Skip to main content

Förändringar gällande höstens finansieringar

Meddelande
22.9.2023
Kalenteri ja kynä

Kompletterande av färdigheter hos personer som kvalificerats för uppgifter för sjukskötare utomlands

Skols ansökan om statsunderstöd för kvalificerande studier inom social- och hälsovården som tidigare planerats för september 2023 har skjutits upp till oktober. Ansökan utlyses på fredagen den 13 oktober 2023 och dess namn har preciserats som kompletterande av färdigheter hos personer som kvalificerats för uppgifter för sjukskötare utomlands. För arbete som sjukskötare i Finland krävs att Valvira legitimerar examen som avlagts utomlands, vilket huvudsakligen förutsätter kompletterande av färdigheter.  

Ansökan om statsunderstöd i fråga utlyses samtidigt med undervisnings- och kulturministeriets ansökan om statsunderstöd. Båda ansökningar om statsunderstöd har riktats till yrkeshögskolor som anordnar utbildning till sjukskötare.  

Syftet med undervisnings- och kulturministeriets finansiering är att utveckla modeller som smidiggör kompletterande av färdigheter hos sjukskötare som avlagt sin examen utanför EU- och ETA-länder för beviljande av Valviras legitimering. Skols för sin del finansierar utbildning med anknytning till dessa modeller, samt uppsökande och stödande verksamhet som hör ihop med utbildningarna. 

Gemensamt infomöte 

Skols och UKM ordnar ett gemensamt infomöte gällande ansökningarna om statsunderstöd. Till mötet inbjuds yrkeshögskolor som anordnar utbildning till sjukskötare. 

Tidpunkt: den 25 oktober

Plats: Teams-inbjudan 

Vi meddelar mera om mötet senare.

Kompetens inom data-analys, cybersäkerhet och datasäkerhet i små och medelstora företag

Samtidigt förflyttas den till september 2023 planerade upphandlingen inom förbättrande av kompetens inom data-analys, cybersäkerhet och datasäkerhet till oktober.  

Kompetenstjänsten inom cybersäkerhet och datasäkerhet riktas särskilt till branscher som genomgår en omvälvning i digitalisering, så som till exempel sysselsatta personer inom mediebranschen och logistikbranschen. Upphandlingen inom data-analys riktas till stödande av färdigheter i data-analys i synnerhet hos de personer som är sysselsatta i mikroföretag samt små och medelstora företag.  

Cirkulär ekonomi inom byggandet och renovering

Vid årsskiftet kommer vi att utlysa en helt ny ansökan om statsunderstöd som avviker från vår årsplan. Ansökan besvarar den ökande tillväxten av kompetensbehov med anknytning till ren övergång särskilt inom renoveringsbyggande. Ansökan om understöd utlyses enligt uppskattning i december 2023 eller januari 2024.  

I bakgrunden för ansökan om understöd står byggnadsbranschens strukturomvandling från nybyggande till tillväxten av renoveringsbyggande. Koldioxidneutrala byggprocesser samt hållbart uppmärksammande av miljön betonas i livscykelplanerandet av byggda miljöer, vilket betyder att behov av kunnande inom flera uppgifter inom ren övergång kommer att växa. Utvecklingsbehov av kompetens inom cirkulär ekonomi framkommer till exempel i materialutveckling, upphandlingar, renovering och upprustning samt vid demonterings- och återvinningsfaserna. 

Kontakta oss

Haapakoski, Mirka
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
Hakanen, Jarno
utvecklingschef
(nätverkssamarbete inom kontinuerligt lärande, strategisk planering)