Hyppää sisältöön
Käsiä etusormet pystyssä pyytämässä puheenvuoroa.

Kokosimme vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin Jotpasta

Usein kysytyt kysymykset

Vastaamme tällä sivulla meiltä usein kysyttyihin kysymyksiin liittyen palvelukeskukseen ja sen toimintaan.

Lue myös

Yleisimpiä kysymyksiä

Miten saadaan mukaan heidätkin, jotka eivät yleensä puhu osaamisestaan?

Tässä pallo on meillä kaikilla: puhuminen omasta osaamisesta arjessa tehdään helpommaksi yhdessä! Kutsumme Osaaminen näkyviin -viikon toteuttamiseen tarkoituksella monenlaisia toimijoita – järjestöjä, yrityksiä, yhdistyksiä, opistoja ja oppilaitoksia -, sillä erilaiset tahot tavoittavat erilaisia ihmisryhmiä omalla tekemisellään ja tyylillään. Kannustamme kutsumaan mukaan myös heitä, jotka normaalisti eivät osallistu!

Mitä uutta Jotpa tuo?

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus eli Jotpa rahoittaa tutkintoa lyhyempiä koulutuksia, joilla pyritään samaan nopeasti ja tehokkaasti uutta osaamista työmarkkinoille. Jotpan tavoitteena on uudistaa palvelujärjestelmää siten, että työikäisen väestön osaamisen kehittäminen olisi aikaisempaa tiiviimmin kytköksissä työelämän tarpeisiin sekä alueiden elinkeinojen ja elinvoiman kehittämiseen ja uusintamiseen. 


Samalla Jotpa täydentää työikäisille suunnattua koulutustarjontaa, jotta kansalaisilla, yrityksillä ja muilla työnantajilla olisi parempi mahdollisuus ylläpitää työelämässä tarvittavaa osaamista ja varautua työelämän muutokseen. Työttömiä koskevia palveluita tarjoavat jatkossakin ensisijaisesti TE-toimistot ja kunnat.


Palvelukeskuksen rahoittamat koulutukset ja muut osaamispalvelut ovat koulutuksen järjestäjille ja ylläpitäjille, korkeakouluille ja yksityisille palvelun tuottajille uusi toimintamahdollisuus, johon osallistuminen on vapaaehtoista. Koulutusten rahoittamisen lisäksi palvelukeskus tuottaa alueille ennakointitietoa, tietoa koulutustarjonnasta sekä tukee alueellisten verkostojen toimintaa. Jatkuvan oppimisen toimijat voivat hyödyntää palvelukeskuksen tuottamaa tietoa oman toimintansa ja koulutustarjontansa suunnittelussa.
 

Miten Jotpa liittyy muihin työllisyyttä edistäviin uudistuksiin?

Jotpa on tehnyt ja tekee aktiivisesti yhteistyötä TE-palvelut 24-uudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimijoiden kanssa. Näin Jotpan toiminta on vaikuttavampaa ja tuottaa parempia tuloksia osaamisen kehittämisessä ja työllisyyden parantamisessa.

Lue lisää myös jatkuvan oppimisen uudistuksesta.
 

Miten koulutuksiin voi hakeutua?

Jotpan rahoittamiin koulutuksiin voi hakea Opintopolku-palvelun tai suoraan koulutuksen järjestäjän kautta. 

Opintopolku-palvelussa voit tutustua palvelukeskuksen rahoittamiin koulutuksiin tarkemmin, kun valitset hakukentän vierestä kohdan rajaa/rajaa tuloksia. Pääset pudotusvalikkoon, josta voit valita kohdan työelämä- ja täydennyskoulutukset ja sen jälkeen valita vielä Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamat koulutukset.  Näin pääset tarkastelemaan Jotpan rahoittamia koulutuksia.

Rahoituksen saajat julkaisevat tiedon koulutuksista Opintopolku-palvelussa. 
 

Mitä Jotpan rahoittamat koulutukset ja muut osaamispalvelut voivat olla?

Jotpa rahoittaa sellaisia koulutuksia, joiden avulla työntekijä ja työnantaja pystyvät vastaamaan työelämän uusiin osaamistarpeisiin tai ennakoituihin elinkeino- tai ammattirakenteen muutoksiin. Tavoitteina on, että työmarkkinoilla on osaavaa työvoimaa, ja työntekijä pystyy osaamisensa kehittämisen avulla jatkamaan vakaalla työuralla, vaikka hänen työtehtävänsä muuttuisivat.

 
Jotpan rahoittamilla koulutuksilla ja muilla osaamispalveluilla voidaan myös vastata muun muassa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan myötä syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. 


Koulutukset ovat pääsääntöisesti tutkintoa pienempiä kokonaisuuksia, joissa voi yhdistyä eri koulutusasteilla tarjottavaa opetusta ja sisältöjä.  Koulutukset toteutetaan siten, että mahdollisimman suuri osa koulutuksesta olisi mahdollista tehdä työn ohessa. 
 

Kenelle Jotpan rahoittamat koulutukset ja muut osaamispalvelut on tarkoitettu?

Jotpan rahoittamat koulutukset ja osaamispalvelut on suunnattu pääasiassa työssä oleville ja työvoiman ulkopuolella oleville henkilöille. Työvoiman ulkopuolella olevilla tarkoitetaan tässä henkilöitä, jotka eivät ole työssä olevia tai työttömiä. Tällaisia ovat esimerkiksi eläkkeellä olevat ja kotona lapsia tai muita omaisia hoitavat henkilöt. Opiskelijat ja työttömät työnhakijat voivat myös osallistua palvelukeskuksen rahoittamiin osaamispalveluihin, mutta he eivät lähtökohtaisesti kuulu Jotpan rahoittamien osaamispalveluiden pääasiallisiin kohderyhmiin. Jotpa ei rahoita työvoimakoulutusta eikä maksa toimeentuloa. Jotpa ei myöskään korvaa yksittäisille henkilöille ja työpaikoille koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia. 


Koulutukset on suunnattu sellaisille ihmisille, jotka tarvitsevat lisää osaamista tai haluavat päivittää nykyistä osaamistaan, jotta heillä olisi paremmat mahdollisuudet työllistyä ja pysyä kilpailukykyisinä työmarkkinoilla. Eri koulutukset ja muut osaamispalvelut on kohdennettu erilaisille kohderyhmille. Osaamispalveluiden kohderyhmät määritellään aina jokaisen valtionavustushaun ja hankinnan tarjouskauden yhteydessä.
 

Rahoittaako Jotpa yritysten henkilöstökoulutuksia tai yrityksille räätälöityjä koulutuksia?

Ei rahoita. Jotpa rahoittaa sellaisia koulutuksia, joilla kehitetään alueen elinkeinoja ja joilla parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta tietyllä alueella ja alalla. Jotpa voi rahoittaa koulutuksia, jotka palvelevat usean yrityksen tarpeita, esimerkiksi vahvistamalla digitalisaatioon tai vihreään siirtymään liittyvää osaamista.
ELY-keskukset tarjoavat jatkossakin palveluita yksittäisten työnantajien tarpeisiin. 


Katso lisää palveluista, joita ELY-keskukset tarjoavat yrityksille.
 

Millä perusteella Jotpa valitsee sen rahoittamat koulutukset ja muut osaamispalvelut?

Jotpa kartoittaa ajankohtaista tilannekuvaa jatkuvasta oppimisesta ja työllisyydestä erityisesti tilastojen ja ennakointitiedon avulla. Tilannekuvan perusteella Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvosto päättää vuosittain palvelukeskuksen toimintasuunnitelman painopisteet. 

Painopisteiden avulla palvelukeskus kohdentaa rahoitusta tutkintoa lyhyempiin koulutuksiin, kun työelämässä tarvitaan: 

  • nopeasti uusia osaajia (esimerkiksi sairaanhoitajien ja varhaiskasvatuksen opettajien pätevöittävät opinnot), 
  • uutta osaamista, johon ei ole olemassa koulutusta (esimerkiksi vetyteknologiaan ja akkuteknologiaan liittyvää osaamista) tai
  • työntekijöiden oman osaamisen päivittämistä tai täydentämistä (esimerkiksi kassatyöntekijän kouluttamista verkkokaupassa työskentelyyn).

Painopisteiden pohjalta palvelukeskus toteuttaa noin 15 erilaista rahoituskierrosta vuonna 2023. Rahoituksia valmistellaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. 
 

Mitä on hakeva toiminta?

Hakeva toiminta on opintoihin hakeutumista edistävää toimintaa. Toiminnan tarkoituksena on tavoittaa ja kannustaa ihmisiä kouluttautumaan. Hakeva toiminta voi olla esimerkiksi ihmisten tavoittamista heidän omissa arkisissa ympäristöissään, kuten työpaikalla tai harrastustoiminnassa tai vaikkapa henkilökohtaista kontaktointia. Hakevan toiminnan kaltaisia, perinteisistä opiskelijarekrytoinneista ja koulutusmarkkinoinnista poikkeavia tapoja tavoittaa ihmisiä tarvitaan erityisesti silloin, kun koulutukseen toivotaan osallistuvan sellaisia ihmisiä, jotka yleensä osallistuvat vähemmän.Palvelukeskus rahoittaa hakevaa toimintaa joko erikseen tai yhdistettynä koulutuksiin.

Millä varmistetaan, että Jotpa ja alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) eivät rahoita päällekkäisiä jatkuvan oppimisen hankkeita?

Jotpa tekee tiivistä yhteistyötä ELY-keskusten kanssa. Tällä varmistetaan, että Jotpan myöntämä rahoitus ja ELY –keskusten Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+) myöntämä alueellinen rahoitus täydentävät toisiaan, eikä päällekkäisiä hankkeita rahoiteta.


Euroopan unionin rakennerahaston ohjelmakaudella 2021–2027 yhtenä valtakunnallisena teemana on jatkuva oppiminen. Valtakunnallisen ESR-rahoituksen pääpaino on kehittää koulutustoimijoiden jatkuvaa oppimista edistäviä rakenteita ja toimintamalleja. Valtakunnallisella ESR-rahoituksella ei pääsääntöisesti toteuteta koulutuksia, joten rahoituksen kohde ei ole sama kuin Jotpan myöntämässä rahoituksessa. 


Alueellisella ESR-rahoituksella puolestaan voidaan tuottaa koulutustoimintaa. Tällä koulutustarjonnalla täydennetään muuta olemassa olevaa koulutustarjontaa.


Myös Jotpa rahoittaa koulutusta ja osaamispalveluita, jotka täydentävät muuta julkisesti tuettua koulutustarjontaa.
Sekä Jotpan että ELY-keskusten tulee siten rahoituspäätöksiä tehdessään ottaa huomioon olemassa oleva koulutustarjonta. Lisäksi niiden tulee tehdä yhteistyötä keskenään. Yhteistyöllä voidaan varmistaa, ettei päällekkäistä rahoitusta synny ja että molempien rahoitukset kohdentuvat työelämän kannalta järkevällä tavalla.
 

Mikä on Jotpan rooli maahanmuuttajataustaisten ihmisten koulutuksessa?

Jotpan tehtävänä on parantaa osaavan työvoiman saatavuutta. Jotpa voi erityisesti työvoimapula-aloilla rahoittaa sellaisia koulutuksia, jotka täydentävät muualla kuin Suomessa tutkinnon suorittaneiden osaamista. 
Jotpa voi myös rahoittaa koulutuksia ja tukitoimia, jotka parantavat työvoiman ulkopuolella olevien työllistymisedellytyksiä. Tällaiset koulutukset voivat sisältää suomen tai ruotsin kielen tai perustaitojen vahvistamista. 


Jotpan rahoituksen painopisteistä päätetään vuosittain.