Hyppää sisältöön

Vaikuttavuuden seuranta Jotpassa

Tiedote
21.2.2024
Kuvituskuva, jossa tietokone ja ilmassa leijuu erilaisia kuvakkeita koneen ruudulta.

Jotpa tekee vaikuttavuuden seurantaa ja arvioi omaa toimintaansa. Tällä pyritään kehittämään Jotpan toimintaa edelleen ja lisäämään toiminnan avoimuutta. Vaikuttavuuden seurannalla pyritään edistämään jatkuvaa oppimista myös yleisemmin Suomessa.

Jotpan toimintaa arvioidaan painottaen neljää toisiaan tukevaa tarkastelukulmaa:  

  1. Jotpan tehtävä ja rooli työelämälähtöisenä toimijana, joka edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta.
  2. Rahoitushakujen prosessien toimivuus ja selkeys sekä hankkeiden koko elinkaaren aikainen tuki.  
  3. Rahoitettujen osaamispalveluiden tuloksellisuus ja kustannustehokkuus.
  4. Vaikuttaako Jotpan koulutuksiin osallistuminen osallistujien tuleviin koulutuspäätöksiin, ammattisiirtymiin, työmarkkinatulemiin ja tuloihin?

Ensimmäisiä tuloksia: Tekeekö Jotpa oikeita asioita?

Jotpan toiminnan tavoitteena on tunnistaa akuutteja osaamistarpeita ja katveita ennakointitiedon pohjalta. Lisäksi tavoitteena on, että toiminta on työelämälähtöistä.  

Toteutimme loppuvuodesta 2023 kyselyn työmarkkinatoimijoille arvioidaksemme edellä mainittuja toiminnalle asetettuja tavoitteita. Kyselyssä pyydetiin palautetta Jotpan kahdesta ensimmäisestä toimintavuodesta.  

Kyselyn perusteella Jotpa on erityisesti onnistunut edistämään työelämärelevanttien, tutkintoa lyhyempien koulutusten saatavuutta toimialojen tarpeet huomioiden (arvosana 4,2/5). Alhaisimman arvosanan sai kysymys siitä, onko Jotpa edistänyt osaavan työvoiman saatavuutta eri toimialoilla (arvosana 3,8/5.) Tämän kysymyksen kohdalla on kuitenkin huomioitava se, että osa Jotpan koulutuksista on edelleen käynnissä. Näiden keskeneräisten koulutusten osalta todelliset tulokset eivät vielä näy.

Kyselyyn vastasi vain 27 henkilöä, joten keskeisin tehtävämme on seuraavalla kierroksella saada vastausprosenttia nostettua. Suurempi vastausprosentti tarjoaa paremmat lähtökohdat toiminnan kehittämisen tueksi.

Arviot Jotpan rahoitusprosessien laadusta ja toimivuudesta

Työmarkkinatoimijoille suunnatun kyselyn lisäksi toteutimme toisen kyselyn rahoitustoiminnan arvioimiseksi. Rahoitustoiminnan arvioimiseksi kysely lähettiin kaikille rahoitusta vuosina 2022–2023 hakeneille organisaatioille. Vastauksia tähän kyselyyn saatiin yhteensä 127 kpl ja yleisarviona rahoitustoiminnasta saatiin kouluarvosana 8-.  

Kyselyn perusteella olemme erityisesti onnistuneet lisäämään koulutusorganisaatioiden mahdollisuuksia tehdä asioita uusilla tavoilla ja uusille kohderyhmille. Lisäksi vastaajat kokivat, että mahdollisuudet työn ohessa opiskeluun ovat kasvaneet. Samalla korostui, että olemme onnistuneet huomioimaan myös aliedustettuja ryhmiä. Lisäksi saimme kiitosta hankeaikaisesta tuesta.  

Toisaalta raportointijärjestelmän viivästymisen sekä rahoituksen tiukat ehdot saivat kritiikkiä. Lisäksi kehityskohteena nostettiin esiin rahoitushakujen ennakoitavuuden puute. On kuitenkin huomioitava, että Jotpan toimintaa ohjaavat painopisteet päätetään vuosittain, mikä rajoittaa ennakoitavuutta. Jotpan rahoitushakujen tarkempia sisältöjä voidaan alkaa täsmentämään vasta, kun Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvosto on päättänyt painopisteistä.

Kehittämiskohteina vuodelle 2024:

  • selkeytämme hakuilmoituksia ja lisäämme rahoituspäätösten informatiivisuutta.
  • pyrimme lisäämään rahoitushakuihin liittyvää valmisteluaikaa palveluntuottajille.
  • lisäämme yhteisiä tilaisuuksia rahoitushakujen ja hankekauden tueksi.
  • kehitetämme edelleen viestintää, jotta tieto rahoitushauista olisi saatavilla mahdollisimman aikaisin ja mahdollisimman laajasti.

Viestinnän tavoitettavuus ja selkeys

Jotpa toteutti verkkosivu-uudistuksen kesällä 2023 ja uusien verkkosivujen analytiikka saatiin käyttöön 15.8.2023 alkaen. Kävijätilastoja ja suosituimpia sivuja voidaan siis tarkastella vuoden 2023 osalta elokuun puolesta välistä joulukuun loppuun saakka.  

Aikavälillä 15.8.2023 - 31.12.2023 verkkosivuilla oli yhteensä 16,423 käyntikertaa ja 54,321 sivunäyttökertaa. Rahoitamme -pääsivulla on vierailtu 15.8.2023 - 31.12.2023 välisellä ajalla yhteensä 2833 kertaa. Hankinnat –sivulla on vierailtu 820 kertaa ja Valtionavustukset –sivulla 1347 kertaa.  

Rahoitusta hakeneille organisaatioille suunnatussa kyselyssä kysyttiin myös viestinnän onnistumista. Vastausten perusteella Jotpan viestintä on ollut selkeää ja ymmärrettävää sekä Jotpan rahoitushakuja koskeva tieto on helposti löydettävissä. Hakutiedotteet koetaan ylipäänsä selkeiksi ja ymmärrettäviksi.

Vaikuttavuuden seuranta jatkuu

Kevään 2024 aikana tulemme vielä julkaisemaan osaamispalveluiden toimivuutta, laatua ja tehokkuutta koskevia tuloksia useasta eri näkökulmasta. Näitä ovat esimerkiksi palveluiden kustannustehokkuutta kuvaavat tunnusluvut sekä Jotpan koulutuksista saatu opiskelijapalaute. 

Tutustu sivuihin

Ota yhteyttä

Paavola, Krista
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)