Skip to main content

Skols har etablerat sin ställning och roll som komplement till utbildningssystemet

Meddelande
23.11.2023
Kädessä kompassi ja edessä tyhjä tie, suunta tulevaisuuteen

SRV kontrollerade Skols finansieringsverksamhet under centrets första verksamhetsår

Statens revisionsverk (SRV) utförde en revision gällande Skols finansieringsverksamhet under år 2022 på hösten 2023. Servicecentret inledde sin verksamhet i slutet av år 2021 för att säkerställa att kompetensen hos befolkningen i arbetsför ålder motsvarar arbetslivets föränderliga behov. Revisionen gällde finansieringarna under Skols första verksamhetsår. Revisionen ämnade säkerställa att finansieringen stöder uppnående av totalmålen för reformen av det kontinuerliga lärandet. 

Skols har etablerat sin roll som komplement till utbildningssystemet

Enligt revisionsverket har Skols inom en kort tid lyckats etablera sin ställning och roll som komplement till det finländska utbildningssystemet. Revisionsverket fäste särskild uppmärksamhet vid hur vi har utvecklat och testkört olika slags nya sätt att stöda igenkännande av arbetslivsorienterade kompetensbehov. Utöver detta fick vår modell (som är under utveckling) för bedömning av effektivitet av verksamhet beröm vid revisionen. Enligt revisionsverket kunde modellen fungera som ett exempel på hur effektiviteten av offentlig verksamhet bör övervakas.

Väsentliga utvecklingsbehov i Skols verksamhet

I Skols finansiering låg tyngdpunkten under det första året på statsunderstöd, vilket revisionsverket ansåg ha försämrat förutsättningarna för innovationer inom nya kompetenstjänster. Dessutom lyfte revisionsverket fram riskerna med framtung utbetalning av statsunderstöd. Upphandlingsverksamheten har redan utökats och Skols har börjat en förändringsprocess av utbetalningssystemet. 

Revisionsverket har fäst uppmärksamhet vid skalbarheten av Skols kompetenstjänster. Vi strävar efter skalbarheten av kompetenstjänster som vi finansierar redan med att ställa krav och definiera kriterier för finansiering samt med urval av projekt. Vi förutsätter att aktörerna gör nya kompetensprodukter och utbildningsmaterial allmänt tillgängliga, och dessutom sprider vi information om framgångsrika och effektiva verkställande av projekt.

Revisionsverkets väsentliga rekommendationer

Revisionsverket rekommenderar att Rådet för kontinuerligt lärande och sysselsättning stärker sin beslutanderätt i styrningen av innehållet i Skols verksamhet. Dessutom föreslår revisionsverket att rådet skulle ta initiativ till att lärdomarna från utbildningstjänsterna som Skols finansierat systematiskt utnyttjas och sprids.

Samtidigt borde ministerierna som styr Skols förtydliga om Skols fungerar som en pilotplattform eller om man via centret också eftersträvar effekter på befolkningsnivå. I rapporten ingår även rekommendationer gällande processer och villkor för finansiering.

Rapporten kommer att diskuteras i rådets följande möte den 14 december 2023.