RRF-rahoitus

RRP ja RRF-rahoitus

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma RRP (Recovery and Resilience Plan) on kansallinen suunnitelma EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen RRF (Recovery and Resilience Facility) rahoituksen hyödyntämiseksi. Palvelukeskuksen osaamispalveluiden rahoitus perustuu osin elpymis- ja jälleenrakennuksen palautusvälineen kansalliseen toimeenpanosuunnitelmaan.

Suomen kansallisella elpymis- ja palautumissuunnitelmalla on tarkoitus edistää talouden rakennemuutosta. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma muodostuu neljästä kokonaisuudesta, jotka ovat vihreä siirtymä, digitalisaatio, työllisyys ja osaaminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Suunnitelma on osa kestävän kasvun ohjelmaa. Jatkuvan oppimisen uudistus (P3C2R1) sisältyy osaksi kestävän kasvun ohjelmaa.

RRF-rahoituksen kohdentuminen

Yksi keskeinen RRP:n toimenpide on käynnistää työelämän rakennemuutosta tukevia koulutuksia. RRF-rahoitettavia koulutuksia kohdennetaan erityisesti tukemaan digitaalista siirtymää (vähintään 15 % rahoitettavista koulutuksista), sähköisten alustojen ja tuotannon tapojen yleistymistä työelämässä ja yhteiskunnassa sekä kansalaisten kykyä hallita uusia välineitä. Samoin koulutuksilla tuetaan oikeudenmukaista siirtymistä hiilineutraaliin yhteiskuntaan (vähintään 5 % rahoitettavista koulutuksista). RRF-rahoituksella myös vahvistetaan koulutuksessa aliedustettujen ryhmien osaamista hakevalla toiminnalla, ohjauksella, tukitoimilla ja matalan kynnyksen koulutuksilla.

DNSH-periaate

RRF:n kautta rahoitettavien hankkeiden tulee noudattaa ”Do No Significant Harm” -periaatetta (DNSH).

DNSH-periaatteen mukaisesti hanke ei saa sisältää toimia, joista aiheutuu merkittävää haittaa EU:n taksonomia-asetuksessa määritellylle kuudelle ympäristötavoitteille, jotka ovat:

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
  • Siirtyminen kiertotalouteen
  • Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
  • Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

Toimet eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa hankkeen aikana tai sen jälkeen. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä edistäviä hankkeita ei rahoiteta. Lue lisää DNSH-periaatteesta komission verkkosivuilla ja valtiovarainministeriön verkkosivuilla

RRF-hakemuksista hyvä tietää

RRF-rahoitusta haettaessa hakemuksissa pyydetään pakolliset liitteet:

  1. DNSH-liite TÄÄLLÄ (Euroopan komission laatimat tekniset ohjeet DNSH-liitteiden täyttämiseen: pdf (europa.eu))
  2. Kirjanpitolain (1336/1997) mukainen vahvistettu viimeisin tilinpäätös sekä
  3. Viimeisin toimintakertomus

Lisäksi RRF-rahoitusta saavien hankkeiden viestinnässä tulee ilmaista tuen alkuperä ja varmistaa unionin rahoituksen näkyvyys pitämällä esillä unionin tunnusta ja mainintaa "Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU". Tarkemmat viestintäohjeet Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus - Ohjeet rahoituksen käyttäjille (jotpa.fi).