Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus
Jaa
Käsi kirjoittamassa mustekynällä kierrevihkoon muistiinpanoja.

Yleisiä ohjeita valtionavustuksen saajille ja käyttäjille

Ohjeet valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille

Tällä sivulla on koottu yleisiä ohjeita erityisesti Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille. 

Yleisiä ohjeita

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen myöntämää valtionavustusta saa käyttää hankkeen toteuttamisesta aiheutuviin menoihin myönteisen päätöksen liitteenä olevan hyväksytyn käyttösuunnitelman mukaisesti.

Valtionavustuksella hankittuja laitteita ei saa käyttää pysyvästi muuhun kuin päätöksessä määrättyyn tarkoitukseen eikä laitteiden omistusoikeutta saa luovuttaa toiselle taholle laitteiden käyttöaikana. Hankkeessa hankitun irtaimiston tulee jäädä palvelemaan avustuksen saajan yleishyödyllistä toimintaa.


Avustuksen saajan on lisäksi noudatettava avustuspäätöksen liitteessä esitettyjä yleisiä ohjeita, ehtoja ja rajoituksia.
 

Avustuksen käyttötarkoitus

Palvelukeskuksen myöntämää valtionavustusta voidaan käyttää

1. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 5 §:ssä tarkoitettujen tutkintojen ja tutkinnon osien järjestämiseen;

2. vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998) tarkoitetun oppilaitoksen ylläpitäjän järjestämään koulutukseen;

3. yliopistolain (558/2009) 7 §:ssä tarkoitettujen tutkintojen, erikoistumiskoulutuksen ja tutkintojen osia sisältävän koulutuksen järjestämiseen;

Valtionavustuksella voi järjestää ainoastaan sellaista korkeakoulutusta, joka jo sisältyy yliopistossa järjestettävään tutkintoon tai erikoistumiskoulututusta.

4. ammattikorkeakoululain (932/2014) 10 §:ssä tarkoitettujen tutkintojen, ammatillisen opettajankoulutuksen, erikoistumiskoulutuksen ja tutkinnon osia sisältävän koulutuksen sekä maahanmuuttajille tarkoitetun koulutuksen järjestämiseen;

Valtionavustuksella voi järjestää ainoastaan sellaista korkeakoulutusta, joka jo sisältyy ammattikorkeakoulussa järjestettävään tutkintoon tai erikoistumiskoulutukseen tai sellaista maahanmuuttajille suunnattua koulutusta, jonka tavoitteena on antaa kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet ammattikorkeakouluopintoja varten.

5. Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetussa laissa (252/2010) tarkoitetun saamen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen;


6. koulutukseen hakeutumista ja osallistumista tukevaan toimintaan;


7. toimialaan kuuluvan toiminnan kehittämiseen ja kokeiluihin.

Koulutuksen tai osaamispalvelun järjestämiseen, opiskelijavalintaan ja opiskelijaksi ottamiseen sekä opiskelijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin sovelletaan, mitä asianomaista koulutusta koskevassa laissa säädetään.

 

Valtionavustusta ei voida käyttää

  • kokonaisten korkeakoulututkintojen suorittamiseen,
  • kokonaisten ammatillisten tutkintojen suorittamiseen,
  • liiketaloudelliseen toimintaan, esim. markkinaehtoiseen täydennyskoulutukseen,
  • ammatilliseen tehtävään valmistavaan koulutukseen,
  • henkilöstö- tai työvoimakoulutukseen eikä
  • sellaiseen koulutukseen, jota on mahdollista järjestää oppilaitoksen suoritepäätösten mukaisten tavoitteellisten opiskelijavuosien puitteissa.

Avustusta tulee käyttää siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Rahoitettava toiminta ei saa vaikuttaa liiketaloudellisesti toteutettavien palvelujen toimintamahdollisuuksiin eikä kohdistua sellaiseen toimintaan, jota on mahdollista järjestää ammatillisen koulutuksen suoritepäätösten mukaisten tavoitteellisten opiskelijavuosien puitteissa.

Opiskelijaraportointi ja -valinta

Koulutuksen järjestäjän tulee toimittaa palvelukeskuksen rahoittamaan koulutustoimintaan liittyvät sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä koulutustoiminnan arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin ja seurannan toteuttamisen kannalta.

Palvelukeskus ottaa kevään 2023 aikana käyttöön sähköisen opiskelijaraportointijärjestelmän. Järjestelmän käyttöönotosta tullaan tiedottamaan avustuksen saajia erikseen.

Mikäli avustuksen saaja järjestää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain, yliopistolain, ammattikorkeakoululain tai saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetun lain mukaista koulutusta, koulutuksen järjestämiseen, opiskelijavalintaan ja opiskelijaksi ottamiseen sekä opiskelijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin sovelletaan, mitä asianomaista koulutusta koskevassa laissa säädetään, jollei palvelukeskus erikseen ohjeista toisin.

Palvelukeskuksen rahoittaman koulutuksen opiskelijavalinnassa tulee ottaa huomioon sekä kyseisen koulutusmuodon yleiset opiskelijaksi ottamisen edellytykset että opiskelijan tarve kyseessä olevan koulutuksen tuottaman osaamisen hankkimiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että opiskelijalla on riittävät edellytykset kyseiseen koulutukseen osallistumiseen, esimerkiksi riittävät aiemmat tiedot ja taidot.

Palvelukeskuksen rahoittaman koulutuksen pääasiallisen kohderyhmän tulee olla työssä olevat ja/tai kokonaan työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt.


Opiskelijalta voidaan periä asianomaisesta koulutuksesta annetussa laissa säädettyjä maksuja ainoastaan, mikäli valtionavustuspäätöksessä näin on erikseen päätetty.

Markkinointi, julkisuus ja näkyvyys

Avustettavien hankkeiden koulutusmallit sekä hankkeiden tulokset ja opit ovat julkista tietoa, ja niiden tulee olla hyödynnettävissä eri koulutuksen järjestäjillä hankkeen toteutuksen jälkeen. Avustettavissa hankkeissa tavoitellaan sellaisia tuloksia tai tuotoksia, jotka ovat vakiinnutettavissa ja laajemmin levitettävissä. Lisäksi kannustamme hankkeen julkiseen dokumentointiin hankekauden aikana.

Tuotettavat oppimateriaalit ja muut tuotokset tulee julkaista avoimesti ja maksutta kaikkien saataville (esimerkiksi Avointen oppimateriaalien kirjastossa, aoe.fi tai muussa avoimessa verkkosivustossa) sekä toimittaa pyynnöstä sellaisenaan tai toivotussa muodossa palvelukeskukselle mahdollisesti julkaistavaksi tai levitettäväksi.

Avustuksella toteutettavan koulutus- tai osaamispalvelun tiedot tulee olla julkaistuna avustuksen saajan verkkosivuilla koko hankkeen toteutuskauden ajan. Tietojen sekä palvelun kirjallisen tai visuaalisen markkinointimateriaalin yhteydessä tulee mainita koulutuksen rahoittaja (Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus) sekä kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRP) edellyttämät tiedot, mikäli hanke on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF, 1458/2022 Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus - Digitalisaation ja vihreän siirtymän edistäminen). Tarkemmat ohjeet materiaalin käytöstä ja ladattavat logot löytyvät tämän sivun alaosasta.

Kaikkien avustuksen saajien tulee viedä koulutuskuvaukset Opintopolun koulutustarjontaan. Ammatillisen koulutuksen järjestäjillä ja korkeakouluilla on valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain (884/2017) nojalla velvollisuus tallentaa koulutuksia koskevat tiedot Koski- ja Virta-tietovarantoihin. Valmisteilla on hallituksen esitys, jossa myös muille Palvelukeskuksen rahoituksen saajille ehdotetaan vastaavaa velvoitetta.


Palvelukeskus ohjeistaa ja tiedottaa rahoituksen saajia tietojen tallentamisesta uuteen rekisteriin ja Koski-tietovarantoon joko erikseen tai valtionavustushaun –ja päätöksen yhteydessä. Palvelukeskus edellyttää rahoituksen saajaa tallentamaan vuoden 2022 tiedot takautuvasti rekisteriin niin, että ne ovat tallennettuna viimeistään 30.4.2023.

Tekijänoikeudet

Valtionavustuksen saaja luovuttaa hankkeen päättyessä Palvelukeskukselle vastikkeetta tämän valtionavustushankkeen yhteydessä syntyvään aineistoon tai muuhun tuotokseen (jäljempänä aineisto) rinnakkaisen käyttöoikeuden sekä oikeudet aineiston sisällön ja ulkoasun muutoksiin.

Palvelukeskuksella on myös oikeus levittää aineistoa kaikissa levitysmuodoissa sekä valmistaa siitä kappaleita. Valtionavustuksen saaja vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa edellä mainitut oikeudet Palvelukeskukselle.

Tekijänoikeuksista, jotka koskevat aineiston hyödyntämistä hankkeessa sekä muussa kuin hankkeeseen liittyvässä tieteellisessä, julkisessa tai kaupallisessa toiminnassa, tulee sopia valtionavustuksen saajan ja aineiston tuottajien kesken.
 

Rahoituslogot

Osaamispalvelun markkinointimateriaalissa tulee käyttää rahoittajan logoa ja logon yhteyteen tarkoitettua tekstiä.

Löydät rahoituslogojen käyttöohjeet täältä:

Mähönen, Mikko
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)