Hyppää sisältöön
Valtionavustus

Rahoitamme valtionavustuksilla pääasiassa tutkintoa lyhyempiä opintoja, joilla vastataan työelämän osaamistarpeisiin

Valtionavustukset

Palvelukeskus rahoittaa valtionavustuksilla sellaisia osaamispalveluita, jotka ovat osa olemassa olevaa säänneltyä koulutusta tai tukevat säännellyn koulutuksen toteuttamista. Säännellyllä koulutuksella tarkoitetaan tutkintoja, tutkinnon osia sekä niitä pienempiä kokonaisuuksia tai muuta koulutusta, joista säädetään tarkemmin ammatillista koulutusta, vapaata sivistystyötä, korkeakouluja ja Saamelaisalueen koulutuskeskusta koskevissa laeissa. 

Rahoitettavat koulutukset ovat pääasiassa tutkintoa lyhyempiä opintoja, joilla vastataan työelämän osaamistarpeisiin. Avustus myönnetään erityisavustuksena tarkemmin määritellyn hankkeen tai koulutuksen toteutukseen.

Valtionavustusta voidaan käyttää opiskelijahankinnan sekä opintojen aikaisten tukitoimien toteuttamiseen joko itse tuotettuna tai ostopalveluna yksityiseltä toimijalta tai kolmannelta sektorilta, ja niihin voidaan hyödyntää yhteishankejärjestelyn mukaista kouluttajatahojen välistä yhteistyötä muiden ammatillisten oppilaitosten, vapaan sivistystyön ylläpitäjien tai korkeakoulujen kanssa. Ohjeistus yhteishanketoteutuksista, palveluhankinnasta sekä avustuksen saajan velvollisuuksista kilpailuttaa palvelut löytyy valtionavustuksen yleisohjeesta.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, vapaan sivistystyön ylläpitäjät, yliopistot tai ammattikorkeakoulut eivät voi käyttää valtionavustusta liiketaloudelliseen toimintaan tai sellaiseen toimintaan, jonka tavoitteena on kehittää täydennyskoulutustuote avoimille markkinoille myytäväksi. Avustettava toiminta ei saa vaikuttaa liiketaloudellisesti toteutettavien palvelujen toimintamahdollisuuksiin tai aiheuttaa merkittävää markkina- tai kilpailuhäiriötä. Avustuksen tulee kattaa kaikki koulutuksesta aiheutuneet kustannukset. Palvelukeskuksen rahoittamasta koulutuksesta ei peritä opiskelijamaksuja, ellei valtionavustuspäätöksessä ole tähän erikseen annettu lupaa.

Avustusta voi hakea kaikkien alla mainittujen sisältöjen yhdistelmiin. Erityisesti kannustamme hakijoita toteuttamaan eri koulutusasteet ylittäviä osaamispalveluita koulutustason noston tavoitteen tukemiseksi.

Katso tarkemmat tiedot

Mihin valtionavustusrahoitusta voidaan myöntää?

Jotpa voi myöntää valtionavustusrahoitusta seuraaviin tarkoituksiin:

1) Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 5 §:ssä tarkoitettujen tutkintojen, tutkinnon osien tai tutkinnon osia pienempien osien järjestämiseen

Ammatillisen koulutuksen sisältöjen tulee olla sellaisia, että ne ovat sisällytettävissä perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tutkintojen perusteisiin.

Valtionavustuksella ei voida toteuttaa sellaista koulutusta, joka avustuksen saajan olisi mahdollista toteuttaa myös omien tavoitteellisten opiskelijatyövuosisuoritteiden eli perusrahoituksen puitteissa.

Palvelukeskuksen rahoittamasta koulutuksesta muodostuvia suoritteita ei oteta huomioon valtionosuusrahoituksen suoritteina, vaan avustuksen tulee kattaa kaikki koulutuksesta aiheutuneet kustannukset.

2) Vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998) tarkoitetun oppilaitoksen ylläpitäjän järjestämään koulutukseen

3) Yliopistolain (558/2009) 7 §:ssä tarkoitettujen tutkintojen, erikoistumiskoulutuksen ja tutkintojen osia sisältävän koulutuksen järjestämiseen

Yliopistot voivat järjestää valtionavustuksella ainoastaan sellaisia sisältöjä, jotka jo sisältyvät yliopistossa järjestettävään tutkintoon tai joita on aikaisemmin järjestetty osana tutkintokoulutusta. Yliopistot voivat järjestää valtionavustuksella erikoistumiskoulutusta. Koulutus voidaan järjestää avoimen korkeakoulun opintoina tai muina opintoina korkeakoulun parhaaksi katsomallaan tavalla.

4) Ammattikorkeakoululain (932/2014) 10 §:ssä tarkoitettujen tutkintojen, ammatillisen opettajankoulutuksen, erikoistumiskoulutuksen ja tutkinnon osia sisältävän koulutuksen sekä maahanmuuttajille tarkoitetun koulutuksen järjestämiseen

Ammattikorkeakoulut voivat järjestää valtionavustuksella ainoastaan sellaisia sisältöjä, jotka jo sisältyvät ammattikorkeakoulussa järjestettävään tutkintoon tai joita on aikaisemmin järjestetty osana tutkintoa. Ammattikorkeakoulut voivat järjestää valtionavustuksella erikoistumiskoulutusta tai sellaista maahanmuuttajille suunnattua koulutusta, jonka tavoitteena on antaa kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet ammattikorkeakouluopintoja varten. Koulutus voidaan järjestää avoimen korkeakoulun opintoina tai muina opintoina korkeakoulun parhaaksi katsomallaan tavalla.

5) Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetussa laissa (252/2010) tarkoitetun saamen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen

6) Koulutukseen hakeutumista ja osallistumista tukevaan toimintaan

Sisältöjä voivat olla esimerkiksi

 • innovatiiviset opiskelijarekrytoinnin toimet
 • uusien koulutukseen hakeutumisen mallien pilotointi
 • räätälöity opiskelu-, työelämä- ja uraohjaus
 • työpaikkaohjaajien kouluttaminen työpaikoille työssä oppimisen tueksi
 • oppimisvalmiuksien kehittämisen toimet
 • opiskelumotivaation kasvattamisen toimet
 • muut osallistumista edistävät toimet sekä uusien menetelmien ja toimintatapojen kehittäminen ja kokeilu.

Mikäli ammatillisen koulutuksen järjestäjä hakee avustusta esimerkiksi opiskelijahankinnan, opintojen aikaisten tukitoimien tai opinto- tai työelämäohjauksen järjestämiseen sellaisen tutkintosisältöisen koulutuksen yhteyteen, joka on tarkoitus toteuttaa valtionosuusrahoituksella, tulee tämä erikseen mainita hakemuksessa.

7) Toimialaan kuuluvan toiminnan kehittämiseen ja kokeiluihin

Sisältöjä voivat olla esimerkiksi

 • ikääntyneiden osaamista ja työllisyyttä parantavat määräaikaiset kehittämishankkeet
 • työelämälähtöisten osaamiskartoitusten pilotointi
 • uudet toteutusmenetelmät ja -metodit
 • eri koulutusasteiden sisältöjä yhdistävät kokonaisuudet yhteishankkeissa
 • uudet, eri tutkinnonosista muodostuvat kokonaisuudet
 • kouluttautumismotivaatiota lisäävät, opiskeluvalmiuksia parantavat, oppimisvaikeuksia vähentävät ja oppimisen ja osaamisen kehittämisen henkilökohtaisten esteiden haasteisiin vastaavat sisällöt.

Mihin valtionavustusrahoitusta ei voida myöntää?

Valtionavustusta ei myönnetä 

 • kokonaisten korkeakoulututkintojen suorittamiseen 
 • kokonaisten ammatillisten tutkintojen suorittamiseen 
 • liiketaloudelliseen toimintaan (esimerkiksi markkinaehtoinen täydennyskoulutus tai sen kehittäminen) 
 • ammatilliseen tehtävään valmistavaan koulutukseen (esimerkiksi lentäjät) 
 • henkilöstö- tai työvoimakoulutukseen  
 • sellaiseen koulutukseen, jota on mahdollista järjestää ammatillisen koulutuksen järjestäjän suoritepäätösten mukaisten tavoitteellisten opiskelijavuosien puitteissa. 

Valtionavustuksella toteutettava koulutus ei saa vaikuttaa liiketaloudellisesti toteutettavien palvelujen toimintamahdollisuuksiin tai häiritä avoimen koulutusmarkkinan kilpailuasetelmaa. 

Kuka voi osallistua valtionavustushakuun?

Valtionavustusta voivat hakea  

 • ammatillisen koulutuksen järjestäjät,
 • vapaan sivistystyön ylläpitäjät,
 • korkeakoulut sekä
 • edellä mainittujen konsortiot yhteistyössä.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Mähönen, Mikko
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)