Skip to main content

Anbudsperioden för upphandlingar börjar: Utbildning med fokus på batteriindustrin

Meddelande
8.11.2022
Vihreitä pattereita rivissä.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar utbildning inom batteriindustrins värdekedja. Avsikten med utbildningen är att utveckla kunskaper särskilt inom den nationella batteristrategins fokusområden, så som inom värdekedjans fram- och slutända, produktions- och processteknik samt underhåll.

Utbildningen svarar på

 • efterfrågan på kunskapsbaserade tjänster, som orsakats av en omstrukturering av arbetsmarknaden
  behovet av utbildning, som det nuvarande utbildningssystemet inte kan besvara med det existerande utbildningsutbudet.

Läs mer om ansökan om finansiering

Den nationella batteristrategin förutsätter nya kunskaper för skapande av en hållbar batteriindustri

I bakgrunden för upphandlingen står nya behov inom batteriindustrin och -branschen i Finland. Batteribranschen har under de senaste åren förstärkts med nya aktörer och betydliga investeringar. Finlands förutsättningar för skapande av en konkurrenskraftig och hållbar batteriindustri har kartlagts i den nationella batteristrategin som sträcker sig fram till år 2025 (publikation på finska). För att nå målsättningarna i den nationella batteristrategin behövs det utveckling och utvidgande av kunskaper på branschen.

I den nationella batteristrategin har den allmänna kompetensnivån inom batterivärdekedjan i Finland uppskattats vara hög, men brister förekommer särskilt i produktionsarbete och inom vissa fördjupade kompetensområden.

Det största behovet av arbetstagare förekommer i produktions- och processarbete när behovet av arbetskraft ökar på grund av kommande och nuvarande investeringsprojekt. Behov av fördjupade kunskaper behövs särskilt i framändan av batterivärdekedjan, alltså inom råvaror och material samt i slutändan, det vill säga inom återanvändning och återvinning av batterier. Förutom tekniska kunskaper behövs ansvarskompetens som genomskär värdekedjan för hela batteriindustrin samt kompetens inom ekonomi.

Genom utbildning kan sysselsättning inom batteriindustrin och dess utveckling och konkurrenskraft främjas på ett hållbart sätt

Servicecentret upphandlar utbildning för batteriindustrin inom följande delområden:

 1. Gemensamma kunskaper inom hela värdekedjan: kompetens i produktions- och processarbete (studiernas omfattning motsvarar avläggande av 20–40 studiepoäng)
 2. Studier som genomskär och stöder batteriindustrins värdekedja: studier i miljöhållbarhet samt studier inom affärsverksamhet och kommersialisering (studiernas omfattning motsvarar avläggande av 20–40 studiepoäng)
 3. Enstaka studier inom batteriindustrins värdekedja: råvaror, material samt återanvändning och återvinning (studiernas omfattning motsvarar avläggande av 20–40 studiepoäng)
 4. Syftet med denna upphandling är att stöda nya behovsorienterade studier och studiehelheter. Servicecentret kan inte upphandla examina eller examensdelar inom yrkesinriktad utbildning. Servicecentret kan inte heller upphandla personal- eller arbetskraftsutbildning eller utbildning som motsvarar endast ett företags behov.

Upphandlingen utlyses till ett belopp av 2 miljoner euro. Tjänsten kan produceras antingen av en enskild organisation eller i sammanslutning med andra utbildningsorganisationer. I en sammanslutning registreras en organisation som huvudansvarig ansökare.

Utbildningarna bör ordnas i sin helhet innan den 31 juli 2024. Utbildningen bör planeras så att den huvudsakliga målgruppen av studerande är sysselsatta personer. Utbildningen bör planeras så, att den kan avläggas huvudsakligen vid sidan av arbetet.

Utbildningen bör vara avgiftsfri för studerandena. Tjänsteproducenten är ansvarig för anskaffning av studerande.

Vem kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar?

Alla privaträttsliga gemenskaper kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar.

Anbud kan lämnas till exempel av

 • högskolor och deras dotterbolag
 • privata anordnare av utbildning
 • privata företag
 • dotterbolag ägda av kommuner och samkommuner.

Lämna anbud via Hanki-anbudstjänsten innan den 30 november 2022

Bekanta dig med mer detaljerad information om upphandlingen via Hanki-anbudstjänsten (på finska). Registrering förutsätts för användning av tjänsten.

Tjänsteproducenterna kan ställa frågor gällande upphandlingen via Hanki-tjänsten i början av anbudsperioden. Frågorna bör ställas innan kl. 12.00 den 16 november 2022. Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning svarar på frågorna senast den 18 november 2022.

Tidsfristen för anbudet går ut den 30 november 2022 kl. 12.00. Servicecentret ämnar fatta besluten om upphandlingen under december 2022.

Kontakta oss

Haapakoski, Mirka
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
Päiviö, Anna
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)