Meddelanden

Utlysning av statsunderstöd: Kompetenstjänster för ukrainare 1/2023

08.06.2023

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser statsunderstöd för stärkande av professionella färdigheter och annan kompetens hos ukrainare som anlänt till Finland. Understödets syfte är att främja ukrainares övergång till den finländska arbetsmarknaden. Målsättningen är dessutom att utnyttja och förstärka tidigare förvärvad kompetens hos ukrainare i det ...

Läs mer

Utlysning av statsunderstöd: Kvalificerande studier inom småbarnspedagogik

27.04.2023

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser statsunderstöd för förverkligande av kvalificerande studier inom småbarnspedagogik. Syftet med understödet är att främja tillgång till kompetent arbetskraft inom småbarnspedagogik och utöka möjligheter för avläggande och utbudet av kvalificerande studier inom branschen.Gå till ansökningsmeddelandet gällande statsunderstödet: ...

Läs mer

Över 500 nya studerande börjar utbildning av omsorgsassistenter med statsunderstödet beviljat på våren 2023

24.04.2023

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter till belopp av hela den utlysta summan, alltså sammanlagt 5,4 miljoner euro. Understöd beviljades till 28 utbildningshelheter i 15 olika landskap.
Tidsfristen för ansökan om statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter 1/2023 var 23.1.–7.3.2023. Sammanlagt 38 ansökan skickades in och ...

Läs mer

Ansökan om statsunderstöd skjuts upp till september: Kvalificerande studier för uppgifter inom social- och hälsovården

20.04.2023

Tidtabellen för ansökan om statsunderstödet Kvalificerande studier för uppgifter inom social- och hälsovården skjuts upp. Den nya tidpunkten för början av ansökningstiden är september 2023. Ansökningstiden för ansökan om statsunderstödet förväntades börja i april 2023.

Läs mer

Vill du locka med din organisation för att delta i Upptäck ditt kunnande -veckan?

14.04.2023

Att registrera sig för deltagande i veckan är ett sätt för organisationen att ge uttryck för hur viktigt det är att uppvisa sitt kunnande. Läs mer om hur du kan locka din organisation med och delta i Upptäck ditt kunnande -kampanjveckan!

Läs mer

Prognostiseringsrapport publicerad: Bakgrundsmaterial för tyngdpunkterna för finansiering av kompetenstjänster år 2023

13.04.2023

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har publicerat en prognostiseringsrapport som behandlar bakgrundsinformation för tyngdpunkterna för finansiering av servicecentrets kompetenstjänster år 2023. Servicecentret ger årligen ut en prognostiseringsrapport, som identifierar de viktigaste och akutaste behoven inom kontinuerligt lärande. Målet är att identifiera särskilt sådana kompetensbehov som kan besvaras ...

Läs mer

Anbudsperioden för upphandlingar börjar – Kompetens inom koldioxidsänkor i skogsbruket

12.04.2023

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar utbildning med anknytning till koldioxidsänkor för personer som är sysselsatta inom skogsbruket. Syftet med utbildningarna är att stöda klimatresiliensen inom skogsbruket och hjälpa med att uppnå markanvändningssektorns klimatmål.

Läs mer

Utlysning av statsunderstöd: Kompetenstjänster som stärker ställningen på arbetsmarknaden

22.03.2023

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser statsunderstöd för förverkligande av kompetenstjänster som stärker ställningen på arbetsmarknaden. Syftet är att finansiera kompetenstjänster som uppmuntrar lågutbildade personer att delta i tjänster inom kontinuerligt lärande som utvecklar färdigheter som är essentiella för arbetslivet. Syftet är även att stöda ...

Läs mer

Utbildningar inom digital och flerkanalig handel börjar för arbetstagare på branschen

09.03.2023

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har genomfört en konkurrenssättning och upphandlat utbildning inom digital och flerkanalig handel. Avsikten med utbildningarna är att utveckla kunskaperna hos personer som arbetar inom handelsbranschen särskilt inom delområden som omfattar digitalisering, grön övergång och internationell handel.
Utbildningarna börjar under våren 2023 och avslutas innan den 30 juni ...

Läs mer

Teman och tidtabellerna för finansiering av kompetenstjänster för år 2023 har publicerats

22.02.2023

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser 15 temaspecifika konkurrensutsättningar och ansökningar om statsunderstöd under år 2023. Först utlystes ansökan om statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter som pågår mellan den 23 januari och den 7 mars 2023.

Läs mer

Tyngdpunkterna i verksamhetsplanen för år 2023 har publicerats

10.02.2023

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har publicerat tyngdpunkterna i verksamhetsplanen för år 2023 (pdf) på Publikationer-sidan.

Läs mer

Utlysning av statsunderstöd: Utbildning av omsorgsassistenter 1/2023

23.01.2023

Servicecentret utlyser den första ansökan om statsunderstöd för år 2023 idag på måndagen den 23 januari 2023. Syftet med statsunderstödet är att utbilda sammanlagt 500 nya omsorgsassistenter under åren 2023–2024.

Läs mer

Färska undersökningsresultat skildrar vad personer i arbetsför ålder tänker om kontinuerligt lärande

10.01.2023

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har publicerat resultaten av enkät- och intervjuundersökningarna som kartlade vad personer i arbetsför ålder tänker om kontinuerligt lärande. Undersökningarna har verkställts av Kantar Public.

Läs mer

Kompetens som behövs för grön övergång stöds på maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna

22.12.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat statsunderstöd för utbildning som stöder grön övergång inom maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna till belopp av sammanlagt 3,9 miljoner euro. Understöd beviljades till 21 utbildningshelheter.
Tidsfristen för ansökan om statsunderstöd för utbildning inom maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna var 10.11. – 14.12.2022. ...

Läs mer

Tillgång till kunnig arbetskraft stöds inom yrken som genomgår omstrukturering

15.12.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat statsunderstöd för utbildning som förstärker ställningen på arbetsmarknaden till belopp av sammanlagt 8,2 miljoner euro. Understöd beviljades till 42 utbildningshelheter.
Tidsfristen för ansökan om statsunderstöd för utbildning som förstärker ställningen på arbetsmarknaden inom överutbudsyrken och yrken som genomgår ...

Läs mer

Pilotprojekt för uppsökande verksamhet: grupphandledningar som uppmuntrar deltagare att utveckla sina kompetenser startas på arbetsplatser

14.12.2022

I september upphandlade Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning en tjänst som ordnar grupphandledning som uppmuntrar deltagande i tilläggsutbildning i små och medelstora företag (som sysselsätter 5–149 personer).
Upphandlingen är en del av en helhet som utreder om delande av information gällande utbildning och deltagande i grupphandledningar ökar deltagande i utbildning.
Grupphandledningarna startar under ...

Läs mer

Tre tjänsteproducenter har vunnit upphandlingen gällande utbildning inom väteekonomi

23.11.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlade utbildning inom väteekonomins värdekedja i september-oktober 2022. Utbildningarna besvarar nya kompetensbehov på arbetsmarknaden som behövs för en grön övergång.

Läs mer

Jotpa är Skols på svenska

16.11.2022

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa) ottaa käyttöön viralliset lyhenteet palvelukeskuksen ruotsin- ja englanninkielisille nimille. Olemme nyt ruotsiksi Skols ja englanniksi SECLE!

Läs mer

Utlysning av statsunderstöd: Utbildning som stöder grön övergång inom maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna

11.11.2022

Servicecentret utlyser statsunderstöd för utbildning inom maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna. Syftet är att stöda ibruktagande och tillämpning av nya, koldioxidsnåla och ekologiskt hållbara teknologier och processer inom de ovannämnda branscherna samt att befrämja tillgång till kunnig arbetskraft särskilt för små och medelstora företag inom branscherna.

Läs mer

Anbudsperioden för upphandlingar börjar: Utbildning med fokus på batteriindustrin

08.11.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar utbildning inom batteriindustrins värdekedja. Avsikten med utbildningen är att utveckla kunskaper särskilt inom den nationella batteristrategins fokusområden, så som inom värdekedjans fram- och slutända, produktions- och processteknik samt underhåll.
Utbildningen svarar på

efterfrågan på kunskapsbaserade tjänster, som orsakats av en ...

Läs mer

Anbudsperioden för upphandlingar börjar: Digital och flerkanalig handel

24.10.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar utbildning inom digital och flerkanalig handel. Avsikten med utbildningen är att utveckla kunskaperna hos personer som arbetar inom handelsbranschen särskilt inom delområden som omfattar digitalisering, grön övergång och internationell handel.

Läs mer

Statsunderstöd beviljas för utbildning av omsorgsassistenter till belopp av 5,4 miljoner euro

24.10.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter till belopp av hela den utlysta summan, alltså sammanlagt 5,4 miljoner euro. Understöd beviljades till 25 utbildningshelheter i 16 olika landskap.

Läs mer

Utlysning av statsunderstöd: Utbildning som förstärker ställningen på arbetsmarknaden inom överutbudsyrken och yrken som genomgår omstrukturering

06.10.2022

Servicecentret utlyser statsunderstöd för utbildning inom överutbudsyrken och branscher som genomgår omstrukturering. Syftet är att möjliggöra pilotprojekt inom sådana utbildningsprogram, som i fortsättningen kunde i föregripande och mer effektiv mån användas för att besvara omstrukturering av arbetsmarknaden och snabbt förändrande krav på färdigheter.

Läs mer

Begäran om information riktad till aktörer inom handelsbranschen

28.09.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har publicerat en begäran om information som är anknutet till den kommande upphandlingen inom handelsbranschen.

Läs mer

Anbudsperioden för upphandlingar börjar – Utbildning inom väteekonomi

22.09.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar utbildning som har att göra med värdekedjan inom väteekonomi. Utbildningen svarar på arbetsmarknadens nya krav på färdigheter som behövs inom ramen för en grön övergång.

Läs mer

Anbudsperioden för upphandlingar börjar – Pilotprojekt för uppsökande verksamhet

09.09.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar en tjänst som går ut på att ordna utbildningsrelaterad grupphandledning i små och medelstora (5–149 anställda) företag. Upphandlingen är en del av servicecentrets projekt som utreder hur personer som deltar lite i utbildning kunde utveckla mer sitt kunnande.

Läs mer

Utlysning av statsunderstöd: Utbildning av omsorgsassistenter

06.09.2022

Servicecentret utlyser höstens första ansökan om statsunderstöd idag på tisdagen den 6 september 2022. Syftet med statsunderstödet är att utbilda sammanlagt 500 nya omsorgsassistenter under åren 2022–2023.

Läs mer

Finansieringsansökan på hösten 2022 startas med ansökan om understöd för utbildning av omsorgsassistenter – kolla alla teman och tidtabeller

02.09.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser temaspecifika konkurrensutsättningar och ansökan om statsunderstöd på hösten 2022. Först utlyses statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter under vecka 36.

Läs mer

Inbjudan till diskussionsmöte gällande ankommande tjänsteupphandling

17.08.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning konkurrensutsätter en tjänsteupphandling på hösten 2022 med syfte att uppmuntra sysselsatta personer som avlagt högst en allmänbildande utbildning (grundskola eller gymnasium) att i fortsättningen delta mer i utbildning.

Läs mer

Rapport publicerad: Inverkan av kriget i Ukraina på arbetsmarknaden i Finland och på utmaningar med kontinuerligt lärande

04.07.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Jotpa) har publicerat en rapport som behandlar inverkan av kriget i Ukraina på arbetsmarknaden i Finland och på utmaningar med kontinuerligt lärande. Rapporten har publicerats på Jotpas finskspråkiga webbsida under sektionen Julkaisut.

Läs mer

Statsunderstöd beviljas för 73 projekt på sommaren 2022

04.07.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat statsunderstöd till belopp av sammanlagt 15,8 miljoner på sommaren 2022. Understöd beviljades sammanlagt till 73 projekt inom utbildnings- och kunskapsbaserade tjänster

Läs mer

Information gällande finansieringsansökan på hösten 2022

17.06.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser temaspecifika konkurrensutsättningar och ansökan för statsunderstöd på hösten 2022. Den första finansieringsansökan öppnas under september-oktober.

Läs mer

Jotpas webbsida har öppnats!

04.04.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättnings webbsida har öppnats den 4 april 2022!

Läs mer

Servicecentrets första ansökningsrunda för statsunderstöd har öppnats

04.04.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (JOTPA) har öppnat den första ansökningsrunda för statsunderstöd den 4 april 2022.

Läs mer