Skip to main content

Skols utreder möjligheter och kostnader för studiemodeller för studerande vid sidan av arbetet

Meddelande
27.5.2024
Kolme henkilöä keskustelee ja katsoo yhdessä seinää, jossa on värikkäitä lappuja ja kuvioita.

Skols har beställt en utredning som utreder möjligheter och kostnader för studiemodeller för studerande vid sidan av arbetet. Kostnader utreds från synvinkeln av såväl finansiären av utbildningen, som av arbetsgivaren och deltagaren.

Konkurrensutsättningen av utredningen genomfördes i februari-mars 2024. Innolink Group Oy utvaldes som verkställande av utredningen. Resultat från utredningen fås innan slutet av september 2024.

Syftet med utredningen är att hjälpa aktörer inom utbildningssektorn att utveckla och ta i vidare bruk sådana utbildningsmodeller, som möjliggör utvecklande av kunnande och kvalificering vid sidan av arbetet. Rapporten utreder hurdant verkställande av utbildningar och hurdana metoder på arbetsplatser har främjat studier vid sidan av arbetet inom ramen för utbildningar som finansierats av Skols.

Som en del av utredningen kommer Innolink Group Oy fram med förslag till pilotprojekt inom utbildning. Skols startar finansieringen av dessa pilotprojekt på hösten 2024. 

 

Avskaffande av vuxenutbildningsstödet står i bakgrunden av utredningen 

I och med att vuxenutbildningsstödet avskaffas kommer utvecklande av kompetens hos personer i arbetsför ålder att ske i framtiden huvudsakligen vid sidan av arbetet och anknutet till arbetet. Som regel kommer utvecklandet av kompetens alltså inte att förutsätta frånvaro från arbetet, eller förutsätter det i mindre mån än i nuläget.

På grund av detta behövs mera information om utbildning, som kunde avläggas delvis eller helt vid sidan av heltidsarbete utan betydlig negativ inverkan på arbetsinsatsen under utbildningen. 

Även slutrapporten som publicerats i april 2024 av arbetsgruppen som tillsattes av social- och hälsovårdsministeriet stöder verkställandet av utredningen. Slutrapporten föreslår att de mest funktionella av studiemodellerna för studerande vid sidan av arbetet och studiemodellernas kostnader skulle utredas, utvecklas och genomföras som pilotprojekt. Enligt arbetsgruppen kunde anordnare av utbildning och högskolor utnyttja resultaten av pilotprojekten i utvecklande av genomförandemodeller för utbildningarna. 

Läs mer i vårt meddelande den 16 april 2024

Flera olika forskningsmetoder används i utredningen 

Innolink Group Oy genomför utredningen på ett flermetodiskt sätt och baserar sin analys på omfattande material.

Verkställaren 

  • gör en databasanalys av utbildningar som Skols finansierat och beskriver utgående från analysen hurdana verkställande av utbildningar och förfaringssätt på studerandenas arbetsplatser möjliggör och främjar studier vid sidan av arbetet
  • analyserar studerandenas erfarenheter av utbildningar som Skols finansierat med hjälp av studeranderesponsen som Skols samlat in
  • intervjuar anordnare av utbildning och arbetsgivare vars anställda har avlagt utbildning vid sidan av arbetet och erhåller information om hurdana kostnader som uppstår av olika slags verkställande av utbildning för arbetsgivaren och studeranden.

Som stöd för utredningen sätter verkställaren av utredningen ihop en panel av experter. Expertpanelen utgörs av representanter för arbetslivet och utbildningsorganisationer.

 

”När vuxenutbildningsstödet avskaffas, är det viktigt att tillsammans göra samarbete för att hitta nya modeller för kontinuerligt lärande. Med hjälp av den här utredningen och framtida pilotprojekt inom utbildning kan sysselsatta personer genuint ha möjlighet att kombinera arbete med utbildning”, konstaterar Skols direktör Kirsi Heinivirta.

Ta kontakt

Haapakoski, Mirka
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)