Skip to main content

Anbudsperioden för upphandlingen börjar: Kompetens inom smidiggörande av investeringar inom övergången till ren energi

Meddelande
10.5.2024
Kaksi naista istuu työpöydän ääressä ja tekee muistiinpanoja tabletille ja muistikirjaan. Työpöydällä on pieni maapallo ja tietokone, jonka ruudulla on kuvia luontomaisemista.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar utbildning som främjar investeringar inom övergången till ren energi. Kompetensbehov har identifierats bland annat inom miljöärenden, reglering inom den gröna övergången, expertis inom finansiering, strategisk växelverkan inom projekt samt fattande av investeringsbeslut. 

Syftet med upphandlingen är att smidiggöra förverkligandet av investeringar inom den gröna övergången och främja deras godtagbarhet. 

Upphandlingen förverkligas med finansiering i enlighet med Europeiska unionens plan för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, alltså RRF) som är en del av NextGenerationEU-programmet.

 

Bekanta dig med upphandlingen

Infomöte

Ett infomöte gällande upphandlingen ordnas den 15 maj 2024 kl. 13.00–14.15. Under infomötet svarar vi både på frågor som skickats in i förväg och frågor som ställs under tillställningen. 

Under infomötet diskuterar vi även den pågående ansökan om statsunderstöd som gäller utvecklande av kommersiell och teknisk kompetens inom övergången till ren energi på exportbranscher.

Bakgrund till upphandlingen

Finland är i många avseenden ett intresseväckande land för investeringar inom den gröna övergången. Med en grön övergång eller övergång till ren energi avses en övergång till en ekologiskt hållbar ekonomi och tillväxt som inte bygger på överkonsumtion av naturresurser och fossila bränslen (Vad är den gröna omställningen? ym.fi).

Enligt Finlands Näringslivs tabell över investeringar i den gröna övergången (på finska, ek.fi) är över 500 investeringsprojekt med anknytning till energiomställning eller ren industri och sammanhängande serviceaffärsverksamhet på gång i Finland. Enligt uppskattningar skulle investeringarna vid fullbordande skapa minst 20 000 nya arbetsplatser.

Dragningskraften för investeringar i Finland kan förstärkas med att förbättra kompetensen inom smidiggörande av investeringar. Rapporten som bearbetats av tankesmedjan Demos Helsinki, Näringslivets forskningsinstitut Etla, Jyväskylä universitet och Finlands miljöcentral Syke, Kunskaps- och utbildningsbehov för den gröna omställningen VISIOS (2023, julkaisut.valtioneuvosto.fi (på finska)) rekommenderar en betydlig allokering av resurser inom kompetensbehov med anknytning till den gröna övergången till kontinuerligt lärande samt fortbildning. 

 

Upphandlingens mål

Skols upphandlar utbildning inom följande delområden:

  • Delområde 1. Miljöärenden inom övergången till ren energi
  • Delområde 2. Reglering inom övergången till ren energi 
  • Delområde 3. Baskunskaper för beslutsfattare angående investeringar inom övergången till ren energi 
  • Delområde 4. Strategisk växelverkan i projekt inom övergången till ren energi 
  • Delområde 5. Finansiering av projekt inom övergången till ren energi 

Syftet med denna upphandling är att stöda nya behovsorienterade studier och studiehelheter. Skols kan inte upphandla examina eller examensdelar inom yrkesutbildning. Skols kan inte heller upphandla personal- eller arbetskraftsutbildning eller utbildning som motsvarar endast ett företags behov.

Upphandlingen utlyses till ett belopp av 3 miljoner euro. Tre tjänsteproducenter väljs ut för delområdena 1, 2, 4 och 5. Två tjänsteproducenter väljs ut för delområdet 3.

Tjänsten kan produceras antingen av en enskild organisation eller i sammanslutning med andra utbildningsorganisationer. I en sammanslutning registreras en organisation som huvudansvarig ansökare.

Utbildningarna bör ordnas i sin helhet mellan den 1 september 2024 och den 31 maj 2025. Utbildningen bör planeras så, att den kan avläggas huvudsakligen vid sidan om arbete.

Utbildningen bör vara avgiftsfri för studerandena. Tjänsteproducenten är ansvarig för anskaffning av studerande.  

 

Lämna anbud

Bekanta dig med mer detaljerad information om upphandlingen via Hanki-anbudstjänsten (på finska). Registrering förutsätts för användning av tjänsten.

Tjänsteproducenterna kan ställa frågor gällande upphandlingen via anbudstjänsten i början av anbudsperioden. Frågorna bör ställas innan kl. 12.00 den 31 maj 2024. Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning svarar på frågorna senast den 5 juni 2024.

Tidsfristen för anbudet går ut den 7 augusti 2024 kl. 12.00. Servicecentret ämnar fatta besluten om upphandlingen under augusti 2024.

 

Vem kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar?

Alla privaträttsliga gemenskaper kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar.

Anbud kan lämnas till exempel av

  • privata företag,
  • yrkeshögskolor och deras dotterbolag,
  • privata anordnare av utbildning, eller huvudmän för läroanstalter eller
  • dotterbolag ägda av kommuner och samkommuner.

 

Upphandlingen skjuts upp till hösten: Pilotförsök inom utvecklande av kunnande hos personer som befinner sig utanför arbetskraften

Konkurrensutsättningen av den av Skols planerade upphandlingen Pilotförsök inom utvecklande av kunnande hos personer som befinner sig utanför arbetskraften skjuts upp till hösten. Anbudsperioden startar i september 2024. Anbudsperioden skulle enligt planerna ha startat i maj 2024. Pilotprojektet som upphandlas kommer att planeras i samarbete med olika aktörer och arrangemangen med anknytning till samarbetet är fortfarande på hälft. 

 

Ta kontakt

Päiviö, Anna
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)