Hyppää sisältöön

Alkavat koulutukset kehittävät vientialojen puhtaaseen siirtymään liittyvää kaupallista ja teknistä osaamista

Tiedote
9.7.2024
Lintuperspektiivistä metsätie järvimaiseman keskellä.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on myöntänyt valtionavustusta yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa osaamispalveluihin, joilla kehitetään puhtaaseen siirtymään liittyvää kaupallista ja teknistä osaamista vientialoilla. Avustusta myönnettiin 11 koulutuskokonaisuudelle eri puolille Suomea. 

Valtionavustushaku järjestettiin 29.4.2024–6.6.2024. Hakemuksia saapui 11 kappaletta, ja avustusta haettiin yhteensä noin 1,3 miljoonalla eurolla.

Avustus toteutetaan Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksella (RRF-rahoitus). 

 

Lue lisää valtionavustuksesta

Koulutuksilla saadaan puhtaan siirtymän osaamista vientialoilla työskenteleville 

Tässä avustuksessa koulutuksen kohderyhmänä ovat erityisesti henkilöt, jotka työskentelevät tai ovat kiinnostuneita työskentelemään sellaisilla toimialoilla, joilla puhtaaseen siirtymään liittyviä innovaatioita sekä teknologioita voidaan hyödyntää kansallisen viennin edistämiseen. 

Avustuksella mahdollistetaan sellaisten koulutuskokonaisuuksien järjestäminen, joilla vastataan ennakoivasti ja tehokkaasti puhtaaseen siirtymään liittyviin osaamisvaatimuksiin.

Tarve vientialojen puhtaaseen siirtymään liittyville kaupallisten ja teknisten osaamisten koulutuksille perustuu

 • uusien avainteknologioiden analyysiin
 • kansallisiin tavoitteisiin viennin edistämisestä
 • tavoitteisiin puhtaan siirtymän edistämisestä kaikilla toimialoilla 
 • tunnistettuihin ja analysoituihin osaamiskapeikkoihin.

 

Avustuksen saajat: Hankeavustus puhtaaseen siirtymään liittyvän kaupallisen ja teknisen osaamisen kehittämiseen vientialoilla

Hakijoiden suunnitelmien mukaan osaamispalveluihin voi osallistua noin 700 uutta opiskelijaa. 

Avustuksen saajat, hankkeen nimi, avustuksen määrä ja hankkeen lyhyt kuvaus:

 • Aalto-korkeakoulusäätiö sr, Åbo Akademi, Oulun yliopisto, Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto: FITech puhtaan siirtymän osaaminen I, 218 000 €
  • “Koulutus vastaa puhtaan siirtymän osaamistarpeisiin. Se täydentää FITechin nykyistä tarjontaa liiketoiminnan suunnittelussa ja johtamisessa, kaupallisessa osaamisessa, ympäristövaikutusten arvioinnissa sekä uusien teknologioiden osaamisessa. Kurssien kohderyhmänä ovat asiantuntija- ja johtotehtävissä toimivat tai niistä kiinnostuneet henkilöt, jotka tarvitsevat osaamisen syventämistä puhtaan siirtymän näkökohdista.”
 • AEL-Amiedu Oy: Lämpöpumppuja maailmalle - Innovaatiot ja kansainvälistymistoiminnot haltuun, 209 500 €
  • “Koulutuksessa vahvistetaan lämpöpumppualalla toimivien yritysten kilpailukykyä vientitoiminnan mahdollistajana ja kehitetään yritysten teknistä ja kaupallista osaamista. Sisältö rakentuu oleellisesta alan perustekniikan ymmärtämisestä, uusimmista tekniikoista sekä vientimarkkinoille pääsyä vahvistavista kaupallisesta koulutuksesta. Lopputuloksena yritykset tehostavat vientiin liittyvää toimintaa ja kasvua globaaleilla lämpöpumppumarkkinoilla.” 
 • Hämeen ammattikorkeakoulu Oy: Sustainable consultation for companies and sustainable, innovative business models, 58 084 €
  • “Koulutuksessa kehitetään Suomen vientialojen puhtaaseen siirtymään liittyvää kaupallista ja teknistä osaamista. Lopputulemana on koulutustarjotin, joka sisältää työn ohessa tehtäviä pieniä opintokokonaisuuksia hyödyntäen hybridiopetusta ja verkko-opintoja. Englanninkielinen opintokokonaisuus on suunnattu vientialojen asiantuntijatehtävissä työskenteleville ja muille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään osaamistaan puhtaan siirtymän kaupallisesta ja/tai teknisestä kehittämisestä.”
 • Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy: Brändit ja asiakasymmärrys puhtaan siirtymän viennin edistämisessä, 138 000 €
  • “Koulutuksessa tavoitellaan uutta puhtaan siirtymän vientiosaamista yrityksien henkilökunnalle ja alan vaihtajille. Toteutusta tehdään tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelu tapahtuu joustavasti Moodle-oppimisympäristössä. Koulutuksen aikana tehdään pilotteja työelämäverkostojen kanssa. Tuloksena syntyy uutta osaamista puhtaan siirtymän vientiyrityksille brändin johtamisen, asiakasymmärryksen ja asiakaskokemuksen teemoissa sekä pilotoitu malli ohjauksen portaista.”
 • Laurea-ammattikorkeakoulu Oy: Tulevaisuuden kestävä vientiliiketoiminta – Vienti vihreään kasvuun (VIVEKA), 108 111 €
  • “Kokonaisuudessa edistetään kestävää vientiliiketoimintaosaamista tarjoamalla 50 henkilölle osaamisperusteisia ja työelämälähtöisiä, verkossa suoritettavia mikromoduuleja sekä monipuolisia ohjaus- ja tukipalveluja. Osallistujat oppivat soveltamaan kiertotalouden liiketoimintamalleja ja hyödyntämään kestävän liiketoiminnan, palvelumuotoilun, ennakoinnin ja tulevaisuusmuotoilun työkaluja.”
 • Rastor-instituutti ry: Vastuullisuudesta kilpailukykyä vientialoille, 105 500 €
  • “Työelämälähtöisessä osaamispalvelussa tarjotaan 50:lle kansainvälisen kaupan asiantuntijalle ja/tai liiketoiminnan kehittämistehtävissä työskentelevälle henkilölle koulutusta puhtaan siirtymän edistämiseen vientialoilla. Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan merkityksen ja mahdollisuudet organisaation kilpailuetuna sekä osaa huomioida sen osana vientistrategiaa, liiketoimintamalleja ja johtamista.”
 • Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy: Reload - Bisnesosaamista luoville vientialoille puhtaaseen siirtymään, 188 000 €
  • ”Reload edistää luovien alojen tuote- ja tuotantovetoisten yritysten uusiutumista puhtaan siirtymän toteutumiseksi. Luovilla aloilla kestävää kansainvälistä kasvua tulee rakentaa skaalautuvien, digitaalisten sisältöjen sekä jakamistalouden uusien B2B- ja B2C-palvelujen kautta. Reload uudistaa suunnittelijoiden, valmistajien ja tuottajien kansainvälistä liiketoimintaosaamista tuotteista palvelujen (PaaS, jakamistalous) sekä tuotteista ja palveluista digitaalisten sisältöjen ja konseptien (lisensointi) rakentamiseksi.”
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy: Tulevaisuuden taidot: Puhdas siirtymä ja digitalisaatio, 200 000 €
  • “Tavoitteena on puhtaan siirtymän edellyttämien digitaitojen vahvistaminen vientialoilla. Osaamispalvelussa järjestetään koulutuskokonaisuuksia, jotka vastaavat ennakoivasti puhtaaseen siirtymään liittyviin osaamisvaatimuksiin ja vientitarpeisiin. Koulutus yhdistää ympäristöalan sisällöt (esimerkiksi hiilijalanjäljen laskenta) digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin (esimerkiksi datan hyödyntäminen ja tekoäly). Koulutus toteutetaan verkko-opintoina, ja sen voi suorittaa itsenäisesti omaan tahtiin.”
 • Työtehoseura ry: Puhtaan teknologian vientimyyjä - starttikoulutus korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille vientimyynnin tehtäviin, 37 500 €
  • “Koulutuksella pyritään innostamaan korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia kouluttautumaan puhtaan siirtymän toimialoille vientimyyjän tehtäviin. Tämä tapahtuu perehdyttämällä osallistujat puhtaan siirtymän suomalaisiin, teknologisiin innovaatioihin, vientimyynnin mahdollisuuksiin, vientiä tukeviin organisaatioihin sekä startup- ja innovaatioyrityksiin. Hankkeessa rakennetaan matalan kynnyksen starttikoulutus vientimyynnin tehtäviin.”
 • Vaasan kaupunki / Vamia: Vamia Solar - Uusiutuvan energian turvallinen ja laadukas asennus, 78 000 €
  • ”Hanke parantaa työelämän osaamista puhtaan siirtymän teknologian hyödyntämiseen. Koulutus edistää turvallisten ja laadukkaiden aurinkosähköasennusten osaamista ja sen voi opiskella joustavasti työn ohessa. Yhteistyö alueen sähköalan yritysten kanssa varmistaa koulutuksen työelämälähtöisyyttä. Tuloksena on parantunut ammattitaito, joka mahdollistaa tehokkaan ja ympäristöystävällisen aurinkovoiman asennuksen, mikä edistää kestävää kehitystä ja parantaa yritysten kilpailukykyä ja työllisyyttä.”
 • Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä: Sähköajoneuvokoulutus, 7 851 €
  • “Sähköajoneuvokoulutus on kohdennettu työelämässä oleville ajoneuvoalan osaajille, jotka eivät vielä tee sähköajoneuvojen korjausta. Koulutuksessa avataan lainsäädäntöä ja polkua kohti sähköautojen korjausta ja harjoitellaan mm. jännitteettömäksi tekemistä. Kohderyhmänä ovat ajoneuvoalan osaajat, jotka tarvitsevat osaamisen päivittämistä."

 

Avustuspäätökset on toimitettu hakemuksissa ilmoitetuille yhteyshenkilöille sekä hakijaorganisaatioiden virallisiin sähköpostiosoitteisiin sähköisen valtionavustusjärjestelmän kautta.

Päätösten yhteydessä on toimitettu myös ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen ja rahoituksen käyttöohjeet. 

Ota yhteyttä

Mähönen, Mikko
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)