Hyppää sisältöön

Positiivisen äkillisen rakennemuutoksen toimintamallin kehittäminen ja pilotointi osaamisen näkökulmasta

Hankinta
Hakuaika: 26.6.2023 08:55 - 4.8.2023 12:00

Tämä haku on päättynyt 

Huomioithan, että tämä on pienimuotoinen hankinta, jolla ei tuoteta varsinaisia koulutus- tai osaamispalveluita. Hankinnan tavoitteena on tuottaa yksi palvelukokonaisuus ja palvelutuottajia voidaan valita vain yksi. 

Lue lisää palveluntuottajasta

Hankinnan tavoite

Hankinnan tavoitteena on kehittää toimintamalli positiivisen äkillisen rakennemuutoksen tilanteisiin osaamisen näkökulmasta. Mallia pilotoidaan tuulivoima-alalla. Mallilla pyritään lisäämään osaavaa työvoimaa ja vastaamaan Karvin ja TEMin havaitsemien positiivisten äkillisten rakennemuutostilanteiden haasteisiin. Haasteet löytyvät listattuna Hankinnan tausta -otsikon alta. 

Hankinnan kohteena on palvelukokonaisuus, joka koostuu osaamistarvekartoituksesta, hankkeen koordinaatiosta sekä toimintamallin kehittämisestä. Mallin tulee olla skaalattavissa siten, että se on hyödynnettävissä jatkossa myös muissa positiivisen äkillisen rakennemuutoksen tilanteissa. 

Hankinnan tausta

Rakennemuutoksilla tarkoitetaan tilanteita, joissa alueiden elinkeinorakenne muuttuu joko äkillisesti tai pidemmän ajan kuluessa esimerkiksi globalisaation ja tuotantorakenteiden muutoksen seurauksena. Pidemmän ajan kuluessa tapahtuva rakennemuutos on osa normaalia aluetalouden kehitystä ja liiketoiminnan uudistumista. Rakennemuutoksen yhteydessä puhutaan äkillisestä rakennemuutoksesta (ÄRM) ja ennakoidusta rakennemuutoksesta (ERM). Äkilliset rakennemuutokset voivat olla joko positiivisia, jolloin työvoiman tarve kasvaa äkillisesti jollakin toimialalla tai alueella tai negatiivisia, jolloin työvoiman tarve vähenee äkillisesti jollakin toimialalla tai alueella.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus eli Karvi toteutti vuosina 2020–2022 arvioinnin, jossa tarkasteltiin koulutusjärjestelmänkykyä vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin äkillisissä rakennemuutostilanteissa. Arviointi kohdistui ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulutukseen. Arvioinnin keskeisin tulos oli, että negatiivisissa rakennemuutostilanteissa koulutusjärjestelmä pystyy vastaamaan työikäisten aikuisten ja työelämän tarpeisiin melko hyvin. Positiivisissa rakennemuutostilanteissa sen sijaan vain tyydyttävästi. Arvioinnin mukaan ongelmat paikantuivat osaamistarpeiden tunnistamiseen, rahoitukseen ja yhteistoimintaan.  
Työ- ja elinkeinoministeriö eli TEM arvioi vuonna 2022 julkaistussa selvityksessään äkillisissä positiivisissa ja negatiivisissa rakennemuutoksissa käytettyjen toimintamallien kokonaistoimivuutta ja vaikuttavuutta. Selvityksestä nousi esille tarve kehittää ja vahvistaa nykyisiä malleja. Erityisesti toimintamalleissa tulisi hyödyntää ennakoivaa otetta sekä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Myös rahoitusta tulisi uudelleenarvioida siten, että rahoituksen kanavointi olisi nykyistä joustavampaa.


Tämän hankittavan palvelun tavoitteena on vastata edellä mainituissa Karvin ja TEM:n selvityksistä esiin nousseisiin haasteisiin kehittämällä toimintamalli positiivisen äkillisen rakennemuutoksen tilanteisiin. 


Haasteita on havaittu erityisesti seuraavilla osa-alueilla:

  • Koulutustoimijoilla on ollut haasteita tietää, mitä osaamista erityisesti tarvitaan.  
  • Ennakoitujen osaamistarpeiden suhde tarjolla olevaan koulutukseen on ollut epäselvää. 
  • Työelämän nopeissa muutostilanteissa tarvittaisiin useammin lyhytkestoista, tiettyihin osaamistarpeisiin painottuvaa koulutusta. 
  • Haasteena on vakiintuneiden yhteistyömallien puute koulutusorganisaatioiden ja työelämän toimijoiden välisessä yhteistyössä 
  • Nykyinen hankerahoitus on koettu rakennemuutostilanteissa hankalaksi. 
Lue lisää:

Hankinnan kohde

Hankittava palvelu koostuu neljästä osasta:

  1. Osaamistarvekartoitus, jonka tulee olla valmis 31.10.2023 mennessä.
  2. Palvelun koordinaatio, joka toteutetaan aikavälillä 9/2023–11/2024.
  3. Toimintamallin kuvaus,  jonka tulee olla valmis 31.10.2024 mennessä.
  4. Loppuraportti, jonka tulee olla valmis 30.11.2024 mennessä.

Palvelun tarkemmat sisällöt kerrotaan hankinnan kohteen kuvauksessa, joka löytyy Hanki-tarjouspalvelusta.

Hankinnan arvo on 120 000 euroa. Palvelua voi tuottaa joko organisaatio yksin tai ryhmittymässä muun tai muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Ryhmittymässä yksi hakija toimii päähakijana. Palveluntuottajia valitaan yksi.

Jätä tarjous

Ota yhteyttä

Hakanen, Jarno
Development Manager
(continuous learning, network cooperation, strategic planning)