Skip to main content

Över 500 nya studerande börjar utbildning av omsorgsassistenter med statsunderstödet beviljat på våren 2023

Meddelande
24.4.2023
Iloinen sairaalan työntekijä hymyilee kameralle työasu päällään. Taustalla näkyy sairaalaa.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter till belopp av hela den utlysta summan, alltså sammanlagt 5,4 miljoner euro. Understöd beviljades till 28 utbildningshelheter i 15 olika landskap.

Tidsfristen för ansökan om statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter 1/2023 var 23.1.–7.3.2023. Sammanlagt 38 ansökan skickades in och understöd ansöktes till ett belopp av sammanlagt 7,7 miljoner euro.

Utbildningen ökar antalet omsorgsassistenter på arbetsmarknaden

Syftet med statsunderstödet är att öka antalet omsorgsassistenter, och sålunda förbättra tillgången till personal inom social- och hälsovårdsbranschen och bemöta kraven som uppstår av personaldimensioneringen av vårdare.

För att bemöta kraven som uppstår av personaldimensioneringen beräknas en tillsats av cirka 3 400 personers arbetsinsats behövas inom heldygnsomsorg för äldre. Personaldimensioneringens differentiering kommer i kraft enligt följande: minst 0,65 anställda per klient från och med den 1 april 2023 och minst 0,7 anställda per klient från och med den 1 december 2023.

Utöver utbildning av omsorgsassistenter kan statsunderstödet användas även för att stöda studerandeantagning och stödåtgärder som erbjuds av läroanstalter under studierna.

Syftet med detta understöd är att utbilda sammanlagt 500 nya omsorgsassistenter under åren 2023–2024. Enligt de färdplaner som beviljats understöd är det dock möjligt att utbilda även 750 nya omsorgsassistenter och erbjuda stöd under studierna för cirka 550 personer.

I besluten om understöd prioriterades de ansökare om understöd som har möjlighet att starta åtminstone en del av utbildningarna redan under våren 2023.

Mottagare av understöd: Utbildning av omsorgsassistenter

Understödet används för finansiering av huvudsakligen helt nya utbildningar av omsorgsassistenter. Dessutom används understödet för att finansiera studerandeantagning och stödåtgärder till utbildningar som anordnas med läroanstalternas basfinansiering eller som arbetskraftsutbildning.

Understöd beviljades till (mottagare, projektets namn, belopp på understödet)

 • AEL-Amiedu Oy, Hoiva-avustajaksi Taitotalossa, 137 000 €
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Hoiva-avustaja koulutus, 287 322 €
 • Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, Hoiva-avustajia Etelä-Karjalaan 2023, 107 000 €
 • Etelä-Savon Koulutus Oy, HoivaTuki, 222 765 €
 • Helsingin kaupunki, Työllisty hoiva-avustajaksi 2, 232 000 €
 • Hyria koulutus Oy, S2-tuettu hoiva-avustajakoulutus vieraskielisille, 367 500 €
 • Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Hoiva-avustajien työpaikalla tapahtuvan koulutuksen kehittäminen, 38 500 €
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Hoiva, 382 450 €
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Hakevaa ja pitävää hoiva-alaan, 116 200 €
 • Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä, Kpedu Hoiva2, 98 600 €
 • Kiipulasäätiö sr, Lisäkäsiä hoivaan, 358 280 €
 • Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä & Suomen Diakoniaopisto SDO Oy, Hoiva-avustajia Päijät-Hämeeseen 2, 368 000 €
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO, Polku hoiva-avustajaksi, 116 870 €
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastian hoiva-avustajakoulutus, 123 700 €
 • Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Hoiva-avustajaksi Länsi-Uudellemaalle, 72 500 €
 • Peimarin koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Livian hoivatie II - osaajia Varsinais-Suomen hoivatarpeeseen, 181 000 €
 • Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, Hoiva-avustajaksi Riveriasta 2, 94 700 €
 • Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä, Lisää hoivaa, 110 060 €
 • Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä, Tekijöitä hoiva-alalle 2, 278 905 €
 • Satakunnan koulutuskuntayhtymä, HoivaTuki 2, 292 780 €
 • Savon Koulutuskuntayhtymä, SoteX - Maahanmuuttaneiden hoiva-avustajien koulutus, 335 400 €
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Puhtia hoiva-avustajakoulutuksiin, 190 000 €
 • Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy, Tukea S2-hoiva-avustajaopiskelijoille Helsinkiin, 95 700 €
 • Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, Mångkulturella omsorgsassistenter på svenska, 100 800 €
 • Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur, Omsorgsassistent med stöd på ukrainska (Vasa), 175 840 €
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr, Monella tapaa hoiva-avustajaksi, 240 000 €
 • Turun Aikuiskoulutussäätiö sr, Ukrainalaiset hoiva-avustajapolulle, 69 500 €
 • Vaasan kaupunki, Hoiva-apua Pohjanmaalle, 222 400 €

Beslut om understöd har skickats till de kontaktpersoner som nämnts i ansökan samt ansökarorganisationernas officiella e-postadresser via det digitala statsunderstödssystemet.

Som bilaga till beslutet om statsunderstöd har bifogats anvisningar om rättelseyrkande och anvisningar om användning av finansieringen (jotpa.fi).

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har under ett halvt år finansierat utbildning för redan över tusen nya omsorgsassistenter

Anordnare av utbildning som mottagit understöd har effektivt startat utbildningar av omsorgsassistenter. Efter ansökan av statsunderstöd som förverkligades under hösten 2022 började cirka 180 personer omsorgsassistentstudier redan under slutet av år 2022, vilket är nästan dubbelt så mycket som målsättningen av 100 nya studerande under år 2022. Mer information om utbildningar som startats på våren 2023 fås under sommaren 2023.

I regeringens fjärde tilläggsbudgetproposition för år 2022 beviljades ett anslagstillägg på 5,4 miljoner euro för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning och i budgetpropositionen för år 2023 ett tillägg på 10,8 miljoner euro för utbildning av omsorgsassistenter. Syftet med anslaget är att utbilda 1500 nya omsorgsassistenter under åren 2023–2025. Minst tre ansökningar om statsunderstöd utlyses för dessa utbildningar under åren 2022 och 2023.

Under år 2022 finansierade Servicecentret utbildning av omsorgassistenter och anknutna stödåtgärder för studerandeantagning och stöd under studierna till belopp av hela den i tilläggsbudgetpropositionen beviljade summan, alltså sammanlagt 5,4 miljoner euro.

Nästa ansökan om statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter i september 2023

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser en ny ansökan om statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter i september 2023. Innehållet av understödet förblir detsamma som för ansökningarna om understöd som utlystes på hösten 2022 och på våren 2023.

Med det kommande statsunderstödet kan man förutom utbildningen av omsorgsassistenter stöda

 • studerandeantagning för utbildning av omsorgsassistenter som förverkligas med statsunderstöd, eller med statsandelsfinansiering eller som arbetskraftsutbildning
 • olika stödåtgärder under studierna (bland annat stöd för språkkunskaper och basfärdigheter)
 • arbetsplatshandledarnas kunskaper eller utbildning.

Servicecentret uppmuntrar alla anordnare av yrkesinriktad utbildning som har tillstånd att ordna grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen och förutsättningar för att anordna arbetslivsorienterad utbildning av omsorgsassistenter att ansöka om understödet i ansökan på hösten 2023.

Mer information

Kysy lisätietoja:

Mähönen, Mikko
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)