbetet inom den regionala prognostiseringen och synligheten av prognostisering av kompetens på områdena. Skols regionala pilotprojekt inom prognostisering belönades som årets prognostiseringsgärning år 2023.

”Skols regionala pilotprojekt inom prognostisering är en ny öppning som främjar utvecklingssamarbetet inom riksomfattande och regional prognostisering. Det har uppstått ett behov av fortsatt utveckling av samarbetet även i framtiden, eftersom till exempel den gröna övergången förväntas ge upphov till helt nya arbetsuppgifter. Skols kommer att aktivt ta del av befrämjandet av detta samarbete,” konstaterar Skols utvecklingschef Samuli Leveälahti.

Läs mer i meddelandet på finska

Hela Finland tar en kaffe för sitt kunnande

Att upptäcka sitt eget kunnande kan vara utmanande, men att göra det vid sidan om att ta en kaffe gör det lättare. Upptäck ditt kunnande -veckan till ära går vi alla på Kompetenskaffe på tisdagen den 3 oktober – kom med du också!

Du kan ta en kaffe kunnande till ära hemma med familjen, tillsammans med kollegor på jobbet eller delta i Kompetenskaffe -mötet som vi ordnar i Helsingfors på Ipi Kulmakuppila -kaféet. Att ordna ens eget kompetenskaffe är ett enkelt sätt att ta med diskussioner om kunnande med i vardagen. Vi bjuder på övningar med kompetenstema för att liva upp diskussionen vid kaffebordet!

Läs mer om mötet på finska

Prenumerera på nyhetsbrevet